6. společné jednání FV a GR SOSaD

    Společné jednání FV a GR se konalo 14. 6. 2018. Jednání FV se opět nezúčastnil žádný zaměstnavatel z blíže nespecifikovaných  důvodu.

    FV CDC vzal na vědomí informace předsedy FV pana Milana Mikeše z jednání zaměstnavatele a OC. Proběhla diskuze k plánovým volbám do dozorčí rady a její rozšíření na 3 zástupce zaměstnanců, zástupců odborů. FV schválil kandidaturu tří kandidátů za SOSaD. Na jednání zástupců OC a ředitele PJ Ústí n. L.byl okomentován hospodářský výsledek, který je nižší oproti plánu o cca 3 %. Všechna pracoviště by měla být vybavena novými mobilními telefony dvou typů. Současně se používá na 50 typů různých modelů a značek.

    FV SŽDC projednal vznikající spor s ředitelem O10, Ing. Kouckým ve věci vyplácení refundací členům FV SŽDC a jejich účasti na projednávání dokumentů zaměstnavatele bez účasti předkladatele. Byla vzata na vědomí neoficiální informace o změně statusu akcí pořádaných z C-FKSP. Tato změna bude mít dopad na čerpání prostředků C-FKSP. Bližší seznámení lze očekávat na jednání OC a zaměstnavatele.

    FV dále projednal Plán k zajištění akcí BOZP a zlepšení prac. a soc. podmínek 2018 a Pokyn ředitele odboru systému bezpečnosti provozování dráhy – Zajištění ochrany osobních údajů při zjišťování příčin a okolností vzniku mimořádných událostí, smrtelných a určených pracovních úrazů

    FV ČD přijal informace z jednání zaměstnavatele a OC. Na tomto jednání byla zástupci SOSaD otevřena otázka přímých rychlíků Praha – Harrachov, které z důvodů zpoždění nedojedou do cílové stanice. Dále otázka periodických prohlídek, které trvají déle než tři hodiny a nově zavedeného úklidu stanic, kterou zabezpečuje firma Jihotrans. Byla projednána nová dohoda mezi ČD a SŽDC o prodeji jízdenek. V současné době je zprostředkováván prodej jízdenek ve 166 stanicích. Byly projednány změny Procesních listů k 10. 6. 2018, Operační pokyn k nefunkčnosti aplikace Informace o vlaku v POP a Pokyn ředitele odboru cenotvorby a produktové komunikace č. 14/2018. Posledním bodem bylo projednání  mzdového vývoje za leden až duben 2018 a přepravní podmínky IDS ve vlacích ČD – IDS Moravskoslezského kraje ODIS

    FV společně odsouhlasili přípravu a realizaci jednání k přípravě jednotlivých změn v PKS na rok 2019.

    JUDr. Rokos informoval o sporu  p. Jaromíra Duška s OSŽ o investici do horských hotelů. Proběhla  4 soudní jednání a OSŽ ani v jednom případě neuspělo a spory prohrálo. Tyto spory jsou již pravomocně ukončeny.

    GR navrhla a schválila svolání FV a GR v letních měsících dle potřeby. Další pravidelné jednání bude 26. 9. 2018.  GR odsouhlasila podporu pan Jindřicha Berounského k iniciaci jednání s ostatními OC za účelem společného stanoviska k nově vytvořeným podmínkám pro přidělení dotací k financování vozidel a jednání k nápravě podmínek, které je diskriminační pro ČD. Dále byla odsouhlasena úprava stanov v bodě zastupitelnosti funkcionářů SOSaD a  vypuštění přílohy 1. V posledním bodě proběhla diskuze k GDPR vzhledem k zajišťování sportovních a kulturních akcí.

    Příští pravidelné jednání FV a GR SOSaD proběhne 26. 9. 2018.

Zpracoval  J. Skopový

Příspěvek byl publikován v rubrice Komentáře. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.