Archiv autora: admin

Sankční bič na strojvedoucí jako rošťáky na kolejích by poslanci měli odmítnout!

V poslední době se železnice v České republice stala terčem amatérských pokusů o její řešení ze strany těch, kteří nemají ani potuchy o specifických zákonitostech železničního provozu a vymýšlejí opatření včetně zákonodárných pokusů, nad kterými zůstává rozum stát. Dříve „zákony psané krví“, vycházející z praxe a konkrétních nehod, se postupně nesystémově „zaplevelily“ a do toho jsme „transponovali“ vágní evropské směrnice, kde převládají doporučení a sousloví typu „mělo by být, měla by mít“, a tak se nám bujně rozrůstá česká právní železniční džungle, které odpovídá i novela zákona o drahách, obsahující guláš všech možných ingrediencí, které v něm ani nejde rozpustit, jak do něj nepatří.

Nejnovějším hitem jsou sankce pro strojvedoucí, které se do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dostaly formou pozměňovacího návrhu novely zákona o dráhách jako rádoby opatření pro zvýšení bezpečnosti po sérii loňských letních nehod a incidentů na železnici, z nichž některé představují tzv. projetí návěsti „Stůj“. Pojetí sankcí, vytržení profese strojvedoucího jako společného jmenovatele a strůjce všeho špatného při minutí převážně červeného světla návěstidla dělá z opatření nesmyslně vražený klín do celkového systému železnice, složeného z povinností a odpovědnosti všech, podílejících se na provozování dráhy a drážní dopravy včetně zabezpečovacího a dalších technických zařízení…

Článek J. Berounského zde:    Paskvil

Rubriky: Postřehy Jindřicha Berounského |

Testování

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

apelujeme tímto na Vás v souvislosti s povinným testováním na COVID-19 aby jste nehledali důvody proč se nenechat testovat.
Tímto testováním, které je pro Vás zdarma, chráníte nejen kolegy v práci, ale i své rodiny, příbuzné, kamarády…
Testování a dodržování pravidel je zřejmě jednou z cest, jak se rychleji vrátit k normálnímu životu, po kterém se stýská nám všem.

 

 

 

 

S poděkováním J. Kadečka, L. Michalec a M. Mikeš

 

Rubriky: Archiv |

Potvrzení o cestě do zaměstnání do jiného okresu

Potvrzení o cestě v souvisl. s výkonem zaměstnání Březen 2021 (pdf)

Potvrzení o cestě v souvisl. s výkonem zaměstnání Březen 2021 (docx)

Rubriky: Komentáře |

Společná informace o kolektivním vyjednávání o 3. změně PKS SŽ 2021 ze dne 26. 2. 2021

Formou videokonference dnes pokračovalo jednání zástupců zaměstnavatele a všech odborových organizací při SŽ o podobě třetí změny PKS SŽ na rok 2021.

3. změna PKS 2021

Po zapracování podnětů jednotlivých stran došlo ke shodě nad podobou 3. změny PKS SŽ na rok 2021, kdy

  • od 1. 3. 2021 bude moci ze strany zaměstnavatele docházet k úhradě testů COVID-19 v souvislosti s výkonem práce na zaměstnavatelem určených pracovištích
  • od 1. 4. 2021 bude u SŽ poskytován stravenkový paušál a na základě žádostí zaměstnanců (způsob bude zveřejněn v samostatném pokynu v průběhu měsíce března) bude moci zaměstnanec požádat o poskytování stravování formou papírových poukázek či eStravenek.

V tomto pokynu bude řešen i výkon práce přesčas, který má charakter směny.

Mgr. Lubomír Michalec

Rubriky: Archiv |

Zpráva z jednání na Správě železnic dne 19. 2. 2021

Dnešního dne pokračovalo formou videokonference jednání mezi zástupci zaměstnavatele a zástupci odborových organizací o podobě 3. změny Podnikové kolektivní smlouvy Správy železnic, státní organizace, na rok 2021.

Na tomto jednání předseda FV SOSaD SŽ Mgr. Lubomír Michalec přednesl návrh, aby byl do 31. 8. 2021 umožněn nejen souběh stravenkového paušálu a elektronické stravenky, nýbrž i papírových stravenek.

Po tomto datu by se vyhodnotil počet uživatelů u jednotlivých forem a pokud by byl o papírové stravenky minimální zájem (což nepředpokládáme), SOSaD by souhlasil s jejich zrušením.

Dle našich informací z dostupných internetových a dalších zdrojů, je však i nadále pro zaměstnance nejvýhodnější papírová stravenka!!!

Dále byl předložen k připomínkování návrh Pokynů k zabezpečení kurzu k OZ D-07 v délce 14 a 20 týdnů a následné přípravy k vykonání OZ D-08 s termínem do 26. 2. 2021.

