Archiv autora: admin

Jednání zaměstnavatele SŽ a OC

Dne 18.6.2024 proběhlo další pravidelné jednání zaměstnavatele a OC. K jednání byly využity prostory vzdělávacího střediska SŽ na pardubickém nádraží.

 

Na programu jednání bylo projednání 1. změny Pokynu generálního ředitele ve věci poskytování náborového příspěvku SŽ PO-13/2023-GŘ pro zaměstnance, kteří se připravují na zaměstnání Technik sdělovací a zabezpečovací techniky (KZAM 31684). Při otevření tohoto bodu byla ze strany SOSaD navržena úprava bodu čl. 3 Nevyplacení příspěvku v případě opakovaného nástupu. Zaměstnavatel přislíbil otevření tohoto bodu na příštím jednání.

Dalším bodem byla změna Zásad FKSP na základě návrhu OSŽ, která se týká snížení počtu účastníků SŽ na kulturních a společenských akcích.

V poslední části jednání byla personálním ředitelem sdělena informace o stavu zaměstnanosti a mzdovém vývoji za 1. – 5. 2024.

Příští jednání se uskuteční 22. 7. 2024 od 14 hodin formou Teams.

Jiří Skopový

Rubriky: Archiv |

Pokyny k odjezdu a příjezdu LDT 2024 Pakoštane

Pokyny k odjezdu a příjezdu 2024-1

Rubriky: Komentáře |

Sjednána 1. změna PKS SŽ 2024, 1. změna Zásad FKSP SŽ 2024 a dohodnut návrh novelizace směrnice SŽ SM029

Při dnešním online jednání zaměstnavatele a zástupců všech odborových organizací došlo ke shodě nad 1. změnou PKS SŽ 2024 a 1. změnou Zásad FKSP SŽ 2024.

Obsah 1. změny PKS SŽ 2024 účinné od 1. 7. 2024:

• V návaznosti na změnu legislativy byla sjednána možnost příspěvku zaměstnavatele na spoření na stáří nově na Dlouhodobý investiční produkt v bodě 2.1.3.2;
• Technická úprava textu bodu 8, 15, 17 a 18 v článku 18 Překážky v práci Přílohy č. 1 Pracovní doba, pracovní pohotovost, dovolená, překážky v práci;
• Technická úprava textu bodu 3, článku 1, Přílohy č. 3 Stravování a náhrady výdajů;
• Byla sjednána změna bodu 5, článku 2 Podmínky a způsob vyplácení náborového příspěvku Přílohy č. 5 Pravidla pro poskytování náborového příspěvku, která umožňuje zaměstnancům, kterým vznikl pracovní poměr 1. 1. 2024 a později a připravují se na zaměstnání Technik sdělovací a zabezpečovací techniky (KZAM 31684) vyplatit 1. část příspěvku ve výši 30 000 Kč již po absolvování OZ Z-03 (nejdříve však se mzdou za měsíc, v němž došlo k uplynutí tříměsíční zkušební doby).

Obsah 1. změny Zásad FKSP SŽ 2024 účinné od 21. 5. 2024:

• Úprava příspěvku zaměstnavatele na produkty spoření na stáří na všechny podporované produkty dle směrnice SŽ SM029 (od 1. 7. 2024 bude možnost příspěvku na Dlouhodobý investiční produkt).

• Úprava podmínek mezinárodních sportovních akcí a jejich nominačních turnajů.
• Změna ve fakturaci sportovních a kulturních akcí OS – v případě, kdy je prvoplátcem odborová organizace, tak fakturuje zaměstnavateli pouze poskytnuté příspěvky z FKSP.
Novelizace Směrnice SŽ SM029 s předpokládanou účinností od 1. 7. 2024:
• Nově bude umožněno přispívat i na Dlouhodobý investiční produkt – DIP (za stanovených podmínek).
• Pro nově uzavřené smlouvy na penzijní spoření nebo DIP bude povinný minimální účastnický příspěvek zaměstnance ve výši 500 Kč/měsíčně.
• U stávajících smluv na penzijní spoření může zůstat účastnický příspěvek 300 Kč/měsíčně.

Další jednání proběhne ve Vzdělávacím středisku SŽ v Pardubicích dne 18. června 2024.

Mgr. Lubomír Michalec a Jiří Skopový

Rubriky: Archiv |

Jednání zaměstnavatele SŽ a OC

Dne 30. 4. 2024 proběhlo pravidelné jednání OC a zaměstnavatele SŽ. Jednání vedl ředitel personálního odboru O10 Ing. Koucký.

