Informace z kolektivního vyjednávání ČD Cargo – 30. 11. 2016

Třídenní jednání o návrhu PKS ČD Cargo, a.s. pro rok 2017, které proběhlo v Praze Libni,  přineslo již značné výsledky. Byly uzavřeny všechny dříve rozporované či neuzavřené body celého návrhu  nové PKS. U některých ustanovení bylo dohodnuto navýšení oproti platné PKS, přesné změny budou zveřejněny až po uzavření celé PKS.

Rozpor tak zůstává pouze u přílohy č.2.1, tabulky A – mzdové tarify.

Příští jednání je naplánováno na 2. 12. 2016 od 10:00 hodin v Praze.

Jana Bartáková, Milan Mikeš

 

Rubriky: Archiv |

Společné stanovisko odborových svazů k hrozivé situaci na železnici

Zpráva je ke stažení zde: spolecne-stanovisko-odborovych-organizaci-k-md

 

Bude ?

img-obrazky-cz

Nebude?

Rubriky: Archiv |

3. společná informace o průběhu kolektivního vyjednávání u SŽDC – stav k 30. 11. 2016

Na společném jednání zaměstnavatele a odborových organizací dne 30. října 2016 v sídle organizace předložil zaměstnavatel návrh změny Pokynu Ř O10 č. 3/2013, který byl projednán a odsouhlasen.

Zaměstnavatel předložil návrh na vyplacení jednorázové mimořádné odměny generálního ředitele se mzdou za měsíc listopad 2016 ve výši 2 000 Kč pro zaměstnance SŽDC při splnění stanovených podmínek jako součást návrhu zaměstnavatele k vyjednávání o 1. změně PKS SŽDC na období 2016 – 2017.

Oblast tarifní mzdy: zaměstnavatel navrhuje + 0,8 % OC požadují + 6 %

Profesní odměna: přetrvává rozpor

Výkonová odměna předběžně ve shodě: zaměstnavatel navrhuje u dohodnutého okruhu zaměstnanců OŘ výkonovou odměnu v novém rozmezí 3,5 % až 17 % (dosud 4 % až 12 %) při zvýšeném objemu použitelných prostředků na úroveň 5,0 % tarifních mezd (dosud 4,6 %).

KOP: OC navrhují rozšíření o jednu profesi v řízení provozu a přesuny u některých profesí řízení provozu z tříleté periody do dvouleté periody.

Další jednání se uskuteční dne 13. 12. 2016 v sídle zaměstnavatele.

Bc. Lubomír Michalec

Rubriky: Archiv |

2. společná informace o průběhu kolektivního vyjednávání u SŽDC – stav k 28. 11. 2016

Na společném jednání zaměstnavatele a odborových organizací dne 28. října 2016 v sídle organizace předložil zaměstnavatel návrh nového znění bodu 2 článku 4 přílohy č. 1 – Stanovená období sjednaná pro rozvržení stanovené týdenní pracovní doby: v roce 2017 budou od 1. února 2017 vyrovnávací období stanovena takto:

 • u HZS od 1. února 2017 do 31. prosince 2017;
 • u ostatních zaměstnanců s nerovnoměrně rozvrženou stanovenou týdenní pracovní dobou od 1. února 2017 do 30. června 2017, a od 1. července 2017 do 31. ledna 2018.

V dalších doposud rozporných bodech PKS nedošlo ke shodě (viz 1. společná informace). Zaměstnavatel navrhl zachování stávajícího členění a výše tarifních mezd a rozšíření využití možnosti zvýšené výkonové odměny v novém rozmezí 3,5 % až 17 % (dosud 4 % až 12 %)  při zvýšeném objemu použitelných prostředků na úroveň 4,8 % tarifních mezd (dosud 4,6 %). Odborové organizace setrvávají na svém požadavku nárůstu tarifních mezd o 8 %.

Došlo ke shodě a podepsání dokumentů:

 1. Rámcové zásady pro tvorbu a používání fondu kulturních a sociálních potřeb Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, pro rok 2017
 2. Zásady hospodaření s CENTRALIZOVANÝMI PROSTŘEDKY fondu kulturních a sociálních potřeb Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, pro rok 2017

Oba dokumenty budou v nejbližších dnech zveřejněny na stránkách odboru personálního.

