1. změna PKS ČD Cargo, a.s. 2020/21 + další informace k současnému stavu

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

na základě současné situace ve vývoji pandemie KORONAVIRU a k tomu vládou ČR vyhlášenému nouzovému stavu a dalších restriktivních opatření, které přímo i nepřímo ovlivňují fungování naší společnosti ČD Cargo, a.s., z důvodu dočasného snížení odbytu nebo omezení poptávky po poskytovaných službách, se zaměstnavatel a sociální partneři (OC) včetně našeho svazu po několikadenním jednání dohodli na 1. změně PKS ČD Cargo, a.s.

Hlavním bodem této změny je částečná nezaměstnanost (§ 209 ZP).
Zaměstnavatel a OC se dohodli na změně PKS ČDC a to v těchto bodech:

Příloha 2 – SYSTÉM ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ SPOLEČNOSTI

4.17 Odměňování při převedení na jinou práci a při částečné nezaměstnanosti
4.18 Odměňování při převedení na jinou práci a při částečné nezaměstnanosti
4.17.4 Částečná nezaměstnanost (§ 209 ZP)
V období, kdy zaměstnavatel nemůže přidělovat zaměstnanci práci z důvodu dočasného omezení odbytu nebo omezení poptávky po poskytovaných službách, se uplatňuje částečná nezaměstnanost podle § 209 ZP.

4.17.4.1 V případě, kdy zaměstnavatel nemůže přidělovat zaměstnanci práci v rozsahu týdenní pracovní doby z důvodu dočasného omezení poptávky po jím poskytovaných službách, vzniká v souladu s výše uvedenou platnou právní úpravou překážka v práci na straně zaměstnavatele a zaměstnanci, který nemohl vykonávat práci, přísluší náhrada mzdy ve výši 70 % průměrného výdělku (návrh zaměstnavatele byl 60%).

4.17.4.2 Rozsah použití částečné nezaměstnanosti bude uplatňován na konkrétních pracovištích a u konkrétních zaměstnanců s ohledem na sociální a existenční dopady. Bližší specifikace je uvedena v Opatření č. 0005/2020 Ř O10 GŘ ČDC k aplikaci částečné nezaměstnanosti (§209 ZP) s maximální možnou účastí všech zaměstnanců na konkrétních pracovištích.

Příloha č. 4 POKYN K UPLATŇOVÁNÍ STĚŽEJNÍCH BODŮ PKS
Příloha 2 – Systém odměňování zaměstnanců společnosti
Částečná nezaměstnanost – článek 4.17.4
Částečnou nezaměstnanost uplatňuje zaměstnavatel v případě, kdy nemůže zaměstnanci z důvodu dočasného omezení poptávky po jím poskytovaných službách přidělovat práci v celém rozsahu týdenní pracovní doby.
ČDC vydají po dohodě s OC Opatření č. 0005/2020 Ř O10 GŘ ČDC k aplikaci částečné nezaměstnanosti (§209 ZP).
Nedílnou součástí této dohody je Opatření č. 0005/2020 Ř O10 GŘ ČDC k aplikaci částečné nezaměstnanosti (§209 ZP).
Toto opatření řeší uplatňování a organizování částečné nezaměstnanosti na konkrétních pracovištích a u konkrétních zaměstnanců.
Zaměstnavatel přijal většinu našich návrhů a připomínek ke zmírnění dopadu aplikace § 209 na zaměstnance, kteří by neměli být tímto dotčeni.
Zaměstnavatel spolu s místně příslušnou odborovou organizací při projednávání materiálu dle bodu 2.1 tohoto opatření, přihlédnou ke skutečnostem sociálního a existenčního stavu konkrétního zaměstnance, pokud na to kterákoliv ze stran upozorní nebo o nich informuje sám zaměstnanec.
Stejným způsobem bude zaměstnavatel postupovat ve vztahu k zaměstnanci, který se vrátil z karantény delší než 14 dní nebo z čerpání ošetřovného z důvodu opatření o uzavření školních a dětských zařízení po dobu alespoň 30-ti dnů, pokud se se zaměstnancem nedohodne jinak.
V případě, že u konkrétního zaměstnance přesto dojde v důsledku uplatnění § 209 ZP k nedosažení výše minimální mzdy, zaměstnavatel odvede zákonné pojistné nejméně z minimální mzdy za zaměstnance.