Mgr. Lubomír Michalec

Rubriky: Komentáře |

Pramálo srozumitelné, nejednoznačné, dlouhé a přitom nekonkrétní, a zejména pozdě vydané. Řeč je o Opatření GŘ ČD o povinnosti nosit respirátory FFP2 vlakovým personálem.

Opatření O 10 GŘ ČD se jmenuje č. 5/2020 ve znění změn č. 18 a 19. Změna č. 18 podle textu z pera O 10 reaguje na mimoř. opatření Ministerstva zdravotnictví (MZ), které bylo vydáno s účinností od 8. 12. 2020 a zakazuje všem osobám pobyt a pohyb mimo jiné v prostředcích veřejné dopravy bez respirátoru, roušky, ústenky, šátku nebo jiných prostředků, které brání šíření kapének.

A jak že se to odboru 10GŘ povedlo transformovat do opatření pro vlakový personál? Tak, jak uvádíme v titulku. Odboru 10 trvalo více než jeden a půl měsíce (do 29. 1. 2021), než vydalo k provedení výše uvedeného závazného rozhodnutí MZ své vlastní opatření (změna č. 18 k opatření 5/2020). Přitom je jaksi zapomnělo projednat s přísl. odborovými organizacemi, resp. jejich orgány, které působí u ČD. Asi bylo málo času, kolem vánoc se přeci nepracuje. A vánoce jsou někde již od Mikuláše.

Ovšem za daleko horší považujeme obsah onoho kouzelného opatření ve znění změny č. 18. Nejen, že obsáhle a zcela zbytečně cituje z výše zmíněného opatř. MZ, možná to jenom komentuje, protože nikde není zmínka, odkud autor bere své údaje, kterými zaplnil téměř jednu stranu. Ale hlavně v případech, kde opatř. MZ uvádí možnost používat respirátory, roušky, ústenky, atd. variantně, předmětné opatř. GŘ ČD vyžaduje po vlakových četách a strojvedoucích 0/0-S, aby povinně nosili pouze respirátory FFP2 „v přímém kontaktu s cestující veřejností“, aniž, na rozdíl od zmíněného opatření MZ, definuje, co se rozumí pojmem „přímý kontakt s cestující veřejností“ a kdy už přímý kontakt není a kdy není vůbec žádný kontakt.

Pokračování zde: Pramálo srozumitelné a jednoznačné a pozdě vydané

Rubriky: Komentáře |

Proč zatím odmítáme stravenkový paušál?

To, co se nepovedlo vládám minulým, začíná se dařit této. Mám na mysli konec stravenek.

Ihned poté, co vláda schválila stravenkový paušál, chtěla si Správa železnic ušetřit práci s agendou a distribucí stravenek.

První návrh zaměstnavatele byl jen paušál, žádné elektronické ani papírové stravenky.

Po proběhlém jednání a věcných argumentech ze strany odborových centrál, zdůrazňuji několika málo, byl tento návrh doplněn o elektronickou formu s možností výběru z těchto dvou možností. Nám přesto chybí varianta papírových, protože spousta zaměstnanců jede na konci měsíce právě na tuto stravenkovou rezervu. Jsou na to prostě zvyklí. Nehledě na to, že v případě paušálu dostanou do výplaty např. místo 120 korunové stravenky příspěvek zaměstnavatele ve výši 68 Kč  + 14  Kč, jež dostávali z FKSP na většině OŘ. Navíc velká část zaměstnanců využívá stravenek opravdu ke stravování a případné zavedení paušálu je od stravování odradí stejně jako přechod k elektronické verzi. Ve většině menších měst se v restauracích elektronické karty nepřijímají. Správa železnic by si měla uvědomit, že Česká republika není jenom Praha. Elektronickou stravenku využívá pouze cca 3 000 zaměstnanců, zbytek papírovou!

Tato nová instituce (stravenkový paušál) je momentálně v plenkách, nikdo pořádně neví, jaký to bude mít dopad na zaměstnance, hlavně pro ty v exekuci nebo v insolvenci.

Dnes byla stravenka poskytnuta za každou odpracovanou směnu, a tedy i přesčasovou. V případě stravenkového paušálu je ovšem za směnu přesčas nikoli stravenkový paušál, ale jakási zvláštní odměna, která dle našeho názoru podléhá exekuci i insolvenci. Na stravenku zatím nikdo nemohl. Tito zaměstnanci na přesčasy zřejmě moc nechodí, ale zaměstnavatel je může v objemu 150 hodin ročně nařídit. A v dnešní době, kdy je zřejmý podstav výpravčích a dalších zaměstnání, nehledě na problémy s COVID-19, je varianta nařízených přesčasů nanejvýš pravděpodobná.

Tato zvláštní odměna je samozřejmě i daňově zatížená. I když zaměstnavatel deklaroval nějaké finanční zvýhodnění, dle nás diskriminující a proti platným právním předpisům.

