Návrh Podnikové kolektivní smlouvy ČD Cargo, a.s. pro rok 2017

Dne 10.10.2016 byl zástupcům odborových centrál předán návrh Podnikové kolektivní smlouvy ČD Cargo, a.s. pro rok 2017.

Předložený návrh vychází z platného textu PKS 2016 a jsou v něm nově zahrnuty pouze technické změny v některých ustanoveních.

Společný protinávrh odborových organizací bude kolektivními vyjednavači zpracováván ve dnech 31.10.2016 – 03.11.2016. Termín předání protinávrhu byl stanoven na 03.11.2016.

Jana Bartáková, Milan Mikeš

Rubriky: Archiv |

AKCE – Po stezkách vinohradu Mikulov – 24.10.2016

Sraz účastníků dne 24.10.2016 před recepcí Hotelu Réva mezi 13:00 – 14:00 hod.

V případě mimořádnosti můžete kontaktovat vedoucího zájezdu pana Jiřího Vacka na telefonním čísle: 606 255 849

Rubriky: SOSaD pořádá ... |

Kulturně sportovní akce BABYLON – LIBEREC

Propozice Babylon ke stažení zde …

Rubriky: SOSaD pořádá ... |

Informace o jednání odborů s ministrem dopravy ve věci kritizovaného likvidačního postoje Ministerstva dopravy ve vztahu k národnímu dopravci Českým drahám..

 

Jednání o situaci Českých drah, a.s., záměru liberalizace železničního trhu a čerpání evropských prostředků dne 30. 8. 2016

 

Na Ministerstvu dopravy se uskutečnila schůzka ministra dopravy Ing. Dana Ťoka, kterému sekundovali 1. náměstek a státní tajemník Ing. Tomáš Čoček, Ph.D., náměstek pro sekci dopravní Ing. Ladislav Němec a ředitel odboru veřejné dopravy JUDr. Ondřej Michalčík, se zástupci železničních odborových centrál, působících v rámci Českých drah, a.s.

Odborové sdružení železničářů zastupoval předseda svazu Bc. Jaroslav Pejša a předseda Podnikového výboru ČD Vladislav Vokoun, Federaci strojvůdců ČR prezident svazu Jindřich Hlas, Svaz odborářů služeb a dopravy předseda svazu Jan Kadečka a místopředseda firemního výboru ČD Jindřich Berounský.

Úvodem vyjádřil ministr znepokojení nad výstupy v médiích, prezentujícími údajně zkreslené a nepravdivé informace ohledně situace ČD, záměru vypisování soutěží ve větším rozsahu než představuje schválené vládní usnesení, za nafouknutý považuje i záměr tzv. centrální půjčovny vozidel. Má za to, že odbory nemají správné informace.

Zástupci odborů se ohradili, že vycházejí z relevantních podkladů počínaje zápisy z jednání Rady AKČR, oficiální prezentace záměru čerpání dotačních prostředků EU na kolejová vozidla prostřednictvím MD přes tzv. centrální půjčovnu, kterou představil ing. Paroubek začátkem června, pro média následně 8.6. a obsahuje záměr soutěžit větší rozsah dálkových linek než s jakým počítá vládní usnesení. Zástupci odborů prezentovali, že záměr jakési státní půjčovny vozidel sebou nese hrozbu vzniku nové struktury, kopírující stejné činnosti ČD v souvislosti s údržbou a opravami, navíc představuje pouze proklamace bez jakýchkoliv relevantních ekonomických podkladů.

Ministr dopravy ujistil přítomné, že v žádném případě MD nepůjde proti vládnímu usnesení a v tuto chvíli nepovažuje za aktuální žádný záměr centrální půjčovny. Ani do vlády nepůjde žádný materiál, neprojednaný v rámci dopravní tripartity. Na otázku blokace výzev a stávajících požadavků krajů na vozidla zástupci MD uvedli, že problémem je stanovisko EK a požadavek EK na projednání veškerých investičních záměrů s tím, že EK preferuje investice do dopravní cesty.

