Archiv rubriky: Komentáře

Pokyny k odjezdu a příjezdu LDT 2024 Pakoštane

Pokyny k odjezdu a příjezdu 2024-1

Rubriky: Komentáře |

Demonstrace 27. 11. 2023

Účast dobrovolná, sejdeme se u východu z metra stanice Staroměstská v 11:45 hodin…

Rubriky: Komentáře |

Kolektivní vyjednávání o Podnikové kolektivní smlouvě Správy železnic, státní organizace, na rok 2024, ze dne 20. 11. 2023

Dne 20. 11. 2023 pokračovalo za účasti generálního ředitele Bc. Jiřího Svobody, MBA,
kolektivní vyjednávání v sídle organizace. Generální ředitel předložil komplexní návrh,
který mj. navrhl dovolenou v rozsahu roku 2023, navýšení tarifních mezd a podmínky
navýšení smluvních mezd, doplnění nároku na KOP o zaměstnání mistr OKV a vrchní mistr
OKV a upřesnění textace této přílohy, navýšení příspěvku na stravování dle PKS včetně
možnosti nahrání stravenkového paušálu na elektronickou stravenkovou kartu, finální
textaci podmínek výplaty zvláštní odměny (podmínky roku 2023; rozšíření o OZ HZS-SDV).
Ve svém návrhu generální ředitel navrhl zvýšení tarifních mezd, přičemž odborové
organizace souhlasily s navrhovanými úpravami textu vyjma hodnoty nárůstu tarifních
mezd.
Generální ředitel informoval o svém rozhodnutí vyplatit se mzdou za měsíc listopad 2023
všem zaměstnancům SŽ, splňujícím stanovené podmínky, jednorázovou mimořádnou
odměnu (bez ohledu na průběh a výsledky kolektivního vyjednávání).
Další jednání proběhne dne 30. 11. 2023 od 9:30 hod. v sídle organizace.

Rubriky: Komentáře |

Otevřený dopis odborů předsedovi vlády

Dne 26. června 2023 se v sídle OSŽ v Domě Bohemika sešli zástupci odborových centrál působících na české železnici k projednání možností společného postupu ve věci výhrad k vládnímu návrhu tzv. ozdravného balíčku veřejných financí.

Na jednání došlo k dohodě na odeslání společného otevřeného dopisu všech odborových centrál předsedovi vlády ČR:

Odbory železnice předsedovi Vlady ČR 26 06 2023

Rubriky: Komentáře |

10. ročník alpského lyžování SOSaD

Propozice a pokyny zde: LETÁK 10.ročník alpského lyžování-1

PROPOZICE 10.ročník alpského lyžování

Rubriky: Komentáře |

Společná informace zaměstnavatele a odborových organizacích ke kolektivnímu vyjednávání dne 14. 9. 2022

Dne 14. 9. 2022 zástupci odborových organizací představili za účasti generálního ředitele SŽ společné stanovisko k návrhu PKS na rok 2023 zaměstnavatele, které bylo zaměstnavateli zasláno dne 9. 9. 2022. Bylo konstatováno, že k jednotlivým návrhům bude pokračovat diskuze.

Zaměstnavatel zdůraznil, že v oblasti nárůstu výše tarifních a smluvních mezd již předložil maximální možný návrh.

Dále bylo projednáno čerpání prostředků C-FKSP 2022 s dopadem do možnosti čerpání příspěvku na rekreace.

Další jednání bude v sídle organizace dne 19. 9. 2022 a 27. 9. 2022.

 

Mgr. Lubomír Michalec a Jiří Skopový

Rubriky: Komentáře |

Výzva všem odborovým centrálám, působícím u Správy železnic, s.o.

Na základě poklesu reálné mzdy zaměstnanců Správy železnic, s.o., vlivem inflace, nárůstu cen energií atd., se usnesl Firemní výbor SOSaD při Správě železnic, s.o. vyzvat všechny odborové centrály ke společnému, urychlenému a  jednotnému postupu nad 3. změnou PKS SŽ 2022.

Řešení se nabízelo buď navýšením tarifních mezd, formou mimořádných odměn, nebo kombinací.

K jednotnému postupu jsme se, bohužel, nedopracovali.

