Informace o jednání odborů s ministrem dopravy ve věci kritizovaného likvidačního postoje Ministerstva dopravy ve vztahu k národnímu dopravci Českým drahám..

 

Jednání o situaci Českých drah, a.s., záměru liberalizace železničního trhu a čerpání evropských prostředků dne 30. 8. 2016

 

Na Ministerstvu dopravy se uskutečnila schůzka ministra dopravy Ing. Dana Ťoka, kterému sekundovali 1. náměstek a státní tajemník Ing. Tomáš Čoček, Ph.D., náměstek pro sekci dopravní Ing. Ladislav Němec a ředitel odboru veřejné dopravy JUDr. Ondřej Michalčík, se zástupci železničních odborových centrál, působících v rámci Českých drah, a.s.

Odborové sdružení železničářů zastupoval předseda svazu Bc. Jaroslav Pejša a předseda Podnikového výboru ČD Vladislav Vokoun, Federaci strojvůdců ČR prezident svazu Jindřich Hlas, Svaz odborářů služeb a dopravy předseda svazu Jan Kadečka a místopředseda firemního výboru ČD Jindřich Berounský.

Úvodem vyjádřil ministr znepokojení nad výstupy v médiích, prezentujícími údajně zkreslené a nepravdivé informace ohledně situace ČD, záměru vypisování soutěží ve větším rozsahu než představuje schválené vládní usnesení, za nafouknutý považuje i záměr tzv. centrální půjčovny vozidel. Má za to, že odbory nemají správné informace.

Zástupci odborů se ohradili, že vycházejí z relevantních podkladů počínaje zápisy z jednání Rady AKČR, oficiální prezentace záměru čerpání dotačních prostředků EU na kolejová vozidla prostřednictvím MD přes tzv. centrální půjčovnu, kterou představil ing. Paroubek začátkem června, pro média následně 8.6. a obsahuje záměr soutěžit větší rozsah dálkových linek než s jakým počítá vládní usnesení. Zástupci odborů prezentovali, že záměr jakési státní půjčovny vozidel sebou nese hrozbu vzniku nové struktury, kopírující stejné činnosti ČD v souvislosti s údržbou a opravami, navíc představuje pouze proklamace bez jakýchkoliv relevantních ekonomických podkladů.

Ministr dopravy ujistil přítomné, že v žádném případě MD nepůjde proti vládnímu usnesení a v tuto chvíli nepovažuje za aktuální žádný záměr centrální půjčovny. Ani do vlády nepůjde žádný materiál, neprojednaný v rámci dopravní tripartity. Na otázku blokace výzev a stávajících požadavků krajů na vozidla zástupci MD uvedli, že problémem je stanovisko EK a požadavek EK na projednání veškerých investičních záměrů s tím, že EK preferuje investice do dopravní cesty.

Zástupci odborů prezentovali, že disponují informací o separátním jednání zástupkyně EK se soukromými dopravci dne 27.6. a následném jednání za účasti MD a ČD, ze kterého byly akcentovány požadavky ze strany soukromých dopravců, a to za přispění přítomného státního tajemníka a předsedy řídícího výboru ČD Čočka. Ten se ohradil proti roli, která by měla být chápána jako pomoc soukromým dopravcům a prezentoval, že zástupkyně EK si vyžádala společné jednání se soukromými dopravci, tak jako v jiných případech v poslední době např. je zájem o jednání s ekologickými organizacemi u infrastrukturních investic. Následně proběhlo společné jednání, kde byli všichni přítomní vyzváni ke stanoviskům. Již předtím proběhlo spíše neformální jednání v Bruselu.

Zástupci odborů vyjádřili názor, že stanovisko EK je vyvoláno MD, o čemž svědčí korespondence ze strany EK, vycházející z MD prezentovaného záměru centrálního nákupu kolejových vozidel.

Ministr i 1. náměstek prezentovali, že se zasadili o dofinancování regionální osobní dopravy pro další období po skončení memoranda, což je jednoznačně krok pro ČD, jsou permanentně terčem kritiky soukromých dopravců a teď nepochopitelně i ze strany odborů.