Toto opatření č.0005/2020 Ř O10 GŘ ČDC je platné a účinné od 1. dubna 2020 do 30. června 2020.
V případě pokračování nouzového stavu po 30. 6. 2020 se bude znovu jednat o prodloužení opatření.

1. změna Podnikové kolektivní smlouvy na období od 1. 4. 2020 do 31. 3. 2021 se uzavírá na dobu od 1. dubna 2020 do 31. srpna 2020.

Oba tyto dokumenty v celém znění jsou k dispozici na http://www.sosad.cz/soubory-cd-cargo/ a budou také zaslány FV SOSaD ČDC včetně předsedů ZO SOSaD.
Žádám předsedy ZO SOSaD o zvýšenou pozornost při projednávání těchto záležitostí a též o zvýšený dohled nad dodržováním vydaných opatření.
Dotazy a připomínky směřujte na mne.

Děkuji a přeji všem v této době mnoho zdraví …

Milan Mikeš
Předseda FV SOSaD ČDC

Rubriky: Archiv |

Uzavření kanceláře SOSaD

Vzhledem k nepříznivému vývoji pandemie koronaviru a nařízení vlády, je s okamžitou platností kancelář SOSaD do odvolání uzavřena.

Dle nařízení předsedy svazu pana Kadečky je práce sekretariátu nastavena na režim home office.

V nutných případech volejte sekretářku pí Wellnerovou 730 160 849 nebo předsedu p. Kadečku 604 855 053.

Rubriky: Komentáře |

Soud rozhodl: odvolání J. Duška z čela OSŽ bylo neplatné

Odvolání Jaromíra Duška z funkce předsedy Odborového sdružení železničářů (OSŽ) před 13 lety bylo neplatné. V úterý o tom rozhodl Obvodní soud pro Prahu 7.
Představenstvo organizace odvolalo Duška z čela odborů v září 2007, podle svých kolegů ve vedení zneužíval svoji funkci k osobnímu prospěchu a odbory poškozoval. Podle Duška bylo jeho odvolání v rozporu se stanovami OSŽ a podal žalobu. Odbory nyní řeší, co může rozhodnutí soudu pro jejich organizaci znamenat.
„Odvolání z funkce předsedy bylo neplatné,“ uvedla soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 7 Marie Filippiová. Podle deníku probrala všechny vytýkané skutky a došla k tomu, že se buď nestaly, nebyly závažné, či je Dušek dostatečně vysvětlil. Duška tehdy nahradil Jaromír Pejša. Rozhodnutí soudu není pravomocné. „Určitě se odvoláme,“ reagoval současný předseda OSŽ Martin Malý.

(zdroj zdopravy.cz)

Rubriky: Archiv |

Ve společnosti ČD Cargo, a.s. byla podepsána Podniková kolektivní smlouva 2020/2021

Odborové centrály se spolu se zaměstnavatelem dohodly na znění Kolektivní smlouvy a změně Katalogu zaměstnání s účinností od 1. 4. 2020. U zaměstnanců s tarifní mzdou tak dochází k měsíčnímu navýšení mezd cca o 1000 – 1500 Kč. Dále byla dohodnuta úprava výše podílu příspěvku zaměstnavatele na stravování a úprava výše stravného. Současně dochází k úpravě dalších souvisejících norem, např. čerpání prostředků z centrálního sociálního fondu.

Milan Mikeš a Jana Bartáková

Rubriky: Komentáře |

Odbory na železnici jednaly s čelními představiteli Vlády ČR

V úterý dne 4. února 2020 se na Úřadu vlády ČR konalo setkání zástupců odborových centrál, působících na železnici, na společném jednání s premiérem ČR Andrejem Babišem, místopředsedou vlády ČR, ministrem průmyslu a obchodu a ministrem dopravy Karlem Havlíčkem a předsedou představenstva a generálním ředitelem ČD Václavem Nebeským.

