Archiv autora: redaktor

Informace ze ZO SOSaD BUS

13. 5. 2024 rezignoval na funkci předsedy závodního výboru ZO kvůli pracovně právnímu sporu se zaměstnavatelem Lukáš Juříček a zůstal členem závodního výboru. 21. 5. 2024 byl do čela ZO SOSaD BUS zvolen Milan Zimmermann a místopředsedou rozšířeného závodního výboru ZO SOSaD BUS se stal Sergiy Sazonov.

14. 6. 2024 proběhlo v Praze 1 v sídle Advokátní kanceláře TEMPUS v Benediktské ulici první jednání vedení holdingu BusLine  se ZO SOSaD BUS. Zaměstnavatele zastupovali advokáti Mgr. Karin Konstantinovová, Mgr. Jan Seidl, jednatelé Ing. Radka Janáčková a Ing. Pavel Tomšů. ZO SOSaD prezentoval předseda Milan Zimmermann, svaz a jeho analytický tým Jindřich Berounský.

Úvodem byla představena ZO SOSaD BUS a její motivace k působení nejen v rámci BusLine KHK, ale také BusLine LK. Kolektivní smlouva mezi BusLine KHK s.r.o. a Základní organizací DOSIA pro BusLine KHK přinesla v letošním roce díky pokračující inflaci významný propad reálných mezd, o 5 dní méně dovolené, nahrazené nejasným mimořádným pracovním volnem pro zaměstnance, kteří vyčerpají základní výměru dovolené do 31. 10. daného roku a za podmínky zajištění provozu pro objednatele.    

ZO SOSaD BUS se ohradila proti prohlášením a deklaracím, které byli řidiči autobusů nuceni podepisovat v rámci seznamování se sankcemi objednatelů. Zaměstnavatel uznává chybu, mělo dojít jen k seznámení se sankcemi objednatelů.

Zástupci SOSaD budou jednat o společném návrhu kolektivní smlouvy s odborovou organizací DOSIA. Otevřeli rozpor v případě úklidu autobusů, který má být podle kolektivní smlouvy zajištěn dodavatelsky a provádějí jej řidiči autobusů, kteří mají dohody o provedení práce s firmou OverLine. Od září 2022 přestali být za úklid placeni a zároveň nebyly vypověděny dohody o provedení práce. Tento stav je třeba napravit, a to adekvátním navýšením tarifní mzdy a nebo naplněním uzavřených dohod.

Následně došlo na jednání o prémiové složce mzdy, kterou má zaměstnavatel za nadstandardní složku mzdy. Zástupci SOSaD upozornili, že při kladném hospodářském výsledku by však měla být prémiová složka mzdy vyplácena a na základě jasných kritérií, nikoliv vágních a obecných. Zaměstnavatel byl požádán o vysvětlení manuálu řidiče a jeho dostupnost na střediscích.

Předseda ZO SOSaD BUS Milan Zimmermann otevřel otázku nevhodné skladby turnusů a směn. Zaměstnavatel odkázal na jednání s objednatelem, který v současnosti připravuje jízdní řády a s nimi související turnusy.    

SOSaD seznámil zaměstnavatele s formami členství a angažovanosti svazu ve prospěch zaměstnanců. Zaměstnanci BusLine mají možnost být členy, kterým se strhávají odborové příspěvky prostřednictvím mzdové účtárny, ale stanovami svazu je také umožněno anonymní členství s možností placení příspěvku přímo svazu. Další zastupovanou skupinou jsou zaměstnanci, kteří nechtějí být zastupováni t. č. největší odborovou organizací DOSIA, ani se nechtějí odborově organizovat. Ti mohou pověřit ZO SOSaD BUS k jejich zastupování bez nutnosti angažmá v odborové organizaci.    

Co se týká dovolené a mimořádného pracovního volna, zaměstnavatel garantuje oproti prezentovanému v kolektivní smlouvě, že mimořádné pracovní volno může být čerpáno bez podmínky vyčerpání základní výměry dovolené do 31. 10. daného roku s tím, že stávající úprava bude vyhodnocena a k dalšímu jednání.

Zaměstnavatel prezentoval zklamání z negativní odezvy na pořádané akce v oblasti působení Busline KHK a Lk. SOSaD deklaroval iniciativu a zájem o spoluorganizování akcí, které má v úmyslu zaměstnavatel pro zaměstnance pořádat ze svých prostředků i mimo FKSP. Jde hlavně o poznávací zájezdy.  Zaměstnavatel přislíbil kroky ke zlepšení informovanosti zaměstnanců, přičemž nástěnky ve střediscích by měly vystřídat uzamykatelné skříňky.

