Dnes 13. 12. 2018 byla podepsána PKS ČD Cargo, a. s.

Zaměstnanci ČD Cargo si polepší v nárůstu mezd o 5,5 % s účinností od 1.4 2019. Představenstvo společnosti k dnešnímu dni přijalo rozhodnutí o vyplacení kompenzace za první čtvrtletí roku 2019 ve výši 5000,-Kč z hospodářského výsledku 2018, předem v lednu 2019.

Při nelehkém kolektivním vyjednávání se zaměstnavatel a odborové centrály dohodly minimalizovat riziko fluktuace navýšením odměny za praxi o částku 400,-Kč/měsíčně pro zaměstnance v pracovním poměru delším než 3 roky. Vyjednávání bylo zacíleno na zvýšení motivace a produktivitu zaměstnanců společnosti.

                                                                                            Milan Mikeš a Jana Bartáková

Rubriky: Archiv |

PKS 2019 ČD Cargo, a.s. 6. a 7. 12. 2018

Na dalším jednání byla uzavřena některá dosud rozporovaná ustanovení PKS, např. navýšení příplatku za práci přesčas, odměna za obtížnost pracovního režimu, odměna za flexibilní nástup…

Rozpory zůstávají ve stanovené týdenní pracovní době, v osobním ohodnocení, dovolené a sazbách mzdových tarifů.

Další jednání proběhne 13. a 14. 12. 2018 v sídle zaměstnavatele v Praze Holešovicích.

                                                                                               Milan Mikeš a Jana Bartáková

 

Rubriky: Archiv |

Závěrečná společná informace z průběhu kolektivního vyjednávání u SŽDC ze dne 10. 12. 2018

Rádi bychom vás informovali, že dnes  byla na SŽDC uzavřena  2. změna Podnikové kolektivní smlouvy na období od 1. února 2018 do 31. prosince 2019, přičemž tato 2. změna upravuje zejména podmínky odměňování zaměstnanců SŽDC na rok 2019.

Dojde k nárůstu tarifních mezd o 5,5 % a zároveň ke zvýšení motivačních složek mzdy (výkonová odměna, zvláštní odměna, osobní příplatek) a dále také k navýšení některých příplatků nad rámec zákoníku práce.

S ohledem na nutnost zvýšit atraktivitu zaměstnání u SŽDC na trhu práce došlo k navýšení náborového příspěvku pro nejvíce nedostatkové profese (elektromontér pevných trakčních a silnoproudých zařízení, návěstní technik, výpravčí a zaměstnanec s licencí strojvedoucího).

Dále bylo dohodnuto vyplacení mimořádné odměny ve výši 9 000 Kč, a to v prosinci se mzdou za měsíc listopad 2018.

V pátek 14. 12. 2018 proběhne technické čtení uzavřené 2. změny podnikové kolektivní smlouvy a jednání o podobě zásad fondu kulturních a sociálních potřeb a dalších potřebných příslušných souvisejících dokumentů pro rok 2019. Podniková kolektivní smlouva bude zveřejněna po technickém čtení.

Za kolektivní vyjednavače Bc. L. Michalec, J. Skopový a J. Matys

Rubriky: Archiv |

9. společná informace z průběhu kolektivního vyjednávání u SŽDC ze dne 6. 12. 2018

Deváté jednání o podobě podnikové kolektivní smlouvy po 1. 1. 2019 se konalo v sídle zaměstnavatele.

Zaměstnavatel předložil nový návrh:

 • Navýšení výše tarifních mezd o 3 %;
 • Objem nového druhu zvláštní odměny na zvýšení motivace ve výši 1 %;
 • Navýšení disponibilního objemu na výkonové odměny na 6 % tarifních mezd;
 • Nové sazby odměny z dohody pracovníku dozoru (sazba A 86 Kč/hod, sazba B 90 Kč/hod, sazba C 94 Kč/hod);
 • Navýšení minimální hodinové sazby příplatku za práci v noci a příplatku za práci o sobotách a nedělích na 17 Kč/hod (výše procentní sazby – 11 % průměrného výdělku se nemění);
 • Poskytnutí jednorázové mimořádné odměny generálního ředitele se mzdou za měsíc listopad 2018 zaměstnancům SŽDC ve výši 3 750 Kč.

Odborové organizace na návrh zaměstnavatele nepřistoupily a nadále požadují nespojovat jednorázovou mimořádnou odměnu s objemem mzdových prostředků pro rok 2019 a trvají na svém stanovisku z předchozích jednání.