Další jednání se uskuteční dne 30. 11. 2016 v sídle zaměstnavatele.

Bc. Lubomír Michalec

Rubriky: Archiv |

Vánoční trhy v Drážďanech a pevnosti Königstein – 07.12.2016

Propozice ke stažení zde …

Rubriky: SOSaD pořádá ... |

Otázky Václava Moravce 13. 11. 2016

     V Otázkách Václava Moravce bude s Radimem Jančurou v neděli 13. 11. 2016 od 13:00 do 13:40 diskutovat místopředseda FV ČD Jindřich Berounský. Zveme Vás k obrazovce…

Rubriky: Komentáře |

Informace z kolektivního vyjednávání ČD Cargo, a.s.

Ve dnech 7. 11-10. 11. 2016 se uskutečnilo kolektivní vyjednávání společně se zaměstnavatelem v Kraskově u Třemošné.

V úvodu jednání promluvil člen představenstva pověřený řízením úseku provozu Ing. Zdeněk Škvařil a následně nás Ing. Tomáš Töth  seznámil s finanční situací společnosti.

Během čtyřdenního pracovního jednání byla projednána ustanovení PKS a související interní normy. Dále byl diskutován nový bod – Motivace zaměstnanců a na závěr byla projednána novelizace směrnice o spolupráci zaměstnavatele a odborových organizací.

Další jednání proběhnou v Praze ve dnech 28. – 30. 11. 2016 a 5. 12. 2016.

Milan Mikeš, Jana Bartáková

Rubriky: Archiv |

Informace z jednání odborových centrál k návrhu PKS ČD Cargo 2017.

Ve dnech 31. 10. až 3. 11. 2016 proběhlo jednání odborových centrál působících v ČD Cargu o návrhu PKS ČDC 2017, který předložil zaměstnavatel. Přes počáteční, ne vždy shodné názory na úpravu některých bodů kolektivní smlouvy a občas bouřlivou diskusi, byl zpracován protinávrh, pod který se ve shodě podepsali zástupci  všech odborových centrál, zúčastněných na jednání.

Při tomto jednání byl, rovněž ve shodě, vytvořen nový text PERs 42 -B-2011/Zásady poskytování osobního ohodnocení.

Kolektivní vyjednávání bude pokračovat od 7. 11. do 10. 11. 2016 v Kraskově, již společně se zaměstnavatelem.

 

Jana Bartáková, Milan Mikeš

Rubriky: Archiv |

1. společná informace o průběhu kolektivního vyjednávání u SŽDC – stav k 4. 11. 2016

Kolektivní vyjednávání o 1. změně Podnikové kolektivní smlouvy Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, na období 2016-2017 bylo zahájeno zasláním návrhu zaměstnavatele odborovým organizacím dne 18. října 2016. Návrh obsahoval text příloh č. 2, 3 a 4 PKS pro rok 2017 (platnost těchto příloh byla sjednána pouze pro rok 2016) a dále drobné úpravy základního textu PKS a přílohy č. 1.

Na společném jednání zaměstnavatele a odborových organizací dne 21. října 2016 byl návrh zaměstnavatele podrobně představen a byl uzavřen Dodatek č. 1 k Dohodě o zásadách kolektivního vyjednávání o uzavření Podnikové kolektivní smlouvy Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, na období po 31. 12. 2015, sjednané mezi SŽDC a OC, včetně jejích změn. Byl domluven termín pro předání společného stanoviska odborových organizací na pondělí 31. října 2016.

V pondělí 31. října 2016 předali a představili zástupci odborových organizací společné stanovisko k návrhu zaměstnavatele již v rámci výjezdního jednání na Kraskově.

V úterý 1. listopadu 2016 zahájil generální ředitel SŽDC Ing. Pavel Surý výjezdní kolektivní vyjednávání o 1. změně PKS SŽDC na období 2016-2017.

