Archiv rubriky: Archiv

Volby do Správní a Dozorčí rady Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR 211

Volby do Správní a Dozorčí rady 2023

Pojďme kolegu a dobrého kamaráda Ing. Bc. Petra Tomana, BA (Hons) podpořit!

Rubriky: Archiv |

Záchrana republiky antisociální vládou aneb vše zase zaplatí za trest poctivě pracující

Ozdravný balíček antisociální vlády – prezentace MF

Ozdravný balíček antisociální vlády

 

 

Rubriky: Archiv |

Informace z jednání OC a ČD Cargo 6. 4. 2023

Dne 6. 4. 2023 byla ve společnosti ČD Cargo podepsána 1. změna Podnikové kolektivní smlouvy. Došlo k dohodě o navýšení hodnoty stravenek a stravného.

Dále byl projednán prozatímní rozpočet Sociálního fondu a příděl pro jednotlivé JOS.

 

Milan Mikeš
Předseda FV SOSaD ČD Cargo

Rubriky: Archiv |

PKS 2023 ČD, a.s. ve znění 1. změny

PKS ČD, a.s., na rok 2023 ve znění 1. změny

Rubriky: Archiv |

PKS Správy Železnic 2023

PKS SŽ 2023-1 ke stažení

 

Rubriky: Archiv |

PKS Správy železnic na rok 2023 podepsána.

Dne 16. 11. 2022 byla podepsána všemi OC PKS SŽ 2023, takže zaměstnanci mají zachovány všechny benefity a mohou tak mít klidné svátky…

Rubriky: Archiv |

Společná informace zaměstnavatele a odborových organizací z jednání dne 4. 11. 2022

Dne 4. 11. 2022 proběhlo jednání zaměstnavatele a odborových centrál v sídle organizace.

Zástupci odborových organizací na základě dohody z minulého jednání připojili podpis k Rámcovým zásadám FKSP a Zásadám C-FKSP pro rok 2023. Dnes budou zásady zveřejněny na intranetových stránkách SŽ tak, aby mohla být zahájena jednání na úrovni organizačních složek o jejich zásadách pro rok 2023.

Jelikož odborová organizace Aliance drážního provozu doposud nepřipojila svůj podpis k návrhu Podnikové kolektivní smlouvy na rok 2023, zahájil zaměstnavatel v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, projednávání pokynu generálního ředitele: Opatření zaměstnavatele při nesjednání Podnikové kolektivní smlouvy Správy železnic, státní organizace, pro rok 2023.

Základní parametry návrhu:
• Tarifní mzdy stejné jako v roce 2022;
• Neposkytnutí příspěvku na dopravu v listopadu roku 2023;
• Odstupné pouze dle zákoníku práce;
• Příspěvek na stravování ve výši roku 2022;
• Neposkytování žádného z druhů zvláštní odměny;
• Neposkytování kondičních pobytů;
• Navýšení možných měsíčních odchylek v plánování směn oproti stanovené týdenní pracovní době.

Další jednání proběhne dne 11. listopadu 2022.

Rubriky: Archiv |

Společná informace zaměstnavatele a odborových organizací ke kolektivnímu vyjednávání u Správy železnic dne 7. 10. 2022

Dne 7. 10. 2022 pokračovalo kolektivní vyjednávání o podobě podnikové kolektivní smlouvy na rok 2023, a to v Masarykově salónku v ŽST Praha – Dejvice.

Generální ředitel Bc. Jiří Svoboda, MBA, předložil v 10:30 hod. konečný návrh zaměstnavatele pro toto kolektivní vyjednávání, a to po zhodnocení maximálních ekonomických možností organizace tak, aby sjednaný nárůst neohrozil zaměstnanost ve Správě železnic, státní organizaci.