Zástupci odborů prezentovali, že disponují informací o separátním jednání zástupkyně EK se soukromými dopravci dne 27.6. a následném jednání za účasti MD a ČD, ze kterého byly akcentovány požadavky ze strany soukromých dopravců, a to za přispění přítomného státního tajemníka a předsedy řídícího výboru ČD Čočka. Ten se ohradil proti roli, která by měla být chápána jako pomoc soukromým dopravcům a prezentoval, že zástupkyně EK si vyžádala společné jednání se soukromými dopravci, tak jako v jiných případech v poslední době např. je zájem o jednání s ekologickými organizacemi u infrastrukturních investic. Následně proběhlo společné jednání, kde byli všichni přítomní vyzváni ke stanoviskům. Již předtím proběhlo spíše neformální jednání v Bruselu.

Zástupci odborů vyjádřili názor, že stanovisko EK je vyvoláno MD, o čemž svědčí korespondence ze strany EK, vycházející z MD prezentovaného záměru centrálního nákupu kolejových vozidel.

Ministr i 1. náměstek prezentovali, že se zasadili o dofinancování regionální osobní dopravy pro další období po skončení memoranda, což je jednoznačně krok pro ČD, jsou permanentně terčem kritiky soukromých dopravců a teď nepochopitelně i ze strany odborů.

Poznámka zapisovatele:

Financování je zajištěno pro krajské objednatele a nikoliv pro ČD. Nové „memorandum“ nemá nic společného s uzavřením Smluv o závazku veřejné služby po roce 2019, stejně jako nemá nic společného nákup kolejových vozidel s uzavřením Smluv o závazku veřejné služby.

Zástupci odborů otevřeli otázku přímého zadání na lince R 16 Plzeň – Most společnosti GW Train Regio , která nenabídla nejvýhodnější podmínky za situace, kdy byla ze strany ÚOHS pravomocně zrušena soutěž. Podle zástupců odborů nejde vycházet z původních nabídek v soutěži uchazečů o linku R 16. Zástupci odborů mají informaci o levnější nabídce společnosti Leo Express a o nabídce ČD, která by měla být v současnosti pro stát zcela jednoznačně nejlevnější a nejvýhodnější. Po převodu části závodu mají ČD navíc i jiné nákladové vstupy.

Zástupci MD popřeli levnější nabídku společnosti Leo Express s tím, že žádná doručena nebyla a MD svým postojem a přímým zadáním GW Trainu Regio naplnila příslušné vládní usnesení, řešící časový plán otevírání trhu veřejných služeb v dálkové železniční dopravě. S ohledem na jistotu zajištění dopravy na lince R16 v období od prosince 2016 ministerstvo notifikovalo v Úředním věstníku Evropské unie přímé zadání na dobu desíti let pro případ, kdyby soutěž byla antimonopolním úřadem zrušena, což nastalo. Nabídka ČD tak podle zástupců MD přišla pozdě a je neakceptovatelná.

Poznámka zapisovatele:

U linky R16 se v žádném případě nejedná o naplnění vládního usnesení č. 758/2014 o postupném otevírání trhu. Tato linka je dle tohoto usnesení přímo určena pro nabídkové řízení a nikoliv přímé zadání. To, že MD opět nabídkové řízení nezvládlo, což potvrdil ÚOHS, kdy toto nabídkové řízení opět označil za diskriminační a MD chce rozhodnutí ÚOHS obejít tím, že zadá Smlouvu o závazku veřejných služeb přímo GW Train Regio je přesně obcházení předmětného vládního usnesení. MD mělo vypsat na linku R16 nové nabídkové řízení, pak by vládní usnesené bylo dodrženo. Notifikace přímého zadání byla realizována zcela účelově, což prezentovalo samo MD, právě z toho důvodu, že ÚOHS označil nabídkové řízení za diskriminační.

Zástupci MD zmínili přímé zadání linky R 13 ČD, díky čemuž čelí útokům ze strany soukromých dopravců, kteří dodatečně podali výhodnější nabídky, ale považují svůj postoj za správný mj. s ohledem na malý časový prostor a čerpání prostředků z OPD 1. V současné době jsou napadáni za aktivity ve směru k zajištění přímé linky Praha – Linec prostřednictvím ČD.

