1. změna PKS ČD Cargo, a.s. 2020/21 + další informace k současnému stavu

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

na základě současné situace ve vývoji pandemie KORONAVIRU a k tomu vládou ČR vyhlášenému nouzovému stavu a dalších restriktivních opatření, které přímo i nepřímo ovlivňují fungování naší společnosti ČD Cargo, a.s., z důvodu dočasného snížení odbytu nebo omezení poptávky po poskytovaných službách, se zaměstnavatel a sociální partneři (OC) včetně našeho svazu po několikadenním jednání dohodli na 1. změně PKS ČD Cargo, a.s.

Hlavním bodem této změny je částečná nezaměstnanost (§ 209 ZP).
Zaměstnavatel a OC se dohodli na změně PKS ČDC a to v těchto bodech:

Příloha 2 – SYSTÉM ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ SPOLEČNOSTI

4.17 Odměňování při převedení na jinou práci a při částečné nezaměstnanosti
4.18 Odměňování při převedení na jinou práci a při částečné nezaměstnanosti
4.17.4 Částečná nezaměstnanost (§ 209 ZP)
V období, kdy zaměstnavatel nemůže přidělovat zaměstnanci práci z důvodu dočasného omezení odbytu nebo omezení poptávky po poskytovaných službách, se uplatňuje částečná nezaměstnanost podle § 209 ZP.

4.17.4.1 V případě, kdy zaměstnavatel nemůže přidělovat zaměstnanci práci v rozsahu týdenní pracovní doby z důvodu dočasného omezení poptávky po jím poskytovaných službách, vzniká v souladu s výše uvedenou platnou právní úpravou překážka v práci na straně zaměstnavatele a zaměstnanci, který nemohl vykonávat práci, přísluší náhrada mzdy ve výši 70 % průměrného výdělku (návrh zaměstnavatele byl 60%).

4.17.4.2 Rozsah použití částečné nezaměstnanosti bude uplatňován na konkrétních pracovištích a u konkrétních zaměstnanců s ohledem na sociální a existenční dopady. Bližší specifikace je uvedena v Opatření č. 0005/2020 Ř O10 GŘ ČDC k aplikaci částečné nezaměstnanosti (§209 ZP) s maximální možnou účastí všech zaměstnanců na konkrétních pracovištích.

Příloha č. 4 POKYN K UPLATŇOVÁNÍ STĚŽEJNÍCH BODŮ PKS
Příloha 2 – Systém odměňování zaměstnanců společnosti
Částečná nezaměstnanost – článek 4.17.4
Částečnou nezaměstnanost uplatňuje zaměstnavatel v případě, kdy nemůže zaměstnanci z důvodu dočasného omezení poptávky po jím poskytovaných službách přidělovat práci v celém rozsahu týdenní pracovní doby.
ČDC vydají po dohodě s OC Opatření č. 0005/2020 Ř O10 GŘ ČDC k aplikaci částečné nezaměstnanosti (§209 ZP).
Nedílnou součástí této dohody je Opatření č. 0005/2020 Ř O10 GŘ ČDC k aplikaci částečné nezaměstnanosti (§209 ZP).
Toto opatření řeší uplatňování a organizování částečné nezaměstnanosti na konkrétních pracovištích a u konkrétních zaměstnanců.
Zaměstnavatel přijal většinu našich návrhů a připomínek ke zmírnění dopadu aplikace § 209 na zaměstnance, kteří by neměli být tímto dotčeni.
Zaměstnavatel spolu s místně příslušnou odborovou organizací při projednávání materiálu dle bodu 2.1 tohoto opatření, přihlédnou ke skutečnostem sociálního a existenčního stavu konkrétního zaměstnance, pokud na to kterákoliv ze stran upozorní nebo o nich informuje sám zaměstnanec.
Stejným způsobem bude zaměstnavatel postupovat ve vztahu k zaměstnanci, který se vrátil z karantény delší než 14 dní nebo z čerpání ošetřovného z důvodu opatření o uzavření školních a dětských zařízení po dobu alespoň 30-ti dnů, pokud se se zaměstnancem nedohodne jinak.
V případě, že u konkrétního zaměstnance přesto dojde v důsledku uplatnění § 209 ZP k nedosažení výše minimální mzdy, zaměstnavatel odvede zákonné pojistné nejméně z minimální mzdy za zaměstnance.

Toto opatření č.0005/2020 Ř O10 GŘ ČDC je platné a účinné od 1. dubna 2020 do 30. června 2020.
V případě pokračování nouzového stavu po 30. 6. 2020 se bude znovu jednat o prodloužení opatření.

1. změna Podnikové kolektivní smlouvy na období od 1. 4. 2020 do 31. 3. 2021 se uzavírá na dobu od 1. dubna 2020 do 31. srpna 2020.

Oba tyto dokumenty v celém znění jsou k dispozici na http://www.sosad.cz/soubory-cd-cargo/ a budou také zaslány FV SOSaD ČDC včetně předsedů ZO SOSaD.
Žádám předsedy ZO SOSaD o zvýšenou pozornost při projednávání těchto záležitostí a též o zvýšený dohled nad dodržováním vydaných opatření.
Dotazy a připomínky směřujte na mne.

Děkuji a přeji všem v této době mnoho zdraví …

Milan Mikeš
Předseda FV SOSaD ČDC

Příspěvek byl publikován v rubrice Archiv. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.