8. společná informace o průběhu kolektivního vyjednávání u SŽDC – stav k 8. 12. 2017

Kolektivní vyjednávání o podobě Podnikové kolektivní smlouvy Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, po 31. 12. 2017 se konalo v sídle organizace dne 8. 12. 2017.

Generální ředitel SŽDC Ing. Pavel Surý a zástupci odborových organizací podepsali Rámcové zásady FKSP a C-FKSP na rok 2018. V pondělí 11. prosince 2017 dojde k jejich zveřejnění a rozeslání na OJ SŽDC.

Zaměstnavatel předložil návrh:

 • navýšení hodnoty stravenek;
 • poskytování kondičních pobytů v roce 2018 ve stejném rozsahu jako v roce 2017.

Aktuální stav:

 • návrh zaměstnavatele na zvýšení nominální hodnoty stravenek na 105 Kč / 85 Kč; OC požadují 110 Kč / 90 Kč;
 • z technických důvodů bylo schváleno zachování rozsahu kondičních pobytů dle předloženého návrhu zaměstnavatele (tj. stav roku 2017) a v pondělí 11. 12. 2017 bude zahájen průzkum zájmu mezi zaměstnanci;
 • bude poskytnuto dohodnuté znění ustanovení článku 10 přílohy 2 PKS – Osobní příplatek všem ředitelům organizačních jednotek SŽDC z důvodu zajištění administrace osobního příplatku zaměstnanců řízené organizační jednotky odměňovaných tarifní mzdou;
 • v rozporu zůstávají ustanovení o navýšení disponibilních prostředků pro výkonové odměny a navýšení sazeb tarifních mezd (tzn. SŽDC navrhuje celkové navýšení MOON včetně odvodů o 5,02 %; OC požadují navýšení MOON včetně odvodů o 12,11 %).

Byla diskutována aktuální otázka sjednávání zásad FKSP v organizační jednotce OŘ Praha na rok 2018 – zástupci OSŽ a ADP, zúčastnění na kolektivním vyjednávání, považují za nejlepší řešení situace dohodu na společném prohlášení zástupců OSŽ a ADP působících při OŘ Praha, aby se zabránilo rozdílné informovanosti zaměstnanců v této oblasti.

Zaměstnavatel přistoupil na návrh OC v úpravě Pokynu ředitele personálního odboru GŘ SŽDC č. 3/2013 – Organizování a financování akcí, hrazených z prostředků C-FKSP: maximální výše věcné ceny pro osoby na 1. – 3. místě v celostátních, oblastních a obvodních (místních) soutěží.

V souladu se zněním současné PKS (bod 2.1.3.1) informoval zaměstnavatel odborové organizace o aktuálně zaslaném návrhu podmínek poskytování komerčního příplatku ze strany Českých drah, a. s.

Další jednání proběhne 15. prosince 2017 v sídle CDP Praha.

Rubriky: Archiv |

7. společná informace o průběhu kolektivního vyjednávání u SŽDC – stav k 7. 12. 2017

Kolektivní vyjednávání o podobě Podnikové kolektivní smlouvy Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, po 31. 12. 2017 se konalo v sídle organizace dne 7. 12. 2017.

Zaměstnavatel předložil komplexní návrh, který řešil následující oblasti:

 1. Kondiční pobyty ve stavu roku 2017 – OC s principem souhlasí, požadují přesun některých profesí z tříleté periody do dvouleté periody.
 2. Závazek zaměstnavatele uhradit svým zaměstnancům, jejich rodinným příslušníkům a svým důchodcům (držitelům jízdních výhod) časové příplatky.
 3. Stanovená týdenní pracovní doba – stav roku 2017.
 4. Stanovená období sjednaná pro rozvržení stanovené týdenní pracovní doby – od 1. 7. 2017 do 31. 1. 2018, od 1. 2. 2018 do 30. 6. 2018, od 1. 7. 2018 do 31. 1. 2019.
 5. Úprava textace osobního příplatku – sjednáno přechodné období do 30. 6. 2018 – do kdy má zaměstnanec možnost předložit doklady prokazující jeho praxi, a další upřesňující úpravy textu.
 6. Výkonová odměna – základní min. sazba 5 % (shoda); v disponibilním objemu je rozpor (OC požadují 6 %, zaměstnavatel navrhuje 5,3 %).
 7. Služební příplatek zaměstnancům HZS – doplnění hodinových sazeb.

