Archiv rubriky: Archiv

Společná informace zaměstnavatele a odborových organizacích ke kolektivnímu vyjednávání dne 27. 9. 2022

Dne 27. 9. 2022 se v sídle organizace konalo kolektivní vyjednávání za účasti generálního
ředitele Bc. Jiřího Svobody, MBA.

Zaměstnavatel předložil komplexní návrh textu kolektivní smlouvy včetně návrhu
jednorázových mimořádných odměn v roce 2022. Návrh zaměstnavatele, dle jeho názoru,
reflektoval maximální ekonomické možnosti organizace tak, aby mohla být zachována
zaměstnanost a schopnost zaměstnavatele dostát svým závazkům v oblasti odměňování.

Zástupci odborových organizací neměli jednotná stanoviska, přičemž nesouhlasili
s předloženým návrhem v různých bodech.

Zástupci odborových organizací neměli jednotná stanoviska, přičemž nesouhlasili
s předloženým návrhem v různých bodech. Čtyři odborové organizace nesouhlasily
s návrhem zaměstnavatele ohledně nárůstu tarifních mezd.

Další jednání bude v sídle organizace dne 30. 9. 2022.

 

 

Rubriky: Archiv |

Společná informace zaměstnavatele a odborových organizací k zahájení kolektivního vyjednávání dne 31. 8. 2022

Dne 31. 8. 2022 předložil generální ředitel Správy železnic, státní organizace, Bc. Jiří Svoboda, MBA, odborovým centrálám návrh kolektivní smlouvy na rok 2023, návrh rámcových zásad FKSP a zásad C-FKSP na rok 2023. Tímto aktem bylo zahájeno kolektivní vyjednávání.

Předložený návrh zachovává základní principy a rozsah benefitů dle současné PKS a počítá s nárůstem tarifních mezd včetně stejného nárůstu do objemu smluvních mezd. Současně byla zahájena diskuze o snížení negativních dopadů inflace na zaměstnance SŽ v roce 2022. Odborové centrály předloží své společné stanovisko do 9. 9. 2022.

Dále byla na jednání sjednána 3. změna PKS SŽ 2022, která reaguje na vyhlášku MPSV č. 237/2022 Sb., kterou se mění s účinností od 20. 8. 2022 výše stravného při tuzemských pracovních cestách.

V předloženém návrhu rámcových zásad a zásad C-FKSP je nově zakomponován princip čerpání příspěvku FKSP prostřednictvím digitální zaměstnanecké karty.

Dále došlo k dohodě o navýšení disponibilní částky pro individuální rekreace z C-FKSP – od 1. 9. 2022 bude opět umožněno prostřednictvím personálního portálu STKR žádat o příspěvek. K navýšení této částky došlo na základě úspor odborových organizací OSŽ, ADP, FVČ, FV a FSČR. Ostatní odborové organizace se vyjádří na dalším jednání.

Další jednání bude v sídle organizace dne 14. 9. 2022.

Rubriky: Archiv |

2. změna PKS ČD, a.s. na rok 2022

Dne 3. 8. 2022 uzavřely České dráhy s odbory 2. změnu PKS ČD, a.s. na rok 2022 (dále PKS). Touto změnou se zaměstnavatel zhostil své povinnosti z PKS dle bodu 6.1 tzv. inflační doložky. Dle sjednané dohody s Odbory dostanou všichni zaměstnanci jako kompenzaci za inflaci v tomto roce 7 500 Kč a to v měsíci září s výplatou mzdy za měsíc srpen.

Součástí této 2. změny PKS byl také návrh zaměstnavatele prodloužit stávající PKS na rok 2023. Navzdory velice rozdílným požadavkům, za jakých podmínek by byly odborové organizace ochotny přistoupit k prodloužení PKS až do konce roku 2023, bylo nakonec dosaženo také shody.