Aktuálně zaměstnavatel připravuje překvapení a akci pro děti zaměstnanců, které v září nastoupí do prvních tříd základních škol. Zaměstnanci mají možnost na střediscích ohlásit svoje děti, kterých se tato životní událost týká.        

V nejbližší době dojde k jednání s odborovou organizací DOSIA, ze kterého by měl vzejít návrh nové kolektivní smlouvy BusLine KHK s odborovými organizacemi DOSIA a ZO SOSaD BUS.

Již po prvním konstruktivním jednání se zaměstnavatelem lze předpokládat, že zapojení základní organizace SOSaD BUS bude přínosem pro všechny zaměstnance holdingu BusLine a pro zlepšení komunikace se zaměstnavatelem.

Jindřich Berounský

Rubriky: Archiv |

SOSaD oslovil Evropskou komisi a kompetentní instituce České republiky kvůli veřejné zakázce a okolnostem jejího přidělení dopravci z holdingu Regiojet Ústeckým krajem

Svaz Odborářů Služeb a Dopravy (SOSaD) oslovil Evropskou komisi a stěžejní  instituce České republiky, dohlížející na právní stav a veřejné zakázky na železnici, upozorněním na soustavné porušování legislativy a nestandardní okolnosti výběru dopravce při přidělování veřejných zakázek dopravcům holdingu RegioJet Ministerstvem dopravy a Ústeckým krajem.

Kromě Generálního sekretariátu Evropské komise byla oslovena Generální ředitelství pro hospodářskou soutěž a Generální ředitelství pro mobilitu a dopravu. Z českých institucí svaz oslovil Ministerstvo dopravy, Ministerstvo financí, Ministerstvo spravedlnosti, Vrchní státní zastupitelství v Praze, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, Krajský soud v Brně co by rejstříkový, „dohlížející“ již 12 let na ignoraci zákona o účetnictví ze strany dopravců holdingu RegioJet, a zároveň Ústecký kraj, který podle dosavadních poznatků uspořádal veřejnou soutěž s předem jasným vítězem, který bude nejlevnější, ale přitom nemusí moc spolehlivě jezdit, někdy dokonce vůbec.

Upozornění poukazuje na skutečnost, že do dnešního dne a za celou dobu působení firem, resp. dopravců holdingu RegioJet, dříve Student Agency nebyla zveřejněna konsolidovaná účetní závěrka holdingu. Z veřejných listin vyplývá velmi kreativní účetnictví propojených firem a tolerování nedostatků v účetnictví umožňuje praní špinavých peněz, zároveň nepřináší věrohodné vysvětlení prostředků, za které byl nakoupen vozový park dopravců holdingu RegioJet. Nezveřejnění konsolidované účetní závěrky holdingu je porušením více ustanovení § 22 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Představuje zároveň jednoznačnou konkurenční výhodu dopravců holdingu RegioJet oproti dalším železničním dopravcům, kteří povinnosti, dané zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, plní a mají s tím přirozeně spojené náklady.

S výše uvedenými skutečnostmi a rozporem s legislativou oslovil Svaz Odborářů Služeb a Dopravy prostřednictvím datové schránky 30. 1. 2024 příslušný rejstříkový soud – Krajský soud v Brně, avšak doposud bez jakékoliv odezvy.

Soustavné porušování legislativy je dopravci RegioJet, resp. jeho předchůdci nepochopitelně tolerováno už od roku 2011, kdy došlo k porušení zákona 266/94 Sb., o drahách. Na české koleje se poprvé dostal dopravce, který nesplnil podmínky pro vydání licence k provozování drážní dopravy. Tehdy Drážní úřad „přehlédl“ nesplnění finanční způsobilosti dopravcem Regiojet, a.s., který měl povinnost do 30. 6. 2011 doložit auditovanou účetní závěrku za rok 2010. První účetní závěrka byla auditorem ověřena až v říjnu 2012 za rok 2011, a to za velkých nesrovnalostí. Od roku 2011 dochází doslova k ignoraci zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a za celou dobu nebyla nikdy zveřejněna konsolidovaná účetní závěrka holdingu.

Transparentní účetnictví a dodržování platné legislativy by mělo být v České republice a Evropské unii základním předpokladem pro ucházení se o veřejnou zakázku. To je celkem jednoznačný názor tvůrců i garantů evropské legislativy, nectí jej však doposud ani Ministerstvo dopravy, Ministerstvo financí ani Ministerstvo spravedlnosti a přes výše uvedené a netransparentní účetnictví přidělilo dopravcům holdingu RegioJet výkony na dálkových rychlíkových linkách R8, R9 a R23 za velmi nestandardních okolností. 