Poznámka zapisovatele:

Financování je zajištěno pro krajské objednatele a nikoliv pro ČD. Nové „memorandum“ nemá nic společného s uzavřením Smluv o závazku veřejné služby po roce 2019, stejně jako nemá nic společného nákup kolejových vozidel s uzavřením Smluv o závazku veřejné služby.

Zástupci odborů otevřeli otázku přímého zadání na lince R 16 Plzeň – Most společnosti GW Train Regio , která nenabídla nejvýhodnější podmínky za situace, kdy byla ze strany ÚOHS pravomocně zrušena soutěž. Podle zástupců odborů nejde vycházet z původních nabídek v soutěži uchazečů o linku R 16. Zástupci odborů mají informaci o levnější nabídce společnosti Leo Express a o nabídce ČD, která by měla být v současnosti pro stát zcela jednoznačně nejlevnější a nejvýhodnější. Po převodu části závodu mají ČD navíc i jiné nákladové vstupy.

Zástupci MD popřeli levnější nabídku společnosti Leo Express s tím, že žádná doručena nebyla a MD svým postojem a přímým zadáním GW Trainu Regio naplnila příslušné vládní usnesení, řešící časový plán otevírání trhu veřejných služeb v dálkové železniční dopravě. S ohledem na jistotu zajištění dopravy na lince R16 v období od prosince 2016 ministerstvo notifikovalo v Úředním věstníku Evropské unie přímé zadání na dobu desíti let pro případ, kdyby soutěž byla antimonopolním úřadem zrušena, což nastalo. Nabídka ČD tak podle zástupců MD přišla pozdě a je neakceptovatelná.

Poznámka zapisovatele:

U linky R16 se v žádném případě nejedná o naplnění vládního usnesení č. 758/2014 o postupném otevírání trhu. Tato linka je dle tohoto usnesení přímo určena pro nabídkové řízení a nikoliv přímé zadání. To, že MD opět nabídkové řízení nezvládlo, což potvrdil ÚOHS, kdy toto nabídkové řízení opět označil za diskriminační a MD chce rozhodnutí ÚOHS obejít tím, že zadá Smlouvu o závazku veřejných služeb přímo GW Train Regio je přesně obcházení předmětného vládního usnesení. MD mělo vypsat na linku R16 nové nabídkové řízení, pak by vládní usnesené bylo dodrženo. Notifikace přímého zadání byla realizována zcela účelově, což prezentovalo samo MD, právě z toho důvodu, že ÚOHS označil nabídkové řízení za diskriminační.

Zástupci MD zmínili přímé zadání linky R 13 ČD, díky čemuž čelí útokům ze strany soukromých dopravců, kteří dodatečně podali výhodnější nabídky, ale považují svůj postoj za správný mj. s ohledem na malý časový prostor a čerpání prostředků z OPD 1. V současné době jsou napadáni za aktivity ve směru k zajištění přímé linky Praha – Linec prostřednictvím ČD.

Poznámka zapisovatele:

Přímé zadání nelze spojovat s dodatečnými nabídkami privátních dopravců. Přímé zadání není forma nabídkového řízení. Jakákoliv nabídka musí být považována za nevyžádanou a tím pádem irelevantní. Pokud by se měly brát v úvahu tyto nevyžádané nabídky, nešlo by už o přímé zadání, ale jakési pseudo nabídkové řízení. Linka R 13 je právě vládním usnesením vymezena pro přímé zadání.

Zástupci MD považují veřejné soutěže na část linek dálkové dopravy za prospěšné pro ČD, které se musí přizpůsobit konkurenčnímu prostředí, požadovanému EK. ČD to podle nich donutí k zefektivnění některých činností.

Zástupci odborů poukázali na různé pohledy a nejednotný výklad stanoviska EK, které považují za vyžádané MD a představuje nezávazné doporučení. Dále upozornili na to, že legislativa Evropské unie umožňuje do roku 2034 zachovat status quo včetně přímých zadání. Rovněž bylo zmíněno holdingové uspořádání národních dopravců Francie, Německa a nově i Maďarska, které evropská legislativa dovolila.

Zástupci MD se proti názoru ohradili s poukazem na to, že čerpání evropských prostředků budou schvalovat právě zástupci EK, kteří doporučili splnit určité podmínky. Dalším argumentem pro soutěže je hrozící souběh komerčních vlaků soukromých dopravců se závazkovými na dalších linkách, kterému nejde zabránit. Co se týká poukazu na možnost sledování holdingového uspořádání ČD, v současnosti už jej podle zástupců MD nejde řešit.

