Archiv rubriky: Komentáře

10. ročník alpského lyžování SOSaD

Propozice a pokyny zde: LETÁK 10.ročník alpského lyžování-1

PROPOZICE 10.ročník alpského lyžování

Rubriky: Komentáře |

Společná informace zaměstnavatele a odborových organizacích ke kolektivnímu vyjednávání dne 14. 9. 2022

Dne 14. 9. 2022 zástupci odborových organizací představili za účasti generálního ředitele SŽ společné stanovisko k návrhu PKS na rok 2023 zaměstnavatele, které bylo zaměstnavateli zasláno dne 9. 9. 2022. Bylo konstatováno, že k jednotlivým návrhům bude pokračovat diskuze.

Zaměstnavatel zdůraznil, že v oblasti nárůstu výše tarifních a smluvních mezd již předložil maximální možný návrh.

Dále bylo projednáno čerpání prostředků C-FKSP 2022 s dopadem do možnosti čerpání příspěvku na rekreace.

Další jednání bude v sídle organizace dne 19. 9. 2022 a 27. 9. 2022.

 

Mgr. Lubomír Michalec a Jiří Skopový

Rubriky: Komentáře |

Výzva všem odborovým centrálám, působícím u Správy železnic, s.o.

Na základě poklesu reálné mzdy zaměstnanců Správy železnic, s.o., vlivem inflace, nárůstu cen energií atd., se usnesl Firemní výbor SOSaD při Správě železnic, s.o. vyzvat všechny odborové centrály ke společnému, urychlenému a  jednotnému postupu nad 3. změnou PKS SŽ 2022.

Řešení se nabízelo buď navýšením tarifních mezd, formou mimořádných odměn, nebo kombinací.

K jednotnému postupu jsme se, bohužel, nedopracovali.

Na základě obdržených stanovisek bych chtěl poděkovat Federaci vozmistrů, Unii železničních zaměstnanců, Demokratické unii odborářů a Alianci drážního provozu za ochotu řešit tento negativní trend ihned.

31. 8. 2022 je společné jednání OC a zaměstnavatele a je všeobecně očekáváno zahájení kolektivního jednání o PKS 2023 návrhem zaměstnavatele.

Zde se tedy pokusíme alespoň dohodnout urychlenou výplatu mimořádných odměn pro zaměstnance tak, aby se co nejvíce snížil negativní dopad situace ve společnosti na komfort jejich života…

Mgr. Lubomír Michalec

 

Text celého dopisu zde:  výzva OC

Rubriky: Komentáře |

IV. sjezd SOSaD potvrdil vedení i směrování svazu

10. 5. 2022 se konal v Ústí nad Labem v kongresovém centru hotelu Clarion IV. řádný sjezd Svazu Odborářů Služeb a Dopravy, který se po zahájení, nezbytných procedurách a vystoupeních hostů věnoval hodnocení uplynulého pětiletého období. Své zprávy přednesli předseda svazu i Firemního výboru pro ČD Jan Kadečka, I. místopředseda svazu a předseda Firemního výboru Správy železnic Mgr. Lubomír Michalec a II. místopředseda a předseda Firemního výboru ČD Cargo Milan Mikeš. V nich shrnuli svoji činnost a aktuální dění na železnici. Činnost analytického týmu svazu, který směřuje k intenzivnější komunikaci se zástupci Evropské komise a dalších odborových organizací a institucí v Evropě, představil jeho vedoucí Jindřich Berounský.


Delegáti sjezdu kladně zhodnotili a velmi ocenili dosavadní činnost svazu za uplynulé pětileté období a poté zvolili v tajném hlasování na dalších pět let tyto funkcionáře svazu:


Do funkce předsedy SOSaD a současně i předsedy Firemního výboru SOSaD při ČD, a.s. byl opětovně zvolen Jan Kadečka, do funkce I. místopředsedy svazu byl opětovně zvolen Mgr. Lubomír Michalec a současně se stal znovu předsedou Firemního výboru SOSaD při Správě železnic, státní organizace, do funkce II. místopředsedy Svazu a současně do pozice předsedy Firemního výboru SOSaD při ČD Cargo, a.s. byl opětovně zvolen pan Milan Mikeš.