Evropská komise a výše uvedené instituce byly zároveň dopisem s upozorněním seznámeny s podnětem svazu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 30. 12. 2023.

Jindřich Berounský

Rubriky: Archiv |

Kam kráčí Centrum techniky a diagnostiky Správy železnic? Aneb když generál Svoboda osobním dopisem likviduje Svobodu…

Základním posláním Centra techniky a diagnostiku (dále CTD) je zajišťovat diagnostiku, technický servis a rozvoj v oblasti provozuschopnosti železniční dopravní cesty včetně výkonu správy a provozu rádiových sítí a dílčích částí jednotného evropského vlakového zabezpečovače ETCS na železniční dopravní cestě. CTD je také gestorem norem a technologií.

Tato instituce je vnitřní organizační jednotkou Správy železnic. Byla vnímána jako třešnička na dortu, kam se dostali dlouholetí praktici a odborníci, kteří mají největší předpoklady zajišťovat technickou progresi na železnici. Jak se však ukazuje v poslední době, postavení této instituce a její ukotvení v organizační struktuře Správy železnic má do ideálu daleko. Hospodářská činnost …

Celý článek Jindřicha Berounského zde:

Rubriky: Postřehy Jindřicha Berounského |

Tisková zpráva: SOSaD oslovil vládu kvůli bezpečnosti železnice a vedení Drážní inspekce

Svaz Odborářů Služeb a Dopravy (SOSaD) oslovil dopisem vládu kvůli bezpečnosti české železnice a zásadním výhradám k vedení Drážní inspekce. O tom, že nejde o plané výhrady odborů, svědčí i letošní pravomocný rozsudek soudu v případu vážné železniční nehody a vykolejení nákladního vlaku (dne 28. 7. 2019) mezi železničními stanicemi Chodová Planá a Mariánské Lázně. Podle soudu neselhal strojvedoucí, ale systém bezpečnosti na železnici. Na to již několik let svaz upozorňuje.

SOSaD poukazuje na chybně transponovanou evropskou legislativu. Od roku 2017 došlo k paralyzování pro bezpečnost stěžejních institucí – Drážního úřadu a Drážní inspekce. K tomu přispěli legislativci Ministerstva dopravy, kteří na železnici vytvořili stav, jako by na silnici nebyli dopravní policisté. Došlo k omezení kompetencí obou zmíněných institucí a ještě ke všemu k jejich personálnímu oslabení v době zvyšujícího se počtu dopravců na českých kolejích a v případě Drážního úřadu i převzetí dalších povinností v rámci evropského železničního prostoru.

Analytický tým SOSaD sleduje dlouhodobě činnost všech institucí, které se podílejí na zajištění bezpečnosti železnice. Jako jeden z nejslabších článků byla po důkladném a dlouhodobém rozboru vyhodnocena Drážní inspekce. Vedle zmíněných omezených pravomocí díky nekompetentnímu vedení. Zatímco řadoví inspektoři umí velmi precizně popsat okolnosti a příčiny nehodových, resp. mimořádných událostí, neodpovídá tomu závěr závěrečných zpráv, který je dokonce podle potřeby ohýbán a dokazuje, že v rozporu s evropskou legislativou není Drážní inspekce nezávislou institucí. Přehled zjištění analytického týmu svazu je přílohou dopisu vládě. v jejíž kompetenci a odpovědnosti
je i obsazení vedení Drážní inspekce.

V uplynulém měsíci dosáhla Drážní inspekce anti rekord v délce trvání šetření mimořádné události, který namísto stanovené lhůty 1 rok činí 4 roky šetření v případě vykolejení 4 vozů nákladního vlaku v úseku trati Domoušice – Hřivice.

SOSaD upozornil na to, že v českém systému bezpečnosti se ztratil při požáru rychlíku v Lužických horách v německé motorové jednotce uhořelý dětský kočárek, o který se doposud v rozporu s naší i evropskou legislativou nezajímá Drážní inspekce ani Drážní úřad.

Aktuální je nemístné ohýbání informací v rámci strategického dokumentu Drážní inspekce, který se objevil na jejím webu. Jde o Plán strategického rozvoje Drážní inspekce do roku 2026, kde je na straně 7 Graf 1, který má představovat počet šetřených mimořádných událostí v plném rozsahu. Podle všeho má navodit dojem, že po nástupu Jana Kučery do čela inspekce od 1. 7. 2016 došlo k jejich výraznému navýšení. Opak je pravdou, díky změně legislativy došlo k výraznému snížení počtu šetřených případů a graf ve skutečnosti představuje jen počet vydaných závěrečných zpráv. Tento dokument je rovněž přiložen v dopisu vládě.

