Archiv rubriky: Archiv

PKS 2023 ČD, a.s. ve znění 1. změny

PKS ČD, a.s., na rok 2023 ve znění 1. změny

Rubriky: Archiv |

PKS Správy Železnic 2023

PKS SŽ 2023-1 ke stažení

 

Rubriky: Archiv |

PKS Správy železnic na rok 2023 podepsána.

Dne 16. 11. 2022 byla podepsána všemi OC PKS SŽ 2023, takže zaměstnanci mají zachovány všechny benefity a mohou tak mít klidné svátky…

Rubriky: Archiv |

Společná informace zaměstnavatele a odborových organizací z jednání dne 4. 11. 2022

Dne 4. 11. 2022 proběhlo jednání zaměstnavatele a odborových centrál v sídle organizace.

Zástupci odborových organizací na základě dohody z minulého jednání připojili podpis k Rámcovým zásadám FKSP a Zásadám C-FKSP pro rok 2023. Dnes budou zásady zveřejněny na intranetových stránkách SŽ tak, aby mohla být zahájena jednání na úrovni organizačních složek o jejich zásadách pro rok 2023.

Jelikož odborová organizace Aliance drážního provozu doposud nepřipojila svůj podpis k návrhu Podnikové kolektivní smlouvy na rok 2023, zahájil zaměstnavatel v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, projednávání pokynu generálního ředitele: Opatření zaměstnavatele při nesjednání Podnikové kolektivní smlouvy Správy železnic, státní organizace, pro rok 2023.

Základní parametry návrhu:
• Tarifní mzdy stejné jako v roce 2022;
• Neposkytnutí příspěvku na dopravu v listopadu roku 2023;
• Odstupné pouze dle zákoníku práce;
• Příspěvek na stravování ve výši roku 2022;
• Neposkytování žádného z druhů zvláštní odměny;
• Neposkytování kondičních pobytů;
• Navýšení možných měsíčních odchylek v plánování směn oproti stanovené týdenní pracovní době.

Další jednání proběhne dne 11. listopadu 2022.

Rubriky: Archiv |

Společná informace zaměstnavatele a odborových organizací ke kolektivnímu vyjednávání u Správy železnic dne 7. 10. 2022

Dne 7. 10. 2022 pokračovalo kolektivní vyjednávání o podobě podnikové kolektivní smlouvy na rok 2023, a to v Masarykově salónku v ŽST Praha – Dejvice.

Generální ředitel Bc. Jiří Svoboda, MBA, předložil v 10:30 hod. konečný návrh zaměstnavatele pro toto kolektivní vyjednávání, a to po zhodnocení maximálních ekonomických možností organizace tak, aby sjednaný nárůst neohrozil zaměstnanost ve Správě železnic, státní organizaci.

Základní parametry tohoto návrhu:
• nárůst tarifních mezd a objemu smluvních mezd o 5,2 %;
• zvýšení motivační zvláštní odměny pro tarifní zaměstnance o 200 Kč;
• navýšení zvláštní odměny pro držitele licence strojvedoucího, zaměstnance
s odbornou zkouškou ND-06 a D-04 o 300 Kč;
• navýšení hodnoty stravenek na 140 Kč (směna 12 hod. a více), 120 Kč
ostatní a druhá stravenka pro zaměstnance HZS v hodnotě 70 Kč. Příslušně
bude navýšen i peněžitý příspěvek na stravování (tzv. stravenkový paušál);
• zachování kondičních pobytů (zrušení možnosti tzv. domácí KOP) a nově
zařazení profese Diagnostik ŽDC);
• zachování ostatních benefitů.

Po diskuzi o předloženém návrhu vyslovili souhlas zástupci OSŽ, SOSaD, FVČ, UŽZ, DUO,FV, FŽ ČR a FSČR a společně se zaměstnavatelem podepsali PKS pro rok 2023. Odborová organizace ADP s tímto návrhem zaměstnavatele nesouhlasila a svůj podpis k PKS nepřipojila.

