Zásady FKSP u Správy železnic, státní organizace, pro rok 2024, SJEDNÁNY!

Dne 27. 3. 2024 pokračovalo v sídle organizace jednání zaměstnavatele a odborových organizací.
Po delší diskuzi došlo, na základě ústupků všech jednajících stran, ke sjednání Zásad pro tvorbu a používání Fondu kulturních a sociálních potřeb Správy železnic, státní organizace, pro rok 2024.
Principy sjednaného dokumentu:

  1. Příspěvek na individuální rekreaci 5 000 Kč/zaměstnanec, a to prostřednictvím CK ČD travel a sjednaných cestovních kanceláří (CK Ave Tour, CK Azzuro Tour Operator, CK Brenna, CK Canaria Travel, CK Čedok, CK Exim tours, CK Fischer, CK Mayer & Crocus, CK NEV-DAMA, CK Travel Family, CK TUI). Zaměstnanci budou moci požádat i o individuální návrh pobytu, a i možnost využití zveřejněných Last minute pobytů. Žádosti bude možné podávat prostřednictvím STKR od 2. dubna 2024 do 31. října 2024.
  2. Příspěvek na tábory dětí a mládeže (TDM) 3 000 Kč/dítě (i mimo nabídku CK ČD travel). Zaměstnanec se může rozhodnout, zda příspěvek na dítě 3 000 Kč využije pro TDM nebo na individuální rekreaci dle bodu 1. – žádosti bude možné podávat prostřednictvím STKR od 2. dubna 2024 do 31. října 2024.
  3. Možnost předkládání žádostí na příspěvek z FKSP na sportovní a kulturní akce v organizačních složkách bude otevřena až v návaznosti na vývoj čerpání prostředků na individuální rekreace a TDM dle bodu 1. a 2.
  4. Byla sjednána dohoda v rozsahu čerpání prostředků na činnost odborových organizací.
  5. Zaměstnancům, kteří mají sjednán příspěvek na penzijní spoření bude automaticky navýšen příspěvek z FKSP o 300 Kč/měsíčně. Příspěvek z FKSP v měsíci březnu bude 900 Kč (příspěvek za 1. Q 2024).
  6. Dary peněžní za pracovní výročí. Za měsíc březen 2024 budou vyplaceny dary i za měsíc leden 2024 a únor 2024.

V rámci jednání byly schváleny 3 sociální výpomoci z organizačních složek.

 

Další jednání proběhne v sídle organizace dne 30. dubna 2024.

Rubriky: Archiv |

SOSaD oslovil Evropskou komisi a kompetentní instituce České republiky kvůli veřejné zakázce a okolnostem jejího přidělení dopravci z holdingu Regiojet Ústeckým krajem

Svaz Odborářů Služeb a Dopravy (SOSaD) oslovil Evropskou komisi a stěžejní  instituce České republiky, dohlížející na právní stav a veřejné zakázky na železnici, upozorněním na soustavné porušování legislativy a nestandardní okolnosti výběru dopravce při přidělování veřejných zakázek dopravcům holdingu RegioJet Ministerstvem dopravy a Ústeckým krajem.

Kromě Generálního sekretariátu Evropské komise byla oslovena Generální ředitelství pro hospodářskou soutěž a Generální ředitelství pro mobilitu a dopravu. Z českých institucí svaz oslovil Ministerstvo dopravy, Ministerstvo financí, Ministerstvo spravedlnosti, Vrchní státní zastupitelství v Praze, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, Krajský soud v Brně co by rejstříkový, „dohlížející“ již 12 let na ignoraci zákona o účetnictví ze strany dopravců holdingu RegioJet, a zároveň Ústecký kraj, který podle dosavadních poznatků uspořádal veřejnou soutěž s předem jasným vítězem, který bude nejlevnější, ale přitom nemusí moc spolehlivě jezdit, někdy dokonce vůbec.

Upozornění poukazuje na skutečnost, že do dnešního dne a za celou dobu působení firem, resp. dopravců holdingu RegioJet, dříve Student Agency nebyla zveřejněna konsolidovaná účetní závěrka holdingu. Z veřejných listin vyplývá velmi kreativní účetnictví propojených firem a tolerování nedostatků v účetnictví umožňuje praní špinavých peněz, zároveň nepřináší věrohodné vysvětlení prostředků, za které byl nakoupen vozový park dopravců holdingu RegioJet. Nezveřejnění konsolidované účetní závěrky holdingu je porušením více ustanovení § 22 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Představuje zároveň jednoznačnou konkurenční výhodu dopravců holdingu RegioJet oproti dalším železničním dopravcům, kteří povinnosti, dané zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, plní a mají s tím přirozeně spojené náklady.