Dále byli na IV. sjezdu SOSaD zvoleni místopředsedové výše uvedených firemních výborů (FV), a to paní Jana Bartáková pro činnost FV SOSaD u ČD Cargo, a.s., pánové Jindřich Berounský pro činnost FV SOSaD u ČD, a.s. a Jiří Skopový pro činnost FV SOSaD u Správy železnic, státní organizace.

Sjezd zvolil novou revizní komisi svazu a jejími členy se stali Eva Hlaváčová, Lucie Pacholíková, Andrea Tarantová a Ing. Zdeněk Vaníček.

Proces voleb funkcionářů svazu byl na sjezdu poprvé a velmi úspěšně realizován elektronickým způsobem v rekordním čase cca 20 minut.


V rámci diskuse vystoupil i čestný předseda svazu Ing. Jaromír Dušek, který apeloval především na zvýšení reálných příjmů zaměstnanců. Padla celá řada námětů zejména pro kolektivní vyjednavače.


Další diskuse byla věnována činnosti analytického týmu svazu a jeho zjištěním, vycházejícím z vlastního šetření a informací, získaných na základě informačního zákona 106. Za analytický tým podal delegátům v odpovědích na dotazy bližší informace o tristním pojetí liberalizace železnice i její bezpečnosti opět Jindřich Berounský, který kriticky prezentoval výstupy generálního inspektora Drážní inspekce Mgr. Kučery a jeho nezákonný postup se zneužitím služebního zákona při likvidaci bývalého generálního inspektora Mgr. Šiguta. Delegátům sjezdu byla představena zjištění ohledně angažmá dopravce Arriva vlaky s.r.o. a přehlížení četných závad a výpadků dopravce ze strany Ministerstva dopravy, Drážního úřadu, Drážní inspekce a krajských objednatelů, což dokazuje nerovné podmínky a preferenci alternativního dopravce „za každou cenu“ v rozporu s evropskou směrnicí 1370 a 4. železničním balíčkem. To se týká především linky R14 Ústí nad Labem – Liberec – Pardubice a linek R21 Praha – Tanvald a R22 Kolín – Šluknov. Jindřich Berounský dále prezentoval kritiku novely zákona o drahách a nesmyslnost, resp. nutnost radikálního přehodnocení Národního implementačního plánu ETCS, který by svými neufinancovatelnými náklady způsobil likvidaci především regionální dopravy, kde lze využít např. radioblok v kombinaci se satelitními systémy.

Závěrem přijal sjezd usnesení, ve kterém uložil úkoly zvoleným zástupcům na další pětileté období. V rámci svého mandátu mají především nadále věnovat svoje úsilí k zabránění devastace české železnice, nedopustit pokles reálných mezd u všech skupin zaměstnanců ani pokles sociálních jistot včetně důchodů a aktivně vystupovat ve vztahu k zaměstnavatelům s cílem zajistit dodržování zákoníku práce a kolektivních smluv. Aktivní přístup je vyžadován i v případě společných protestů odborových centrál proti zhoršování životní úrovně i postavení zaměstnanců.

Rubriky: Komentáře |

Jarní lyžování na Šumavě – Železná Ruda – zrušeno!!!

Propozice zde:   Jarní lyžování na Šumavě

Pro nedostatečný počet přihlášených byla akce z C-FKSP zrušena.

Zaplacené příspěvky budou vráceny na účty, ze kterých byly zaslány.

Tímto se zájemcům omlouváme, pouze jsem chtěli nabídnou alternativu za zrušené Alpské lyžování.

Rubriky: Komentáře |

LDT Pakoštane 2022Letní dětský tábor v Chorvatsku

SOSaD  ve spolupráci se zaměstnavateli SŽ, ČD, ČD Cargo pořádá letní dětský tábor v Chorvatsku v destinaci Pakoštane.

Termín: 17. 6. – 26. 6. 2022

 

Cena tábora: 5.500,- Kč (cenu lze snížit o příspěvek zaměstnavatele z FKSP, SF)

Č.ú. pro platbu:  0249769894/0300

Doprava autobusem (odjezdy Děčín, Ústí nad Labem, Praha, České Budějice)

Stravování a ubytování: plná penze s celodenním pitným režimem, děti jsou ubytovány v apartmánovém domě.

                                        Dům se nachází 150 m od pláže.  