Na základě obdržených stanovisek bych chtěl poděkovat Federaci vozmistrů, Unii železničních zaměstnanců, Demokratické unii odborářů a Alianci drážního provozu za ochotu řešit tento negativní trend ihned.

31. 8. 2022 je společné jednání OC a zaměstnavatele a je všeobecně očekáváno zahájení kolektivního jednání o PKS 2023 návrhem zaměstnavatele.

Zde se tedy pokusíme alespoň dohodnout urychlenou výplatu mimořádných odměn pro zaměstnance tak, aby se co nejvíce snížil negativní dopad situace ve společnosti na komfort jejich života…

Mgr. Lubomír Michalec

 

Text celého dopisu zde:  výzva OC

Rubriky: Komentáře |

IV. sjezd SOSaD potvrdil vedení i směrování svazu

10. 5. 2022 se konal v Ústí nad Labem v kongresovém centru hotelu Clarion IV. řádný sjezd Svazu Odborářů Služeb a Dopravy, který se po zahájení, nezbytných procedurách a vystoupeních hostů věnoval hodnocení uplynulého pětiletého období. Své zprávy přednesli předseda svazu i Firemního výboru pro ČD Jan Kadečka, I. místopředseda svazu a předseda Firemního výboru Správy železnic Mgr. Lubomír Michalec a II. místopředseda a předseda Firemního výboru ČD Cargo Milan Mikeš. V nich shrnuli svoji činnost a aktuální dění na železnici. Činnost analytického týmu svazu, který směřuje k intenzivnější komunikaci se zástupci Evropské komise a dalších odborových organizací a institucí v Evropě, představil jeho vedoucí Jindřich Berounský.


Delegáti sjezdu kladně zhodnotili a velmi ocenili dosavadní činnost svazu za uplynulé pětileté období a poté zvolili v tajném hlasování na dalších pět let tyto funkcionáře svazu:


Do funkce předsedy SOSaD a současně i předsedy Firemního výboru SOSaD při ČD, a.s. byl opětovně zvolen Jan Kadečka, do funkce I. místopředsedy svazu byl opětovně zvolen Mgr. Lubomír Michalec a současně se stal znovu předsedou Firemního výboru SOSaD při Správě železnic, státní organizace, do funkce II. místopředsedy Svazu a současně do pozice předsedy Firemního výboru SOSaD při ČD Cargo, a.s. byl opětovně zvolen pan Milan Mikeš.

Dále byli na IV. sjezdu SOSaD zvoleni místopředsedové výše uvedených firemních výborů (FV), a to paní Jana Bartáková pro činnost FV SOSaD u ČD Cargo, a.s., pánové Jindřich Berounský pro činnost FV SOSaD u ČD, a.s. a Jiří Skopový pro činnost FV SOSaD u Správy železnic, státní organizace.

Sjezd zvolil novou revizní komisi svazu a jejími členy se stali Eva Hlaváčová, Lucie Pacholíková, Andrea Tarantová a Ing. Zdeněk Vaníček.

Proces voleb funkcionářů svazu byl na sjezdu poprvé a velmi úspěšně realizován elektronickým způsobem v rekordním čase cca 20 minut.


V rámci diskuse vystoupil i čestný předseda svazu Ing. Jaromír Dušek, který apeloval především na zvýšení reálných příjmů zaměstnanců. Padla celá řada námětů zejména pro kolektivní vyjednavače.


Další diskuse byla věnována činnosti analytického týmu svazu a jeho zjištěním, vycházejícím z vlastního šetření a informací, získaných na základě informačního zákona 106. Za analytický tým podal delegátům v odpovědích na dotazy bližší informace o tristním pojetí liberalizace železnice i její bezpečnosti opět Jindřich Berounský, který kriticky prezentoval výstupy generálního inspektora Drážní inspekce Mgr. Kučery a jeho nezákonný postup se zneužitím služebního zákona při likvidaci bývalého generálního inspektora Mgr. Šiguta. Delegátům sjezdu byla představena zjištění ohledně angažmá dopravce Arriva vlaky s.r.o. a přehlížení četných závad a výpadků dopravce ze strany Ministerstva dopravy, Drážního úřadu, Drážní inspekce a krajských objednatelů, což dokazuje nerovné podmínky a preferenci alternativního dopravce „za každou cenu“ v rozporu s evropskou směrnicí 1370 a 4. železničním balíčkem. To se týká především linky R14 Ústí nad Labem – Liberec – Pardubice a linek R21 Praha – Tanvald a R22 Kolín – Šluknov. Jindřich Berounský dále prezentoval kritiku novely zákona o drahách a nesmyslnost, resp. nutnost radikálního přehodnocení Národního implementačního plánu ETCS, který by svými neufinancovatelnými náklady způsobil likvidaci především regionální dopravy, kde lze využít např. radioblok v kombinaci se satelitními systémy.