Jindřich Berounský
Svaz Odborářů Služeb a Dopravy


Rubriky: Archiv, Postřehy Jindřicha Berounského |

10. ročník v alpském lyžování SOSaD

Vážení kolegyně a kolegové,

minulý rok kvůli epidemickým opatřením, jsme byli nuceni zrušit akci 10. ročník Alpského lyžování, který se měl uskutečnit v roce 2021. Jak víte, akce Alpské lyžování má u našeho svazu dlouholetou tradici a proto jsem rád, že se nám podařilo po roční odluce dohodnou a pro Vás připravit sportovní akci 10 ročník Alpského lyžování pro tento rok s datem uskutečnění v roce 2022.

Tentokrát, pokud nám to situace dovolí bychom jeli do Itálie do střediska Passo Pellegrino – Falcade.

Věřím že výběr se bude líbit a že pochopíte některá omezení, která nejsou v silách organizátora odstranit.

Přeji Vám mnoho sportovních zážitků.

Rubriky: SOSaD pořádá ... |

Výchova výpravčích na Moravě

Práce výpravčího je krásná a zajímavá v mnoha ohledech. Stinnou stránkou jsou nutnost pracovat bezchybně a povinnost vstřebat celou řadu předpisů a norem, které se musí dodržet, ale také nekonečnou řadu opatření dlouhodobějších, ale i rozkazů a příkazů krátkodobé povahy k určité situaci či příležitosti. Jedna taková nastala v souvislosti s plánovanou, i když nakonec neuskutečněnou návštěvou premiéra v závěru července.

Přednosta jednoho z provozních obchodů Správy železnic informoval svoje podřízené kolegy, řídící železniční provoz, že Olomoucký kraj navštíví premiér, ministr dopravy a generální ředitel Správy železnic, přičemž ten den lze očekávat v době od 7.00 do 14.30 návštěvu některých stanic, především Olomouc hl. nádraží, Bohuňovice, Šternberk, Újezd u Uničova, Uničov, Přerov, Dluhonice.

Pan přednosta neponechal nic náhodě a uvědomil si významný díl odpovědnosti za zdárný průběh návštěvy premiéra. Vydal písemné opatření, jehož podstatnou část uvádím doslovně, avšak z důvodu ochrany soukromí jsou použita fiktivní jména:

Vyzývám a ukládám:  

  • Vzornou ústrojovou kázeň, upravenost, čistota, oholené tváře.  
  • Perfektní vystupování. Vstoupí-li premiér do dopravní kanceláře, výpravčí se představí a stručně zhodnotí provozní situaci. Neopomene přivítat i generálního ředitele. Modelová situace:
  • Dluhonice: Dobrý den pane premiére, výpravčí Vratislav Vracel. Vítáme vás na Moravě. Náročná výluková činnost, ale vše zvládáme.
  • Olomouc hl. n.: Dobrý den pane premiére, vedoucí směny Alois Našinec (Lojzo, budeš mít bílou košili s dlouhým rukávem, aby zakryla tetování). Vítáme vás na Hané. Jezdíme dobře, skoro včas.
  • Šternberk: Dobrý den pane premiére, výpravčí Jarmil Čuba. Vítáme vás na Moravě. Se stavbou dobrá spolupráce, náhradní autobusová doprava do Olomouce bezproblémová.
    Po odchodu ne pouze nashledanou, ale nashledanou, děkujeme za návštěvu.
  • Výpravčí zítřejší denní směny provedou kontrolu se zaměřením na funkčnost výtahů, eskalátorů, dodržování a kvalitu úklidu, doplnění dezinfekčních prostředků (ve vestibulu i na svých pracovištích), kontrolu nápisů, kontrolu trojjazyčné verze vývěsky na koronavirus. Odstraní přeplácané vývěsky stejného typu a neopomene odstranit zbytky lepící pásky.

Následuje pasáž komu a jak hlásit nedostatky, ale hlavně poučení od přednosty, které představuje strhující závěr, za který by se nestyděl leckterý náčelník ani politruk z éry, na kterou jsme už málem zapomněli:

Nehrajeme si na Potěmkinovu vesnici, nelakujeme narůžovo. Bude-li sebevrah „u sousedů“ a vlaky budou mít zpoždění nebo jezdit odklonem – normálně informovat o problémech.