Na jednání byla schválena změna v čerpání prostředků FKSP na rok 2024 a to čerpání na zaměstnance ve výši 400 Kč prostřednictvím OJ. Do dnešní ho dne bylo vyčerpáno cca 50 % u položek na rekreaci a TDM a prostředky by měly, dle zaměstnavatele, vystačit na pokrytí všech požadavků.

Byla diskutována připravovaná změna FKSP, bodu 3.2.5.15 – principy úhrady nákladů kulturních a společenských akcí za strany pořadatele a zjednodušení účetních operací.

Projednávala se i změna PKS a Směrnice 29 z důvodu změny státního příspěvku na penzijní připojištění a nastavení nových parametrů za strany zaměstnavatele vůči novým zaměstnancům.

Jiří Skopový

Rubriky: Archiv |

SOSaD rozšířil svoji působnost o autobusové dopravce a řidiče autobusů

Svaz Odborářů Služeb a Dopravy se rozrostl o další základní organizaci a pobočný spolek svazu. V působnosti holdingu BusLine vznikla nová základní organizace BUS se sídlem v Nové Pace (IČO 21433941).

18. dubna byl představitelům holdingu BusLine, resp. společností BusLine Support s.r.o. a BusLine KHK s.r.o. představen závodní výbor základní organizace BUS, který působí ve složení Lukáš Juříček, Milan Zimmermann a Sergyi Sazonov. Všichni jmenovaní pracují jako řidiči u společnosti BusLine KHK s.r.o..
Jednání přípravného výboru základní organizace se uskutečnilo již 2. 3. 2024 a do jeho čela byl zvolen Lukáš Juříček co by předseda, místopředsedou se stal Milan Zimmermann. 14. 3. 2024 schválila vznik nové základní organizace BUS generální rada svazu. Následně došlo k příslušné úpravě stanov SOSaD a registraci nové základní organizace BUS u rejstříkového soudu.

Hlavním podnětem ke vzniku základní organizace BUS se staly rapidně se horšící pracovní podmínky řidičů vedle asociální komunikace některých představitelů vedení holdingu ve vztahu k řidičům autobusů a jejich ignorace doposud působící základní organizace Odborového svazu pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy (DOSIA). Situace došla tak daleko, že předseda této organizace v dopise kolegům popsal konkrétní zkušenosti a arogantní až opovržlivé jednání jednatelky Ing. Radky Janáčkové, se kterou, jak doslovně uvádí „skončila éra slušného chování a začalo období tvrdé arogance“.

Základní organizace BUS s podporou a zázemím dlouhodobě etablované odborové organizace předpokládá spolupráci se základní odborovou organizací DOSIA, která by měla přinést silnější hlas odborů při hájení práv zaměstnanců holdingu BusLine a eliminaci negativních jevů a nezákonných postupů vedení společností holdingu BusLine. V rozporu se zákoníkem práce v současnosti dochází k přenášení sankcí objednatelů veřejné dopravy ve vztahu k dopravci na řidiče autobusů.
Základní organizace BUS v rámci svého představení vyzvala vedení holdingu BusLine ke stanovení termínu jednání, které by se mělo týkat i kolektivní smlouvy, doposud uzavřené s odborovou organizací DOSIA. Předseda základní organizace BUS Lukáš Juříček sám čelí v současnosti šikaně ze strany vedoucího provozovny Hořice Martina Čermáka, pod kterou se podepisuje i jednatelka Ing. Radka Janáčková, protiprávně usilující o ukončení pracovního poměru s předsedou základní organizace Lukášem Juříčkem.
Vedení svazu kroky základní organizace BUS v holdingu BusLine podporuje a v případě pokračování protiprávního jednání budou následovat podnět příslušnému inspektorátu práce, případně i žaloba u soudu jako nejkrajnější cesta k ochraně práv zaměstnanců holdingu BusLine.

Jindřich Berounský

Rubriky: Postřehy Jindřicha Berounského |

Zásady FKSP u Správy železnic, státní organizace, pro rok 2024, SJEDNÁNY!

Dne 27. 3. 2024 pokračovalo v sídle organizace jednání zaměstnavatele a odborových organizací.
Po delší diskuzi došlo, na základě ústupků všech jednajících stran, ke sjednání Zásad pro tvorbu a používání Fondu kulturních a sociálních potřeb Správy železnic, státní organizace, pro rok 2024.
Principy sjednaného dokumentu:

  1. Příspěvek na individuální rekreaci 5 000 Kč/zaměstnanec, a to prostřednictvím CK ČD travel a sjednaných cestovních kanceláří (CK Ave Tour, CK Azzuro Tour Operator, CK Brenna, CK Canaria Travel, CK Čedok, CK Exim tours, CK Fischer, CK Mayer & Crocus, CK NEV-DAMA, CK Travel Family, CK TUI). Zaměstnanci budou moci požádat i o individuální návrh pobytu, a i možnost využití zveřejněných Last minute pobytů. Žádosti bude možné podávat prostřednictvím STKR od 2. dubna 2024 do 31. října 2024.
  2. Příspěvek na tábory dětí a mládeže (TDM) 3 000 Kč/dítě (i mimo nabídku CK ČD travel). Zaměstnanec se může rozhodnout, zda příspěvek na dítě 3 000 Kč využije pro TDM nebo na individuální rekreaci dle bodu 1. – žádosti bude možné podávat prostřednictvím STKR od 2. dubna 2024 do 31. října 2024.
  3. Možnost předkládání žádostí na příspěvek z FKSP na sportovní a kulturní akce v organizačních složkách bude otevřena až v návaznosti na vývoj čerpání prostředků na individuální rekreace a TDM dle bodu 1. a 2.
  4. Byla sjednána dohoda v rozsahu čerpání prostředků na činnost odborových organizací.
  5. Zaměstnancům, kteří mají sjednán příspěvek na penzijní spoření bude automaticky navýšen příspěvek z FKSP o 300 Kč/měsíčně. Příspěvek z FKSP v měsíci březnu bude 900 Kč (příspěvek za 1. Q 2024).
  6. Dary peněžní za pracovní výročí. Za měsíc březen 2024 budou vyplaceny dary i za měsíc leden 2024 a únor 2024.

V rámci jednání byly schváleny 3 sociální výpomoci z organizačních složek.

 

Další jednání proběhne v sídle organizace dne 30. dubna 2024.

Rubriky: Archiv |

Informace o jednání zaměstnavatele s odborovými organizacemi dne 20. února 2024 – ADP nezměnila stanovisko – příspěvky z FKSP nelze čerpat

Dne 20. 2. 2024 pokračovalo v sídle organizace jednání zaměstnavatele a odborových organizací.

Jednání o podobě Zásad pro tvorbu Fondu kulturních a sociálních potřeb bylo vymezeno včerejším večerním písemným stanoviskem Aliance drážního provozu, kdy potvrdila přetrvávající nesouhlas a stejně jako na minulých jednáních nabídla sjednat nesporné části, tj. příspěvek na činnost odborové organizace, sociální výpomoci, příspěvek na penzijní spoření, dary při pracovních výročích, na sportovně-kulturní akce a neposkytovat 27 mil. Kč určených jako příspěvek na rekreaci a TDM (ale tuto částku rovnoměrně rozdělit mezi zaměstnance, tj. cca 1 500 Kč/zaměstnanec).

Žádná z dalších OC ani zaměstnavatel s návrhem částečného čerpání příspěvku FKSP opětovně nesouhlasili.

V průběhu jednání Federace vlakových čet informovala o změně svého stanoviska z jednání ze dne 9. 2. 2024 a potvrdila svůj souhlas s návrhem Rozpočtu FKSP 2024. Jak vyplývá z výše uvedeného Zásady pro tvoru Fondu kulturních a sociálních potřeb Správy železnic, státní organizace, na rok 2024 a Rozpočet FKSP na rok 2024 nejsou podepsány ze strany Aliance drážního provozu, a tak nadále není možné jakékoliv plnění FKSP.

Zástupci zaměstnanců byli seznámeni s připravovanou Manažerskou akademií, s vypořádáním připomínek ke směrnici SŽ SM110 Předepisování náhrad škod zaměstnancům státní organizace Správa železnic, se mzdovým vývojem za leden 2024, s informacemi z jednání pracovní skupiny výstrojních součástí a OOPP a s připravovanými úpravami organizačních řádů k 1. 3. 2024.

Další jednání proběhne v sídle organizace 27. března, přičemž zaměstnavatel je průběžně připraven umožnit zástupci Aliance drážního provozu podepsat příslušné listiny a zejm. tím otevřít možnost zahájit žádosti o rekreace a TDM.

Rubriky: Archiv |

Informace o jednání zaměstnavatele s odborovými organizacemi dne 9. února 2024 – ke sjednání zásad FKSP na rok 2024 chybí podpis ADP – příspěvky z FKSP nelze čerpat!!!

Dne 9. 2. 2024 pokračovalo v sídle organizace jednání zaměstnavatele a odborových organizací.

Žádná z odborových organizací nezměnila své stanovisko z minulého jednání, a i z průběhu jednání vyplynulo, že zástupci odborových organizací svůj pohled na čerpání prostředků FKSP měnit nechtějí. Z toho důvodu došlo k připojení podpisu sedmi odborových organizací (OSŽ, SOSaD, FVČ, UŽZ, DUO, FŽ ČR, FV), z jednání omluvená FSČR podpis deklarovala.