Účast: děti od 6 – 15let věku

Pojištění: pro všechny děti zajišťuje organizátor tábora

Přihlášky na tábor přijímá  Mgr. Lubomír Michalec na tel. 730 572 000, email: lubomir.michalec2@sosad.cz;

Zároveň je nutné vyplnit i písemnou přihlášku, kterou je možné si vyzvednout na jednotlivých ZV ZO SOSaD nebo stáhnout na internetu www.sosad.cz ; www.zososad-unl.cz . Vyplněné přihlášky je nutné odevzdat nejpozději do 31. 4. 2022 v kanceláři ZV ZO SOSaD Děčín nebo zaslat na email: lubomir.michalec2@sosad.cz

Počet dětí: 48

S podepsáním přihlášky zákonný zástupce účastníka souhlasí s podmínkami tábora:

Pořadatel si vyhrazuje právo tábor zrušit: pokud situace nedovolí cestování mimo ČR, nebo cestování mimo ČR by vyžadovalo zvláštní povolení, které by znamenalo více náklady tábora, nebo vyhodnotí, že vycestování mimo ČR není bezpečné. V těchto případech bude zákonnému zástupci účastníka vrácena cena tábora v plné výši. Pořadatel se zříká odpovědnosti za další náklady vynaložené zákonným zástupcem účastníka za účelem účasti na táboře. Pořadatel si vyhrazuje právo výběru účastníků tábora při větším počtu přihlášených dětí.

LDT Chorvatsko 2022 – nabídka

Přihláška tábor 2022 pdf.

Přihláška tábor 2022 doc.

 

 

 

 

Rubriky: Komentáře |

Rámcové zásady FKSP a Zásady C-FKSP Správy železnic pro rok 2022 sjednány.

Na dnešním jednání dne 14. 1. 2022 došlo k dohodě zaměstnavatele a zástupců odborových organizací nad zněním sporných bodů, a tak byly sjednány Rámcové zásady pro tvorbu a používání fondu kulturních a sociálních potřeb Správy železnic, státní organizace, pro rok 2022 a Zásady hospodaření s centralizovanými prostředky Fondu kulturních a sociálních potřeb Správy železnic, státní organizace, pro rok 2022.

Sjednané zásady budou neprodleně zveřejněny na webových stránkách odboru personálního a elektronicky rozeslány na organizační jednotky Správy železnic, státní organizace, aby mohlo dojít co nejdříve k zahájení jednání o podobě zásad FKSP na úrovni organizačních složek.

Zároveň bylo odsouhlaseno znění Dohody o spolupráci při zajištění rekreací, poznávacích zájezdů a táborů pro děti a mládež mezi zaměstnavatelem, odborovými organizacemi a ČD travel s.r.o.. Zaměstnanci SŽ mohou žádat o rekreace ze zveřejněné nabídky na stránkách www.cdtravel.cz včetně sjednaných spolupracujících cestovních kanceláří prostřednictvím žádostí v personálním portálu STKR od 15. 1. 2022. Bývalí zaměstnanci mohou žádat o příspěvek na rekreace prostřednictvím personálních útvarů SŽ dle své příslušnosti.

V rámci dnešního jednání většina odborových organizací (vyjma SOSaD)souhlasila s podpisem Dohody o spolupráci při přípravě zavedení digitální zaměstnanecké karty u SŽ k 1. 1. 2023. Jednání v této věci se dle dnešní dohody budou účastnit zástupci všech odborových organizací včetně SOSaD.

Pozn. SOSaD vytvoření této pracovní skupiny inicioval již na jednáních v prosinci 2021 a je rád, že byl vyslyšen. Případné zavedení zaměstnanecké karty tak nebude „ušito horkou jehlou“ a snad bude mít řádnou úroveň.

Žádná dohoda o vzniku pracovní skupiny nikdy nebyla, tak, dle našeho názoru, nemusí být ani k tomuto…

Mgr. Lubomír Michalec

Rubriky: Komentáře |

Vládě s programovým prohlášením pomáhal i nepřítel české železnice!

