Archiv rubriky: Archiv

Jednání zaměstnavatele SŽ a OC

Dne 18.6.2024 proběhlo další pravidelné jednání zaměstnavatele a OC. K jednání byly využity prostory vzdělávacího střediska SŽ na pardubickém nádraží.

 

Na programu jednání bylo projednání 1. změny Pokynu generálního ředitele ve věci poskytování náborového příspěvku SŽ PO-13/2023-GŘ pro zaměstnance, kteří se připravují na zaměstnání Technik sdělovací a zabezpečovací techniky (KZAM 31684). Při otevření tohoto bodu byla ze strany SOSaD navržena úprava bodu čl. 3 Nevyplacení příspěvku v případě opakovaného nástupu. Zaměstnavatel přislíbil otevření tohoto bodu na příštím jednání.

Dalším bodem byla změna Zásad FKSP na základě návrhu OSŽ, která se týká snížení počtu účastníků SŽ na kulturních a společenských akcích.

V poslední části jednání byla personálním ředitelem sdělena informace o stavu zaměstnanosti a mzdovém vývoji za 1. – 5. 2024.

Příští jednání se uskuteční 22. 7. 2024 od 14 hodin formou Teams.

Jiří Skopový

Rubriky: Archiv |

Informace ze ZO SOSaD BUS

13. 5. 2024 rezignoval na funkci předsedy závodního výboru ZO kvůli pracovně právnímu sporu se zaměstnavatelem Lukáš Juříček a zůstal členem závodního výboru. 21. 5. 2024 byl do čela ZO SOSaD BUS zvolen Milan Zimmermann a místopředsedou rozšířeného závodního výboru ZO SOSaD BUS se stal Sergiy Sazonov.

14. 6. 2024 proběhlo v Praze 1 v sídle Advokátní kanceláře TEMPUS v Benediktské ulici první jednání vedení holdingu BusLine  se ZO SOSaD BUS. Zaměstnavatele zastupovali advokáti Mgr. Karin Konstantinovová, Mgr. Jan Seidl, jednatelé Ing. Radka Janáčková a Ing. Pavel Tomšů. ZO SOSaD prezentoval předseda Milan Zimmermann, svaz a jeho analytický tým Jindřich Berounský.

Úvodem byla představena ZO SOSaD BUS a její motivace k působení nejen v rámci BusLine KHK, ale také BusLine LK. Kolektivní smlouva mezi BusLine KHK s.r.o. a Základní organizací DOSIA pro BusLine KHK přinesla v letošním roce díky pokračující inflaci významný propad reálných mezd, o 5 dní méně dovolené, nahrazené nejasným mimořádným pracovním volnem pro zaměstnance, kteří vyčerpají základní výměru dovolené do 31. 10. daného roku a za podmínky zajištění provozu pro objednatele.    

ZO SOSaD BUS se ohradila proti prohlášením a deklaracím, které byli řidiči autobusů nuceni podepisovat v rámci seznamování se sankcemi objednatelů. Zaměstnavatel uznává chybu, mělo dojít jen k seznámení se sankcemi objednatelů.

Zástupci SOSaD budou jednat o společném návrhu kolektivní smlouvy s odborovou organizací DOSIA. Otevřeli rozpor v případě úklidu autobusů, který má být podle kolektivní smlouvy zajištěn dodavatelsky a provádějí jej řidiči autobusů, kteří mají dohody o provedení práce s firmou OverLine. Od září 2022 přestali být za úklid placeni a zároveň nebyly vypověděny dohody o provedení práce. Tento stav je třeba napravit, a to adekvátním navýšením tarifní mzdy a nebo naplněním uzavřených dohod.

Následně došlo na jednání o prémiové složce mzdy, kterou má zaměstnavatel za nadstandardní složku mzdy. Zástupci SOSaD upozornili, že při kladném hospodářském výsledku by však měla být prémiová složka mzdy vyplácena a na základě jasných kritérií, nikoliv vágních a obecných. Zaměstnavatel byl požádán o vysvětlení manuálu řidiče a jeho dostupnost na střediscích.