Rubriky: Archiv |

Společná informace zaměstnavatele a odborových organizacích ke kolektivnímu vyjednávání dne 27. 9. 2022

Dne 27. 9. 2022 se v sídle organizace konalo kolektivní vyjednávání za účasti generálního
ředitele Bc. Jiřího Svobody, MBA.

Zaměstnavatel předložil komplexní návrh textu kolektivní smlouvy včetně návrhu
jednorázových mimořádných odměn v roce 2022. Návrh zaměstnavatele, dle jeho názoru,
reflektoval maximální ekonomické možnosti organizace tak, aby mohla být zachována
zaměstnanost a schopnost zaměstnavatele dostát svým závazkům v oblasti odměňování.

Zástupci odborových organizací neměli jednotná stanoviska, přičemž nesouhlasili
s předloženým návrhem v různých bodech.

Zástupci odborových organizací neměli jednotná stanoviska, přičemž nesouhlasili
s předloženým návrhem v různých bodech. Čtyři odborové organizace nesouhlasily
s návrhem zaměstnavatele ohledně nárůstu tarifních mezd.

Další jednání bude v sídle organizace dne 30. 9. 2022.

 

 

Rubriky: Archiv |

Společná informace zaměstnavatele a odborových organizací k zahájení kolektivního vyjednávání dne 31. 8. 2022

Dne 31. 8. 2022 předložil generální ředitel Správy železnic, státní organizace, Bc. Jiří Svoboda, MBA, odborovým centrálám návrh kolektivní smlouvy na rok 2023, návrh rámcových zásad FKSP a zásad C-FKSP na rok 2023. Tímto aktem bylo zahájeno kolektivní vyjednávání.

Předložený návrh zachovává základní principy a rozsah benefitů dle současné PKS a počítá s nárůstem tarifních mezd včetně stejného nárůstu do objemu smluvních mezd. Současně byla zahájena diskuze o snížení negativních dopadů inflace na zaměstnance SŽ v roce 2022. Odborové centrály předloží své společné stanovisko do 9. 9. 2022.

Dále byla na jednání sjednána 3. změna PKS SŽ 2022, která reaguje na vyhlášku MPSV č. 237/2022 Sb., kterou se mění s účinností od 20. 8. 2022 výše stravného při tuzemských pracovních cestách.

V předloženém návrhu rámcových zásad a zásad C-FKSP je nově zakomponován princip čerpání příspěvku FKSP prostřednictvím digitální zaměstnanecké karty.

Dále došlo k dohodě o navýšení disponibilní částky pro individuální rekreace z C-FKSP – od 1. 9. 2022 bude opět umožněno prostřednictvím personálního portálu STKR žádat o příspěvek. K navýšení této částky došlo na základě úspor odborových organizací OSŽ, ADP, FVČ, FV a FSČR. Ostatní odborové organizace se vyjádří na dalším jednání.

Další jednání bude v sídle organizace dne 14. 9. 2022.

Rubriky: Archiv |

2. změna PKS ČD, a.s. na rok 2022

Dne 3. 8. 2022 uzavřely České dráhy s odbory 2. změnu PKS ČD, a.s. na rok 2022 (dále PKS). Touto změnou se zaměstnavatel zhostil své povinnosti z PKS dle bodu 6.1 tzv. inflační doložky. Dle sjednané dohody s Odbory dostanou všichni zaměstnanci jako kompenzaci za inflaci v tomto roce 7 500 Kč a to v měsíci září s výplatou mzdy za měsíc srpen.

Součástí této 2. změny PKS byl také návrh zaměstnavatele prodloužit stávající PKS na rok 2023. Navzdory velice rozdílným požadavkům, za jakých podmínek by byly odborové organizace ochotny přistoupit k prodloužení PKS až do konce roku 2023, bylo nakonec dosaženo také shody.