8 let vlády ANO nad dopravou bylo završeno tím, že se o ni postaral soukromý sektor se svými soukromými zájmy, které vyhrály nad původními pokusy státu alespoň něco koordinovat ve prospěch jakéhosi systému dopravy a síťových služeb veřejnosti. Nejmarkantnější to je v případě železnice, kde bylo Ministerstvo dopravy postupně od roku 2016 uchopeno vlivnější částí zástupců alternativních dopravců v čele s Radimem Jančurou a skupinou „přátel a spolužáků“ kolem Jaroslava Faltýnka. Ti všichni zjistili, že pro resort dopravy je zbytečná i pozice plnohodnotného ministra, když o dopravě je lepší se bavit a řídit ji ze zákulisí restaurací, barů, motorestů a klubů…

Soukromému byznysu a kšeftům s pozemky se tak v naší zemi musí například přizpůsobit nesmyslně uživatelé veřejné dopravy v Brně, kde má být hlavní nádraží s příhodnou polohou v centru města odsunuto jen proto, aby z toho měla něco korupční tasemnice. Ta se však narodila už před 20 lety, spolkla i původně protikorupční hnutí a má tolik chapadel, že se stala pro orgány činné v trestním řízení nepostižitelnou.
Celý přípěvek J. BEROUNSKÉHO zde:  Neprítel ceske zeleznice

Rubriky: Komentáře |

PKS ČD 2022 podepsána!

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dne 2. 12. 2021 v cca 17:30 hodin jsem za Svaz Odborářů Služeb a Dopravy připojil svůj podpis pod text Podnikové kolektivní smlouvy ČD, a.s. (PKS ČD) na rok 2022.

Tento rok bylo vyjednávání o nové podobě PKS ČD na rok 2022 o to složitější, protože probíhalo ve velmi složitém období, kdy se všichni potýkáme s pandemii koronaviru, propadem tržeb a nevyplacenými kompenzacemi.

Přesto všechno se podařilo, ač zaměstnavatel zamýšlel jinak, vyjednat odborům pro všechny mzdové navýšení a zachování benefitů. A to vše jen díky podpoře odborově organizovaných zaměstnanců.

Podepsaná podniková kolektivní smlouva zajišťuje v roce 2022 růst mezd v tarifních třídách 1 až 12 o 4 %. V tarifní třídě 13 o 3,5 % a tarifních třídách 14-16 o 3%. Obdobně se bude, za určitých podmínek, postupovat i u zaměstnanců se smluvní mzdou.

Nové podmínky jsou u osobního ohodnocení zaměstnanců, které bude pro všechny zaměstnance stejné a to v rozpětí 4% – 20 %.

Fond pracovní doby a ostatní příplatky zůstávají stejné jako v roce 2021.
Mírné změny v čerpání dovolené se dotknou zaměstnanců, kteří čerpali dovolenou v délce šesti týdnů. V nové PKS budou mít nárok na 5 týdnů s možností za určitých podmínek čerpání ještě jednoho týdne placeného pracovního volna.

Změněné jsou podmínky pro čerpání KOP pro zaměstnance, kteří čerpali KOP po třech letech. Nově budou čerpat po dvou letech, s tím že se jim zkrátí počet dnů, kdy KOP budou moci čerpat.

Celý text nové PKS ČD na rok 2022, jak bude k dispozici, zveřejníme.

Kadečka Jan
Předseda Svazu Odborářů Služeb a Dopravy

Rubriky: Komentáře |

Společná informace z jednání zaměstnavatele a zástupců odborových organizací při Správě železnic, státní organizace, ze dne 26. 11. 2021

V návaznosti na vydání nařízení vlády č. 405/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí,ve znění pozdějších předpisů, ze dne 5. listopadu 2021 předložil zaměstnavatel odborovým organizacím návrh 1. změny Podnikové kolektivní smlouvy SŽ pro rok 2022. V tomto návrhu dochází k navýšení sazeb Odměny z dohody pro pracovníka dozoru na částky 103 Kč/hod v sazbě A, 107 Kč/hod v sazbě B a 111 Kč/hod v sazbě C.

Tento návrh odsouhlasili zástupci všech odborových organizací. PKS SŽ 2022 ve znění 1. změny bude nyní dána do tisku a k následné distribuci na OS SŽ.

V rámci probíhajících jednání zatím nedošlo k přiblížení stanovisek v oblasti rámcových zásad FKSP a zásad C-FKSP. Dnešního dne došlo k projednání návrhu pokynu GŘ k poskytování náborového příspěvku v roce 2022.

Další jednání jsou plánována na pátek 10. 12. 2021, pátek 17. 12. 2021 a úterý 28. 12. 2021.

Rubriky: Komentáře |