Díky podepsané 2. změně PKS budou mít zaměstnanci od 1. 1. 2023 zachované v nezměněné podobě benefity, na které jsou zvyklí a zaručené navýšení do TS o 5,2%. Obdobně se bude postupovat i u zaměstnanců se smluvní mzdou až do výše 60 000 Kč

Závěrem je potřeba si říci, že taková to jednání za účelem změny v odměňování zaměstnanců nebo jednorázových odměn v průběhu roku a přitom v době platnosti PKS nejsou vůbec jednoduchá. Pokud bychom se zaměstnavatelem nenašli částečnou shodu, zaměstnanci by neměli nic.

V době, kdy zaměstnavatel musí čelit liberalizaci na železnici, kdy sám stát prostřednictvím ministerstva dopravy stále vytváří nerovné podmínky v podnikání na železnici, kdy jsme doposud nedostali vyrovnání kompenzace za Covid, kdy objednavatelé nechtějí hradit navýšené vstupní náklady za osobní dopravu, kdy ČD musí nechat na vlastních pozemcích pod kolejemi svobodně podnikat jiné subjekty, které si o to řeknou a zaplatí za to ovšem Správě železnic, jsem nakonec rád, že jsme se zaměstnavatelem částečnou shodu našli.

Říkám částečnou, přestože jsme za SOSaD 2. změnu PKS podepsali, neznamená, že jsme s ní plně spokojeni.

Proto je důležité si uvědomit, že v dnešní tvrdé ekonomické situaci je třeba si o peníze říct. Kdo si hlasitě neřekne, ten nedostane nic. Zaměstnavatel nemůže a nebude do nekonečna sanovat politické šlendriánství. Pokud nedostane za své služby zaplaceno, tak nebude moci využít své aktiva k podnikání a bude proto čím dál tím složitější uspět při vyjednávání o navýšení mezd v budoucích PKS.

Kadečka Jan
Předseda SOSaD

Rubriky: Archiv |

Ohlédnutí za sjezdem Svazu Odborářů Služeb a Dopravy (SOSaD)

Dne 10.5.2022 se konal v Ústí nad Labem v hotelu Clarion IV. řádný sjezd SOSaD. To je ovšem obecně známý fakt. Chtěl bych v této souvislosti pouze připomenout pár souvztažností a možná i postřehů, protože naše návrhová komise připravovala průběžná usnesení sjezdu a samozřejmě i usnesení závěrečné. Usnesení vznikala na základě akceptace předložených zpráv delegáty sjezdu a obsahově zahrnovala i jejich diskusi, pokud s těmito příspěvky byla obecná shoda.

Všechny sjezdy prakticky všech odborových organizací mají v podstatě jednoduchý scénář: zhodnotit práci svých orgánů a jejich funkcionářů v nich a zvolit nové osoby na další období. U nás tomu bylo obdobně – a přesto v něčem odchylně.

Především díky Covidu a ještě v jeho průběhu se již v minulém roce všechny členské schůze a konference všech základních organizací (ZO) usnesly na prodloužení funkčního období stávajících a i budoucích orgánů a funkcionářů a dalších členů v nich na délku pěti let.

Za další všichni členové SOSaD měli právo navrhnout jména budoucích funkcionářů, které si přejí mít nejen v čele každé ZO, ale i celého svazu. Přitom mohli považovat za jisté, že tito kandidáti budou zvoleni v tajných volbách na jednotlivých ZO, na sjezdu potom v tajných volbách pod dohledem volební komise, jejíž členové jsou zcela nezávislé osoby, tedy nejsou ani delegáty sjezdu, ani kandidáty na budoucí funkce. Takže řídící našeho sjezdového jednání se nemohl dopouštět výkřiků typu „Vidím optickou většinu (kladných hlasů) – kandidát je zvolen“, atd., jako je tomu u některých jiných spolků.

A jak náš sjezd dopadl? Všechny ZO navrhly, aby stávající funkcionáři byli voleni i na další pětileté období a následně svou vůli potvrdili delegáti sjezdu v tajných volbách. V diskusi před volbami a o zprávách o činnosti jednotlivých orgánů byla dokonce s dosavadní činností svazu a jeho orgánů vyjádřena spokojenost a jejich práce byla vysoce hodnocena (přestože naši kolegové z jiných svazů a možná i někteří zástupci zaměstnavatelů mají na stanoviska SOSaD(u) jiný názor). To je ovšem trochu rána všem těm přežívačům a spokojencům s mírnými a laskavými postoji odborů k problematice mezd a dalším pracovněprávním problémům, které jsou často odchylné od postojů našich.