Základní parametry tohoto návrhu:
• nárůst tarifních mezd a objemu smluvních mezd o 5,2 %;
• zvýšení motivační zvláštní odměny pro tarifní zaměstnance o 200 Kč;
• navýšení zvláštní odměny pro držitele licence strojvedoucího, zaměstnance
s odbornou zkouškou ND-06 a D-04 o 300 Kč;
• navýšení hodnoty stravenek na 140 Kč (směna 12 hod. a více), 120 Kč
ostatní a druhá stravenka pro zaměstnance HZS v hodnotě 70 Kč. Příslušně
bude navýšen i peněžitý příspěvek na stravování (tzv. stravenkový paušál);
• zachování kondičních pobytů (zrušení možnosti tzv. domácí KOP) a nově
zařazení profese Diagnostik ŽDC);
• zachování ostatních benefitů.

Po diskuzi o předloženém návrhu vyslovili souhlas zástupci OSŽ, SOSaD, FVČ, UŽZ, DUO,FV, FŽ ČR a FSČR a společně se zaměstnavatelem podepsali PKS pro rok 2023. Odborová organizace ADP s tímto návrhem zaměstnavatele nesouhlasila a svůj podpis k PKS nepřipojila.

Rubriky: Archiv |

Společná informace zaměstnavatele a odborových organizacích ke kolektivnímu vyjednávání dne 27. 9. 2022

Dne 27. 9. 2022 se v sídle organizace konalo kolektivní vyjednávání za účasti generálního
ředitele Bc. Jiřího Svobody, MBA.

Zaměstnavatel předložil komplexní návrh textu kolektivní smlouvy včetně návrhu
jednorázových mimořádných odměn v roce 2022. Návrh zaměstnavatele, dle jeho názoru,
reflektoval maximální ekonomické možnosti organizace tak, aby mohla být zachována
zaměstnanost a schopnost zaměstnavatele dostát svým závazkům v oblasti odměňování.

Zástupci odborových organizací neměli jednotná stanoviska, přičemž nesouhlasili
s předloženým návrhem v různých bodech.

Zástupci odborových organizací neměli jednotná stanoviska, přičemž nesouhlasili
s předloženým návrhem v různých bodech. Čtyři odborové organizace nesouhlasily
s návrhem zaměstnavatele ohledně nárůstu tarifních mezd.

Další jednání bude v sídle organizace dne 30. 9. 2022.

 

 

Rubriky: Archiv |

Společná informace zaměstnavatele a odborových organizací k zahájení kolektivního vyjednávání dne 31. 8. 2022

Dne 31. 8. 2022 předložil generální ředitel Správy železnic, státní organizace, Bc. Jiří Svoboda, MBA, odborovým centrálám návrh kolektivní smlouvy na rok 2023, návrh rámcových zásad FKSP a zásad C-FKSP na rok 2023. Tímto aktem bylo zahájeno kolektivní vyjednávání.

Předložený návrh zachovává základní principy a rozsah benefitů dle současné PKS a počítá s nárůstem tarifních mezd včetně stejného nárůstu do objemu smluvních mezd. Současně byla zahájena diskuze o snížení negativních dopadů inflace na zaměstnance SŽ v roce 2022. Odborové centrály předloží své společné stanovisko do 9. 9. 2022.

Dále byla na jednání sjednána 3. změna PKS SŽ 2022, která reaguje na vyhlášku MPSV č. 237/2022 Sb., kterou se mění s účinností od 20. 8. 2022 výše stravného při tuzemských pracovních cestách.

V předloženém návrhu rámcových zásad a zásad C-FKSP je nově zakomponován princip čerpání příspěvku FKSP prostřednictvím digitální zaměstnanecké karty.

Dále došlo k dohodě o navýšení disponibilní částky pro individuální rekreace z C-FKSP – od 1. 9. 2022 bude opět umožněno prostřednictvím personálního portálu STKR žádat o příspěvek. K navýšení této částky došlo na základě úspor odborových organizací OSŽ, ADP, FVČ, FV a FSČR. Ostatní odborové organizace se vyjádří na dalším jednání.

Další jednání bude v sídle organizace dne 14. 9. 2022.

Rubriky: Archiv |