Schůzka byla svolána na základě nedávného společného prohlášení odborových svazů s výzvou k jednání, které bylo zasláno předsedovi vlády s představou vyvolat diskusi a řešit současnou tristní situaci na železnici v ČR.

Stěžejními body k jednání byly bezpečnost železniční dopravy, rozklad síťových služeb železniční osobní dopravy, situace v oblasti jízdních výhod a negativní dopady regionalizace osobní železniční dopravy na síťové fungování železnice, které bylo v mnoha lokalitách České republiky přerušeno.

Předseda i místopředseda vlády vyslechli argumenty zástupců odborů a požádali o součinnost v případě strategických dokumentů Ministerstva dopravy, vlády a ministra, řešících veřejnou železniční osobní dopravu v ČR. Místopředseda vlády a nový ministr dopravyzároveň přislíbil opětovné zavedení společných pracovních schůzek cca v měsíčním cyklu na Ministerstvu dopravy se zástupci odborových organizací.

Bylo dohodnuto, že písemné podklady a návrhy kezlepšenístávající situace na železnici zástupci odborových svazů zašlou k dalšímu řešení premiérovi vlády, místopředsedovi vlády a ministru dopravy ČR tak, aby mohlo dojít k jejich uplatnění na začátku března letošního roku při jednání se zástupci krajů, jejichž jednání a působení v oblasti objednávky a organizace veřejné železniční osobní dopravy vnímají premiér i místopředseda vlády a ministr dopravy shodně s odborovými centrálami velmi negativně. Společným terčem kritiky se stal například Jihomoravský kraj.

5. 2. 2020                                                            Jan Kadečka a Jindřich Berounský

Rubriky: Komentáře |

LDT Pakoštane 2020

Odborová organizace SOSaD pořádá jako již tradičně LDT v Chorvatsku Pakoštane v termínu 12. – 20. 6. 2020

Propozice:LDT Chorvatsko 2020 – nabídka

Přihláška:přihláška tábor 2020

Pokyny:Pokyny k odjezdu a příjezdu 2020

čú: 249769894/0300

 

Rubriky: Komentáře |

Společná informace o kolektivním vyjednávání u Správy železnic, státní organizace, ze dne 30. ledna 2020

Dne 30. ledna 2020 se konalo v sídle zaměstnavatele první společné jednání zaměstnavatele a odborových organizací působících při Správě železnic, státní organizace, v roce 2020.

Zaměstnavatel na jednání předložil návrhy:

 1. změny Podnikové kolektivní smlouvy na rok 2020, který obsahoval:
 • změnu názvu organizace;
 • technickou opravu názvu předpisu pro tvorbu a vydávání vnitřních předpisů a služebních rukovětí;
 • upřesnění podmínek výplaty odměny při významném životním výročí a prvním skončení pracovního poměru.
 1. změny Rámcových zásad FKSP a 1. změny zásad C-FKSP, který obsahoval:
  • změnu názvu organizace;
  • změnu vyplývající z novelizace vyhlášky č. 114/2002 Sb.;
  • zvýšení limitů pro sociální zápůjčky a sociální výpomoci;
  • možnost úhrady smuteční kytice nebo věnce z prostředků FKSP.

Při jednání o podobě 1. změny zásad bylo dohodnuto, že o využití dalších možností vyplývajících z novelizované vyhlášky č. 114/2002 Sb. (např. § 5a příspěvek na dopravu, § 4 příspěvek na mateřské školy, vitamíny, dentální hygienu, optické pomůcky, očkování apod.) včetně případných dopadů do podoby sjednané i budoucí PKS bude jednáno v průběhu roku 2020. Smluvní strany se dohodly, že v průběhu roku vyhodnotí i poznatky z uplatňování nových možností využívání příspěvku na individuální rekreaci z C-FKSP.

Základního přídělu FKSP pro rok 2019 vyplývající z účetní závěrky roku 2018.