Můžete mít jakékoliv politické názory, můžete být členem jakékoliv politické strany, ale vnímejte návštěvu jako významný počin pro naši firmu a náš kraj. Nepochybuji o vaší slušnosti a loajálnosti k firmě a nepochybuji ani o vaší profesionalitě ve vystupování.  

Zbývá dodat, že pan přednosta o svých lidech bezpochyby pochybuje, ale snaha se cení.                                                                                                       

Jindřich Berounský
Svaz Odborářů Služeb a Dopravy

Rubriky: Archiv |

Tragická železniční nehoda v Českém Brodu a chybějící systém bezpečnosti

Nastala doba letních dovolených, což je na železnici u nedostatkových profesí a především strojvedoucích obdobím výrazné přesčasové práce. Letošní začátek července přinesl už 5 železničních nehod, z toho 2 tragické, a to 7. července se 2 mrtvými cestujícími a 3 doživotně zdravotně poškozenými zaměstnanci Českých drah (ČD) u Perninku na Karlovarsku, 14. července na hlavní koridorové trati v Českém Brodu s mrtvým strojvedoucím ČD a 35 zraněnými.  

Náraz pantografové jednotky CityElefant osobního vlaku ČD 9359 Praha Masarykovo nádraží – Kolín – Přelouč zezadu do stojícího nákladního expresu ČD Cargo NEx 60 051 s poštovními vozy v Českém Brodě ve Štolmíři na hlavní koridorové trati, vybavené autoblokem, je v šetření, ale osobní vlak každopádně projel návěstidlo s návěstí „Stůj“, za což zaplatil 40-ti letý strojvedoucí životem těsně před koncem směny, když skončil ve změti plechů a jeho vyprošťování trvalo několik hodin.

Jednou ze smutných zajímavostí a okolností je, že 14. červenec je pro novodobou železnici doslova černým dnem

14. července 2007 v 10.06 hodin se udála tragická železniční nehoda v železniční stanici Čerčany, kde rychlík číslo 633 vjel na obsazenou kolej narazil do odstavené soupravy osobního vlaku 9122. Při nehodě zemřel strojvedoucí odstaveného vlaku, zranilo se 5 cestujících v rychlíku a také jeho strojvedoucí.

14. července 2015 ve 23.13 hodin na Masarykově nádraží v Praze projel osobní vlak  z Českého Brodu s cestujícími návěst zakazující jízdu a následně i zarážedlo na konci koleje. Vykolejil dvěma podvozky a doslova vjel do vestibulu Masarykova nádraží. Při nehodě byli zraněni dva lidé.

Bezpečnost na železnici je dána technickým zabezpečením, ale hlavně systémem bezpečnosti jako takovým, který představuje i prevenci, vyhodnocení všeho, co má vliv na nehodovost a následně aplikaci opatření pro posílení bezpečnosti. V tomto ohledu Česká republika zaostává za Evropou, když Drážní inspekce (DI) díky současnému vedení, které soustavně pracovalo na svojí eliminaci, není brána dostatečně vážně a vyznačuje se značnou neakceschopností, což se potvrdilo i v případě 14. července, kdy tiskový mluvčí DI v přímých vstupech ČT 24 ještě 2 hodiny po vzniku tragické nehody prezentoval, že nemá přesné informace a DI je stále na cestě. Když si uvědomíme, že místo nehody je necelých 50 km od sídla Drážní inspekce a cca 50 minut cesty po silnici, jde o obdivuhodný výkon. Nebylo také divu, že se od počátku výrazně rozcházely počty zraněných. Zatímco hasiči a záchranná služba uváděla 35, Drážní inspekce se dopočítala ke 23 zraněným. 

Nedávno byl proveden audit Evropské agentury pro železnice (ERA) a je zřejmé, že v oblasti bezpečnosti, kterou reprezentuje Drážní úřad i Drážní inspekce, má Česká republika co dohánět, a to personálně i odborně. Auditorský tým ERA hodnotil kriticky politický vliv a redukci zaměstnanců řešících  drážní bezpečnost, ke které došlo u obou institucí k 1. lednu letošního roku. Zcela nepochopen je systém řízení bezpečnosti na železnici v rámci EU a systém posuzování rizik. Na české železnici je toho času pro EU málo uvěřitelný stav, jako kdyby na silnici nepůsobily hlídky dopravních policistů a neměřily rychlost, nepokutovaly za přestupky. Systém kontroly české železnice spočívá hlavně v dopředu ohlášeném tzv. „státním dozoru“, na který se jde náležitě dopředu připravit, aby bylo vše v pořádku. Úspory na bezpečnosti železniční dopravy jsou za zvyšujících se výkonů železnice i počtu dopravců zcela nesmyslné a v kontextu s nutností přiblížit se systému řízení bezpečnosti EU dvojnásob.  

