Archiv rubriky: Archiv

Společná informace o kolektivním vyjednávání o 3. změně PKS SŽ 2021 ze dne 26. 2. 2021

Formou videokonference dnes pokračovalo jednání zástupců zaměstnavatele a všech odborových organizací při SŽ o podobě třetí změny PKS SŽ na rok 2021.

3. změna PKS 2021

Po zapracování podnětů jednotlivých stran došlo ke shodě nad podobou 3. změny PKS SŽ na rok 2021, kdy

 • od 1. 3. 2021 bude moci ze strany zaměstnavatele docházet k úhradě testů COVID-19 v souvislosti s výkonem práce na zaměstnavatelem určených pracovištích
 • od 1. 4. 2021 bude u SŽ poskytován stravenkový paušál a na základě žádostí zaměstnanců (způsob bude zveřejněn v samostatném pokynu v průběhu měsíce března) bude moci zaměstnanec požádat o poskytování stravování formou papírových poukázek či eStravenek.

V tomto pokynu bude řešen i výkon práce přesčas, který má charakter směny.

Mgr. Lubomír Michalec

Rubriky: Archiv |

3. společná informace o kolektivním vyjednávání u SŽ ze dne 12. února 2021

Dnešního dne pokračovalo formou videokonference jednání mezi zástupci zaměstnavatele a zástupci odborových organizací o podobě 3. změny Podnikové kolektivní smlouvy Správy železnic, státní organizace, na rok 2021. V novém návrhu zaměstnavatel reagoval na podněty z předcházejících jednání a předložil možnost výběru zaměstnance mezi stravenkovým paušálem a elektronickou stravenkou. Předpokládaná účinnost je 1. června 2021.

V průběhu jednání byla doplněna možnost změny formy poskytování příspěvku na stravování 1x za 6 měsíců, a to na základě žádosti zaměstnance.

S návrhem souhlasí většina zástupců odborových organizací. Přetrvává odmítavé stanovisko odborových organizací Svaz Odborářů Služeb a Dopravy, Federace vlakových čet a Federace železničářů ČR. Tyto organizace zdůvodňují svůj nesouhlas nejasností v daňové problematice u stravenkového paušálu, v některých případech vazbou na exekuce a insolvence, snížením komfortu zaměstnanců neposkytováním papírových poukázek, z jejich strany prezentovaným nesouhlasem zaměstnanců s těmito novými možnostmi.

Další jednání proběhne v pátek 19. února 2021 opět formou videokonference.

Rubriky: Archiv |

2. společná informace o kolektivním vyjednávání u SŽ ze dne 29. ledna 2021

V návaznosti na dne 25. ledna 2021 zahájené kolektivní vyjednávání pokračovalo dnes formou videokonference jednání s odborovými organizacemi. Zaměstnavatel předložil upravené znění návrhu a po vzájemné diskusi došlo k rozdělení kolektivního vyjednávání o 2. a 3. Změně PKS. V rámci 2. změny PKS došlo v návaznosti na změnu legislativy k doplnění článku 17 Přílohy č. 1 Dovolená. Tato 2. změna byla dnes sjednána.

Samostatně pak bylo jednáno o 3. změně PKS, jejímž obsahem je poskytování benefitu stravování formou zavedení stravenkového paušálu včetně poskytování finančního příspěvku na stravování z FKSP. Zástupci jednajících stran se sblížili v názorech na principu poskytování, zatím však ke sjednání této 3. změny nedošlo a kolektivní vyjednávání bude pokračovat.

Na dnešním jednání dále došlo mj. ke shodě nad podobou Zásad hospodaření s centralizovanými prostředky FKSP (Zásady C-FKSP) na rok 2021 a ke sjednání trojstranné smlouvy o zajišťování individuálních rekreací a táborů dětí a mládeže s příspěvkem z C-FKSP.

Další jednání proběhne v pátek 4. února 2021 opět formou videokonference.

Mgr. Lubomír Michalec

Rubriky: Archiv |

1. společná informace o kolektivním vyjednávání o 2. změně PKS 2021 u SŽ ze dne 26. ledna 2021

Písemnou formou dne 25. 1. 2021 zaměstnavatel předložil a při dnešním jednání prostřednictvím MS Teams představil návrh 2. změny PKS SŽ 2021, který obsahuje změnu poskytování benefitu stravování formou zavedení stravenkového paušálu včetně finančního příspěvku z FKSP. Zástupci zaměstnanců požadují bližší informace o podmínkách poskytování příspěvků.

Další jednání proběhne v pátek 29. ledna 2021 opět formou videokonference.

Bližší informace o jednání u Mgr. Michalce na čísle 730 572 000.