Díky podepsané 2. změně PKS budou mít zaměstnanci od 1. 1. 2023 zachované v nezměněné podobě benefity, na které jsou zvyklí a zaručené navýšení do TS o 5,2%. Obdobně se bude postupovat i u zaměstnanců se smluvní mzdou až do výše 60 000 Kč

Závěrem je potřeba si říci, že taková to jednání za účelem změny v odměňování zaměstnanců nebo jednorázových odměn v průběhu roku a přitom v době platnosti PKS nejsou vůbec jednoduchá. Pokud bychom se zaměstnavatelem nenašli částečnou shodu, zaměstnanci by neměli nic.

V době, kdy zaměstnavatel musí čelit liberalizaci na železnici, kdy sám stát prostřednictvím ministerstva dopravy stále vytváří nerovné podmínky v podnikání na železnici, kdy jsme doposud nedostali vyrovnání kompenzace za Covid, kdy objednavatelé nechtějí hradit navýšené vstupní náklady za osobní dopravu, kdy ČD musí nechat na vlastních pozemcích pod kolejemi svobodně podnikat jiné subjekty, které si o to řeknou a zaplatí za to ovšem Správě železnic, jsem nakonec rád, že jsme se zaměstnavatelem částečnou shodu našli.

Říkám částečnou, přestože jsme za SOSaD 2. změnu PKS podepsali, neznamená, že jsme s ní plně spokojeni.

Proto je důležité si uvědomit, že v dnešní tvrdé ekonomické situaci je třeba si o peníze říct. Kdo si hlasitě neřekne, ten nedostane nic. Zaměstnavatel nemůže a nebude do nekonečna sanovat politické šlendriánství. Pokud nedostane za své služby zaplaceno, tak nebude moci využít své aktiva k podnikání a bude proto čím dál tím složitější uspět při vyjednávání o navýšení mezd v budoucích PKS.

Kadečka Jan
Předseda SOSaD

Rubriky: Archiv |

Ohlédnutí za sjezdem Svazu Odborářů Služeb a Dopravy (SOSaD)

Dne 10.5.2022 se konal v Ústí nad Labem v hotelu Clarion IV. řádný sjezd SOSaD. To je ovšem obecně známý fakt. Chtěl bych v této souvislosti pouze připomenout pár souvztažností a možná i postřehů, protože naše návrhová komise připravovala průběžná usnesení sjezdu a samozřejmě i usnesení závěrečné. Usnesení vznikala na základě akceptace předložených zpráv delegáty sjezdu a obsahově zahrnovala i jejich diskusi, pokud s těmito příspěvky byla obecná shoda.

Všechny sjezdy prakticky všech odborových organizací mají v podstatě jednoduchý scénář: zhodnotit práci svých orgánů a jejich funkcionářů v nich a zvolit nové osoby na další období. U nás tomu bylo obdobně – a přesto v něčem odchylně.

Především díky Covidu a ještě v jeho průběhu se již v minulém roce všechny členské schůze a konference všech základních organizací (ZO) usnesly na prodloužení funkčního období stávajících a i budoucích orgánů a funkcionářů a dalších členů v nich na délku pěti let.

Za další všichni členové SOSaD měli právo navrhnout jména budoucích funkcionářů, které si přejí mít nejen v čele každé ZO, ale i celého svazu. Přitom mohli považovat za jisté, že tito kandidáti budou zvoleni v tajných volbách na jednotlivých ZO, na sjezdu potom v tajných volbách pod dohledem volební komise, jejíž členové jsou zcela nezávislé osoby, tedy nejsou ani delegáty sjezdu, ani kandidáty na budoucí funkce. Takže řídící našeho sjezdového jednání se nemohl dopouštět výkřiků typu „Vidím optickou většinu (kladných hlasů) – kandidát je zvolen“, atd., jako je tomu u některých jiných spolků.

