Ohlédnutí za sjezdem Svazu Odborářů Služeb a Dopravy (SOSaD)

Dne 10.5.2022 se konal v Ústí nad Labem v hotelu Clarion IV. řádný sjezd SOSaD. To je ovšem obecně známý fakt. Chtěl bych v této souvislosti pouze připomenout pár souvztažností a možná i postřehů, protože naše návrhová komise připravovala průběžná usnesení sjezdu a samozřejmě i usnesení závěrečné. Usnesení vznikala na základě akceptace předložených zpráv delegáty sjezdu a obsahově zahrnovala i jejich diskusi, pokud s těmito příspěvky byla obecná shoda.

Všechny sjezdy prakticky všech odborových organizací mají v podstatě jednoduchý scénář: zhodnotit práci svých orgánů a jejich funkcionářů v nich a zvolit nové osoby na další období. U nás tomu bylo obdobně – a přesto v něčem odchylně.

Především díky Covidu a ještě v jeho průběhu se již v minulém roce všechny členské schůze a konference všech základních organizací (ZO) usnesly na prodloužení funkčního období stávajících a i budoucích orgánů a funkcionářů a dalších členů v nich na délku pěti let.

Za další všichni členové SOSaD měli právo navrhnout jména budoucích funkcionářů, které si přejí mít nejen v čele každé ZO, ale i celého svazu. Přitom mohli považovat za jisté, že tito kandidáti budou zvoleni v tajných volbách na jednotlivých ZO, na sjezdu potom v tajných volbách pod dohledem volební komise, jejíž členové jsou zcela nezávislé osoby, tedy nejsou ani delegáty sjezdu, ani kandidáty na budoucí funkce. Takže řídící našeho sjezdového jednání se nemohl dopouštět výkřiků typu „Vidím optickou většinu (kladných hlasů) – kandidát je zvolen“, atd., jako je tomu u některých jiných spolků.

A jak náš sjezd dopadl? Všechny ZO navrhly, aby stávající funkcionáři byli voleni i na další pětileté období a následně svou vůli potvrdili delegáti sjezdu v tajných volbách. V diskusi před volbami a o zprávách o činnosti jednotlivých orgánů byla dokonce s dosavadní činností svazu a jeho orgánů vyjádřena spokojenost a jejich práce byla vysoce hodnocena (přestože naši kolegové z jiných svazů a možná i někteří zástupci zaměstnavatelů mají na stanoviska SOSaD(u) jiný názor). To je ovšem trochu rána všem těm přežívačům a spokojencům s mírnými a laskavými postoji odborů k problematice mezd a dalším pracovněprávním problémům, které jsou často odchylné od postojů našich.


V diskusích na jednání sjezdu (a to je také zakotveno v podrobném zápisu z jeho jednání), ale zaznívala i obava, jak zaměstnanci, důchodci a další skupiny obyvatelstva budou zvládat současnou hyperinflaci a postupnou ztrátu elementárních sociálních jistot. Dotazy delegátů v tomto směru, pokud směřovaly k přítomným zástupcům zaměstnavatelů v působnosti našeho svazu, nemohly tedy být na této platformě uspokojivě objasněny.


Diskutujícími byl také kritizován postoj předešlé i této vlády, reprezentované postoji, stanovisky a rozhodnutími ministerstva dopravy ve směru k podpoře soukromokapitálových dopravců na železnici, když tyto korporace mají často nekvalitní vozový park a nedostatky v provozu, servisu i personálu a je jim přidělován stále větší rozsah výkonů bez ohledu na zájmy cestujících i zřetelnou nižší kvalitu jejich provozu. Majetek Českých drah je dle diskusí přitom cílevědomě rozebírán a jejich provozní způsobilost je postupně likvidována. S tím souvisí tolerování těchto atributů ze strany dalších objektivních orgánů státu.

V závěrečném usnesení sjezdu delegáti nejen, jak už bylo řečeno, ocenili činnost svazu za uplynulé funkční období, ale další období všechny nově zvolené orgány (a funkcionáře v nich) zavázali, aby pokud možno nedopustili pokles reálných mezd nejen u zaměstnanců ve všech zaměstnaneckých skupinách, ale i ve vztahu ke ztrátám sociálních jistot např. u důchodců a u dalších kategorií našich členů, bránili devastaci české železnice a podporovali rozvoj těch zaměstnavatelů v působnosti SOSaD, kteří budou statečně hájit stejné cíle.

A co říci závěrem? Že by trochu statistiky? Účast na sjezdu byla lehce přes 90% z pozvaných. Někteří kandidáti obdrželi více než 91% hlasů přítomných, většina i něco přes 93% kladných hlasů. Probíhaly celkem čtyři volby včetně voleb do revizní komise. Významně pomohla výpočetní technika, díky které se hlavně sčítání hlasů po volbách zkrátilo na úhrnných 20 minut.

Poděkování za pomoc na sjezdu náleží nejen všem třem sjezdovým komisím, zejména volební, ale i pořadatelům, kteří odvedli většinu organizační a manuální práce, a to ve svém volnu.

Děkuji Vám za pozornost, kterou jste věnovali tomuto článku a kterou věnujete i současným otázkám.

JUDr. Jiří Rokos, předseda návrhové komise IV. sjezdu SOSaD.
V Praze dne 18.5.2022

Příspěvek byl publikován v rubrice Archiv. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.