Poznámka zapisovatele:

Přímé zadání nelze spojovat s dodatečnými nabídkami privátních dopravců. Přímé zadání není forma nabídkového řízení. Jakákoliv nabídka musí být považována za nevyžádanou a tím pádem irelevantní. Pokud by se měly brát v úvahu tyto nevyžádané nabídky, nešlo by už o přímé zadání, ale jakési pseudo nabídkové řízení. Linka R 13 je právě vládním usnesením vymezena pro přímé zadání.

Zástupci MD považují veřejné soutěže na část linek dálkové dopravy za prospěšné pro ČD, které se musí přizpůsobit konkurenčnímu prostředí, požadovanému EK. ČD to podle nich donutí k zefektivnění některých činností.

Zástupci odborů poukázali na různé pohledy a nejednotný výklad stanoviska EK, které považují za vyžádané MD a představuje nezávazné doporučení. Dále upozornili na to, že legislativa Evropské unie umožňuje do roku 2034 zachovat status quo včetně přímých zadání. Rovněž bylo zmíněno holdingové uspořádání národních dopravců Francie, Německa a nově i Maďarska, které evropská legislativa dovolila.

Zástupci MD se proti názoru ohradili s poukazem na to, že čerpání evropských prostředků budou schvalovat právě zástupci EK, kteří doporučili splnit určité podmínky. Dalším argumentem pro soutěže je hrozící souběh komerčních vlaků soukromých dopravců se závazkovými na dalších linkách, kterému nejde zabránit. Co se týká poukazu na možnost sledování holdingového uspořádání ČD, v současnosti už jej podle zástupců MD nejde řešit.

Poznámka zapisovatele:

Čerpání dotačních prostředků na vozidla bude schvalovat přímo EK pouze v případě tzv. velkých projektů, tedy projektů v hodnotě nad 75 mil. €. Jinak projekty schvaluje MD a EK jen následně realizuje proplacení prostředků. Pokud je projekt v souladu s OPD2 i programovou dokumentací, kde není podmínka využití vozidel pouze na linkách, kde byl dopravce vybrán nabídkovým řízením nebo podmínka pouze nákupu přes centrální půjčovnu, tak není důvod, proč by EK neměla projekt schválit. Navíc stanovisko EK, se kterým MD operuje, bylo vydáno až dodatečně a není závazné, ale pouze doporučující. EK již podmínky čerpání schválila tím, že schválila samotný OPD2.

Zástupci odborů upozornili na to, že není vytvořeno prostředí pro férové soutěže. Chybí jak legislativní podmínky, tak potřebné instituce, které budou nediskriminační prostředí zajišťovat. Zájmem státu by měl být integrovaný systém veřejné dopravy jako takový, tarifní integrace všech dopravců, odúčtovna tržeb, resp. národní clearingové centrum a jednotný jízdní doklad s možností odbavení odkudkoliv kamkoliv. V rámci železniční dopravy regulátor, který je i přes nedávné schválení příslušného zákona o regulátorovi bezzubý neschválenou novelou zákona o drahách. Stávající situace poškozuje ČD a přitom stát jako jediný akcionář by měl mít zájem na konkurenceschopnosti ČD. Dotčena byla otázka střetu zájmu v případě rolí náměstků ministra v řídících a dozorčích orgánech ČD.

Zástupci MD mají za to, že stávající situace i bez dokončené legislativy a všech potřebných podmínek pro nediskriminační prostředí, na kterých se intenzivně pracuje, umožňuje férové soutěže i konkurenceschopné nabídky ze strany ČD. 1. náměstek MD souhlasí s tím, že zejména v době otevírání trhu je angažmá náměstků v rámci ČD problematické a záležitostí k řešení. Zástupci MD nevidí důvod, proč by ČD nemohly podat konkurenceschopné nabídky v soutěžích.