Došlo ke shodě v těchto původně sporných oblastech:

 • Základní text PKS bod 2.3.1: změna názvu Zásad pro tvorbu a používání fondu kulturních a sociálních potřeb na Rámcové zásady pro tvorbu a používání fondu kulturních a sociálních potřeb
 • Základní text PKS bod 2.3.2: forma zveřejnění Rámcových zásad pro tvorbu a používání fondu kulturních a sociálních potřeb: na intranetu SŽDC
 • Základní text PKS – Odstupné 3.1.6 bod B) písm. a): doplnění podmínky nepřetržitého odpracování 5 let před skončením pracovního poměru z důvodu ztráty zdravotní způsobilosti
 • Základní text PKS bod 4.8 a 4.9: zachování stávajícího textu
 • Základní text PKS bod 4.10 bod. 2. 3. a 4: sjednání platnosti příloh pro rok 2017 (analogicky upraveno bod 1 příloh 2., 3. a 4 tj. období platnosti od 1. ledna 2017 do 31. prosince 2017)
 • Příloha č. 1: v článku 6 bod 4 a v článku 7 bod 6 – prokazatelná žádost zaměstnance (tj. písemnou formou v listinné formě nebo e-mailem, nebo s využitím příslušné elektronické aplikace zaměstnavatele)
 • Příloha č. 2 stanovení sazby odměny za pracovní pohotovost: ve výši stejné jako v roce 2016
 • Příloha č. 2 překážky na straně zaměstnavatele: zachování náhrad ve výši roku 2016
 • Příloha č. 2 příplatek za práci přesčas: zachování ve výši a způsobu poskytování roku 2016
 • Příloha č. 2 příplatek za práci o sobotách a nedělích: ve výši stejné jako v roce 2016
 • Příloha č. 3: podmínky pro poskytnutí poukázky na jídlo v nominální hodnotě 100 Kč a 80 Kč stejné jako v roce 2016
 • Příloha č. 3: zvýšení nominální hodnoty další poukázky na jídlo u určených zaměstnanců HZS ze 40 Kč na 50 Kč
 • Příloha č. 4 podmínka nepřetržité odpracované doby nejméně 26 let pro zaměstnání v tabulce č. 3 (profese infrastruktury)

Nedošlo ke shodě v těchto sporných oblastech:

 • Příloha č. 1: vyrovnávací období v roce 2017
 • Příloha č. 2: tarifní mzdy (počet sazeb a výše tarifní mzdy)
 • Příloha č. 2: délka rozdělení pro poskytování příplatku za dělenou směnu
 • Příloha č. 2: výkonová odměna (minimální sazba výkonové odměny, minimální výše mzdových nákladů pro výkonovou odměnu, výše rozpětí základní sazby výkonové odměny v případě sjednání dohody s odborovými organizacemi na úrovni oblastních ředitelství)
 • Příloha č. 2: poskytování profesní odměny
 • Příloha č. 2: poskytování odměny při významném životním výročí a při prvním skončení pracovního poměru
 • Příloha č. 4: Výčet profesí s nárokem na KOP

Dále bylo jednáno o návrhu zaměstnavatele Rámcových zásad pro tvorbu a používání fondu kulturních a sociálních potřeb a o Zásadách C-FKSP. Zatím nedošlo ke shodě v některých ustanoveních. Dále byla představena příprava zveřejňování nabídek akcí, přehledu čerpání, přihlášek a žádostí FKSP apod. také do personálního portálu (STKR), která bude realizována v průběhu roku 2017. Příslušně byl upraven i text Rámcových zásad FKSP.

Další jednání se uskuteční dne 28. 11. 2016 v sídle zaměstnavatele.