Předseda ZO SOSaD BUS Milan Zimmermann otevřel otázku nevhodné skladby turnusů a směn. Zaměstnavatel odkázal na jednání s objednatelem, který v současnosti připravuje jízdní řády a s nimi související turnusy.    

SOSaD seznámil zaměstnavatele s formami členství a angažovanosti svazu ve prospěch zaměstnanců. Zaměstnanci BusLine mají možnost být členy, kterým se strhávají odborové příspěvky prostřednictvím mzdové účtárny, ale stanovami svazu je také umožněno anonymní členství s možností placení příspěvku přímo svazu. Další zastupovanou skupinou jsou zaměstnanci, kteří nechtějí být zastupováni t. č. největší odborovou organizací DOSIA, ani se nechtějí odborově organizovat. Ti mohou pověřit ZO SOSaD BUS k jejich zastupování bez nutnosti angažmá v odborové organizaci.    

Co se týká dovolené a mimořádného pracovního volna, zaměstnavatel garantuje oproti prezentovanému v kolektivní smlouvě, že mimořádné pracovní volno může být čerpáno bez podmínky vyčerpání základní výměry dovolené do 31. 10. daného roku s tím, že stávající úprava bude vyhodnocena a k dalšímu jednání.

Zaměstnavatel prezentoval zklamání z negativní odezvy na pořádané akce v oblasti působení Busline KHK a Lk. SOSaD deklaroval iniciativu a zájem o spoluorganizování akcí, které má v úmyslu zaměstnavatel pro zaměstnance pořádat ze svých prostředků i mimo FKSP. Jde hlavně o poznávací zájezdy.  Zaměstnavatel přislíbil kroky ke zlepšení informovanosti zaměstnanců, přičemž nástěnky ve střediscích by měly vystřídat uzamykatelné skříňky.

Aktuálně zaměstnavatel připravuje překvapení a akci pro děti zaměstnanců, které v září nastoupí do prvních tříd základních škol. Zaměstnanci mají možnost na střediscích ohlásit svoje děti, kterých se tato životní událost týká.        

V nejbližší době dojde k jednání s odborovou organizací DOSIA, ze kterého by měl vzejít návrh nové kolektivní smlouvy BusLine KHK s odborovými organizacemi DOSIA a ZO SOSaD BUS.

Již po prvním konstruktivním jednání se zaměstnavatelem lze předpokládat, že zapojení základní organizace SOSaD BUS bude přínosem pro všechny zaměstnance holdingu BusLine a pro zlepšení komunikace se zaměstnavatelem.

Jindřich Berounský

Rubriky: Archiv |

Sjednána 1. změna PKS SŽ 2024, 1. změna Zásad FKSP SŽ 2024 a dohodnut návrh novelizace směrnice SŽ SM029

Při dnešním online jednání zaměstnavatele a zástupců všech odborových organizací došlo ke shodě nad 1. změnou PKS SŽ 2024 a 1. změnou Zásad FKSP SŽ 2024.

Obsah 1. změny PKS SŽ 2024 účinné od 1. 7. 2024:

• V návaznosti na změnu legislativy byla sjednána možnost příspěvku zaměstnavatele na spoření na stáří nově na Dlouhodobý investiční produkt v bodě 2.1.3.2;
• Technická úprava textu bodu 8, 15, 17 a 18 v článku 18 Překážky v práci Přílohy č. 1 Pracovní doba, pracovní pohotovost, dovolená, překážky v práci;
• Technická úprava textu bodu 3, článku 1, Přílohy č. 3 Stravování a náhrady výdajů;
• Byla sjednána změna bodu 5, článku 2 Podmínky a způsob vyplácení náborového příspěvku Přílohy č. 5 Pravidla pro poskytování náborového příspěvku, která umožňuje zaměstnancům, kterým vznikl pracovní poměr 1. 1. 2024 a později a připravují se na zaměstnání Technik sdělovací a zabezpečovací techniky (KZAM 31684) vyplatit 1. část příspěvku ve výši 30 000 Kč již po absolvování OZ Z-03 (nejdříve však se mzdou za měsíc, v němž došlo k uplynutí tříměsíční zkušební doby).