Zálohového přídělu FKSP pro rok 2020 (včetně delimitace mezi OŘ Praha a CDP Praha).

Na závěr jednání byly tyto dokumenty přítomnými zástupci odborových organizací  podepsány.

V rámci jednání byly též projednány návrhy pokynů zaměstnavatele v oblasti cestovních náhrad a zabezpečení nového typu kurzu pro přípravu na zaměstnání výpravčí.

Nedošlo k dohodě o návrhu plánu kulturních a sportovních akcí s příspěvkem z C-FKSP, které se mají uskutečnit po 28. 2. 2020.

                                                                     Bc. Lubomír Michalec

 

Rubriky: Komentáře |

Díky aroganci politického vedení Jihomoravského kraje hrozí 30. ledna stávka na železnici Jihomoravského kraje

7. ledna 2020 se v sídle Odborového sdružení železničářů (OSŽ) v Domě Bohemika v Praze Vysočanech v odpoledních hodinách uskutečnilo společné jednání představitelů odborových organizací působících na železnici za účelem domluvy na společném postupu v problematice režijních výhod ČD, a to především kvůli aktuální neakceptovatelné situaci, kdy od 1. ledna 2020 není pro všechny držitele režijek a dokonce zaměstnance ČD zajištěna možnost bez další platby využívat osobní vlaky ČD, objednávané Jihomoravským krajem. Jde o zásadní útok na benefit zlevněného jízdného pro železničáře a na přetřes přišel kuriózní postoj náměstka hejtmana Jihomoravského kraje, odpovědného za resort dopravy, Romana Hanáka, který se jako člen České strany sociálně demokratické staví proti benefitu režijního jízdného v Jihomoravském kraji, kde jsou stanoveny pro železničáře nehorázné příplatky. Po důkladném zhodnocení aktuální situace v oblasti režijních výhod ČD bylo přijato společné stanovisko odborových organizací působících na železnici k této problematice:

Odborové centrály působící na železnici jsou hrubě nespokojeny se stavem, kdy od 1. ledna 2020 není pro většinu držitelů režijek zajištěna možnost využívat režijních jízdních výhod ve vlacích ČD objednávaných Jihomoravským krajem. Žádají proto důrazně všechny zainteresované strany, aby nejpozději do 30. ledna zajistily tuto možnost za reálných a přijatelných cenových podmínek odpovídajících charakteru tohoto benefitu.

Současně žádají zahájení jednání o nalezení systémového řešení problematiky režijních výhod na železnici na tom principu, aby v případě brutto smluv mezi krajem a ČD byla výše případné kompenzace od ČD pro daný kraj za užívání vlaků objednávaných tímto krajem držiteli režijek vypočtena jako podíl z celkové částky vybrané za roční prolongaci režijních výhod všech držitelů režijek odpovídající podílu dotčených vlaků na celkovém objemu vlaků zajišťovaných ČD. V případě, že tyto požadavky nebudou splněny, podporují všechny odborové centrály stávku vyhlášenou OSŽ, která by se týkala železniční dopravy v Jihomoravském kraji.

V Praze dne 7. 1. 2020

Zástupci odborových organizací se dále shodli na tom, že díky kritické situaci na železnici je v současné době nutné vyvolat jednání tripartity ve věci ohrožení bezpečnosti na železnici postupnou paralyzací Drážního úřadu i Drážní inspekce, k systémovému řešení jízdních výhod a nepovedené regionalizaci veřejné dopravy, když se některé kraje v organizaci a tarifu veřejné dopravy utrhly jako samostatné gubernie, což je zároveň totální selhání Ministerstva dopravy.

                                          Jindřich Berounský, Svaz Odborářů Služeb a Dopravy

Rubriky: Komentáře |

PKS SŽDC 2020

PKS SŽDC 2020 ke stažení zde:   PKS

Rubriky: Komentáře |

PKS ČD 2020

Podnikovou kolektivní smlouvu Český drah, a.s., na rok 2020 je možné přečíst zde…

Rubriky: Archiv |