Proč mají být zaměstnanci Správy železnic pokusnými králíky, nevím, ale vím, že např. České dráhy čekají na to, až co to u nás udělá…

SOSaD proto navrhuje počkat se zavedením stravenkového paušálu až na jednání o podnikové kolektivní smlouvě pro rok 2022, kdy už u jiných „aktiváků“ bude jasné, jak se bude chovat při životě.

Mgr. Lubomír Michalec, předseda FV SŽ SOSaD

Rubriky: Komentáře |

3. společná informace o kolektivním vyjednávání u SŽ ze dne 12. února 2021

Dnešního dne pokračovalo formou videokonference jednání mezi zástupci zaměstnavatele a zástupci odborových organizací o podobě 3. změny Podnikové kolektivní smlouvy Správy železnic, státní organizace, na rok 2021. V novém návrhu zaměstnavatel reagoval na podněty z předcházejících jednání a předložil možnost výběru zaměstnance mezi stravenkovým paušálem a elektronickou stravenkou. Předpokládaná účinnost je 1. června 2021.

V průběhu jednání byla doplněna možnost změny formy poskytování příspěvku na stravování 1x za 6 měsíců, a to na základě žádosti zaměstnance.

S návrhem souhlasí většina zástupců odborových organizací. Přetrvává odmítavé stanovisko odborových organizací Svaz Odborářů Služeb a Dopravy, Federace vlakových čet a Federace železničářů ČR. Tyto organizace zdůvodňují svůj nesouhlas nejasností v daňové problematice u stravenkového paušálu, v některých případech vazbou na exekuce a insolvence, snížením komfortu zaměstnanců neposkytováním papírových poukázek, z jejich strany prezentovaným nesouhlasem zaměstnanců s těmito novými možnostmi.

Další jednání proběhne v pátek 19. února 2021 opět formou videokonference.

Rubriky: Archiv |

2. společná informace o kolektivním vyjednávání u SŽ ze dne 29. ledna 2021

V návaznosti na dne 25. ledna 2021 zahájené kolektivní vyjednávání pokračovalo dnes formou videokonference jednání s odborovými organizacemi. Zaměstnavatel předložil upravené znění návrhu a po vzájemné diskusi došlo k rozdělení kolektivního vyjednávání o 2. a 3. Změně PKS. V rámci 2. změny PKS došlo v návaznosti na změnu legislativy k doplnění článku 17 Přílohy č. 1 Dovolená. Tato 2. změna byla dnes sjednána.

Samostatně pak bylo jednáno o 3. změně PKS, jejímž obsahem je poskytování benefitu stravování formou zavedení stravenkového paušálu včetně poskytování finančního příspěvku na stravování z FKSP. Zástupci jednajících stran se sblížili v názorech na principu poskytování, zatím však ke sjednání této 3. změny nedošlo a kolektivní vyjednávání bude pokračovat.

Na dnešním jednání dále došlo mj. ke shodě nad podobou Zásad hospodaření s centralizovanými prostředky FKSP (Zásady C-FKSP) na rok 2021 a ke sjednání trojstranné smlouvy o zajišťování individuálních rekreací a táborů dětí a mládeže s příspěvkem z C-FKSP.

Další jednání proběhne v pátek 4. února 2021 opět formou videokonference.

Mgr. Lubomír Michalec

Rubriky: Archiv |

Podle ÚOHS není česká a evropská legislativa relevantní tam, kde má jezdit Arriva!

Zatímco Ministerstvo dopravy (MD) se už dávno stalo podpůrnou divizí dopravce Arriva vlaky s.r.o. – novodobé štiky mezi železničními dopravci, která určuje kvalitu rychlíkové dopravy v nezávislé trakci, pohádky o férové hospodářské soutěži mezi Arrivou a Českými dráhami (ČD)se nově účastní bývalá nejvyšší autorita v rámci jejího hlídání – Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), na který se Svaz Odborářů Služeb a Dopravy (SOSaD) obrátil na počátku prosince a znovu na počátku ledna. ÚOHS byl upozorněn na sérii porušení našich i evropských právních předpisů v případě procesu, kterým se jako by vybíral dopravce na linku R14 Pardubice – Liberec – Ústí nad Labem.Na výčtu porušení právních norem se shodli zástupci všech odborových organizací, zastupujících i zaměstnance jiných dopravců mimo ČD. Angažmá Arrivy na této lince bylo totiž domluveno dávno před „soutěžním divadlem“.
Internetový deník Zdopravy.cz přinesl 22. ledna ve svém článku informaci, že ÚOHS zamítl stížnost ČD a výběr Arrivy na rychlíky z Liberce byl podle něj v pořádku.

https://zdopravy.cz/vyber-arrivy-na-rychliky-z-liberce-byl-v-poradku-konstatoval-uohs-71810/

Celý příspěvek zde:  Paralyzovaný ÚOHS a nerelevantní legislativa

Rubriky: Postřehy Jindřicha Berounského |