Obsah 1. změny Zásad FKSP SŽ 2024 účinné od 21. 5. 2024:

• Úprava příspěvku zaměstnavatele na produkty spoření na stáří na všechny podporované produkty dle směrnice SŽ SM029 (od 1. 7. 2024 bude možnost příspěvku na Dlouhodobý investiční produkt).

• Úprava podmínek mezinárodních sportovních akcí a jejich nominačních turnajů.
• Změna ve fakturaci sportovních a kulturních akcí OS – v případě, kdy je prvoplátcem odborová organizace, tak fakturuje zaměstnavateli pouze poskytnuté příspěvky z FKSP.
Novelizace Směrnice SŽ SM029 s předpokládanou účinností od 1. 7. 2024:
• Nově bude umožněno přispívat i na Dlouhodobý investiční produkt – DIP (za stanovených podmínek).
• Pro nově uzavřené smlouvy na penzijní spoření nebo DIP bude povinný minimální účastnický příspěvek zaměstnance ve výši 500 Kč/měsíčně.
• U stávajících smluv na penzijní spoření může zůstat účastnický příspěvek 300 Kč/měsíčně.

Další jednání proběhne ve Vzdělávacím středisku SŽ v Pardubicích dne 18. června 2024.

Mgr. Lubomír Michalec a Jiří Skopový

Rubriky: Archiv |

Jednání zaměstnavatele SŽ a OC

Dne 30. 4. 2024 proběhlo pravidelné jednání OC a zaměstnavatele SŽ. Jednání vedl ředitel personálního odboru O10 Ing. Koucký.

Na jednání byla schválena změna v čerpání prostředků FKSP na rok 2024 a to čerpání na zaměstnance ve výši 400 Kč prostřednictvím OJ. Do dnešní ho dne bylo vyčerpáno cca 50 % u položek na rekreaci a TDM a prostředky by měly, dle zaměstnavatele, vystačit na pokrytí všech požadavků.

Byla diskutována připravovaná změna FKSP, bodu 3.2.5.15 – principy úhrady nákladů kulturních a společenských akcí za strany pořadatele a zjednodušení účetních operací.

Projednávala se i změna PKS a Směrnice 29 z důvodu změny státního příspěvku na penzijní připojištění a nastavení nových parametrů za strany zaměstnavatele vůči novým zaměstnancům.

Jiří Skopový

Rubriky: Archiv |

Zásady FKSP u Správy železnic, státní organizace, pro rok 2024, SJEDNÁNY!

Dne 27. 3. 2024 pokračovalo v sídle organizace jednání zaměstnavatele a odborových organizací.
Po delší diskuzi došlo, na základě ústupků všech jednajících stran, ke sjednání Zásad pro tvorbu a používání Fondu kulturních a sociálních potřeb Správy železnic, státní organizace, pro rok 2024.
Principy sjednaného dokumentu:

  1. Příspěvek na individuální rekreaci 5 000 Kč/zaměstnanec, a to prostřednictvím CK ČD travel a sjednaných cestovních kanceláří (CK Ave Tour, CK Azzuro Tour Operator, CK Brenna, CK Canaria Travel, CK Čedok, CK Exim tours, CK Fischer, CK Mayer & Crocus, CK NEV-DAMA, CK Travel Family, CK TUI). Zaměstnanci budou moci požádat i o individuální návrh pobytu, a i možnost využití zveřejněných Last minute pobytů. Žádosti bude možné podávat prostřednictvím STKR od 2. dubna 2024 do 31. října 2024.
  2. Příspěvek na tábory dětí a mládeže (TDM) 3 000 Kč/dítě (i mimo nabídku CK ČD travel). Zaměstnanec se může rozhodnout, zda příspěvek na dítě 3 000 Kč využije pro TDM nebo na individuální rekreaci dle bodu 1. – žádosti bude možné podávat prostřednictvím STKR od 2. dubna 2024 do 31. října 2024.
  3. Možnost předkládání žádostí na příspěvek z FKSP na sportovní a kulturní akce v organizačních složkách bude otevřena až v návaznosti na vývoj čerpání prostředků na individuální rekreace a TDM dle bodu 1. a 2.
  4. Byla sjednána dohoda v rozsahu čerpání prostředků na činnost odborových organizací.
  5. Zaměstnancům, kteří mají sjednán příspěvek na penzijní spoření bude automaticky navýšen příspěvek z FKSP o 300 Kč/měsíčně. Příspěvek z FKSP v měsíci březnu bude 900 Kč (příspěvek za 1. Q 2024).
  6. Dary peněžní za pracovní výročí. Za měsíc březen 2024 budou vyplaceny dary i za měsíc leden 2024 a únor 2024.