S výše uvedenými skutečnostmi a rozporem s legislativou oslovil Svaz Odborářů Služeb a Dopravy prostřednictvím datové schránky 30. 1. 2024 příslušný rejstříkový soud – Krajský soud v Brně, avšak doposud bez jakékoliv odezvy.

Soustavné porušování legislativy je dopravci RegioJet, resp. jeho předchůdci nepochopitelně tolerováno už od roku 2011, kdy došlo k porušení zákona 266/94 Sb., o drahách. Na české koleje se poprvé dostal dopravce, který nesplnil podmínky pro vydání licence k provozování drážní dopravy. Tehdy Drážní úřad „přehlédl“ nesplnění finanční způsobilosti dopravcem Regiojet, a.s., který měl povinnost do 30. 6. 2011 doložit auditovanou účetní závěrku za rok 2010. První účetní závěrka byla auditorem ověřena až v říjnu 2012 za rok 2011, a to za velkých nesrovnalostí. Od roku 2011 dochází doslova k ignoraci zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a za celou dobu nebyla nikdy zveřejněna konsolidovaná účetní závěrka holdingu.

Transparentní účetnictví a dodržování platné legislativy by mělo být v České republice a Evropské unii základním předpokladem pro ucházení se o veřejnou zakázku. To je celkem jednoznačný názor tvůrců i garantů evropské legislativy, nectí jej však doposud ani Ministerstvo dopravy, Ministerstvo financí ani Ministerstvo spravedlnosti a přes výše uvedené a netransparentní účetnictví přidělilo dopravcům holdingu RegioJet výkony na dálkových rychlíkových linkách R8, R9 a R23 za velmi nestandardních okolností. 

Evropská komise a výše uvedené instituce byly zároveň dopisem s upozorněním seznámeny s podnětem svazu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 30. 12. 2023.

Jindřich Berounský

Rubriky: Archiv |

Informace o jednání zaměstnavatele s odborovými organizacemi dne 20. února 2024 – ADP nezměnila stanovisko – příspěvky z FKSP nelze čerpat

Dne 20. 2. 2024 pokračovalo v sídle organizace jednání zaměstnavatele a odborových organizací.

Jednání o podobě Zásad pro tvorbu Fondu kulturních a sociálních potřeb bylo vymezeno včerejším večerním písemným stanoviskem Aliance drážního provozu, kdy potvrdila přetrvávající nesouhlas a stejně jako na minulých jednáních nabídla sjednat nesporné části, tj. příspěvek na činnost odborové organizace, sociální výpomoci, příspěvek na penzijní spoření, dary při pracovních výročích, na sportovně-kulturní akce a neposkytovat 27 mil. Kč určených jako příspěvek na rekreaci a TDM (ale tuto částku rovnoměrně rozdělit mezi zaměstnance, tj. cca 1 500 Kč/zaměstnanec).

Žádná z dalších OC ani zaměstnavatel s návrhem částečného čerpání příspěvku FKSP opětovně nesouhlasili.

V průběhu jednání Federace vlakových čet informovala o změně svého stanoviska z jednání ze dne 9. 2. 2024 a potvrdila svůj souhlas s návrhem Rozpočtu FKSP 2024. Jak vyplývá z výše uvedeného Zásady pro tvoru Fondu kulturních a sociálních potřeb Správy železnic, státní organizace, na rok 2024 a Rozpočet FKSP na rok 2024 nejsou podepsány ze strany Aliance drážního provozu, a tak nadále není možné jakékoliv plnění FKSP.

Zástupci zaměstnanců byli seznámeni s připravovanou Manažerskou akademií, s vypořádáním připomínek ke směrnici SŽ SM110 Předepisování náhrad škod zaměstnancům státní organizace Správa železnic, se mzdovým vývojem za leden 2024, s informacemi z jednání pracovní skupiny výstrojních součástí a OOPP a s připravovanými úpravami organizačních řádů k 1. 3. 2024.