Poznámka zapisovatele:

Čerpání dotačních prostředků na vozidla bude schvalovat přímo EK pouze v případě tzv. velkých projektů, tedy projektů v hodnotě nad 75 mil. €. Jinak projekty schvaluje MD a EK jen následně realizuje proplacení prostředků. Pokud je projekt v souladu s OPD2 i programovou dokumentací, kde není podmínka využití vozidel pouze na linkách, kde byl dopravce vybrán nabídkovým řízením nebo podmínka pouze nákupu přes centrální půjčovnu, tak není důvod, proč by EK neměla projekt schválit. Navíc stanovisko EK, se kterým MD operuje, bylo vydáno až dodatečně a není závazné, ale pouze doporučující. EK již podmínky čerpání schválila tím, že schválila samotný OPD2.

Zástupci odborů upozornili na to, že není vytvořeno prostředí pro férové soutěže. Chybí jak legislativní podmínky, tak potřebné instituce, které budou nediskriminační prostředí zajišťovat. Zájmem státu by měl být integrovaný systém veřejné dopravy jako takový, tarifní integrace všech dopravců, odúčtovna tržeb, resp. národní clearingové centrum a jednotný jízdní doklad s možností odbavení odkudkoliv kamkoliv. V rámci železniční dopravy regulátor, který je i přes nedávné schválení příslušného zákona o regulátorovi bezzubý neschválenou novelou zákona o drahách. Stávající situace poškozuje ČD a přitom stát jako jediný akcionář by měl mít zájem na konkurenceschopnosti ČD. Dotčena byla otázka střetu zájmu v případě rolí náměstků ministra v řídících a dozorčích orgánech ČD.

Zástupci MD mají za to, že stávající situace i bez dokončené legislativy a všech potřebných podmínek pro nediskriminační prostředí, na kterých se intenzivně pracuje, umožňuje férové soutěže i konkurenceschopné nabídky ze strany ČD. 1. náměstek MD souhlasí s tím, že zejména v době otevírání trhu je angažmá náměstků v rámci ČD problematické a záležitostí k řešení. Zástupci MD nevidí důvod, proč by ČD nemohly podat konkurenceschopné nabídky v soutěžích.

Poznámka zapisovatele:

Není pravdou, že v současné době je zajištěno konkurenční prostředí pro nabídková řízení, když ČD jsou v současném nastavení systému nekonkurenceschopné. Nemohou v nabídkových řízeních nabídnout konkurenceschopné ceny, které by pro ně byly podnákladové. Stávající pojetí soutěží bez národních standardů kvality představuje rozkouskování původní síťové služby železnice a výhodnější pozici pro nízkonákladové soukromé dopravce.

Zástupci odborů prezentovali, že stávající situace a soutěže jsou výhodou pro low cost dopravce s minimálním zázemím, kde by ČD mohly konkurovat pouze například vznikem nízkonákladového dopravce co by dceřinné společnosti. Problémem je nastavení soutěží jako linek, kde dopravci nabízejí vlakové soupravy s personálem bez dalších služeb. Chybí nastolení standardů. Je to problém i některých regionů. Zmíněn Liberecký kraj, kde dopravce v rámci projektu Trillex zajišťuje pouze odbavení ve vlaku bez jakéhokoliv zastoupení a služeb ve stanicích včetně Liberce.

Zástupci odborů postupně odprezentovali, čím je pozice ČD horší oproti jiným dopravcům, a co je znevýhodňuje. ČD jsou zatíženy náklady služeb, které soukromí dopravci neposkytují, jako je síť osobních pokladen, ČD center, úschoven. Mají statut sektorového zadavatele a veškeré dodavatele služeb a zboží musí na rozdíl od soukromých dopravců soutěžit. Jde o zajištění síťových služeb na území celého státu včetně systému přepravy imobilních občanů a mnoha doprovodných služeb. ČD denně vypravují přes 7000 spojů a 8 kategorií vlaků, což představuje plošnou dopravní obslužnost, které jsou přizpůsobeny provozní jednotky a zázemí pro služby cestujícím. ČD investovaly do vozidlového parku za posledních 10 let přes 35 mld. Kč, jsou zatíženy dluhy z minulých let. Jakékoliv ztráty výkonů především na dálkových linkách znamenají zhoršení ekonomiky akciové společnosti státu ČD a obrovský dopad do zaměstnanosti. Opět se otevřela otázka, co je pro stát lepší. Zda podpora byznysu soukromých dopravců, a nebo podpora národního dopravce.

