3. společná informace o kolektivním vyjednávání o PKS 2021 u SŽ ze dne 15. 9. 2020

V sídle zaměstnavatele byly projednávány nové návrhy zaměstnavatele v oblasti kolektivní smlouvy (např. odstupné, odměna za vedení zaměstnanců HZS), zásad Fondu kulturních a sociálních potřeb, úpravy znění charakteristik prací u vybraných zaměstnání v připravovaném Katalogu zaměstnání, v úpravě směrnice SŽ č. 29 Poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní spoření a životní pojištění zaměstnanců.

Ke shodě došlo u technickýchúprav rámcových zásad FKSP, v ostatních oblastech ke shodě nedošlo a jsou nadále v rozporu.

Další jednání proběhne 5. října 2020 v sídle organizace.

Mgr. Lubomír Michalec a Jiří Skopový

Rubriky: Komentáře |

Odbory na železnici společně proti postupu Ministerstva

Odborové centrály vyjadřují znepokojení nad dosavadním postupem výběru dopravce pro linky R14 a R27 a žádají o urgentní jednání s ministrem dopravy.

Po společných jednáních 8. a 11. září oslovilo 11 odborových organizací jednomyslným stanoviskem a žádostí o urgentní jednání 14. září vicepremiéra a ministra dopravy Karla Havlíčka, kterému vyjadřují znepokojení a obavy, že dosavadní postup Ministerstva dopravy při výběru budoucího dopravce nejeví znaky úsilí o zvyšování úrovně služeb a technologické úrovně zajištění bezpečnosti provozu na linkách R14 a R27, ale je z něj zřejmá pouze enormní snaha o výměnu dopravce.

Celý článek najdete zde: http://www.sosad.cz/category/postrehy-jindricha-berounskeho/

Rubriky: Postřehy Jindřicha Berounského |

Jednání odborových svazů o společné postupu ve vztahu k Ministerstvu dopravy pokračuje

V souvislosti se situací kolem výběru dopravce pro rychlíkové linky R14 Pardubice – Liberec – Ústí nad Labem a R27 Olomouc – Krnov – Ostrava, která je díky nepochopitelnému jednání Ministerstva dopravy předmětem znepokojení a kritiky odborů, jednaly v pátek 11. září v sídle OSŽ v Praze Vysočanech odborové centrály, působící na ČD, o společném postupu s tím, že v pondělí 14. září by mělo dojít k finalizaci společného stanoviska a oslovení Ministerstva dopravy.

Jan Kadečka

V Praze 11. 9. 2020

Rubriky: Komentáře |

Odborové organizace na ČD řeší společný postup proti dosavadním krokům Ministerstva dopravy při výběru dopravců na rychlíkové linky

V úterý 8. září odpoledne se v sídle OSŽ v Domě Bohemika v Praze Vysočanech sešly ke společnému jednání odborové organizace působící v rámci Českých drah, a.s., aby se domluvily na společném postupu a vyjádřily znepokojení nad situací kolem výběru dopravce pro rychlíkové linky R14 Pardubice – Liberec – Ústí nad Labem a R27 Olomouc – Krnov – Ostrava. Zatímco v Evropě se považuje za standardní pro výběr dopravce a jeho reálně založené angažmá doba 2 – 3 let, v případě linek R14 a R27 jej Ministerstvo dopravy (MD) řeší ještě 3 měsíce před zahájením provozu za nových podmínek, které se neustále mění a prověří je již nový jízdní řád 2020/2021 od 13. prosince letošního roku.

Otevřena byla i záležitost dosavadního přídělu rychlíkových linek alternativním dopravcům, kteří začali jezdit na 5 linkách se současně platným jízdním řádem 2019/2020, aniž si MD ověřilo jejich skutečnoupřipravenost, čímž došlo od poloviny prosince a na začátku letošního roku k výraznému ohrožení bezpečnosti železničního provozu i k závažnému snížení kvality, resp. spolehlivosti služeb a výrazné eliminaci možností přepravy imobilních občanů.