V diskusích na jednání sjezdu (a to je také zakotveno v podrobném zápisu z jeho jednání), ale zaznívala i obava, jak zaměstnanci, důchodci a další skupiny obyvatelstva budou zvládat současnou hyperinflaci a postupnou ztrátu elementárních sociálních jistot. Dotazy delegátů v tomto směru, pokud směřovaly k přítomným zástupcům zaměstnavatelů v působnosti našeho svazu, nemohly tedy být na této platformě uspokojivě objasněny.


Diskutujícími byl také kritizován postoj předešlé i této vlády, reprezentované postoji, stanovisky a rozhodnutími ministerstva dopravy ve směru k podpoře soukromokapitálových dopravců na železnici, když tyto korporace mají často nekvalitní vozový park a nedostatky v provozu, servisu i personálu a je jim přidělován stále větší rozsah výkonů bez ohledu na zájmy cestujících i zřetelnou nižší kvalitu jejich provozu. Majetek Českých drah je dle diskusí přitom cílevědomě rozebírán a jejich provozní způsobilost je postupně likvidována. S tím souvisí tolerování těchto atributů ze strany dalších objektivních orgánů státu.

V závěrečném usnesení sjezdu delegáti nejen, jak už bylo řečeno, ocenili činnost svazu za uplynulé funkční období, ale další období všechny nově zvolené orgány (a funkcionáře v nich) zavázali, aby pokud možno nedopustili pokles reálných mezd nejen u zaměstnanců ve všech zaměstnaneckých skupinách, ale i ve vztahu ke ztrátám sociálních jistot např. u důchodců a u dalších kategorií našich členů, bránili devastaci české železnice a podporovali rozvoj těch zaměstnavatelů v působnosti SOSaD, kteří budou statečně hájit stejné cíle.

A co říci závěrem? Že by trochu statistiky? Účast na sjezdu byla lehce přes 90% z pozvaných. Někteří kandidáti obdrželi více než 91% hlasů přítomných, většina i něco přes 93% kladných hlasů. Probíhaly celkem čtyři volby včetně voleb do revizní komise. Významně pomohla výpočetní technika, díky které se hlavně sčítání hlasů po volbách zkrátilo na úhrnných 20 minut.

Poděkování za pomoc na sjezdu náleží nejen všem třem sjezdovým komisím, zejména volební, ale i pořadatelům, kteří odvedli většinu organizační a manuální práce, a to ve svém volnu.

Děkuji Vám za pozornost, kterou jste věnovali tomuto článku a kterou věnujete i současným otázkám.

JUDr. Jiří Rokos, předseda návrhové komise IV. sjezdu SOSaD.
V Praze dne 18.5.2022

Rubriky: Archiv |

1. změna podnikové kolektivní smlouvy na ČD, a.s. podepsána.

Dne 2. 5. 2022 byla dohodnuta a podepsána všemi odborovými organizacemi a zaměstnavatelem 1. změna PKS ČD, a.s. s účinností od 1. 7. 2022.

Změny se týkaly přílohy č. 4 – Stravování a náhrady výdajů a přílohy č. 7 – Odměny za zabránění úniku tržeb.