Závěrem přijal sjezd usnesení, ve kterém uložil úkoly zvoleným zástupcům na další pětileté období. V rámci svého mandátu mají především nadále věnovat svoje úsilí k zabránění devastace české železnice, nedopustit pokles reálných mezd u všech skupin zaměstnanců ani pokles sociálních jistot včetně důchodů a aktivně vystupovat ve vztahu k zaměstnavatelům s cílem zajistit dodržování zákoníku práce a kolektivních smluv. Aktivní přístup je vyžadován i v případě společných protestů odborových centrál proti zhoršování životní úrovně i postavení zaměstnanců.

Rubriky: Komentáře |

Jarní lyžování na Šumavě – Železná Ruda – zrušeno!!!

Propozice zde:   Jarní lyžování na Šumavě

Pro nedostatečný počet přihlášených byla akce z C-FKSP zrušena.

Zaplacené příspěvky budou vráceny na účty, ze kterých byly zaslány.

Tímto se zájemcům omlouváme, pouze jsem chtěli nabídnou alternativu za zrušené Alpské lyžování.

Rubriky: Komentáře |

LDT Pakoštane 2022Letní dětský tábor v Chorvatsku

SOSaD  ve spolupráci se zaměstnavateli SŽ, ČD, ČD Cargo pořádá letní dětský tábor v Chorvatsku v destinaci Pakoštane.

Termín: 17. 6. – 26. 6. 2022

 

Cena tábora: 5.500,- Kč (cenu lze snížit o příspěvek zaměstnavatele z FKSP, SF)

Č.ú. pro platbu:  0249769894/0300

Doprava autobusem (odjezdy Děčín, Ústí nad Labem, Praha, České Budějice)

Stravování a ubytování: plná penze s celodenním pitným režimem, děti jsou ubytovány v apartmánovém domě.

                                        Dům se nachází 150 m od pláže.  

Účast: děti od 6 – 15let věku

Pojištění: pro všechny děti zajišťuje organizátor tábora

Přihlášky na tábor přijímá  Mgr. Lubomír Michalec na tel. 730 572 000, email: lubomir.michalec2@sosad.cz;

Zároveň je nutné vyplnit i písemnou přihlášku, kterou je možné si vyzvednout na jednotlivých ZV ZO SOSaD nebo stáhnout na internetu www.sosad.cz ; www.zososad-unl.cz . Vyplněné přihlášky je nutné odevzdat nejpozději do 31. 4. 2022 v kanceláři ZV ZO SOSaD Děčín nebo zaslat na email: lubomir.michalec2@sosad.cz

Počet dětí: 48

S podepsáním přihlášky zákonný zástupce účastníka souhlasí s podmínkami tábora:

Pořadatel si vyhrazuje právo tábor zrušit: pokud situace nedovolí cestování mimo ČR, nebo cestování mimo ČR by vyžadovalo zvláštní povolení, které by znamenalo více náklady tábora, nebo vyhodnotí, že vycestování mimo ČR není bezpečné. V těchto případech bude zákonnému zástupci účastníka vrácena cena tábora v plné výši. Pořadatel se zříká odpovědnosti za další náklady vynaložené zákonným zástupcem účastníka za účelem účasti na táboře. Pořadatel si vyhrazuje právo výběru účastníků tábora při větším počtu přihlášených dětí.

LDT Chorvatsko 2022 – nabídka

Přihláška tábor 2022 pdf.

Přihláška tábor 2022 doc.

 

 

 

 

Rubriky: Komentáře |