Rubriky: Archiv |

Skandál Ministerstva dopravy a SŽDC při přídělu tras vlaků Praha – Brno aneb „vylepšujeme džungli“ na české železnici

Neuvěřitelné postoje zaujímají Ministerstvo dopravy (MD) a Správa železniční dopravní cesty, s.o. (SŽDC) v případě přídělu kapacity dopravní cesty, resp. tras vlaků na lince Praha – Brno. Do lukrativních časů odjezdů plánovaných vlaků Českých drah (ČD) z Brna na Prahu v 6.09, 7.09 a 8.09, z Prahy zpět do Brna v 15.19, 16.19 a 17.19 vstoupil soukromý dopravce RegioJet a jakoby náhodou požaduje ty samé. V médiích proběhla zpráva, že soukromý dopravce RegioJet zvítězil a byl upřednostněn, avšak na internetu v informačním systému jízdních řádů na IDOSu, resp. na jizdnirady.idnes.cz najdeme v těchto stejných časech spoje ČD i RegioJetu. ČD s nimi nadále počítají. Vedle toho státní tajemník – 1. náměstek ministra dopravy a předseda řídícího výboru ČD Tomáš Čoček, tzn. první člověk státu v rámci národního dopravce ČD lobbuje na Slovensku pro pokračování konkurenčních tras soukromého dopravce RegioJet po slovenském území, kde jeho služby v úseku Kúty – Bratislava nadšení nebudily.  Zdá se vám to neuvěřitelné? Česká realita, kterou nemají na Balkáně ani v jiných koutech světa.

Je zřejmé, že „bezradné“ Ministerstvo dopravy, stále více směrované a ovlivňované soukromými dopravci, změnilo taktiku ve věci prosazované živelné „liberalizace“ trhu, která místo aby vytvářela podnikatelský prostor, tak spíše vypadá jako čím dál lepší džungle na železnici. Související a pro soukromé dopravce žádoucí souběžný proces postupné likvidace národního dopravce není potřebné provádět složitou cestou změny zákona o ČD, a.s., ani vyhlašováním soutěží dopravců o zajišťování veřejných služeb v přepravě cestujících s kompenzací veřejných rozpočtů, ani cestou privatizace národního dopravce. Je daleko snazší způsob, jak „vytěsnit“ národního dopravce z trhu osobní železniční dopravy, nahradit jej novým soukromým dopravcem a vyhnout se transparentním postupům. Postačí aplikovat geniální scénář, který spočívá v tom, že:

 • MD vyloučí lukrativní trasu z objednávky státu pro zajištění dopravní obslužnosti státu až po té, co má jistotu, že o trasu u provozovatele dráhy požádal soukromý dopravce. ČD, vědomy si možných potíží v zajišťování dopravní obslužnosti jako celku okamžitě požádají o přidělení kapacity dopravní cesty pro komerční provozování předmětné trasy a informují o tom MD. MD informuje o záměru ČD provozovat uvedené trasy komerčně společnost Regiojet, která  již má požádáno o kapacitu dopravní cesty  pro uvedenou trasu, a to ve stejných časech, ve kterých by podle návrhu objednávky MD jezdily ČD.
 • Protože se jedná o konkurenci žádostí různých dopravců, zahájí přídělce kapacity dopravní cesty (SŽDC) pod taktovkou MD proces koordinace žádostí.
 • V procesu koordinace žádostí přídělce vyhodnotí žádost ČD jako zneužití dominantního postavení na trhu svým výkladem priorit pro přidělení kapacity uvedených v prohlášení o dráze a rozhodne se kapacitu přidělit spol. Regiojet, i když dominantní postavení ČD není v rozporu se zákonem, naopak je zákonem o ČD potvrzeno. Nebere se v úvahu, že v hospodářské soutěži nesmí být diskriminován žádný účastník soutěže, ani ten dominantní.
 • Zneužívá se situace, že není zatím autorita, která by postup přídělce objektivně posoudila (regulátor může spor o kapacitu posoudit až od účinnosti zákona o dráhách, tj. od 1. 4. 2017! – do té doby postupně gestor zákona o drahách 266/1994 Sb. úspěšně upraví znění tak, že přednost má ten, který přišel dříve a dopravní obslužnost jako celek se vytrácí ve prospěch divoké liberalizace trhu)
 • SŽDC přídělem kapacity hospodaří s majetkem státu a není jejím úkolem podporovat alternativní dopravce proti dominantním. Jinak by jakýkoliv alternativní dopravce v případě zájmu mohl získat dosavadní kapacitu dopravní cesty vlaků ČD jen proto, že sám je alternativní a nemá dominantní postavení.
 • Férová soutěž předpokládá, že konkurenti případně oslabí dominanta lepšími službami a/nebo nižšími cenami poskytovanými v konkurenci s ním. Jejím cílem nemůže být  odstranění dominanta  z dané části trhu pouhým administrativním opatřením SŽDC.
 • Ačkoliv koordinace žádostí o kapacitu dosud neskončila, z návrhu jízdního řádu 2016/2017 vyplývá, že SŽDC přidělila kapacitu všech tří sporných párů vlaků spol. RegioJet.
 • Společnost RegioJet, a.s., mohla požádat o kapacitu mezi jízdami vlaků ČD, čímž by zahustila takt a poskytla cestujícím častější možnost přepravy mezi Brnem a Prahou. Její požadavek identických časů odjezdů a příjezdů vlaků jako má ČD tedy cílí nikoliv na lepší služby, nýbrž zneužívá soutěž proti ČD a dopouští se nekalosoutěžního jedání. O narušení dopravní obslužnosti rozbitím přípojných vazeb regionální dopravy nemluvě.
 • Drážní úřad, podřízený MD, v rozporu s evropským právem odmítl posoudit dopady nových spojů spol. RegioJet na vlaky ČD paralelně kompenzované státem, čímž ČD ekonomicky citelně poškodil. SŽDC, na jejíž správní radu a generálního ředitele má MD značný vliv, flagrantně porušila vlastní pravidla přidělování kapacity dopravní cesty a nepřípustně zasáhla do hospodářské soutěže. Z toho všeho vyplývá jednoznačný zájem rezortu dopravy postupovat proti ČD s rezignací, resp. ignorací povinností zástupců státu, vyplývajících z funkcí v řídících a dozorčích orgánech ČD a jejich dceřiných společností.