Rubriky: Archiv |

Potvrzení pro daňové účely

K potvrzení o zaplacení členských příspěvků odborové organizaci pro daňové účely bude u Správy železnic vydán O10 tento týden metodický pokyn.

Dle poslední informací půjdou daně posílat elektronicky, ovšem budou jezdit i účetní do PO tak jako každý rok.

Mgr. Lubomír Michalec

Rubriky: Archiv |

Společná informace z jednání OC na Správě železnic 11. 12. 2020

Dne 11. 12. 2020 proběhlo formou videokonference jednání zástupců zaměstnavatele se zástupci centrál odborových organizací.

Body jednání:

 1. Informace o poskytnutí pololetní mimořádné odměny generálního ředitele se mzdou za měsíc listopad 2020 za splnění mimořádných a jednorázových úkolů ve ztížených podmínkách epidemiologické situace a vyhlášeného nouzového stavu.
 2. Doplnění novely Pracovního řádu SŽ s účinností od 1. 1. 2021 – shoda.
 3. Zásady FKSP – na straně odborových organizací opakovaně nedošlo k jednotnému stanovisku  – bude dále jednáno. Spornými body jsou zejména stanovení limitů finančních prostředků na hromadně organizované zájezdy, kulturní a sportovní akce z C-FKSP pořádaných odborovými organizacemi a podmínky idividuálních rekreací z C – FKSP.
 4. Bylo zahájeno projednávání Celkové zprávy z prověrek BOZP 2020.
 5. Byla poskytnuta informace, že do 31. 3. 2021 bude možné používání starých výstrojních součástek, od 1. 4. 2021 bude umožněno používání již jen nových. Nové a aktuální se nemohou používat současně. Ze strany odboru nákupu a veřejných zakázek (O8) bude v příštím týdnu vydán upřesňující podrobný pokyn.

Další jednání proběhne 18. 12. 2020 od 9:30 hodin.

Rubriky: Archiv |

Prolongace „režijek“ 2021

Pokyny k prolongaci režijek zde:

Prolongace 2021

Seznam komerčních vlaků 2020_21

Seznam vlaků a úseků v objednávce JMK 2020-21

Rubriky: Archiv |

4. společná informace o kolektivním vyjednávání o PKS 2021 u SŽ ze dne 20. října 2020

Z důvodu aktuální epidemiologické situace se konala dvě jednání o podnikové kolektivní smlouvě pro období po 31. 12. 2020 formou videokonference (14. 10. a 20. 10.).

Došlo ke shodě zejména u následujících bodů:
• platnost PKS 1 rok;
• upřesnění podmínek o informování a projednávání mezi zaměstnavatelem a odborovými organizacemi;
• poskytování kondičních pobytů v roce 2021 v principech roku 2020;
• navýšení max. částky při odstupném při zdravotní nezpůsobilosti 3.1.6 B) a) základního textu PKS na 47 tisíc Kč;
• stanovená týdenní pracovní doba v parametrech roku 2020;
• upřesnění článku Dovolené v návaznosti na novelu zákoníku práce s účinností od 1. 1. 2021;
• upřesnění podmínek rozvrhování pracovní doby v době vyhlášeného nouzového stavu;
• zvýšení rizikového příplatku HZS na 2 500 Kč;
• nová odměnaza vedení pro 4 zaměstnání velících provozních zaměstnanců HZS;
• navýšení zvláštní odměny výpravčím v žst. Praha hl. n. a žst. Brno hl. n. na 2 000 Kč.

Zároveň došlo ke shodě nad finální podobou Katalogu zaměstnání SŽ, který bude účinný od 1. 1. 2021.

V rozporu po těchto jednáních zůstávají body:
• výše tarifních mezd;
• parametry poskytování výkonové odměny;
• příplatek za práci o sobotách a nedělích;
• výše zvláštní odměny.

Další jednání proběhne tento pátek 23. října 2020 v sídle organizace.

Rubriky: Archiv |

PKS ČD, a.s. na rok 2021 podepsána!!!

Dne 7. 10. 2020 ve večerních hodinách při jednání o zásadách sociálního fondu ČD, a.s. na rok 2021 a 1. změně PKS na rok 2020, byla nakonec dohodnuta a podepsána všemi odborovými organizacemi i PKS ČD, a.s. na rok 2021.

Předložení návrhu PKS ČD, a.s. na rok 2021 od zaměstnavatele na tomto jednání bylo sice překvapením, ale odborové centrály byly ochotny v zájmu zaměstnanců jednat.

Návrh zaměstnavatele byl prodloužit stávající PKS ČD, a.s. na další rok s úpravou fondu pracovní doby pro THP zaměstnance, snížení dovolené pro všechny zaměstnance na 5 týdnů a nárůst tarifních mezd 1 %.