PŘÍLOHA Č. 4 – Stravování a NÁHRADY výdajů

Článek 1 – Organizace stravování

2. Zaměstnancům GŘ ČD, OJ CIS Střed, CIS Východ, CIS Západ, OJ OPT, OJ RSM Brno, RSM Hradec Králové, RSM Praha a OJ ZS zaměstnavatel umožní stravování formou peněžitého příspěvku na stravování ve výši 60,- Kč (původně 55,-) za každou směnu, tzv. stravovací paušál.
3. Nelze-li umožnit stravování způsobem uvedeným v bodě 1, článku 1 nebo v bodě 2 článku 1 této přílohy, může vedoucí organizační složky umožnit stravování poukázkami na jídlo v nominální hodnotě 120,- Kč (110,-).
7. Zaměstnavatel jako formu stravování je povinen nabídnout 1x za směnu poukázku na jídlo v nominální hodnotě 120,- Kč nebo 2 x 60,- Kč zaměstnancům v zaměstnání strojvedoucí, strojvedoucí v přípravě, vlakvedoucí osobních vlaků, průvodčí osobních vlaků, vedoucí stevard SC Pendolino, stevard SC Pendolino, průvodčí stevard a u zaměstnání posunovač, vedoucí posunu, kontrolor vozby, vlakový revizor, vozmistr a četař při splnění podmínky vedení čety vozmistrů v případě, že pracovní cesta souvisí s doprovodem vlaku (viz Metodický pokyn k PKS 2022) a tito zaměstnanci současně splní následující podmínky:
a) trvá-li přítomnost zaměstnance v práci během stanovené směny alespoň 3 hodiny,
b) pracovní cesta trvá ve směně déle než 1 hodinu (bez ohledu na kalendářní dny), a ve směně nesmí vzniknout jiný nárok na stravné při pracovní cestě dle platných právních předpisů.
8. V případě, že délka směny (délka pracovní doby) je více než 12 hodin, je zaměstnavatel povinen nabídnout další poukázku na jídlo v nominální hodnotě 44,- Kč (40,-) zaměstnancům v zaměstnání strojvedoucí, strojvedoucí v přípravě, vlakvedoucí osobních vlaků, průvodčí osobních vlaků, vedoucí stevard SC Pendolino, stevard SC Pendolino, průvodčí stevard, zaměstnancům v zaměstnání posunovač, vedoucí posunu, vozmistr a četař při splnění podmínky vedení čety vozmistrů v případě, že jejich pracovní cesta souvisí s doprovodem vlaku.

Článek 1 – Stravné při pracovních cestách na území ČR

1. Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné, které činí:
a) zaměstnancům, u nichž převažuje častá změna místa výkonu práce, tj. u strojvedoucích, strojvedoucích v přípravě, vlakvedoucích osobních vlaků, průvodčích osobních vlaků, vedoucích stevardů SC Pendolino, stevardů SC Pendolino, průvodčích stevardů, kontrolorů vozby, vozmistrů, vlakových revizorů, a to při řízení nebo odbavení drážních vozidel a při doprovodu vlaků:
118,- Kč (103,-), trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
182,- Kč (158,-), trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejvýše však 18 hodin,
283,- Kč (246,-), trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

5. Příspěvek na stravovací paušál bude hrazen ve výši 54,- Kč (49,-) z provozních prostředků zaměstnavatele a ve výši 6,- Kč z prostředků SF ČD, a. s.

 

PŘÍLOHA Č. 7 – ODMĚNY ZA ZABRÁNĚNÍ ÚNIKU TRŽEB

Vzhledem k poskytování zvláštního jízdného ve výši 50 % dětem, studentům a důchodcům se zavádí přepočítací koeficient vybraných tržeb ve výši 1,2.

JAN KADEČKA

Rubriky: Archiv |

PKS ČD Cargo 2022/23 podepsána

Ve společnosti ČD Cargo bylo dnes dokončeno kolektivní vyjednávání. Nová podniková kolektivní smlouva bude platná od 1. 4. 2022 do 31. 3. 2023. Nejpodstatnější změnou parametrů je nominální navýšení všech tarifních mezd o 1100 Kč. Mimořádně tak oproti zvyklostem nedochází k procentuálnímu navýšení především z důvodu snahy zohlednit aktuální míru inflace u zaměstnanců v nižších tarifních stupních.

Současně dochází k úpravě některých dalších nadtarifních složek mzdy, které oceňují vyšší míru práce v noci a flexibilitu zaměstnanců.