Poznámka zapisovatele:

Není pravdou, že v současné době je zajištěno konkurenční prostředí pro nabídková řízení, když ČD jsou v současném nastavení systému nekonkurenceschopné. Nemohou v nabídkových řízeních nabídnout konkurenceschopné ceny, které by pro ně byly podnákladové. Stávající pojetí soutěží bez národních standardů kvality představuje rozkouskování původní síťové služby železnice a výhodnější pozici pro nízkonákladové soukromé dopravce.

Zástupci odborů prezentovali, že stávající situace a soutěže jsou výhodou pro low cost dopravce s minimálním zázemím, kde by ČD mohly konkurovat pouze například vznikem nízkonákladového dopravce co by dceřinné společnosti. Problémem je nastavení soutěží jako linek, kde dopravci nabízejí vlakové soupravy s personálem bez dalších služeb. Chybí nastolení standardů. Je to problém i některých regionů. Zmíněn Liberecký kraj, kde dopravce v rámci projektu Trillex zajišťuje pouze odbavení ve vlaku bez jakéhokoliv zastoupení a služeb ve stanicích včetně Liberce.

Zástupci odborů postupně odprezentovali, čím je pozice ČD horší oproti jiným dopravcům, a co je znevýhodňuje. ČD jsou zatíženy náklady služeb, které soukromí dopravci neposkytují, jako je síť osobních pokladen, ČD center, úschoven. Mají statut sektorového zadavatele a veškeré dodavatele služeb a zboží musí na rozdíl od soukromých dopravců soutěžit. Jde o zajištění síťových služeb na území celého státu včetně systému přepravy imobilních občanů a mnoha doprovodných služeb. ČD denně vypravují přes 7000 spojů a 8 kategorií vlaků, což představuje plošnou dopravní obslužnost, které jsou přizpůsobeny provozní jednotky a zázemí pro služby cestujícím. ČD investovaly do vozidlového parku za posledních 10 let přes 35 mld. Kč, jsou zatíženy dluhy z minulých let. Jakékoliv ztráty výkonů především na dálkových linkách znamenají zhoršení ekonomiky akciové společnosti státu ČD a obrovský dopad do zaměstnanosti. Opět se otevřela otázka, co je pro stát lepší. Zda podpora byznysu soukromých dopravců, a nebo podpora národního dopravce.

Zástupci MD prezentovali, že stát musí zajistit s péčí řádného hospodáře veřejnou službu v prostředí, které nastolila Evropská unie a evropská legislativa. Na to reagovala vláda svým usnesením č. 758/2014, ze kterého vyplývá postup pro otevírání trhu na železnici, který MD ctí a zároveň deklaruje, že jiné cíle nad rámec tohoto usnesení nemá. Do 30. listopadu 2016 má MD vládě České republiky předložit další zpráva o postupu při otevírání trhu veřejných služeb v přepravě cestujících v oblasti dálkové a nadregionální železniční osobní dopravy. Do 9. září se očekávají výstupy a požadavky ze všech krajů, které budou zpracovány. Zástupci MD garantují, že ze strany MD nedojde k žádnému výstupu navenek a do vlády bez projednání v dopravní tripartitě a zároveň je zájem o komunikaci na půdorysu proběhnuvší schůzky co by „železniční sekce“. Zájem je o jasně formulované otázky a návrhy bodů k projednání v následujícím období. Ministr dopravy vyzval k přímé komunikaci v případě jakýchkoliv problémů a poskytl svoje mobilní telefonní číslo.

Poznámka zapisovatele:

Není pravdou, že EU nastolila prostředí povinného otevírání trhu. EU naopak svým posledním rozhodnutím (IV. žel. balíček) nechala na jednotlivých státech, aby se rozhodly, do jaké míry chtějí svůj trh veřejných služeb liberalizovat.

