Archiv rubriky: Komentáře

Potvrzení o cestě do zaměstnání do jiného okresu

Potvrzení o cestě v souvisl. s výkonem zaměstnání Březen 2021 (pdf)

Potvrzení o cestě v souvisl. s výkonem zaměstnání Březen 2021 (docx)

Rubriky: Komentáře |

Zpráva z jednání na Správě železnic dne 19. 2. 2021

Dnešního dne pokračovalo formou videokonference jednání mezi zástupci zaměstnavatele a zástupci odborových organizací o podobě 3. změny Podnikové kolektivní smlouvy Správy železnic, státní organizace, na rok 2021.

Na tomto jednání předseda FV SOSaD SŽ Mgr. Lubomír Michalec přednesl návrh, aby byl do 31. 8. 2021 umožněn nejen souběh stravenkového paušálu a elektronické stravenky, nýbrž i papírových stravenek.

Po tomto datu by se vyhodnotil počet uživatelů u jednotlivých forem a pokud by byl o papírové stravenky minimální zájem (což nepředpokládáme), SOSaD by souhlasil s jejich zrušením.

Dle našich informací z dostupných internetových a dalších zdrojů, je však i nadále pro zaměstnance nejvýhodnější papírová stravenka!!!

Dále byl předložen k připomínkování návrh Pokynů k zabezpečení kurzu k OZ D-07 v délce 14 a 20 týdnů a následné přípravy k vykonání OZ D-08 s termínem do 26. 2. 2021.

Mgr. Lubomír Michalec

Rubriky: Komentáře |

Pramálo srozumitelné, nejednoznačné, dlouhé a přitom nekonkrétní, a zejména pozdě vydané. Řeč je o Opatření GŘ ČD o povinnosti nosit respirátory FFP2 vlakovým personálem.

Opatření O 10 GŘ ČD se jmenuje č. 5/2020 ve znění změn č. 18 a 19. Změna č. 18 podle textu z pera O 10 reaguje na mimoř. opatření Ministerstva zdravotnictví (MZ), které bylo vydáno s účinností od 8. 12. 2020 a zakazuje všem osobám pobyt a pohyb mimo jiné v prostředcích veřejné dopravy bez respirátoru, roušky, ústenky, šátku nebo jiných prostředků, které brání šíření kapének.

A jak že se to odboru 10GŘ povedlo transformovat do opatření pro vlakový personál? Tak, jak uvádíme v titulku. Odboru 10 trvalo více než jeden a půl měsíce (do 29. 1. 2021), než vydalo k provedení výše uvedeného závazného rozhodnutí MZ své vlastní opatření (změna č. 18 k opatření 5/2020). Přitom je jaksi zapomnělo projednat s přísl. odborovými organizacemi, resp. jejich orgány, které působí u ČD. Asi bylo málo času, kolem vánoc se přeci nepracuje. A vánoce jsou někde již od Mikuláše.

Ovšem za daleko horší považujeme obsah onoho kouzelného opatření ve znění změny č. 18. Nejen, že obsáhle a zcela zbytečně cituje z výše zmíněného opatř. MZ, možná to jenom komentuje, protože nikde není zmínka, odkud autor bere své údaje, kterými zaplnil téměř jednu stranu. Ale hlavně v případech, kde opatř. MZ uvádí možnost používat respirátory, roušky, ústenky, atd. variantně, předmětné opatř. GŘ ČD vyžaduje po vlakových četách a strojvedoucích 0/0-S, aby povinně nosili pouze respirátory FFP2 „v přímém kontaktu s cestující veřejností“, aniž, na rozdíl od zmíněného opatření MZ, definuje, co se rozumí pojmem „přímý kontakt s cestující veřejností“ a kdy už přímý kontakt není a kdy není vůbec žádný kontakt.

Pokračování zde: Pramálo srozumitelné a jednoznačné a pozdě vydané

Rubriky: Komentáře |

Proč zatím odmítáme stravenkový paušál?

To, co se nepovedlo vládám minulým, začíná se dařit této. Mám na mysli konec stravenek.

Ihned poté, co vláda schválila stravenkový paušál, chtěla si Správa železnic ušetřit práci s agendou a distribucí stravenek.

První návrh zaměstnavatele byl jen paušál, žádné elektronické ani papírové stravenky.