Převedeme-li to do srozumitelného jazyka, tak MD je zástupcem státu ve státní akciové společnosti ČD. Tzn., že vykonává práva a povinnosti, které by jako řádný hospodář mělo vést tak, aby společnost ekonomicky prospívala. Ve skutečnosti však provádí úplný opak. Tzn., že svými intrikami a zneužíváním informací působí proti národnímu dopravci tak, že jej velmi rychlým tempem tlačí ke dnu propasti. U samého dna pak reálně hrozí kauza OKD 2. Konkurz a likvidace, respektive nutnost finančních injekcí na sanaci škod vzniklých neprováděním základních povinností v době, kdy společnost ČD plní svoji hlavní roli, tzn. zajišťuje dopravní obslužnost území ČR a propojuje ČR s okolními státy. Je to doba, kdy si MD jen tak pro nic za nic neobjednává zbytečné trasy, které by nebyly použitelné pro cestující, ale které by jen škodily některému z tzv. konkurentů. Pokud by na MD vykonávali své povinnosti alespoň podle zákonů ČR a možná i s trochou vlasteneckého smýšlení, tak by se na území ČR neobjevovaly vlaky podporované zahraničními investory a vlaky poskládané ze starých vyžilých vozů, nakoupených za cenu šrotu od zahraničních správ, které si nimi nevěděly rady a chtěly se jich zbavit.

Vzhledem k tomu, že hrozí značné škody celé skupině ČD a.s. (státní akciové společnosti) včetně znehodnocení investic a majetku státu, je třeba zaujmout adekvátní opatření ve vztahu k MD a zabývat se trestně právní odpovědností za vzniklé škody. Nelze dopustit, aby občané toho státu ze svých daní podporovali takovýto šlendrián a přitom jim bylo tvrzeno, jak je nutné postupně liberalizovat, v pojetí MD fakticky likvidovat železnici a její pozitivní provázaný síťový charakter.

Situaci lze bez nadsázky nazvat ekonomickým kanibalismem trhu železniční osobní dopravy duchu 90. let při velké a malé privatizaci, přičemž alarmující je provázanost čelních představitelů a úředníků MD  s podnikatelskými subjekty, konkurujícími ČD, a to především v rámci valné hromady, resp. řídícího výboru a dozorčí rady ČD.

 

                                                                                                 Jindřich Berounský

                                                                                      Svaz Odborářů Služeb a Dopravy

Rubriky: Komentáře |