K prezentovanému termínu 9 .9 . lze uvést, že většina oslovených krajů dopis MD (JUDr. Michalčíka) ze 2.8.2016 odmítla v tom smyslu, že pro změnu projektových záměrů krajů není důvod, jelikož kraje stanovisko EK nepovažují za relevantní, protože jednak toto stanovisko není závazné a jednak se lze důvodně domnívat, že bylo zmanipulováno na základě jednání soukromých dopravců se zástupci EK. Navíc krajům připadá naprosto scestné to, že první oficiální jednání, ze kterého vzešlo stanovisko EK, kterým se teď MD ohání, bylo realizováno až rok od schválení OPD2 a půl roku od schválení programové dokumentace přiznávající na vozidla částku převyšující 18 mld. Kč. EK již podmínky čerpání dotačních prostředků na vozidla odsouhlasila schválením OPD2, kdy je jednou ze zásadních podmínek to, aby vozidlo bylo provozováno v závazku, což v ČR představuje Smlouvu o závazku veřejné služby uzavřenou po nabídkovém řízení, ale také přímým zadáním, což potvrdilo samo MD schválením předmětné programové dokumentace, kde je přímé zadání vysloveně umožněno.

Co se týká zaměstnanosti, kvality služeb a lidského pohledu, zástupci odborů prezentovali propracovaný systém vzdělávání zaměstnanců ČD, zajištění odbornosti, resp. odborné způsobilosti v případě strojvedoucích např. využívané jinými soukromými dopravci. Otevřena byla otázka využívání zaměstnanců ČD soukromými dopravci a porušování bezpečnosti železničního provozu délkami směn, nedodržováním doby odpočinku mezi směnami zejména u strojvedoucích, atd. Zmíněny byly i sociální programy a benefity, vyplývající z kolektivní smlouvy a toho, že si národní dopravce ČD na kvalitě svých zaměstnanců zakládá.

Zástupci MD prezentovali, že zmíněné negativní jevy musí řešit k tomu zřízené instituce a není v silách ani kompetenci MD se tím zabývat. Zástupci MD navrhli další jednání po zpracování podkladů od krajů po 9. září cca v 2. polovině září, zástupci OSŽ navrhují 1. týden v říjnu.

Zapsal: Jindřich Berounský

Rubriky: Komentáře |

Nízké Tatry – doporučení

Vážení účastníci kulturně sportovní akce – Nízké Tatry

Vzhledem k tomu, že vlak EC 125 poslední dobou má při svém příjezdu do stanice Půchov několika minutové zpoždění, mohlo by se stát, že nestihnete přípoj R 607 Fixinela do Liptovského Mikuláše.  Aby k tomu nedošlo a Vám neujel objednaný autobus s Liptovského Mikuláše k hotelu Grand Jasná, změnili jsme v propozicích vlak, kterým jste měli doporučeno jet.

Nově doporučujeme:

Odjezd z Prahy EX 147 Landek v 8:24 hod. do Žiliny příjezd 13:38 hod

Odjezd ze Žiliny R 607 Fixinela v 14:45 hod. příjezd Liptovský Mikuláš 15:53 hod.

Samozřejmě, že můžete využít i staré doporučení nebo své vlastní spojení, ale UPOZORŇUJI, ŽE AUTOBUS NEBUDE ČEKAT.

Pokud nestihnete objednaný autobus z Liptovského Mikuláše budete, muset využít místní autobusovou dopravu. Cena cca 1,20,- Euro. Odj. 17:25, 18:55, 21:10 hod.

Jan Kadečka

 

Rubriky: SOSaD pořádá ... |

Proč nesouhlasíme s předem připravenou a státem podporovanou (?) postupnou likvidací Českých drah – aneb proč SOSaD už zase kalí vodu

Rokos_Jiri

Na začátku je zdánlivě bohulibý záměr státu: Umožnit více dopravcům (dopravním společnostem i živnostníkům) podílet se na trhu osobní železniční dopravy podle směrnic EU o liberalizaci trhu a umožnit těmto v převážně budoucnu vytvořeným konkurenčním železničním společnostem a jednotlivcům soutěžit o zákazníky i v oblasti železniční dopravy. Na kolejích v osobní dopravě bude jezdit kdekdo, úplně jako autobusáci a jako už teď jezdí v podstatě kdekdo, v železniční nákladní dopravě. Podle autorů takového projektu dojde ke zlevnění jízdného (možná – teď se to slibuje) a zanikne nynější téměř monopol jediného (byť národního a fakticky státního) dopravce.