V rámci jednání byly schváleny 3 sociální výpomoci z organizačních složek.

 

Další jednání proběhne v sídle organizace dne 30. dubna 2024.

Rubriky: Archiv |

SOSaD oslovil Evropskou komisi a kompetentní instituce České republiky kvůli veřejné zakázce a okolnostem jejího přidělení dopravci z holdingu Regiojet Ústeckým krajem

Svaz Odborářů Služeb a Dopravy (SOSaD) oslovil Evropskou komisi a stěžejní  instituce České republiky, dohlížející na právní stav a veřejné zakázky na železnici, upozorněním na soustavné porušování legislativy a nestandardní okolnosti výběru dopravce při přidělování veřejných zakázek dopravcům holdingu RegioJet Ministerstvem dopravy a Ústeckým krajem.

Kromě Generálního sekretariátu Evropské komise byla oslovena Generální ředitelství pro hospodářskou soutěž a Generální ředitelství pro mobilitu a dopravu. Z českých institucí svaz oslovil Ministerstvo dopravy, Ministerstvo financí, Ministerstvo spravedlnosti, Vrchní státní zastupitelství v Praze, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, Krajský soud v Brně co by rejstříkový, „dohlížející“ již 12 let na ignoraci zákona o účetnictví ze strany dopravců holdingu RegioJet, a zároveň Ústecký kraj, který podle dosavadních poznatků uspořádal veřejnou soutěž s předem jasným vítězem, který bude nejlevnější, ale přitom nemusí moc spolehlivě jezdit, někdy dokonce vůbec.

Upozornění poukazuje na skutečnost, že do dnešního dne a za celou dobu působení firem, resp. dopravců holdingu RegioJet, dříve Student Agency nebyla zveřejněna konsolidovaná účetní závěrka holdingu. Z veřejných listin vyplývá velmi kreativní účetnictví propojených firem a tolerování nedostatků v účetnictví umožňuje praní špinavých peněz, zároveň nepřináší věrohodné vysvětlení prostředků, za které byl nakoupen vozový park dopravců holdingu RegioJet. Nezveřejnění konsolidované účetní závěrky holdingu je porušením více ustanovení § 22 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Představuje zároveň jednoznačnou konkurenční výhodu dopravců holdingu RegioJet oproti dalším železničním dopravcům, kteří povinnosti, dané zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, plní a mají s tím přirozeně spojené náklady.

S výše uvedenými skutečnostmi a rozporem s legislativou oslovil Svaz Odborářů Služeb a Dopravy prostřednictvím datové schránky 30. 1. 2024 příslušný rejstříkový soud – Krajský soud v Brně, avšak doposud bez jakékoliv odezvy.

Soustavné porušování legislativy je dopravci RegioJet, resp. jeho předchůdci nepochopitelně tolerováno už od roku 2011, kdy došlo k porušení zákona 266/94 Sb., o drahách. Na české koleje se poprvé dostal dopravce, který nesplnil podmínky pro vydání licence k provozování drážní dopravy. Tehdy Drážní úřad „přehlédl“ nesplnění finanční způsobilosti dopravcem Regiojet, a.s., který měl povinnost do 30. 6. 2011 doložit auditovanou účetní závěrku za rok 2010. První účetní závěrka byla auditorem ověřena až v říjnu 2012 za rok 2011, a to za velkých nesrovnalostí. Od roku 2011 dochází doslova k ignoraci zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a za celou dobu nebyla nikdy zveřejněna konsolidovaná účetní závěrka holdingu.