Zástupci odborových centrál se obrátili na předsedu Podnikového výboru OSŽ při ČD, a.s. Vladislava Vokouna, který je zástupcem zaměstnanců v dozorčí radě ČD, aby využil jejího čtvrtečního jednání k apelu na představenstvo ČD i dozorčí radu a ČD využily všech zákonných prostředků dopravce a korporátní společnosti k hájení svých obchodních zájmů a neopakovala se situace ze závěru roku 2018, kdy ČD nevyužily žádných opravných prostředků a nechaly se MD paralyzovat. Vedle toho se jasně ukázalo, že dopravci Arriva vlaky s.r.o., který převzal 4 rychlíkové linky, nestačil na rozjezd ani rok a v současnosti má být nový dopravce připraven ani ne 2,5 měsíce od plánovaného otevření obálek s nabídkami 30. září, přičemž ani v tu dobu nebude angažmá dopravce jisté díky možným opravným prostředkům…

Pokračování velmi zajímavého příspěvku zde:  Neskutečné…

Rubriky: Postřehy Jindřicha Berounského |

2. společná informace o kolektivním vyjednávání o PKS 2021 u SŽ ke dni 4. 9. 2020

V tomto týdnu probíhalo výjezdní kolektivní vyjednávání v Berouně, kdy zástupci odborových organizací představili svá stanoviska k materiálům, které zaměstnavatel předložil dne 30. 6. 2020:
• Podnikové kolektivní smlouvy SŽ na rok 2021
• Rámcových zásad Fondu kulturních a sociálních potřeb a C-FKSP
• Dohody o kolektivním vyjednávání
• Směrnice SŽ č. 29 pro poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní spoření a životní pojištění zaměstnanců SŽ.

Na začátku jednání došlo ke shodě nad textem Dohody o kolektivním vyjednávání.

Jednání se zúčastnil generální ředitel Bc. Jiří Svoboda, MBA, který přítomné účastníky seznámil s rozpočtovým výhledem, s informacemi o stavební činnosti a odpověděl na velké množství otázek přítomných zástupců odborových organizací.

V průběhu výjezdního kolektivního vyjednávání se dostavila i ředitelka cestovní kanceláře ČD Travel, s.r.o., a zhodnotila letošní průběh v cestovním ruchu.

Výrazně došlo ke sblížení stanovisek v Rámcových zásadách fondu kulturních a sociálních potřeb, kdy došlok rozšíření možnosti využití tohoto fondu i neaktivními zaměstnanci (zejm. zaměstnanci na mateřské či rodičovské dovolené). V rozporu zůstává výše přídělu do C-FKSP, minimální množství účastníků a zaměstnanců na akcích s příspěvkem z C-FKSP, ve finančních limitech pro stravování u sportovních a kulturních akcí, výše příspěvku na činnost odborových organizací, možnost použití prostředků FKSP na péči o zrak.

U Podnikové kolektivní smlouvy došlo ke shodě nad výší prostředků na odstraňování závad v oblasti BOZP a zlepšování pracovních podmínek, a to ve výši 70 mil. Kč.

Rozpory přetrvávají zejména u:
• Doby platnosti PKS
• Kondiční program vs Kondiční pobyty
• Možnosti více než dvou po sobě jdoucích nočních směn
• Některá ustanovení u zaměstnanců s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou
• Posouzení pracovišť, kde nelze přerušit práci, a proto na nich bude čerpána přiměřená doba na oddech a jídlo
• Výše tarifních mezd
• Příplatek za zaškolování
• Odměňování zaměstnanců HZS
• Výkonová odměna
• Zvláštní odměna
• Příplatek za práci o sobotách a nedělích

Dále zaměstnavatel předložil nový návrh charakteristik prací připravovaného Katalogu zaměstnání u KZAM 31606 Výpravčí (TS 9-11), KZAM 81805 Pracovník infrastruktury s licencí strojvedoucího (podmínky pro TS10 u zaměstnanců s licencí strojvedoucího, kteří nemají elektrokvalifikaci).

Mimo zmíněné dokumenty byly projednány materiály reagující na vývoj situace s onemocněním COVID-19.

Smluvní strany budou dále jednat 15. září 2020 v sídle organizace.

Mgr. Lubomír Michalec a Jiří Skopový

Rubriky: Komentáře |

Stanovisko SOSaD k předloženému návrhu změny PKS ČD 2020

Nesouhlasné stanovisko SOSaD zde: Stanovisko FV SOSaD

Rubriky: Komentáře |

Skandální ministerská fraška – hledání nejlepšího železničního dopravce (Arrivy)

Právě v těchto dnech vrcholí závěrečné dějství frašky „hledání nejlepšího dopravce“ pro dálkové železniční linky pod taktovkou Ministerstva dopravy (MD). Budou se teprve otevírat obálky s nabídkami dopravců, které jsou bez pochyby tajné, ale dopravce Arriva vlaky s.r.o. už na rychlíkové linky, pro které se dopravce vybírá, nabírá strojvedoucí a průvodčí, kterým říká, že je prostě má jisté.

„Není nic staršího než včerejší noviny“ – toto přísloví a věta, kterou použil Karel Čapek a poukaz na krátkou paměť člověka mají posloužit jako jedna z podstatných okolností pro další expanzi železničního dopravce, který dokáže nabídnout svoje služby, které ještě nikde nenaplnil podle smlouvy s objednatelem a přesto je o ně ještě větší zájem jako o nejlepší.