Po proběhlém jednání a věcných argumentech ze strany odborových centrál, zdůrazňuji několika málo, byl tento návrh doplněn o elektronickou formu s možností výběru z těchto dvou možností. Nám přesto chybí varianta papírových, protože spousta zaměstnanců jede na konci měsíce právě na tuto stravenkovou rezervu. Jsou na to prostě zvyklí. Nehledě na to, že v případě paušálu dostanou do výplaty např. místo 120 korunové stravenky příspěvek zaměstnavatele ve výši 68 Kč  + 14  Kč, jež dostávali z FKSP na většině OŘ. Navíc velká část zaměstnanců využívá stravenek opravdu ke stravování a případné zavedení paušálu je od stravování odradí stejně jako přechod k elektronické verzi. Ve většině menších měst se v restauracích elektronické karty nepřijímají. Správa železnic by si měla uvědomit, že Česká republika není jenom Praha. Elektronickou stravenku využívá pouze cca 3 000 zaměstnanců, zbytek papírovou!

Tato nová instituce (stravenkový paušál) je momentálně v plenkách, nikdo pořádně neví, jaký to bude mít dopad na zaměstnance, hlavně pro ty v exekuci nebo v insolvenci.

Dnes byla stravenka poskytnuta za každou odpracovanou směnu, a tedy i přesčasovou. V případě stravenkového paušálu je ovšem za směnu přesčas nikoli stravenkový paušál, ale jakási zvláštní odměna, která dle našeho názoru podléhá exekuci i insolvenci. Na stravenku zatím nikdo nemohl. Tito zaměstnanci na přesčasy zřejmě moc nechodí, ale zaměstnavatel je může v objemu 150 hodin ročně nařídit. A v dnešní době, kdy je zřejmý podstav výpravčích a dalších zaměstnání, nehledě na problémy s COVID-19, je varianta nařízených přesčasů nanejvýš pravděpodobná.

Tato zvláštní odměna je samozřejmě i daňově zatížená. I když zaměstnavatel deklaroval nějaké finanční zvýhodnění, dle nás diskriminující a proti platným právním předpisům.

Proč mají být zaměstnanci Správy železnic pokusnými králíky, nevím, ale vím, že např. České dráhy čekají na to, až co to u nás udělá…

SOSaD proto navrhuje počkat se zavedením stravenkového paušálu až na jednání o podnikové kolektivní smlouvě pro rok 2022, kdy už u jiných „aktiváků“ bude jasné, jak se bude chovat při životě.

Mgr. Lubomír Michalec, předseda FV SŽ SOSaD

Rubriky: Komentáře |

Společné stanovisko odborových organizací na železnici ze dne 27. 10. 2020 k rozhodnutí MD ČR o výběru dopravce na linku R 14

 

Dokument v plném znění zde:  Výzva odborových svazů

 

Rubriky: Komentáře |

Správa železnic, státní organizace, má sjednánu Podnikovou kolektivní smlouvu na rok 2021

V nové uzavřené Podnikové kolektivní smlouvě pro rok 2021 dochází ke zvýšení tarifních mezd o 2 %. Objem a podmínky poskytování výkonové odměny zůstávají v rozsahu roku 2020. V textu kolektivní smlouvy jsou zapracovány dopady nového Katalogu zaměstnání SŽ, účinného od 1. 1. 2021. „Jsem rád, že jsme dospěli k dohodě a věřím, že sjednané podmínky a aktualizace Katalogu zaměstnání přinesou i v této složité době jistotu jak našim současným, tak i budoucím zaměstnancům a Správa železnic bude i nadále vnímána jako perspektivní a stabilní zaměstnavatel. Nové parametry Katalogu zaměstnání reagují na aktuální vývoj v činnostech, které naše organizace zabezpečuje,“ uvedl po podpisu generální ředitel SŽ Bc. Jiří Svoboda, MBA.

 

 

 

 

 

 

             

Pro bližší informace volejte Mgr. Lubomíra Michalce 730 572 000.

V následujících týdnech budou probíhat jednání o Zásadách Fondu kulturních a sociálních potřeb a dalších interních normách.

Rubriky: Komentáře |

Zrušení akce „Nad Tatrou sa blýska“

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

s lítostí Vám musím oznámit zrušení poznávacího zájezdu. Důvodem je opatření Slovenska vůči návštěvníkům z České republiky. Zaplacené zálohy budou co nejdříve vráceny na čísla účtů, ze kterých přišly. Akce je připravená a věřím, že se uskuteční v příštím roce.

Děkuji za pochopení. Lubomír Michalec

Rubriky: Komentáře |

3. společná informace o kolektivním vyjednávání o PKS 2021 u SŽ ze dne 15. 9. 2020

V sídle zaměstnavatele byly projednávány nové návrhy zaměstnavatele v oblasti kolektivní smlouvy (např. odstupné, odměna za vedení zaměstnanců HZS), zásad Fondu kulturních a sociálních potřeb, úpravy znění charakteristik prací u vybraných zaměstnání v připravovaném Katalogu zaměstnání, v úpravě směrnice SŽ č. 29 Poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní spoření a životní pojištění zaměstnanců.