A jak náš sjezd dopadl? Všechny ZO navrhly, aby stávající funkcionáři byli voleni i na další pětileté období a následně svou vůli potvrdili delegáti sjezdu v tajných volbách. V diskusi před volbami a o zprávách o činnosti jednotlivých orgánů byla dokonce s dosavadní činností svazu a jeho orgánů vyjádřena spokojenost a jejich práce byla vysoce hodnocena (přestože naši kolegové z jiných svazů a možná i někteří zástupci zaměstnavatelů mají na stanoviska SOSaD(u) jiný názor). To je ovšem trochu rána všem těm přežívačům a spokojencům s mírnými a laskavými postoji odborů k problematice mezd a dalším pracovněprávním problémům, které jsou často odchylné od postojů našich.


V diskusích na jednání sjezdu (a to je také zakotveno v podrobném zápisu z jeho jednání), ale zaznívala i obava, jak zaměstnanci, důchodci a další skupiny obyvatelstva budou zvládat současnou hyperinflaci a postupnou ztrátu elementárních sociálních jistot. Dotazy delegátů v tomto směru, pokud směřovaly k přítomným zástupcům zaměstnavatelů v působnosti našeho svazu, nemohly tedy být na této platformě uspokojivě objasněny.


Diskutujícími byl také kritizován postoj předešlé i této vlády, reprezentované postoji, stanovisky a rozhodnutími ministerstva dopravy ve směru k podpoře soukromokapitálových dopravců na železnici, když tyto korporace mají často nekvalitní vozový park a nedostatky v provozu, servisu i personálu a je jim přidělován stále větší rozsah výkonů bez ohledu na zájmy cestujících i zřetelnou nižší kvalitu jejich provozu. Majetek Českých drah je dle diskusí přitom cílevědomě rozebírán a jejich provozní způsobilost je postupně likvidována. S tím souvisí tolerování těchto atributů ze strany dalších objektivních orgánů státu.

V závěrečném usnesení sjezdu delegáti nejen, jak už bylo řečeno, ocenili činnost svazu za uplynulé funkční období, ale další období všechny nově zvolené orgány (a funkcionáře v nich) zavázali, aby pokud možno nedopustili pokles reálných mezd nejen u zaměstnanců ve všech zaměstnaneckých skupinách, ale i ve vztahu ke ztrátám sociálních jistot např. u důchodců a u dalších kategorií našich členů, bránili devastaci české železnice a podporovali rozvoj těch zaměstnavatelů v působnosti SOSaD, kteří budou statečně hájit stejné cíle.

A co říci závěrem? Že by trochu statistiky? Účast na sjezdu byla lehce přes 90% z pozvaných. Někteří kandidáti obdrželi více než 91% hlasů přítomných, většina i něco přes 93% kladných hlasů. Probíhaly celkem čtyři volby včetně voleb do revizní komise. Významně pomohla výpočetní technika, díky které se hlavně sčítání hlasů po volbách zkrátilo na úhrnných 20 minut.

Poděkování za pomoc na sjezdu náleží nejen všem třem sjezdovým komisím, zejména volební, ale i pořadatelům, kteří odvedli většinu organizační a manuální práce, a to ve svém volnu.

Děkuji Vám za pozornost, kterou jste věnovali tomuto článku a kterou věnujete i současným otázkám.

JUDr. Jiří Rokos, předseda návrhové komise IV. sjezdu SOSaD.
V Praze dne 18.5.2022

Rubriky: Archiv |

1. změna podnikové kolektivní smlouvy na ČD, a.s. podepsána.

Dne 2. 5. 2022 byla dohodnuta a podepsána všemi odborovými organizacemi a zaměstnavatelem 1. změna PKS ČD, a.s. s účinností od 1. 7. 2022.

Změny se týkaly přílohy č. 4 – Stravování a náhrady výdajů a přílohy č. 7 – Odměny za zabránění úniku tržeb.