Další jednání proběhne v sídle organizace 27. března, přičemž zaměstnavatel je průběžně připraven umožnit zástupci Aliance drážního provozu podepsat příslušné listiny a zejm. tím otevřít možnost zahájit žádosti o rekreace a TDM.

Rubriky: Archiv |

Informace o jednání zaměstnavatele s odborovými organizacemi dne 9. února 2024 – ke sjednání zásad FKSP na rok 2024 chybí podpis ADP – příspěvky z FKSP nelze čerpat!!!

Dne 9. 2. 2024 pokračovalo v sídle organizace jednání zaměstnavatele a odborových organizací.

Žádná z odborových organizací nezměnila své stanovisko z minulého jednání, a i z průběhu jednání vyplynulo, že zástupci odborových organizací svůj pohled na čerpání prostředků FKSP měnit nechtějí. Z toho důvodu došlo k připojení podpisu sedmi odborových organizací (OSŽ, SOSaD, FVČ, UŽZ, DUO, FŽ ČR, FV), z jednání omluvená FSČR podpis deklarovala.

Návrh rozpočtu FKSP na rok 2024 byl odsouhlasen sedmi odborovými organizacemi (OSŽ, SOSaD, UŽZ, DUO, FŽ ČR, FV a FSČR). Kromě dále zmíněné ADP nesouhlasí FVČ z důvodu požadavku na navýšení prostředků na činnost odborových organizací. U odborové organizace ADP ke změně stanoviska nedošlo a svůj podpis pod Zásady pro tvoru Fondu kulturních a sociálních potřeb Správy železnic, státní organizace, na rok 2024 a Rozpočet FKSP na rok 2024 nepřipojila.

Principy osmi odborovými organizacemi odsouhlaseného návrhu:
– další měsíční příspěvek na penzijní spoření ve výši 300 Kč/zaměstnanec, který dostává příspěvek dle SŽ SM029;
– příspěvek na individuální rekreaci do 5 000 Kč/zaměstnanec;
– příspěvek 1x ročně do 3 000 Kč pro každé dítě do věku 16 let na rekreaci nebo tábor dětí a mládeže (dle výběru zaměstnance);
– prostředky na konání sportovních a kulturních akcí v organizačních složkách, kdy by bylo rozpočtováno 800 Kč/zaměstnanec, přičemž maximální limit pro jednotlivce je ve výši 3 000 Kč a umožnění zahraničních sportovních a kulturních aktivit v nižší míře než v roce 2023;
– sociální výpomoci a zápůjčky v principech roku 2023;
– peněžní dary při pracovních výročích 20, 30 a 40 let ve výši 3 000 Kč;
– pořízení smuteční kytice či věnce do výše 5 000 Kč.

Aliance drážního provozu nesouhlasí s příspěvkem na rekreace a TDM, a to z důvodu nedostatečných rozpočtovaných prostředků na všechny zaměstnance. Navrhuje rozpočtovanou částku cca 27 mil. Kč rozdělit buď limitem 1 500 Kč na rekreaci každého zaměstnance SŽ anebo 1 500 Kč nahrát každému zaměstnanci na digitální čipovou kartu.

Jelikož nedošlo ke shodě všech není možné žádného čerpání z FKSP.

Další jednání proběhne v sídle organizace 20. 2. 2024.

 

Mgr. Lubomír Michalec

Rubriky: Archiv |

Informace o jednání zaměstnavatele s odborovými organizacemi dne 30. ledna 2024

V sídle organizace pokračovalo jednání o podobě zásad FKSP SŽ na rok 2024 za účasti zástupců všech odborových centrál.

Osm odborových organizací souhlasilo s kompromisním návrhem zaměstnavatele, který obsahuje:

– další měsíční příspěvek na penzijní spoření ve výši 300 Kč/zaměstnanec, který dostává příspěvek dle SŽ SM029;- příspěvek na individuální rekreaci do 5 000 Kč/zaměstnanec;
– příspěvek 1x ročně do 3 000 Kč pro každé dítě do věku 16 let na rekreaci nebo tábor dětí a mládeže (dle výběru zaměstnance);
– prostředky na konání sportovních a kulturních akcí v organizačních složkách, kdy by bylo rozpočtováno 800 Kč/zaměstnanec, přičemž maximální limit pro jednotlivce je ve výši 3 000 Kč a umožnění zahraničních sportovních a kulturních aktivit v nižší míře než v roce 2023;
– příspěvek na činnost odborových organizací k zajištění jejich činnosti v roce 2024;
– sociální výpomoci a zápůjčky v principech roku 2023;
– peněžní dary při pracovních výročích 20, 30 a 40 let ve výši 3 000 Kč;
– pořízení smuteční kytice či věnce do výše 5 000 Kč.