Celkový objem nárůstu v návrhu zaměstnavatele je 5,02 % objemu MOON včetně odvodů; OC požadují formou navýšení tarifu a VO celkový nárůst objemu o 12,11 % MOON včetně odvodů.

 V návaznosti na přijetí principu kondičních pobytů bylo dosaženo shody nad rámcovými zásadami FKSP a C-FKSP (účast rodinného příslušníka na kondičním pobytu). Na dalším jednání budou předloženy k podpisu.

 Další jednání proběhne 8. prosince 2017 v sídle zaměstnavatele.

Rubriky: Archiv |

PKS ČD Cargo 30. 11. 2017

Ve čtvrtek 30. listopadu 2017 proběhlo další kolo kolektivního vyjednávání u společnosti ČD Cargo. Tentokrát se o budoucí PKS ČDC na rok 2018 jednalo v domě Bohemika v Praze Vysočanech, a to za účasti Předsedy představenstva p. Ivana Bednárika, MBA.

Kolektivní vyjednávání o podobě PKS 2018 je uzavřeno ve všech bodech, vyjma bodu 5.8.2. a přílohy 1 – mzdové tarify.

Zástupci všech odborových centrál sjednotili svůj návrh na nárůst mezd, který předložili zaměstnavateli, a toto bude hlavním bodem dalšího jednání, naplánovaného na 5. 12. 2017 v Praze Vysočanech.

Rubriky: Archiv |

KRYSAŘ – kulturní akce – muzikál – 27.01.2018 – Praha – Divadlo Kalich

informace ke stažení zde …

Rubriky: SOSaD pořádá ... |

6. společná informace o průběhu kolektivního vyjednávání u SŽDC – stav k 15. 11. 2017

Kolektivní vyjednávání o podobě Podnikové kolektivní smlouvy Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, po 31. 12. 2017 se konalo v sídle organizace dne 15. 11. 2017.

Zaměstnavatel předložil návrh výkonové odměny, tarifních mezd, zpřesnění stávajícího textu PKS u odměňování při neúspěšné odborné zkoušce a zpřesnění principů nárůstu smluvních mezd.

Odborové organizace souhlasily s návrhy v oblastech odměňování při neúspěšné odborné zkoušce a principech nárůstu smluvních mezd.

Dále zaměstnavatel předložil nový návrh tarifních mezd a výkonové odměny, který znamená celkový nárůst mzdových a ostatních osobních nákladů včetně odvodů o 4,4 %. Návrh tarifních mezd a výkonové odměny předložený odborovými organizacemi znamená nárůst 13,73 % mzdových a ostatních osobních nákladů včetně odvodů.

Zaměstnavatel seznámil odborové organizace s připravenými pokyny k výplatě mimořádné jednorázové odměně generálního ředitele splatné se mzdou za měsíc listopad ve výši 2 000 Kč v souladu s dohodou uzavřenou při sjednání 1. změny Podnikové kolektivní smlouvy SŽDC na období 2016 – 2017.

Zaměstnavatel informoval odborové organizace o nové evidenci FKSP na personálním portálu (STKR) a požádal o definování garantů akcí po 1. 1. 2018 (těch, kteří nejsou zaměstnanci SŽDC).

Odborové organizace byly seznámeny s aktuálním průběhem vývoje problematiky jízdních výhod mj. i navržené nové období platnosti od 1. 1. 2018 do 14. 12. 2018. Odborové organizace a zaměstnavatel se shodli na nutnosti otevřít již dohodnutý text kolektivní smlouvy a podmínky upravit v PKS pro rok 2018.

Další jednání proběhne 7. prosince 2017 v sídle zaměstnavatele.

Rubriky: Archiv |

5. společná informace o průběhu kolektivního vyjednávání u SŽDC – stav k 7. 11. 2017

Kolektivní vyjednávání o podobě Podnikové kolektivní smlouvy Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, po 31. 12. 2017 se konalo v sídle organizace dne 7. 11. 2017.

Zaměstnavatel předložil postupně dva nové návrhy v oblasti poskytování výkonové odměny; úpravy pásem pro osobní příplatek a výši minimální výše osobního příplatku při odborné zkoušce dle předpisu SŽDC Zam1 a výše tarifních mezd.