Všechny odborové organizace se shodly, že v době ekonomické nejistoty zaměstnavatele je pro ně návrh na prodloužení PKS na rok 2021 přijatelný. Spornými body byly pro OC změny ve fondu pracovní doby, zkrácení dovolené a návrh na 1% navýšení tarifní mzdy.

Po několika hodinovém jednání se našla shoda mezi odbory a zaměstnavatelem.

Nová PKS ČD, a.s. na rok 2021 přinese zaměstnancům navýšení tarifní mzdy 2% a obdobně se postupuje i zaměstnanců se smluvní mzdou.

Dále bude, na základě hospodářského výsledku firmy, vyplacena odměna ve výši 1% ročního příjmu zaměstnance.

Dle letošních zkušeností byly přidány články pro případ nutnosti vyhlášení částečné nezaměstnanosti, které zaměstnancům zajistí navýšenou mzdu oproti zákoníku práce.

Ostatní parametry PKS ČD, a.s. zůstávají stejné jako v roce 2020.

Kadečka Jan

Rubriky: Archiv |

Výchova výpravčích na Moravě

Práce výpravčího je krásná a zajímavá v mnoha ohledech. Stinnou stránkou jsou nutnost pracovat bezchybně a povinnost vstřebat celou řadu předpisů a norem, které se musí dodržet, ale také nekonečnou řadu opatření dlouhodobějších, ale i rozkazů a příkazů krátkodobé povahy k určité situaci či příležitosti. Jedna taková nastala v souvislosti s plánovanou, i když nakonec neuskutečněnou návštěvou premiéra v závěru července.

Přednosta jednoho z provozních obchodů Správy železnic informoval svoje podřízené kolegy, řídící železniční provoz, že Olomoucký kraj navštíví premiér, ministr dopravy a generální ředitel Správy železnic, přičemž ten den lze očekávat v době od 7.00 do 14.30 návštěvu některých stanic, především Olomouc hl. nádraží, Bohuňovice, Šternberk, Újezd u Uničova, Uničov, Přerov, Dluhonice.

Pan přednosta neponechal nic náhodě a uvědomil si významný díl odpovědnosti za zdárný průběh návštěvy premiéra. Vydal písemné opatření, jehož podstatnou část uvádím doslovně, avšak z důvodu ochrany soukromí jsou použita fiktivní jména:

Vyzývám a ukládám:  

 • Vzornou ústrojovou kázeň, upravenost, čistota, oholené tváře.  
 • Perfektní vystupování. Vstoupí-li premiér do dopravní kanceláře, výpravčí se představí a stručně zhodnotí provozní situaci. Neopomene přivítat i generálního ředitele. Modelová situace:
 • Dluhonice: Dobrý den pane premiére, výpravčí Vratislav Vracel. Vítáme vás na Moravě. Náročná výluková činnost, ale vše zvládáme.
 • Olomouc hl. n.: Dobrý den pane premiére, vedoucí směny Alois Našinec (Lojzo, budeš mít bílou košili s dlouhým rukávem, aby zakryla tetování). Vítáme vás na Hané. Jezdíme dobře, skoro včas.
 • Šternberk: Dobrý den pane premiére, výpravčí Jarmil Čuba. Vítáme vás na Moravě. Se stavbou dobrá spolupráce, náhradní autobusová doprava do Olomouce bezproblémová.
  Po odchodu ne pouze nashledanou, ale nashledanou, děkujeme za návštěvu.
 • Výpravčí zítřejší denní směny provedou kontrolu se zaměřením na funkčnost výtahů, eskalátorů, dodržování a kvalitu úklidu, doplnění dezinfekčních prostředků (ve vestibulu i na svých pracovištích), kontrolu nápisů, kontrolu trojjazyčné verze vývěsky na koronavirus. Odstraní přeplácané vývěsky stejného typu a neopomene odstranit zbytky lepící pásky.

Následuje pasáž komu a jak hlásit nedostatky, ale hlavně poučení od přednosty, které představuje strhující závěr, za který by se nestyděl leckterý náčelník ani politruk z éry, na kterou jsme už málem zapomněli:

Nehrajeme si na Potěmkinovu vesnici, nelakujeme narůžovo. Bude-li sebevrah „u sousedů“ a vlaky budou mít zpoždění nebo jezdit odklonem – normálně informovat o problémech.

Můžete mít jakékoliv politické názory, můžete být členem jakékoliv politické strany, ale vnímejte návštěvu jako významný počin pro naši firmu a náš kraj. Nepochybuji o vaší slušnosti a loajálnosti k firmě a nepochybuji ani o vaší profesionalitě ve vystupování.  

Zbývá dodat, že pan přednosta o svých lidech bezpochyby pochybuje, ale snaha se cení.                                                                                                       

Jindřich Berounský
Svaz Odborářů Služeb a Dopravy

Rubriky: Archiv |