Ke shodě došlo u technickýchúprav rámcových zásad FKSP, v ostatních oblastech ke shodě nedošlo a jsou nadále v rozporu.

Další jednání proběhne 5. října 2020 v sídle organizace.

Mgr. Lubomír Michalec a Jiří Skopový

Rubriky: Komentáře |

Jednání odborových svazů o společné postupu ve vztahu k Ministerstvu dopravy pokračuje

V souvislosti se situací kolem výběru dopravce pro rychlíkové linky R14 Pardubice – Liberec – Ústí nad Labem a R27 Olomouc – Krnov – Ostrava, která je díky nepochopitelnému jednání Ministerstva dopravy předmětem znepokojení a kritiky odborů, jednaly v pátek 11. září v sídle OSŽ v Praze Vysočanech odborové centrály, působící na ČD, o společném postupu s tím, že v pondělí 14. září by mělo dojít k finalizaci společného stanoviska a oslovení Ministerstva dopravy.

Jan Kadečka

V Praze 11. 9. 2020

Rubriky: Komentáře |

2. společná informace o kolektivním vyjednávání o PKS 2021 u SŽ ke dni 4. 9. 2020

V tomto týdnu probíhalo výjezdní kolektivní vyjednávání v Berouně, kdy zástupci odborových organizací představili svá stanoviska k materiálům, které zaměstnavatel předložil dne 30. 6. 2020:
• Podnikové kolektivní smlouvy SŽ na rok 2021
• Rámcových zásad Fondu kulturních a sociálních potřeb a C-FKSP
• Dohody o kolektivním vyjednávání
• Směrnice SŽ č. 29 pro poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní spoření a životní pojištění zaměstnanců SŽ.

Na začátku jednání došlo ke shodě nad textem Dohody o kolektivním vyjednávání.

Jednání se zúčastnil generální ředitel Bc. Jiří Svoboda, MBA, který přítomné účastníky seznámil s rozpočtovým výhledem, s informacemi o stavební činnosti a odpověděl na velké množství otázek přítomných zástupců odborových organizací.

V průběhu výjezdního kolektivního vyjednávání se dostavila i ředitelka cestovní kanceláře ČD Travel, s.r.o., a zhodnotila letošní průběh v cestovním ruchu.

Výrazně došlo ke sblížení stanovisek v Rámcových zásadách fondu kulturních a sociálních potřeb, kdy došlok rozšíření možnosti využití tohoto fondu i neaktivními zaměstnanci (zejm. zaměstnanci na mateřské či rodičovské dovolené). V rozporu zůstává výše přídělu do C-FKSP, minimální množství účastníků a zaměstnanců na akcích s příspěvkem z C-FKSP, ve finančních limitech pro stravování u sportovních a kulturních akcí, výše příspěvku na činnost odborových organizací, možnost použití prostředků FKSP na péči o zrak.

U Podnikové kolektivní smlouvy došlo ke shodě nad výší prostředků na odstraňování závad v oblasti BOZP a zlepšování pracovních podmínek, a to ve výši 70 mil. Kč.

Rozpory přetrvávají zejména u:
• Doby platnosti PKS
• Kondiční program vs Kondiční pobyty
• Možnosti více než dvou po sobě jdoucích nočních směn
• Některá ustanovení u zaměstnanců s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou
• Posouzení pracovišť, kde nelze přerušit práci, a proto na nich bude čerpána přiměřená doba na oddech a jídlo
• Výše tarifních mezd
• Příplatek za zaškolování
• Odměňování zaměstnanců HZS
• Výkonová odměna
• Zvláštní odměna
• Příplatek za práci o sobotách a nedělích

Dále zaměstnavatel předložil nový návrh charakteristik prací připravovaného Katalogu zaměstnání u KZAM 31606 Výpravčí (TS 9-11), KZAM 81805 Pracovník infrastruktury s licencí strojvedoucího (podmínky pro TS10 u zaměstnanců s licencí strojvedoucího, kteří nemají elektrokvalifikaci).

Mimo zmíněné dokumenty byly projednány materiály reagující na vývoj situace s onemocněním COVID-19.

Smluvní strany budou dále jednat 15. září 2020 v sídle organizace.

Mgr. Lubomír Michalec a Jiří Skopový

Rubriky: Komentáře |