Tím i zanikne problematika režijních výhod sama od sebe, protože národnímu dopravci zůstanou oči pro pláč, spousta lokomotiv a řada mizerných i něco moderních vozů a možná několik tratí, které mu zbydou k provozování. Tam si režijky klidně uplatňujte. Ale nejde o režijky. Jde o stávající pracovní místa, o která zaměstnanci ČD přijdou, protože k čemu by Českým drahám ta místa byla (včetně drahého a početného managementu), když při realizaci takového modelu nebudou mít ČD zřejmě koho a kde vozit.

Vlaky s cestujícími bude totiž vozit kdekdo, protože stát zřídí půjčovnu lokomotiv a vozů a bude je zadarmo (!!!) půjčovat kdekomu, kdo získá živnosťák a licenci drážního úřadu k provozování železniční dopravy. A to dnes získá skoro každý, kdo prohlásí, že zaplatil komerční pojistné a je ekonomicky způsobilý, aniž kdo dokáže zjistit, zda je tomu tak, když základní kapitál s.r.o. je jedna koruna česká. To je ovšem kapitál jako noha a případné odškodnění cestujících z přepravy, garantované zákonem, je fakticky, zákon – nezákon, dost problém.

Také zkoušky strojvůdců, vlakvedoucích a průvodčích bude mít kdekdo, protože odborná úroveň nových zaměstnanců (či spíše živnostníků) u nových šéfů bude dál klesat, protože na ní nebude mít nikdo zájem (odborně zdatný personál je drahý personál). Zájem bude na rychlých a levných zkouškách (pracovních podmínkách), aby se vyplatil provoz zajišťovaný studenty a dalšími brigádníky – příležitostnými zaměstnanci, což přinese radikální mezizaměstnaneckou konkurenci v oblasti ceny práce (mzdy), bohužel s výslednicí směrem dolů. Je to vidět v autobusové dopravě žlutých a dalších busů i v železniční dopravě těchto provozovatelů. Na co stálé zaměstnance, vždyť ti jsou podstatně dražší.

Vy, vážení strojvůdci a vlakvedoucí, kteří možná nyní berete víceméně slušné (?) peníze, na ně zapomeňte. Chcete zaplatit vaší odbornost a zkušenosti? Brigádníci a všelijaké rychlokvašky jsou přeci výrazně levnější a kapitalista zaměstnavatel vás bude živit jen za cenu jejich práce a to ještě možná, protože si přinášíte staré a blbé návyky včetně návyku protestovat, když se vám něco nelíbí. A odbory to za vás vyřeší. Na to zapomeňte. A proč se vás nezastane odborová organizace? Protože nebude. Zeptejte se třeba „Jančurovců“ kolik má zaměstnanců, pardon brigádníků, v odborech! Žádného, protože přeci tito lidi jsou tak spokojeni se svými podmínkami, že odbory nepotřebují. Že ne? Tak se jich běžte zeptat.

A co tedy bude s národním dopravcem? Představte si, že v tomto státě jsou všechny tratě a spoje na nich budou provozovány, ať už ve veřejném zájmu nebo komerčně, na základě soutěží a přímého zadání MD. Do nich se sice přihlásí především národní dopravce, který má přeci zaměstnance, lokomotivy a vozy, a potom se přihlásí živnostník Franta a jeho kámoš Pepík, kteří do teď měli truhlárnu. Vozy a lokomotivy nemají, na co také, když je dostanou půjčené zdarma, zaměstnance nemají také, stačí, až vyhrají výběrové řízení, pak se jim budou hrnout sami. A dostanou je od ČD (třeba i přímo), protože ty budou zřejmě muset zredukovat stav personálu dle svých výkonů, tj. skoro žádných, protože podle mého názoru v takové konkurenci nemohou vyhrát jedinou podstatnou soutěž nebo přímé zadání. Viz příklad tratě Plzeň – Most. A na vině nejsou režijky, ale cena jejich nákladů daná drahým a početným managementem, drahými lokomotivami, které plodí drahé odpisy, atd. Režijky jsou jen mlžná clona k soutěži dle podmínek MD pramálo způsobilého dopravce.