Po přestávce zaměstnavatel předložil nový návrh 1. změny Podnikové kolektivní smlouvy SŽDC na období od 1. 2. 2018 do 31. 12. 2019, která se týká změny článku č. 42 přílohy č. 2 a má účinnost do 31. 12. 2018. Návrh obsahoval možnost výplaty části mzdy za měsíc prosinec 2018 v dřívějším termínu, než je do 15. dne následujícího kalendářního měsíce. Zaměstnavatel vysvětlil, že část mzdy (cca 70% tarifní mzdy, osobního příplatku a služebního příplatku; u zaměstnanců se smluvní mzdou se bude postupovat obdobně formou individuální dohody se zaměstnanci) za měsíc prosinec 2018 by byla vyplacena na konci měsíce prosince 2018 a zbývající část čisté mzdy by byla vyplacena do 15. 1. 2019. Zaměstnavatel dále navrhl v této souvislosti vyplacení jednorázové mimořádné odměny generálního ředitele se mzdou za měsíc listopad 2018 zaměstnancům SŽDC, za obvyklých podmínek, ve výši minimálně 4 000 Kč.

Po přestávce odborové organizace návrh zaměstnavatele přijaly a došlo k podpisu 1. změny. Zároveň vyzvaly zaměstnavatele k zajištění dostatečné informovanosti zaměstnanců o tom, že částka mzdy vyplacená na konci měsíce prosince 2018 je pouze částí mzdy za měsíc prosinec 2018.

Zaměstnavatel zajistí informování zaměstnanců standardními způsoby.

Sjednáním 1. změny PKS pokračují smluvní strany v kolektivním vyjednávání o 2. změně PKS (tj. nové odměňování, stravování, atd. s účinností od 1. 1. 2019).

Byla podána informace o zahájení průzkumu zájmu o kondiční pobyty v roce 2019 (termín pro realizaci v organizačních složkách je do 11. 1. 2019). Průzkum proběhne bez výběru lokalit (budou známy po ukončení výběrového řízení). I v následujícím roce bude možnost navýšeného množství procedur zaměstnanců – pojištěnců zdravotní pojišťovny 211 (ZP MV ČR).

Další termín kolektivního vyjednávání o 2. změně PKS SŽDC je v pondělí 10. 12. 2018 v sídle zaměstnavatele.

Rubriky: Archiv |

8. společná informace z průběhu kolektivního vyjednávání u SŽDC ze dne 4. 12. 2018

Osmé jednání zahájil náměstek generálního ředitele pro ekonomiku Ing. Aleš Krejčí, který konstatoval, že průběh a výsledky letošního kolektivního vyjednávání v rámci podniků české železnice jsou na SŽDC nejdále.  

Zaměstnavatel předložil nové návrhy, ve kterých postupně navyšoval objemy použitelných prostředků, a to na tuto úroveň:

 • Navýšení výše tarifních mezd o 3 %;
 • Objem nového druhu zvláštní odměny na zvýšení motivace ve výši 1 %;
 • Navýšení disponibilního objemu na výkonové odměny na 5,8 % tarifních mezd;
 • Nové sazby odměny z dohody pracovníku dozoru (sazba A 86 Kč/hod, sazba B 90 Kč/hod, sazba C 94 Kč/hod);
 • Navýšení minimální hodinové sazby příplatku za práci v noci a příplatku za práci o sobotách a nedělích na 17 Kč/hod (výše procentní sazby – 11 % průměrného výdělku se nemění);
 • Poskytnutí jednorázové mimořádné odměny generálního ředitele se mzdou za měsíc listopad 2018 zaměstnancům SŽDC ve výši 3 750 Kč.

Zaměstnavatel shrnul, že tento návrh včetně již dohodnutých textů znamená navýšení rozpočtu mzdových a ostatních osobních nákladů o cca 5,6 % oproti rozpočtu roku 2018.

Odborové organizace na návrh zaměstnavatele nepřistoupily a nadále požadují navýšení výše tarifních mezd o 8 %. Toto navýšení je pro zaměstnavatele nerealizovatelné.

 

Další termín kolektivního vyjednávání je ve čtvrtek 6. 12. 2018 v sídle zaměstnavatele.

Rubriky: Archiv |

Kolektivní vyjednávání u ČD CARGO, a.s.