Zástupci odborových organizací přistoupili na návrh zaměstnavatele v rozpětí základní sazby výkonové odměny 4,5 – 20 % v případě dohody ředitele OŘ a příslušných odborových organizací. Zaměstnavatel přistoupil na návrh odborových organizací o sazbách minimální výše osobního příplatku a minimální výše osobního příplatku při odborné zkoušce dle předpisu SŽDC Zam1. Tím je nový článek o poskytování osobního příplatku dohodnut.

V oblasti tarifních mezd došlo ke shodě o principech odstupňování výše tarifní mzdy v jednotlivých tarifních stupních. Nadále však trvá rozpor v procentuálním nárůstu tarifních mezd. V absolutní výši navrhuje zaměstnavatel v návrhu mzdových a ostatních osobních nákladů navýšení o cca 3,7 %; odborové organizace navrhují 10% nárůst navržené tarifní mzdy zaměstnavatelem, což spolu s požadavky na výkonovou odměnu a již uzavřenými příplatky a odměnami generuje požadavek na nárůst o cca 16,5 % objemu mzdových a ostatních osobních nákladů.

Byla diskutována oblast poskytování jízdních výhod.

Odborové organizace obdrželi informaci o rozhodnutí generálního ředitele poskytnout na základě návrhu ředitelů organizačních jednotek mimořádnou odměnu generálního ředitele se mzdou za měsíc říjen 2017 ve výši 2 000 Kč zaměstnancům SŽDC, kteří se podíleli na odstraňování následků orkánu Herwart.

Další jednání proběhne 15. listopadu 2017 v sídle zaměstnavatele.

Rubriky: Archiv |

ČD Cargo, a.s. – kolektivní vyjednávání PKS 2018 Kraskov

Ve dnech 30. 10. – 2. 11. 2017 proběhlo v hotelu EA Kraskov kolektivní vyjednávání o obsahu PKS 2018 za účasti zástupců 9 odborových centrál a zástupců zaměstnavatele. Toho zastupovali Ing. Zdeněk Škvařil, člen představenstva pověřený řízením úseku provoz, Ing. Mojmír Bakalář, ředitel odboru lidských zdrojů, Mgr. Pavla Kreischová, vedoucí oddělení sociální a mzdové, Ing. Martin Šimek, finanční ředitel, Ing. Tomáš Tóth, ředitel ekonomiky a finančního řízení a ve středu 1. 11. se k jednání připojil i předseda představenstva pan Ivan Bednárik.

Po čtyřdenním konstruktivním jednání byla nalezena shoda nad většinou článků nové PKS ČD Cargo 2018.

Nárůst mezd se nepodařilo uzavřít, toto bude podstatným bodem na dalším jednání, které je plánováno na 16. 11. 2017 v Praze 9 – Vysočanech, v sídle OSŽ.

Rubriky: Archiv |

7. ročník alpského lyžování 17.01.2018 – 21.01.2018

Propozice ke stažení zde …

Rubriky: SOSaD pořádá ... |

Turnaj v Libouchci

Výsledky fotbalového turnaje v Libouchci 28. – 29. 10. 2017:

 1. Žst. Děčín východ              
 2. SOSaD Praha
 3. Zarážka Děčín
 4. Žst. Cheb
 5. Žst. Ústí nad Labem

Na snímku vítězný tým Žst. Děčín…

Rubriky: SOSaD pořádá ... |

ČD Cargo, a.s. – kolektivní vyjednávání PKS 2018

Dne 3. 10. 2017, na jednání odborových centrál a zástupců zaměstnavatele ČD Cargo, a.s., bylo zaměstnavatelem předáním návrhu PKS 2018 zahájeno kolektivní vyjednávání.

Návrh předloženého dokumentu vychází z aktuální PKS, pouze s několika drobnými změnami.

Dále byl odborářům předložen návrh na změnu Zásad pro poskytování osobního ohodnocení, které jsou nedílnou součástí PKS.

OC zpracovaly na společném jednání 16. 10. 2017 protinávrh, který byl předložen zaměstnavateli.

Kolektivní vyjednávání pokračuje ve dnech 30. 10. – 2. 11. 2017 výjezdním zasedáním (jak již bývá zvykem) v Kraskově.

Za naši odborovou organizaci se zúčastní vedoucí týmu Milan Mikeš a Jana Bartáková.

 

 

 

Rubriky: Archiv |