Bohužel na tuto ministerskou taškařici nejvíce doplatí zaměstnanci ČD. Ti, aby se uživili a měli kde bydlet, mají nyní hypotéky a úvěry. Musejí tedy někde pracovat. A nakonec budou muset vzít zavděk i nižší mzdou u „truhláře“ když jim nic jiného nezbývá a práce bude jen u nich, i když třeba i za polovičku.

Takže na vaší dráze, kterou nyní jezdíte na režijku do práce a třeba se ještě na ní proháníte jako strojvůdce v pracovním poměru k ČD, bude od vyhlášení výsledků soutěže vozit vlaky nový dopravce, dříve truhlář Franta, který si mezitím veškerou předepsanou dokumentaci jednoduše opatří. Stačí mu trocha vstupního kapitálu, na který mu banky rádi půjčí v rámci programu podpory nových podnikatelů. Náklady na pracovní sílu bude mít „soukromník“ minimální, náklady na vozy a lokomotivy žádné, odpisy z nich také žádné. To mu všechno stát daruje, protože přeci podporuje tržní prostředí a konkurenci a tím, jako na potvoru, i likvidaci svého státního majetku. No a co. Přeci podporujeme soukromé podnikání, které vždy, když se něco zprivatizovalo, tak to vyšlo nejméně 8x dráž než provoz původní, takže už se podnikatelé těší, jak si státní majetek lacino rozeberou, jako už tolikrát dříve.

A jaký to má to navíc nezanedbatelný přínos další? Nebudou odbory! Ty silné železniční odbory, které vám vždy vyjednaly dobré mzdy a další podmínky v rámci slušné kolektivní smlouvy, žádný „soukromník“ u sebe nestrpí. O tom vám můžu vyprávět hodiny a hodiny i s praktickými příklady.

Až se po čase zjistí, že takhle tu železniční dopravu provozovat nelze, pro časté nehody a úrazy cestujících na dráhách, třeba vlivem nekvalifikace a diletantví personálu, když takto vzniklé škody nemá kdo hradit, protože pojišťovny budou odmítat pojistné plnění právě z týchž důvodů a podnikatelé mají přeci ten kapitál o výši jedné Kč, tak cestujícím i vám – zaměstnancům např. náš truhlář prostě nezaplatí a klidně zkrachuje. A nikdy to z něj nikdo nedostane. A to náš stát podporuje?

Nakonec stát bude muset tyto firmičky odkoupit, protože dost pravděpodobně budou dříve či později ohrožovat bezpečnost v železniční dopravě a začne tuto dopravu provozovat (už zase) sám a (doufejme) v nějaké vyšší technické a technologické kvalitě; vzpomeňte, jak to bylo v Anglii. A to si namastí kapsy naši „truhláři“ podruhé. Protože (železniční) podniky, které „vybudovali“ za naše peníze daňových poplatníků, již něco stojí. A mají přidělené výkony – ty nejlepší – takže cena za takové „know-how“ bude pěkně vysoká. A s nimi se možná (nebo určitě) svezou (a také nejméně dvakrát) ti, co to teď připravují. Obviňuji je, že jim to vše musí být již nyní jasné.

Stát, tedy my, kromě toho zaplatí z našich peněz podporu nezaměstnaným železničářům, protože o ně nebude nijak velký zájem, včetně pod cenu prodaným základním prostředkům, atd. A to vše ve jménu politiky volné hospodářské soutěže dopravy na železnici.

Tak to je jeden z důvodů, proč si myslíme, že politika volné hospodářské soutěže v železniční osobní dopravě (tak, jak ji nastavuje MD) je špatná. Tady vůbec nejde o konkurenci, ale o obyčejné postupné rozebrání fakticky státního majetku, který dosud mají ČD, ohrožení zaměstnanosti všech zaměstnanců a v neposlední řadě automatickou likvidaci jejich práv, včetně účasti v odborech a včetně likvidace režijních výhod. To vše bez námahy a přikryto bohulibým pláštěm záměrů vlády, která přeci dělá všechno pro lidi. Pro které ale?