Zástupci MD prezentovali, že stát musí zajistit s péčí řádného hospodáře veřejnou službu v prostředí, které nastolila Evropská unie a evropská legislativa. Na to reagovala vláda svým usnesením č. 758/2014, ze kterého vyplývá postup pro otevírání trhu na železnici, který MD ctí a zároveň deklaruje, že jiné cíle nad rámec tohoto usnesení nemá. Do 30. listopadu 2016 má MD vládě České republiky předložit další zpráva o postupu při otevírání trhu veřejných služeb v přepravě cestujících v oblasti dálkové a nadregionální železniční osobní dopravy. Do 9. září se očekávají výstupy a požadavky ze všech krajů, které budou zpracovány. Zástupci MD garantují, že ze strany MD nedojde k žádnému výstupu navenek a do vlády bez projednání v dopravní tripartitě a zároveň je zájem o komunikaci na půdorysu proběhnuvší schůzky co by „železniční sekce“. Zájem je o jasně formulované otázky a návrhy bodů k projednání v následujícím období. Ministr dopravy vyzval k přímé komunikaci v případě jakýchkoliv problémů a poskytl svoje mobilní telefonní číslo.

Poznámka zapisovatele:

Není pravdou, že EU nastolila prostředí povinného otevírání trhu. EU naopak svým posledním rozhodnutím (IV. žel. balíček) nechala na jednotlivých státech, aby se rozhodly, do jaké míry chtějí svůj trh veřejných služeb liberalizovat.

K prezentovanému termínu 9 .9 . lze uvést, že většina oslovených krajů dopis MD (JUDr. Michalčíka) ze 2.8.2016 odmítla v tom smyslu, že pro změnu projektových záměrů krajů není důvod, jelikož kraje stanovisko EK nepovažují za relevantní, protože jednak toto stanovisko není závazné a jednak se lze důvodně domnívat, že bylo zmanipulováno na základě jednání soukromých dopravců se zástupci EK. Navíc krajům připadá naprosto scestné to, že první oficiální jednání, ze kterého vzešlo stanovisko EK, kterým se teď MD ohání, bylo realizováno až rok od schválení OPD2 a půl roku od schválení programové dokumentace přiznávající na vozidla částku převyšující 18 mld. Kč. EK již podmínky čerpání dotačních prostředků na vozidla odsouhlasila schválením OPD2, kdy je jednou ze zásadních podmínek to, aby vozidlo bylo provozováno v závazku, což v ČR představuje Smlouvu o závazku veřejné služby uzavřenou po nabídkovém řízení, ale také přímým zadáním, což potvrdilo samo MD schválením předmětné programové dokumentace, kde je přímé zadání vysloveně umožněno.

Co se týká zaměstnanosti, kvality služeb a lidského pohledu, zástupci odborů prezentovali propracovaný systém vzdělávání zaměstnanců ČD, zajištění odbornosti, resp. odborné způsobilosti v případě strojvedoucích např. využívané jinými soukromými dopravci. Otevřena byla otázka využívání zaměstnanců ČD soukromými dopravci a porušování bezpečnosti železničního provozu délkami směn, nedodržováním doby odpočinku mezi směnami zejména u strojvedoucích, atd. Zmíněny byly i sociální programy a benefity, vyplývající z kolektivní smlouvy a toho, že si národní dopravce ČD na kvalitě svých zaměstnanců zakládá.

Zástupci MD prezentovali, že zmíněné negativní jevy musí řešit k tomu zřízené instituce a není v silách ani kompetenci MD se tím zabývat. Zástupci MD navrhli další jednání po zpracování podkladů od krajů po 9. září cca v 2. polovině září, zástupci OSŽ navrhují 1. týden v říjnu.

Zapsal: Jindřich Berounský

Příspěvek byl publikován v rubrice Komentáře. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.