Transparentní účetnictví a dodržování platné legislativy by mělo být v České republice a Evropské unii základním předpokladem pro ucházení se o veřejnou zakázku. To je celkem jednoznačný názor tvůrců i garantů evropské legislativy, nectí jej však doposud ani Ministerstvo dopravy, Ministerstvo financí ani Ministerstvo spravedlnosti a přes výše uvedené a netransparentní účetnictví přidělilo dopravcům holdingu RegioJet výkony na dálkových rychlíkových linkách R8, R9 a R23 za velmi nestandardních okolností. 

Evropská komise a výše uvedené instituce byly zároveň dopisem s upozorněním seznámeny s podnětem svazu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 30. 12. 2023.

Jindřich Berounský

Rubriky: Archiv |

Informace o jednání zaměstnavatele s odborovými organizacemi dne 20. února 2024 – ADP nezměnila stanovisko – příspěvky z FKSP nelze čerpat

Dne 20. 2. 2024 pokračovalo v sídle organizace jednání zaměstnavatele a odborových organizací.

Jednání o podobě Zásad pro tvorbu Fondu kulturních a sociálních potřeb bylo vymezeno včerejším večerním písemným stanoviskem Aliance drážního provozu, kdy potvrdila přetrvávající nesouhlas a stejně jako na minulých jednáních nabídla sjednat nesporné části, tj. příspěvek na činnost odborové organizace, sociální výpomoci, příspěvek na penzijní spoření, dary při pracovních výročích, na sportovně-kulturní akce a neposkytovat 27 mil. Kč určených jako příspěvek na rekreaci a TDM (ale tuto částku rovnoměrně rozdělit mezi zaměstnance, tj. cca 1 500 Kč/zaměstnanec).

Žádná z dalších OC ani zaměstnavatel s návrhem částečného čerpání příspěvku FKSP opětovně nesouhlasili.

V průběhu jednání Federace vlakových čet informovala o změně svého stanoviska z jednání ze dne 9. 2. 2024 a potvrdila svůj souhlas s návrhem Rozpočtu FKSP 2024. Jak vyplývá z výše uvedeného Zásady pro tvoru Fondu kulturních a sociálních potřeb Správy železnic, státní organizace, na rok 2024 a Rozpočet FKSP na rok 2024 nejsou podepsány ze strany Aliance drážního provozu, a tak nadále není možné jakékoliv plnění FKSP.

Zástupci zaměstnanců byli seznámeni s připravovanou Manažerskou akademií, s vypořádáním připomínek ke směrnici SŽ SM110 Předepisování náhrad škod zaměstnancům státní organizace Správa železnic, se mzdovým vývojem za leden 2024, s informacemi z jednání pracovní skupiny výstrojních součástí a OOPP a s připravovanými úpravami organizačních řádů k 1. 3. 2024.

Další jednání proběhne v sídle organizace 27. března, přičemž zaměstnavatel je průběžně připraven umožnit zástupci Aliance drážního provozu podepsat příslušné listiny a zejm. tím otevřít možnost zahájit žádosti o rekreace a TDM.

Rubriky: Archiv |

Informace o jednání zaměstnavatele s odborovými organizacemi dne 9. února 2024 – ke sjednání zásad FKSP na rok 2024 chybí podpis ADP – příspěvky z FKSP nelze čerpat!!!

Dne 9. 2. 2024 pokračovalo v sídle organizace jednání zaměstnavatele a odborových organizací.

Žádná z odborových organizací nezměnila své stanovisko z minulého jednání, a i z průběhu jednání vyplynulo, že zástupci odborových organizací svůj pohled na čerpání prostředků FKSP měnit nechtějí. Z toho důvodu došlo k připojení podpisu sedmi odborových organizací (OSŽ, SOSaD, FVČ, UŽZ, DUO, FŽ ČR, FV), z jednání omluvená FSČR podpis deklarovala.

Návrh rozpočtu FKSP na rok 2024 byl odsouhlasen sedmi odborovými organizacemi (OSŽ, SOSaD, UŽZ, DUO, FŽ ČR, FV a FSČR). Kromě dále zmíněné ADP nesouhlasí FVČ z důvodu požadavku na navýšení prostředků na činnost odborových organizací. U odborové organizace ADP ke změně stanoviska nedošlo a svůj podpis pod Zásady pro tvoru Fondu kulturních a sociálních potřeb Správy železnic, státní organizace, na rok 2024 a Rozpočet FKSP na rok 2024 nepřipojila.