PŘÍLOHA Č. 4 – Stravování a NÁHRADY výdajů

Článek 1 – Organizace stravování

2. Zaměstnancům GŘ ČD, OJ CIS Střed, CIS Východ, CIS Západ, OJ OPT, OJ RSM Brno, RSM Hradec Králové, RSM Praha a OJ ZS zaměstnavatel umožní stravování formou peněžitého příspěvku na stravování ve výši 60,- Kč (původně 55,-) za každou směnu, tzv. stravovací paušál.
3. Nelze-li umožnit stravování způsobem uvedeným v bodě 1, článku 1 nebo v bodě 2 článku 1 této přílohy, může vedoucí organizační složky umožnit stravování poukázkami na jídlo v nominální hodnotě 120,- Kč (110,-).
7. Zaměstnavatel jako formu stravování je povinen nabídnout 1x za směnu poukázku na jídlo v nominální hodnotě 120,- Kč nebo 2 x 60,- Kč zaměstnancům v zaměstnání strojvedoucí, strojvedoucí v přípravě, vlakvedoucí osobních vlaků, průvodčí osobních vlaků, vedoucí stevard SC Pendolino, stevard SC Pendolino, průvodčí stevard a u zaměstnání posunovač, vedoucí posunu, kontrolor vozby, vlakový revizor, vozmistr a četař při splnění podmínky vedení čety vozmistrů v případě, že pracovní cesta souvisí s doprovodem vlaku (viz Metodický pokyn k PKS 2022) a tito zaměstnanci současně splní následující podmínky:
a) trvá-li přítomnost zaměstnance v práci během stanovené směny alespoň 3 hodiny,
b) pracovní cesta trvá ve směně déle než 1 hodinu (bez ohledu na kalendářní dny), a ve směně nesmí vzniknout jiný nárok na stravné při pracovní cestě dle platných právních předpisů.
8. V případě, že délka směny (délka pracovní doby) je více než 12 hodin, je zaměstnavatel povinen nabídnout další poukázku na jídlo v nominální hodnotě 44,- Kč (40,-) zaměstnancům v zaměstnání strojvedoucí, strojvedoucí v přípravě, vlakvedoucí osobních vlaků, průvodčí osobních vlaků, vedoucí stevard SC Pendolino, stevard SC Pendolino, průvodčí stevard, zaměstnancům v zaměstnání posunovač, vedoucí posunu, vozmistr a četař při splnění podmínky vedení čety vozmistrů v případě, že jejich pracovní cesta souvisí s doprovodem vlaku.

Článek 1 – Stravné při pracovních cestách na území ČR

1. Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné, které činí:
a) zaměstnancům, u nichž převažuje častá změna místa výkonu práce, tj. u strojvedoucích, strojvedoucích v přípravě, vlakvedoucích osobních vlaků, průvodčích osobních vlaků, vedoucích stevardů SC Pendolino, stevardů SC Pendolino, průvodčích stevardů, kontrolorů vozby, vozmistrů, vlakových revizorů, a to při řízení nebo odbavení drážních vozidel a při doprovodu vlaků:
118,- Kč (103,-), trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
182,- Kč (158,-), trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejvýše však 18 hodin,
283,- Kč (246,-), trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

5. Příspěvek na stravovací paušál bude hrazen ve výši 54,- Kč (49,-) z provozních prostředků zaměstnavatele a ve výši 6,- Kč z prostředků SF ČD, a. s.

 

PŘÍLOHA Č. 7 – ODMĚNY ZA ZABRÁNĚNÍ ÚNIKU TRŽEB

Vzhledem k poskytování zvláštního jízdného ve výši 50 % dětem, studentům a důchodcům se zavádí přepočítací koeficient vybraných tržeb ve výši 1,2.

JAN KADEČKA

Rubriky: Archiv |