Jindřich Berounský
Svaz odborářů služeb a dopravy

 

Rubriky: Komentáře |

Pernink – další zbytečná nehoda s mrtvými a raněnými!

Kolik je potřeba obětí železničních nehod, aby někdo dokopal Ministerstvo dopravy (MD) k systémovému řešení bezpečnosti, odpovídajícímu 21. století? Namísto toho právě MD způsobilo bezpečnostní džungli na české železnici a skrečovalo řešení zabezpečení železničních tratí s tzv. zjednodušeným řízením drážní dopravy podle předpisu D3, tj. na kterých provoz řídí dispečer z jednoho místa a strojvedoucí jsou povinni se mu ve stanovených dopravnách ohlásit a požádat ho o svolení k další jízdě.

Pernink 7. 7. 2020 – strojvedoucí osobního vlaku číslo 17113 Johanngeorgenstadt – Karlovy Vary dolní nádraží se rozjíždí včas v 15.07 z Perninku a má za to, že křižuje v Nových Hamrech, jako tomu je o sobotách, nedělích a svátcích – s vlakem 17112 Karlovy Vary dolní nádraží – Johanngeorgenstadt. Tak tomu bylo shodou okolností díky svátkům od soboty až do pondělka 4. – 6. 7. Jenže on je první pracovní den, avšak úterý 7. 7. a proti němu jede vlak 17110 o 31 minut dříve, se kterým má křižovat už v Perninku. Krátce po odjezdu z Perninku dochází k čelní srážce obou vlaků v oblouku a nepřístupném lesním porostu. V případě trati 142 Karlovy Vary – Johanngeorgenstadt jde v úseku Nejdek – Potůčky opět o srážku vlaků na trati se zjednodušeným řízením podle předpisu D3, když dispečer, resp. výpravčí DOZ Nejdek, kam došla v roce 2018 modernizace z Karlových Varů, sídlí v železniční stanici Karlovy Vary.

Alarmující je, že už po tragických srážkách vlaků 22.7.2004 mezi Bavorovem a Strunkovicemi nad Blanicí se 2 usmrcenými, 16 těžce a 17 lehce zraněnými a  1. 9. 2007 na regionální dráze Číčenice – Volary mezi Bavorovem a Vodňany se 13 zraněnými vydala Drážní inspekce bezpečnostní doporučení na technické zabezpečení dané trati a tratích obdobných s tzv. zjednodušeným řízení drážní dopravy dispečerem dle předpisu D3. Po několika urgencích a tlaku Drážní inspekce, mj. vzhledem k opakování obdobných mimořádných událostí, byl nakonec firmou AŽD vyvinut systém „Radioblok“, který automaticky nedovolí strojvedoucímu odjet bez svolení dispečera a nedovolí jízdu dvou vlaků proti sobě. Zařízení bylo instalováno pilotně a prioritně na trati Číčenice – Volary v jižních Čechách (od 26. 4. 2011 tréninkový provoz, od 5. 12. 2012 ověřovací provoz, od 14. 12. 2014 úplný provoz) a následně mělo být zavedeno na dalších obdobných tratích, jako např. Čáslav – Třemošnice, na které dne 4. 3. 2019 došlo k další zbytečné srážce osobního a nákladního vlaku se 6 zraněnými.

Skandální je, že Ministerstvo dopravy s analfabety na oblast bezpečnosti železnice již vyvinutý a v provozu ověřený systém „Radioblok“ skrečovalo s odkazem na nový evropský vlakový zabezpečovací systém ETCS, kterého se však dočkáme do roku 2025 jen na hlavních koridorových tratích a jeho implementace na regionální tratě je nesmyslná a nereálná i ekonomicky, každopádně by spíše znamenala zánik regionální železniční dopravy.