Aliance drážního provozu nesouhlasí s příspěvkem na rekreace a TDM, a to z důvodu nedostatečných rozpočtovaných prostředků na všechny zaměstnance. Navrhuje rozpočtovanou částku cca 27 mil. Kč rozdělit buď limitem 1 500 Kč na rekreaci každého zaměstnance SŽ anebo 1 500 Kč nahrát každému zaměstnanci na digitální čipovou kartu.

V rámci jednání byl schválen základní příděl FKSP pro rok 2023 a zálohový příděl pro rok 2024.

Další jednání proběhne v sídle organizace 9. 2. 2024.

Rubriky: Archiv |

LDT Chorvatsko Pakoštane 2024

Oblíbený tábor se bude letos konat v termínu od 14. do 23. 6. 2024.

Číslo účtu pro platbu: 0249769894/0300

 

LDT Chorvatsko 2024 – nabídka

 

přihláška tábor ( lze vyplnit PC ) 2024

Rubriky: LDT Chorvatsko Pakoštane 2024 |

Kam kráčí Centrum techniky a diagnostiky Správy železnic? Aneb když generál Svoboda osobním dopisem likviduje Svobodu…

Základním posláním Centra techniky a diagnostiku (dále CTD) je zajišťovat diagnostiku, technický servis a rozvoj v oblasti provozuschopnosti železniční dopravní cesty včetně výkonu správy a provozu rádiových sítí a dílčích částí jednotného evropského vlakového zabezpečovače ETCS na železniční dopravní cestě. CTD je také gestorem norem a technologií.

Tato instituce je vnitřní organizační jednotkou Správy železnic. Byla vnímána jako třešnička na dortu, kam se dostali dlouholetí praktici a odborníci, kteří mají největší předpoklady zajišťovat technickou progresi na železnici. Jak se však ukazuje v poslední době, postavení této instituce a její ukotvení v organizační struktuře Správy železnic má do ideálu daleko. Hospodářská činnost …

Celý článek Jindřicha Berounského zde:

Rubriky: Postřehy Jindřicha Berounského |

Neradostné bilancování roku 2023 pro České dráhy

5. prosince 2023 došlo k dohodě odborových centrál a vedení Českých drah o Podnikové kolektivní smlouvě, která přinesla přilepšení o tarifní stupeň strojvedoucím a strojmistrům. Jinak navýšení do tarifních mezd ve výši 2,3% a každý zaměstnanec obdrží měsíčně mimořádnou odměnu ve výši 1.000 Kč, která má představovat průměrný nárůst 2,2%. Měsíční nárůst každého zaměstnance (včetně smluvních mezd) by měl být 4,5%. Zároveň se ustoupilo od redukcí KOP, dodatkového volna a mimořádných odměn při životním výročí. Od 1. 4. 2024 si o 1 tarifní stupeň výše polepší vlakový doprovod. Pokud se podíváme za hranice do Německa a Rakouska, nadále se rozevírají nůžky a pokračuje až děsivý mzdový propad všech zaměstnanců ČD.

Ministerstvo dopravy podle očekávání završilo první otevřenou soutěž na provoz dálkových vlaků v případě linky R9 Praha Brno přes Vysočinu a 3. května podepsalo smlouvu na 15 let s dopravcem RegioJet, který v tendru „porazil“ České dráhy. Dopravce má od prosince 2026 vyjet s úplně novými jednotkami od polské společnosti PESA Bydgoszcz.

Celý článek J. Berounského zde: Neradostné bilancování roku 2023 pro České dráhy

Rubriky: Postřehy Jindřicha Berounského |

PKS ČD na rok 2024

PKS ČD, a.s., na rok 2024

Rubriky: Archiv |

PKS SŽ 2024

Celá kolektivní smlouva ke stažení zde:  SŽ PKS 2024

Rubriky: Archiv |