A proč netroubí na poplach další železniční odbory včetně OSŽ? Vždyť jejich předáci sedí v dobře placených postech dozorčích rad železničních firem, mají blízko i na MD a od začátku je jim tento proces znám nebo na něj možná i přímo kývají? Na to si odpovězte sami včetně toho, jak se vás budou zastávat, až třeba budete o dosavadní místa přicházet, možná i díky jejich nynějšímu postoji.

Jiří Rokos, člen GR SOSaD.

Rubriky: Komentáře |

Stát ještě více otevírá železnici soukromým dopravcům. Podle odborářů jde o cílenou likvidaci Českých drah

http://archiv.ihned.cz/c1-65397570-ministerstvo-dopravy-otevira-zeleznici-soukromym-dopravcum-podle-odboraru-jde-o-cilenou-likvidaci-ceskych-drah?utm_source=atlasHP&utm_medium=financebox&utm_term=position-3

Rubriky: Archiv |

Všem odborovým organizacím, působícím v železniční dopravě

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

na základě analýzy současných kroků Ministerstva dopravy (MD) ve vztahu k Českým drahám (ČD), resp. celé skupině ČD, které Svaz Odborářů Služeb a Dopravy považuje za zásadní pro celý segment veřejné dopravy, považujeme za nutné svolat společné jednání všech odborových svazů, působících na železnici.  Cílem by mělo být zaujetí společného stanoviska k záměrům MD, podle našeho názoru představujícím hrozící likvidaci národního dopravce ČD a celé skupiny ČD, tzn. i všech dceřiných společností, i za cenu obcházení rozhodnutí Vlády ČR a usnesení ÚOHS. To považujeme za skandální jednání, kterému nelze nečinně přihlížet, a současně za hrozbu pro všechny zaměstnance.

V příloze zasíláme podrobnější informace, vztahující se k postupu MD.

Jsme nuceni konstatovat, že stávající vážná situace vyžaduje radikální postoj odborových organizací.

Stanovisko SOSaD k hrozící situaci na ČDLikvidace národního dopravce Českých drah…

Generální rada Svazu Odborářů Služeb a Dopravy (SOSaD)

Firemní výbor SOSaD při ČD, a.s.

 

V Praze dne 10. srpna 2016

Rubriky: Komentáře |

Článek o režijkách – I. část

Jak železničáři a důchodci užívají zaměstnanecké jízdní výhody (pokud vůbec) a hlavně:

 Jak dlouho ještě budou?

  1. část

České dráhy se stále více a opakovaně nechávají slyšet, že zaměstnanecký tarif jízdného pro zaměstnance a jejich některé rodinné příslušníky je jim břevnem v oku, protože jim tuto výši jízdného a podmínky pro něj (tedy zejména okruh osob oprávněných používat takové jízdné) nařizuje ministr dopravy v ustavení § 33 zákona č. 77/2002 Sb. (ve znění pozd. předpisů). V důsledku toho ČD vláčí na svých bedrech haldu režistů, kteří svým údajně směšně nízkým jízdným téměř ruinují hospodaření Českých drah, protože ty by měly zhruba o půl miliardy větší příjem z jízdného, než kdyby místo režistů vozily zákazníky s jiným druhy slev.  Ale co nadělají, ministr rozhodl (rozhoduje) podle platného (a prý špatného) zákona a tak ČD nemohou být ve výraznějším zisku (možná vůbec nějakém zisku).

A také do veřejných soutěží vyhlašovaných MD se ČD ze stejných důvodů nemohou přihlásit. Tedy přihlásit se mohou, ale nemohou vyhrát, protože jim za hrbem sedící halda režistů, která, resp. náklady na ně, každé výběrové řízení zhatí přibližně o tuto částku, když režisti se na úkor ČD fakticky obohacují; jeden novinář dokonce napsal, že tyto osoby takovou částku dokonce ČD fakticky dluží.

Rubriky: Komentáře |

Cyklovýlet KOLEM OKOLO OHŘE – 12. srpna 2016

Propozice Cyklovýlet od pramenů Ohře ke stažení zde …

Rubriky: SOSaD pořádá ... |