Ani investice do bezpečnosti železniční dopravy nemusí v České republice znamenat skutečné zajištění bezpečnosti a ochranu před srážkou vlaků. 3. 5. 2018 se na Českokrumlovsku mezi dopravnami Křemže a Boršov nad Vltavou srazily osobní vlaky na trati 194, která byla prezentována jako nejbezpečnější v republice. Při nehodě bylo zraněno 13 cestujících (mezi nimi i děti z mateřské školy). Po revitalizaci za více než 1,6 mld Kč (bez DPH) byla od září 2016 tato trať dokonce vícenásobně zajištěna proti selhání lidského činitele – strojvedoucího. Kromě dálkového řízení byla na zmíněné trati zprovozněna rádiová síť TRS, dobudovány antény pro pokrytí celého území a došlo k vybavení systémem VNPN, t. j. systémem a zařízeními „Výstrahy při nedovoleném projetí návěstidla“. Zabezpečovací zařízení neumožňovalo, aby vlak vůbec odjel z dopravny a po zvukové výstraze by byl zastaven, následně i díky tzv. generálnímu stopu i další vlaky. Má to však háček. Tak tomu bylo jen do 9.12. 2017. Jihočeský kraj hledal nejlevnějšího dopravce i na „nejbezpečnější trať v České republice“, jak byla úspěšná revitalizace prezentována v září 2016 v médiích, a tak vozidlo osudného vlaku nemělo 3. 5. 2018 vybavení, odpovídající zabezpečení trati.

Krátce po nástupu vícepremiéra Karla Havlíčka do resortu dopravy odborové centrály na železnici vyzvaly k řešení tristní situace v oblasti bezpečnosti a síťovosti železnice. Po jednání na Úřadu vlády 4. února s premiérem Babišem a vícepremiérem Havlíčkem železniční odbory ve společném materiálu popsaly problémy železnice mj. v oblasti bezpečnosti s poukazem na  alarmující a nepřijatelné snižování úrovně zajištění bezpečnosti železniční dopravy, když od roku 2017 dochází k postupnému paralyzování Drážního úřadu (který mj. plní v rámci unijního práva funkci národního bezpečnostního úřadu pro železnici) a Drážní inspekce,  tzn. institucí, které bezpečnost železniční dopravy přímo ovlivňují.

Od té doby došlo k obměně 2 náměstků ministra dopravy, avšak k potvrzení těch, kteří mají stávající stav na svědomí. Žádná systémová změna se zatím nekonala, a tak je otázkou, co se na železnici musí odehrát, aby varování odborů a fakta o úpadku bezpečnosti stála za pozornost vícepremiéra Havlíčka, který se dnes seznamuje tváří v tvář s tvrdou realitou – mrtvými a raněnými, vyprošťovanými ze zdeformovaných železničních vozidel. Resort dopravy by měli opustit ti, kteří stávající stav dopustili a nikoliv ti, kteří jej chtěli řešit, jako se tomu děje doposud. Na tahu s odpovídajícím řešením je pan vícepremiér Havlíček, v roli ministra dopravy plně odpovědný za resort dopravy a systém bezpečnosti železniční dopravy.   

Jindřich Berounský
Svaz Odborářů Služeb a Dopravy

V Praze 7. 7. 2020

Rubriky: Archiv |

PKS ČD 2020

Podnikovou kolektivní smlouvu Český drah, a.s., na rok 2020 je možné přečíst zde…

Rubriky: Archiv |

Jednání železničních odborů o jízdních výhodách na Ministerstvu dopravy ČR 17.října 2019

Ve čtvrtek 17. října 2019 se na Ministerstvu dopravy ČR (MD ČR) uskutečnilo společné jednání zástupců vedení MD ČR v čele s náměstky ministra dopravy Tomášem Čočkem a Ladislavem Němcem, s místopředsedou představenstva Českých drah, a.s., Radkem Dvořákem a zástupci všech odborových centrál působících na české železnici k problematice režijních jízdních výhod.

Jednání k jízdním výhodám pochopitelně sklouzlo k celkové situaci české železnice, kde dochází k totálnímu rozkladu železniční sítě a síťových služeb. Důležité je, že všichni považují stávající situaci za nepřijatelnou. Zástupci odborů opakovaně vyzvali zástupce MD ČR, aby naplnili funkci ústředního orgánu státní správy ve věcech dopravy a řešili aktuálně situaci v Jihomoravském kraji, kde kraj nehodlá akceptovat Tarif TR 10 ČD ani jízdní výhody a plánuje zavést svůj tarif bez ohledu na cokoliv.  Zástupci našeho svazu poukázali na to, že pojetí regionalizace veřejné dopravy v České republice je odstrašujícím příkladem pro celou Evropu a kraje se začínají chovat jako samostatné gubernie, které nedohlédnou za svoje hranice, přitom jde o neadekvátně malé celky, jaké Evropa nezná v porovnání se spolkovými zeměmi Rakouska a Německa nebo vojvodstvími Polska. Zmíněno bylo například nepochopitelné a nelogické rozdělení výkonů regionální osobní dopravy v Ústeckém kraji.  To zástupci MD uznávají, ale údajně s tím nemohou nic dělat. Kuriózní je, že podle slov náměstka MD Ladislava Němce bude krajům příští rok nařízena akceptace státního tarifu prostřednictvím finančních prostředků, poskytovaných krajům navíc přes původní memorandum a na základě smlouvy, kterou podepsali hejtmani všech krajů a pražský primátor na 10 let. Zástupci našeho svazu poukázali na to, že právě prostředky, poskytované krajům navíc jsou tím instrumentem ministerstva, kterým má možnost působit na kraje. To však zástupci MD odmítli, že nejde otevírat již podepsanou smlouvu, takže se ukázalo, že když se chce, tak v případě státního tarifu to jde, ale v případě tarifu ČD a jízdních výhod v Jihomoravském kraji to nejde, protože není vůle.