Návrh rozpočtu FKSP na rok 2024 byl odsouhlasen sedmi odborovými organizacemi (OSŽ, SOSaD, UŽZ, DUO, FŽ ČR, FV a FSČR). Kromě dále zmíněné ADP nesouhlasí FVČ z důvodu požadavku na navýšení prostředků na činnost odborových organizací. U odborové organizace ADP ke změně stanoviska nedošlo a svůj podpis pod Zásady pro tvoru Fondu kulturních a sociálních potřeb Správy železnic, státní organizace, na rok 2024 a Rozpočet FKSP na rok 2024 nepřipojila.

Principy osmi odborovými organizacemi odsouhlaseného návrhu:
– další měsíční příspěvek na penzijní spoření ve výši 300 Kč/zaměstnanec, který dostává příspěvek dle SŽ SM029;
– příspěvek na individuální rekreaci do 5 000 Kč/zaměstnanec;
– příspěvek 1x ročně do 3 000 Kč pro každé dítě do věku 16 let na rekreaci nebo tábor dětí a mládeže (dle výběru zaměstnance);
– prostředky na konání sportovních a kulturních akcí v organizačních složkách, kdy by bylo rozpočtováno 800 Kč/zaměstnanec, přičemž maximální limit pro jednotlivce je ve výši 3 000 Kč a umožnění zahraničních sportovních a kulturních aktivit v nižší míře než v roce 2023;
– sociální výpomoci a zápůjčky v principech roku 2023;
– peněžní dary při pracovních výročích 20, 30 a 40 let ve výši 3 000 Kč;
– pořízení smuteční kytice či věnce do výše 5 000 Kč.

Aliance drážního provozu nesouhlasí s příspěvkem na rekreace a TDM, a to z důvodu nedostatečných rozpočtovaných prostředků na všechny zaměstnance. Navrhuje rozpočtovanou částku cca 27 mil. Kč rozdělit buď limitem 1 500 Kč na rekreaci každého zaměstnance SŽ anebo 1 500 Kč nahrát každému zaměstnanci na digitální čipovou kartu.

Jelikož nedošlo ke shodě všech není možné žádného čerpání z FKSP.

Další jednání proběhne v sídle organizace 20. 2. 2024.

 

Mgr. Lubomír Michalec

Rubriky: Archiv |

Informace o jednání zaměstnavatele s odborovými organizacemi dne 30. ledna 2024

V sídle organizace pokračovalo jednání o podobě zásad FKSP SŽ na rok 2024 za účasti zástupců všech odborových centrál.

Osm odborových organizací souhlasilo s kompromisním návrhem zaměstnavatele, který obsahuje:

– další měsíční příspěvek na penzijní spoření ve výši 300 Kč/zaměstnanec, který dostává příspěvek dle SŽ SM029;- příspěvek na individuální rekreaci do 5 000 Kč/zaměstnanec;
– příspěvek 1x ročně do 3 000 Kč pro každé dítě do věku 16 let na rekreaci nebo tábor dětí a mládeže (dle výběru zaměstnance);
– prostředky na konání sportovních a kulturních akcí v organizačních složkách, kdy by bylo rozpočtováno 800 Kč/zaměstnanec, přičemž maximální limit pro jednotlivce je ve výši 3 000 Kč a umožnění zahraničních sportovních a kulturních aktivit v nižší míře než v roce 2023;
– příspěvek na činnost odborových organizací k zajištění jejich činnosti v roce 2024;
– sociální výpomoci a zápůjčky v principech roku 2023;
– peněžní dary při pracovních výročích 20, 30 a 40 let ve výši 3 000 Kč;
– pořízení smuteční kytice či věnce do výše 5 000 Kč.

Aliance drážního provozu nesouhlasí s příspěvkem na rekreace a TDM, a to z důvodu nedostatečných rozpočtovaných prostředků na všechny zaměstnance. Navrhuje rozpočtovanou částku cca 27 mil. Kč rozdělit buď limitem 1 500 Kč na rekreaci každého zaměstnance SŽ anebo 1 500 Kč nahrát každému zaměstnanci na digitální čipovou kartu.

V rámci jednání byl schválen základní příděl FKSP pro rok 2023 a zálohový příděl pro rok 2024.

Další jednání proběhne v sídle organizace 9. 2. 2024.

Rubriky: Archiv |

LDT Chorvatsko Pakoštane 2024

Oblíbený tábor se bude letos konat v termínu od 14. do 23. 6. 2024.

Číslo účtu pro platbu: 0249769894/0300

 

LDT Chorvatsko 2024 – nabídka

 

přihláška tábor ( lze vyplnit PC ) 2024

Rubriky: LDT Chorvatsko Pakoštane 2024 |