    Ve dnech 19. – 22. 11. 2018 se uskutečnilo v sídle OSŽ – Bohemice první společné kolektivní vyjednávání za účasti zástupců všech odborových centrál působících u společnosti a zástupců zaměstnavatele. Byl přečten celý návrh PKS ČD Cargo, a.s. pro rok 2019 a obhajovány postupně jednotlivé body. V části návrhu PKS došlo ke shodě, rozpor zůstal v oblasti výměry pracovní doby, dovolené a odměňování.

    Zaměstnavatel předložil sociálním partnerům k projednání „odměnu zaměstnancům ČD CARGO za splnění hospodářského výsledku za rok 2018“, která bude vyplacena se mzdou za měsíc listopad.

    Dále byl projednán návrh rozšíření „Zásad hospodaření se SF“, „Zásady pro poskytování osobního ohodnocení“ a „Poskytování příspěvku na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření“. Ani u těchto tří dokumentů zatím nenastala shoda.

   Dne 26. 11. se sešli zástupci OC na společném jednání, aby sjednotili své názory a připravili se na další kolo vyjednávání. Toto se podařilo a na jednání 29. 11. byl zaměstnavateli předložen téměř jednotný návrh pro všechny body PKS. Ovšem i po ukončení tohoto jednání zůstává rozpor prakticky v celé oblasti odměňování.

Další termín jednání je naplánován na 6. a 7. 12. v sídle OSŽ – Bohemice.

                                                                    Jana Bartáková

Rubriky: Archiv |

7. společná informace z průběhu kolektivního vyjednávání u SŽDC ze dne 28. 11. 2018

Na sedmém jednání zaměstnavatel předložil dva nové návrhy, které byly ze strany odborových organizací přijaty:

 1. možnost zaměstnanců s tarifní mzdou dokládat průběžně žádosti o započtení předchozí praxe s možností změny pásma osobního příplatku od 1. kalendářního dne následujícího měsíce po schválení zápočtu odpracované doby ředitelem organizační složky; podmínek přidělení sazby B i pro zaměstnance odborně způsobilé v HZS – znění článku č. 10 Osobní příplatek přílohy č. 2 PKS je nyní schváleno a uzavřeno;
 2. zrušení příplatku při použití izolačních dýchacích přístrojů; stanovení rizikového příplatku pro zaměstnance HZS zařazených v příslušném měsíci do výjezdu na 1 000,-/měsíčně; zavedení příplatku za práce ve výškách a nad volnou hloubkou při práci na laně ve výši 60 Kč/hod; výše služebního příplatku a podmínky stravování HZS dle roku 2018.

Dále předložil návrhy řešící zvýšení zvláštní odměny, poskytnutí jednorázové mimořádné odměny za měsíc listopad 2018.

Odborové organizace předložily požadavek na prioritní řešení navýšení tarifních stupňů a následně jednat o dalších sporných ustanoveních a návrzích zaměstnavatele.

Zaměstnavatel shrnul, že doposud předložil návrhy navýšení rozpočtu mzdových a ostatních osobních nákladů o cca 5 % oproti roku 2018. Zdůraznil, že oproti stávajícímu návrhu tarifních mezd je další navýšení pokřivením přijatého systému tarifních stupňů pro rok 2018. Taktéž zdůraznil, že navýšení ostatních složek mzdy (výkonová odměna, zvláštní odměna, osobní příplatek, příplatky za práci o sobotách a nedělích, příplatky za práci v noci) umožní navýšení objemu mzdových a ostatních osobních nákladů v roce 2019.

Zaměstnavatel předložil a podrobně okomentoval návrh rámcových zásad Fondu kulturních a sociálních potřeb pro rok 2019. Dále o nich bude jednáno na dalších jednáních.

Dále byly podrobně probrány aktualizované pokyny generálního ředitele ve věci rozhodnutí o organizačních změnách k 1. 1. 2019 v oblasti správy majetku oblastních ředitelstvích, řízení provozu a centralizace účetních operací do Centra sdílených služeb.

Další termín kolektivního vyjednávání je v úterý 4. 12. 2018 v sídle zaměstnavatele.

Rubriky: Archiv |

Správa železniční dopravní cesty stojí před rozsáhlou organizační změnou

Odborové orgány na úrovni centrál odborových organizací a závodní výbory všech našich základních organizací v minulých dnech projednaly návrhy SŽDC na změny struktury generálního ředitelství i dalších organizačních článků (OŘ) včetně změny hranic, počtu i působnosti jednotlivých provozních obvodů (PO), atd. Podle našeho názoru jde zřejmě o komplex nejrozsáhlejších změn v SŽDC od jejího vzniku. Podrobnosti o nich se vymykají možnostem tohoto článku, protože může jít zatím oficiálně o neveřejné údaje, přestože počet zaměstnanců se týká pravidel pro hromadné propouštění, což punc potencionálního obchodního tajemství mění a o změnách asi vědí i návštěvníci hospod a restaurací víc, než samotní autoři.