Zástupci odborů alespoň získali možnost do dalšího společného jednání v úterý 22. října navrhnout, o co legislativně opřít případné právní stanovisko nebo metodický pokyn MD ve vztahu ke krajům a hlavně aktuálně Jihomoravskému, kterému se zástupci MD nebrání. Náměstek MD Tomáš Čoček opakovaně zdůraznil, že prostor pro právní stanovisko nevidí, ale jakémusi metodickému pokynu nebo doporučení se nebrání. Zástupci odborů připomněli zástupcům MD § 33 zákona č. 77/2002 Sb., jejich kompetence a plnou odpovědnost za jízdní výhody zaměstnanců jejich dalších podřízených institucí a shodně bylo zdůrazněno, že problémy v rámci krajů způsobil ministerský návrh 16. úpravy a nového bodu f) Tarifu „režijního jízdného“, odkazujícího jízdní výhody v případě přímých zadání výkonů kraji na dohody ČD s příslušnými objednateli služeb. Bod f) byl všemi odbory zásadně odmítnut. V této souvislosti je třeba připomenout, že SOSaD nesouhlasí nejen s původním návrhem  MD ČR na doplnění bodu  f) do § 2, odst. 3 Tarifu „režijního jízdného“, ale navrhujeme vyjmout zároveň body d) vlaky vedené na obchodní riziko ČD a e) vlaky v režimu veřejné služby podle zákona č. 194/2010, a to jak na základě nabídkového řízení, tak i přímého zadání. Vyčlenění komerčních vlaků a řešení dalších variant výjimek vedlo ke zcela jednoznačnému a neakceptovatelnému útoku na jízdní výhody, t. č. v Jihomoravském, Moravskoslezském, Plzeňském a Ústeckém kraji. Díky MD a přídělu 12 % dálkové dopravy soukromým dopravcům dochází navíc k výraznému omezení jízdních výhod, takže diskutabilní je zachování stávajících prolongačních poplatků, to vše navíc vedle nařízených státních slev.

MD ČR a další odborové centrály zatím očekávají zachování stávajícího Tarifu „režijního jízdného“ ve všech podstatných ustanoveních a zachování stávající výše ročních prolongačních poplatků (1100 Kč pro zaměstnance, 600 Kč pro důchodce a děti a 1250 Kč pro rodinné příslušníky zaměstnanců a důchodců vyjma dětí) na příští tři roky, tj. až do jízdního řádu 2021/2022 včetně. Jízdní výhody mají být zachovány ve všech závazkových vlacích ČD (dálkových i regionálních) za dosavadních podmínek, zatím s výjimkou vlaků ČD objednávaných Jihomoravským krajem, o kterém se bude nadále jednat. Předpokládá se i stávající systém příplatku na komerční vlaky a lanovku na Ještěd ČD.

Situace v Jihomoravském kraji, který se mírou nepochopitelných, v Evropě nevídaných  novinek a pro cestující omezením přepravních podmínek i sankcemi vymyká, je velmi vážná a pokud se nepodaří dospět s MD ČR k dohodě a účinnému společnému postupu, z dalších diskusí zástupců odborových centrál po jednání na MD ČR jednoznačně vyplynulo, že jde na území Jihomoravského kraje očekávat i stávku zaměstnanců SŽDC a ČD. Zaměstnanci ČD, pracující na území kraje, si podle politické reprezentace Jihomoravského kraje mohou dokoupit jízdní výhody kraje za 480 Kč, avšak zaměstnanci SŽDC o ně mají přijít úplně.

Jindřich Berounský
místopředseda  FV ČD SOSaD


Rubriky: Komentáře |