Principy osmi odborovými organizacemi odsouhlaseného návrhu:
– další měsíční příspěvek na penzijní spoření ve výši 300 Kč/zaměstnanec, který dostává příspěvek dle SŽ SM029;
– příspěvek na individuální rekreaci do 5 000 Kč/zaměstnanec;
– příspěvek 1x ročně do 3 000 Kč pro každé dítě do věku 16 let na rekreaci nebo tábor dětí a mládeže (dle výběru zaměstnance);
– prostředky na konání sportovních a kulturních akcí v organizačních složkách, kdy by bylo rozpočtováno 800 Kč/zaměstnanec, přičemž maximální limit pro jednotlivce je ve výši 3 000 Kč a umožnění zahraničních sportovních a kulturních aktivit v nižší míře než v roce 2023;
– sociální výpomoci a zápůjčky v principech roku 2023;
– peněžní dary při pracovních výročích 20, 30 a 40 let ve výši 3 000 Kč;
– pořízení smuteční kytice či věnce do výše 5 000 Kč.

Aliance drážního provozu nesouhlasí s příspěvkem na rekreace a TDM, a to z důvodu nedostatečných rozpočtovaných prostředků na všechny zaměstnance. Navrhuje rozpočtovanou částku cca 27 mil. Kč rozdělit buď limitem 1 500 Kč na rekreaci každého zaměstnance SŽ anebo 1 500 Kč nahrát každému zaměstnanci na digitální čipovou kartu.

Jelikož nedošlo ke shodě všech není možné žádného čerpání z FKSP.

Další jednání proběhne v sídle organizace 20. 2. 2024.

 

Mgr. Lubomír Michalec

Rubriky: Archiv |

Informace o jednání zaměstnavatele s odborovými organizacemi dne 30. ledna 2024

V sídle organizace pokračovalo jednání o podobě zásad FKSP SŽ na rok 2024 za účasti zástupců všech odborových centrál.

Osm odborových organizací souhlasilo s kompromisním návrhem zaměstnavatele, který obsahuje:

– další měsíční příspěvek na penzijní spoření ve výši 300 Kč/zaměstnanec, který dostává příspěvek dle SŽ SM029;- příspěvek na individuální rekreaci do 5 000 Kč/zaměstnanec;
– příspěvek 1x ročně do 3 000 Kč pro každé dítě do věku 16 let na rekreaci nebo tábor dětí a mládeže (dle výběru zaměstnance);
– prostředky na konání sportovních a kulturních akcí v organizačních složkách, kdy by bylo rozpočtováno 800 Kč/zaměstnanec, přičemž maximální limit pro jednotlivce je ve výši 3 000 Kč a umožnění zahraničních sportovních a kulturních aktivit v nižší míře než v roce 2023;
– příspěvek na činnost odborových organizací k zajištění jejich činnosti v roce 2024;
– sociální výpomoci a zápůjčky v principech roku 2023;
– peněžní dary při pracovních výročích 20, 30 a 40 let ve výši 3 000 Kč;
– pořízení smuteční kytice či věnce do výše 5 000 Kč.

Aliance drážního provozu nesouhlasí s příspěvkem na rekreace a TDM, a to z důvodu nedostatečných rozpočtovaných prostředků na všechny zaměstnance. Navrhuje rozpočtovanou částku cca 27 mil. Kč rozdělit buď limitem 1 500 Kč na rekreaci každého zaměstnance SŽ anebo 1 500 Kč nahrát každému zaměstnanci na digitální čipovou kartu.

V rámci jednání byl schválen základní příděl FKSP pro rok 2023 a zálohový příděl pro rok 2024.

Další jednání proběhne v sídle organizace 9. 2. 2024.

Rubriky: Archiv |

PKS ČD na rok 2024

PKS ČD, a.s., na rok 2024

Rubriky: Archiv |