Zaměstnanci, kteří jsou dotčení změnou, její rozsah také již od léta znají a většinou jim to nepřináší žádnou radost. Pokud nejsou přímo nadbyteční, většinou se jim jejich šéfové odstěhují kamsi jinam, mnohdy i docela daleko (ve srovnání se stávajícím stavem) a hranice jejich působnosti se diametrálně změní.

To způsobí, že zaměstnanci budou muset nově dojíždět za prací mnohdy do větší vzdálenosti než dříve nebo mohou dojíždět do nových sídel provozních obvodů a oblastních ředitelství minimálně za účelem školení, vyřizování různých potvrzení, atd., když tato nová „sídla“ jsou mnohdy pro zaměstnance dál, než ta předchozí.  Zkrátka když bude zaměstnanec něco potřebovat vyřídit „u podniku“, bude ho to stát více volného času, než dosud, bez ohledu na to, že se to netýká všech.

Je také na místě obava, že se zhorší pracovněprávní podmínky zaměstnanců, minimálně z těch důvodů, že zaměstnavatel se bude snažit stávající rozsahy  hranicí OŘ a PO v pracovních smlouvách upravit do podmínek nových obvodů a promítnout je do změn pracovních smluv, čímž zřejmě povinnost výkonu práce ve vymezeném obvodu nebo území se změní na širší. Potěšilo by nás případné ujištění, že tomu tak nebude.

Zdá se, že nejhorší dopad očekávaných změn bude u finančních (provozních) účetních. Ti (nebo ty, protože jde hlavně o dámy) se přemisťují na nová „centrální“ pracoviště do Pardubic a Olomouce. Zkuste si dojíždět z Prahy nebo Ústí nad Labem, anebo Děčína na nová pracoviště. Přitom jsou mnozí toho názoru, že by tyto účetní měly být nepříliš daleko od stavebních správ a dalších základních článků řízení, protože tam podklady pro ně vznikají a „výkony“ těchto správ se ve finanční rovině zpracovávají. Doplňování podkladů pro účtování tak může představovat složitější manévry než dříve.

Přitom zaměstnavatel zřejmě očekává zjednodušení všech agend a určitě i nějaké ty finanční úspory. Jaké, to odborovým orgánům nebylo vyčísleno, přestože by to mělo být to nejpodstatnější.

Již od léta t.r. se změny, resp. jejich dopady na zaměstnance, projednávají s jednotlivými články řízení i s dotčenými lidmi (zaměstnanci), ale na jejich dotazy na to, co tomu říkají odbory, včetně dotazů po pozitivech těchto změn, jaksi chybí odpověď. Zaměstnavatel totiž nějak „pozapomněl“ tyto změny nejdříve projednat s odbory, zejména na úrovni vrcholové. Tím ztratil podstatný vliv, který mohl mít na lidi, a to vliv přes odbory, které mohly se znalostí věci tyto změny podpořit a změny lidem pomoci vysvětlit.

Sice jeho případný kalkul, že změny podpoří i bez znalosti věci a kdykoliv tradiční odboroví kejvalové, mu asi vyšel, ale nedůvěra zaměstnanců k těmto subjektům opět posílila, což zaměstnavateli nemusí být milé, pokud mu to ovšem není jedno. S ohledem, jak jsou změny projednávány mechanickým seznamováním bez ekonomických efektů a bez zaujetí pro věc, bych skoro přisvědčil tomuto názoru.

Za těchto okolností, kdy příslušné orgány Svazu Odborářů Služeb, to je Firemní výbor SOSaD při SŽDC a další orgány působící u jednotlivých OŘ a PO SŽDC, nemají možnost projednat komplexně rozsah navrhovaných organizačních změn včetně dopadů do zaměstnanosti a očekávaným úsporám, musejí mít k nim nutně výhrady a bez doložení ekonomické efektivnosti nejsou přesvědčeny o jejich nutnosti. V případě centralizace pracovišť účetních dokonce s touto změnou nesouhlasí. Rovněž mají výhrady k některým dalším nově koncipovaným změnám, když projednání se jeví z hlediska dopadů jako málo komplexní a neúplné. Poukazují rovněž na nově vzniklé možné obtíže zaměstnanců při jejich dojíždění na nová pracoviště, kdy jejich potřeba času, stráveného na cestě do a ze zaměstnání, výrazně naroste.