Rubriky: Archiv |

Informace z jednání o podobě PKS ČD Cargo 2022/2023

Dne 26. 1. 2022 proběhlo další kolo jednání o podobě PKS na ČD Cargo – níže popsán aktuální stav:

1. Pracovní doba – původní stav r. 2021 (36, 37,5 a 42h)

2. Dovolená 2022 – původní stav r. 2021

3. Tarif + 850 Kč ve všech stupních a stupnicích s platností od 1. 4. 2022 do 21. 12. 2022
     + 0,5% od 1. 1. 2023 do 31. 3. 2023 (Inflační doložka)

4. Příplatek zaměstnanec LETMO + 100 Kč cca 650 Kč

5. Příplatek REFERENT (služ. auto) + 200 Kč cca 800 Kč

6. Příplatek za nepravidelný nástup + 50 Kč cca 200 Kč

7. Příplatek Noční práce +1%

8. KOP v původní podobě jako v r. 2021
      Od 1. 1 .2022 nárok po 18 letech
      Od 1. 1. 2023 nárok po 16 letech
      + profese dispečer nárok od r. 2023 1 x za 2 roky.

9. Odměna Předsedy představenstva za hospodářský výsledek podniku.

V případě kladného hospodářského výsledku bude vyplacena 2 x ročně a to za každých

5 mil. Kč nad plán – 500 Kč/zaměstnanec (dle odpracované pracovní doby)
       v 1/2 roku max. 2000 Kč
      ve 2/2 rok max 5000 Kč (konec roku)

Další kolo jednání k PKS je plánováno na 2. 2. 2022

Milan Mikeš
Předseda FV SOSaD ČDC

Rubriky: Archiv |

Společná informace z jednání zaměstnavatele s odborovými organizacemi u SŽ dne 28. 1. 2022

V souvislosti se změnami v legislativě a jejich dopady předložil zaměstnavatel na minulém jednání s odborovými organizacemi návrh 2. změny PKS SŽ:

1. Stanovení jednotného postupu zaměstnavatele k zaměstnancům v oblasti dovolené při realizaci některých ustanovení novely zákoníku práce (problematika přečerpané dovolené, čerpání dovolené po ukončení mateřské dovolené před rodičovskou dovolenou).
2. Neuplatňování paušální sazby na úhradu nákladů zaměstnavatele vůči zaměstnancům, kterým se provádí srážka ze mzdy na exekuce.
3. Snížení výše stravenkového paušálu u zaměstnanců se směnou 12 a více hodin a u zaměstnanců HZS, a to v návaznosti na změnu výše stravného při tuzemských cestách dle vyhlášky č. 511/2021 Sb. a tím i nového vyššího limitu pro přidanění (tito zaměstnanci obdrží v čistém peněžním vyjádření stejnou částku jako v roce 2021 a budou mít nadále naprosto shodnou výši příspěvku na stravování jako držitelé eStravenky).

Na dnešním jednání došlo ke sjednání této 2. změny PKS SŽ pro rok 2022 a bude uplatňována již při mzdové uzávěrce za měsíc leden 2022.

Dále při dnešním jednání došlo k dohodě účetního vypořádání FKSP za rok 2021 a stanovení zůstatků FKSP k 1. 1. 2022 jednotlivých organizačních složek a C-FKSP.

Rubriky: Archiv |

Informace z jednání o PKS ČD Cargo a.s. na rok 2022/2023

Dne 1. 12. 2021 proběhlo první jednání k PKS ČD Cargo na rok 2022/2023.

V úvodu byla odsouhlasena a podepsána Dohoda o zásadách kolektivního vyjednávání.

Poté proběhla prezentace finančního ředitele p. Ing. Heděnce k podnikatelskému plánu na rok 2022 spolu s informací o hospodářských výsledcích.

Dále byla schválena 1. změna platné PKS. Jedná se o technickou úpravu, kde došlo k prodloužení doby odpočinku mezi směnami z 6 na 7 hodin, s garancí 6 hodin odpočinku na lůžku dle platných právních předpisů.

Na závěr byla odsouhlasena 5. změna IN ORz-33-A-2015 „Zásady hospodaření se sociálním fondem ČD Cargo, a.s.“ s účinností od 1. 1. 2022, která obsahuje změnu hrazení příspěvků na penzijní a životní připojištění.

Další jednání je naplánováno na 17. 12. 2021 od 8.00 h.

Milan Mikeš
Předseda FV

Rubriky: Archiv |

Prolongace 2022

Info – prolongace 2022

Rubriky: Archiv |