Přitom stačilo včas mít vše připraveno a se znalostí věci to rovněž včas projednat. Zaměstnanci i odbory by se mohli přesvědčit o vhodnosti změn na další rozvoj SŽDC a případně by bylo možné vyřídit dotazy a připomínky.

A co Vy, milí čtenáři? Souhlasíte s výše uvedenými organizačními změnami? Rádi Vaše názory uveřejníme, samozřejmě bez Vašich osobních údajů, které jsou u nás chráněny jako u vydavatele každého periodika. K anonymním sdělením ale nebudeme přihlížet.

 1. R.
Rubriky: Komentáře |

6. společná informace z průběhu kolektivního vyjednávání u SŽDC ze dne 19. 11. 2018

Na šestém jednání, které se konalo za účasti generálního ředitele SŽDC Bc. Jiřího Svobody, MBA, zaměstnavatel předložil dva návrhy řešící sporné body (odměna za e-learning v STKR přes extranet, zvláštní odměna, navýšení sazeb v tarifní mzdě, navýšení disponibilního objemu pro výkonovou odměnu, rizikový příplatek pro HZS, navýšení příplatku za práci v noci, za práci o sobotách a nedělích, zachování příplatku za práci přesčas, vyplacení jednorázové mimořádné odměny generálního ředitele se mzdou za měsíc listopad). I přes drobná sblížení v rozporných stanoviscích nedošlo ke shodě. Nově je dohodnut příplatek za práci ve výškách a nad volnou hloubkou a za vybrané rizikové práce z hlediska prašnosti, hlučnosti a vibrací, který je ve znění roku 2018.

Další termín kolektivního vyjednávání je ve středu 28. 11. 2018 v sídle zaměstnavatele.

Rubriky: Archiv |

5. společná informace z průběhu kolektivního vyjednávání u SŽDC ze dne 13. 11. 2018

Na pátém jednání předložil zaměstnavatel nový komplexní návrh, který obsahoval:

 1. Kondiční pobyty ve stavu roku 2018.
 2. Zvýšení počtu pásem osobních příplatků dle požadavku OC o dva, tj. od 35 let do 40 let a od 40 let, zvláštní odměny pro všechny zaměstnance odměňované tarifní mzdou, navýšení sazby tarifních stupňů, navýšení použitelného objemu pro výkonové odměny a zavedení rizikového příplatku pro zaměstnance HZS, kteří alespoň jednou v kalendářním měsíci byli na výjezdu.

Návrh zaměstnavatele znamenal v souhrnném objemu navýšení MOON o cca 3 %.
OC odsouhlasily dnešní návrh zaměstnavatele na navýšení počtu pásem osobního příplatku a navýšení sazeb v každém pásmu o 0,5 % (odpovídá původnímu protinávrhu OC). Dále je otevřena otázka použití sazby B.

Po nesouhlasném stanovisku OC k ostatním bodům návrhu zaměstnavatele (požadavek na přeřazení 4 profesí z periody 3 let do periody 2 let a nesouhlas jedné odborové organizace se spoluúčastí účastníka 100 Kč/pobytový den) byl předložen další návrh zaměstnavatele, který obsahoval:

 1. Kondiční pobyty v rozsahu 2018 + přeřazení 4 profesí (dispečer ŽDC, vedoucí dispečer, operátor železniční dopravy a provozní dispečer) do dvouleté periody při splnění podmínky práce ve vícesměnném pracovním režimu a zachování finanční spoluúčasti účastníka 100 Kč/pobytový den.
 2. Zavedení zvláštní odměny pro všechny zaměstnance odměňované tarifní mzdou, navýšení sazby tarifních stupňů, navýšení použitelného objemu pro výkonové odměny a zavedení rizikového příplatku pro zaměstnance HZS, kteří alespoň jednou v kalendářním měsíci byli na výjezdu.

Na konci jednání došlo ke shodě nad novou podobou kondičních pobytů v roce 2019 dle druhého návrhu zaměstnavatele. U ostatních (finančních) bodů nedošlo k výraznému sblížení představ jednajících stran.

Další termín kolektivního vyjednávání je v pondělí 19. 11. 2018 v sídle zaměstnavatele.

Rubriky: Archiv |