Dopravce Arriva vlaky s.r.o. je bez nadsázky obdivuhodným zázrakem na českých kolejích. Především díky extrémnímu nasazení managementu Arrivy, hraničícímu s hazardem, a obětavosti provozních zaměstnanců se mu podařilo s novým jízdním řádem od 15. 12. 2019 rozjezdit 4 dálkové železniční linky a další regionální v Libereckém a Zlínském kraji, přestože na to neměl dostatek vozidel ani personálu. Ještě na začátku letošního roku vypadala expanze Arrivy na české koleje jako železniční apokalypsa, což dokládají stovky mediálních výstupů. Nejslavnější byly v mrazu netopící retro soupravy, vynechávání spojů bez náhrady, a nebo s náhradou, o které nikdo nevěděl.

Celý článek zde:   Arriva

Rubriky: Komentáře |

Nad Tatrou sa blýska

SOSaD ve spolupráci se zaměstnavateli pro Vás připravil ve dnech 25. – 28. 9. 2020 sportovní akci na Slovensku.

Přihlášky od 9:00 hodin 24. 8. 2020 pouze na tel. 972 241 366 – sekretariát SOSaD.

Propozice ke stažení zde:    Tatry

 

Rubriky: Komentáře |

Společná informace o kolektivním vyjednávání o 3. změně PKS SŽ na rok 2020 ze dne 18. 8. 2020

Dne 6. 8. 2020 bylo ze strany odborových organizací otevřeno kolektivní vyjednávání zasláním návrhu k nové 3. změně Podnikové kolektivní smlouvy Správy železnic, státní organizace, na rok 2020 (dále jen „PKS SŽ 2020“). Zaměstnavatel v zákonné lhůtě zaslal odborovým organizacím stanovisko a dne 18. 8. 2020 proběhlo jednání v sídle OSŽ. V rámci tohoto jednání nedošlo ke shodě o možnostech úhrady testů na COVID-19 pro účastníky KOP, avšak bylo dohodnuto doplnění PKS SŽ 2020 bod 2. 1. 2. 5 základního textu o následující odstavec:

V případě, že se zaměstnanec z důvodu obavy z nákazy COVID-19 odmítne KOP zúčastnit, bude zaměstnanci poskytnuto pracovní volno s náhradou mzdy ve výši průměrného výdělku dle bodu 2.1.2.5 písmeno a) nebo b), bez absolvování dvanáctidenního pobytu (tzv. domácí KOP) v termínu dle provozních možností zaměstnavatele s přihlédnutím k zájmům zaměstnance.

Pokyny k realizaci tohoto bodu PKS vydá ředitel odboru personálního.

Sjednáním této 3. změny PKS SŽ 2020 bylo kolektivní vyjednávání ukončeno.

Mgr. Lubomír Michalec

Rubriky: Komentáře |

Dispečer Potěmkin zachraňuje řízení provozu Správy železnic

Jen co strůjci opatření pro bezpečnost na českých železnicích s údajným zjednodušeným řízením provozu podle předpisu D3 odhalili kritiku svého nesmyslného celoplošného zásahu, který z regionální osobní dopravy dělá nepotřebnou atrakci a z nákladní dopravy drahou senzaci počtem zbytečně promrhaných hodin prostojů nákladních vlakových čet a stovek hodin zbytečně burácejících motorů lokomotiv, povolali v centrále Správy železnic „dispečera Potěmkina“, aby Správu železnic zachránil před průšvihem a přinesl formou tiskové zprávy „fantastické výsledky“ jak jinak než „veleúspěšného opatření“:

„Statistiky z víkendu i prvního pracovního dne týdnu ukazují, že opatření, která jsme zavedli od 15. srpna, nezpůsobují zpoždění vlaků a neohrožují stabilitu jízdního řádu. Konkrétně v sobotu evidujeme na těchto tratích z důvodu zavedení ohlašovací povinnosti 55 zpoždění s průměrným zpožděním na jeden vlak 1,5 minuty, v neděli 48 zpoždění s průměrem na jeden vlak 2 minuty a v pondělí 17. srpna 41 zpoždění s průměrem 1,5 minuty na jeden vlak. Pro úplnost – na tratích D3 jezdí za 24 hodin téměř 2000 vlaků,“ uvedl generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda a dodal: „Velké poděkování patří dirigujícím dispečerům a všem strojvedoucím, kteří se novými opatřeními řídí.“

„Dispečer Potěmkin“ vyrobil senzační tiskovou zprávu pro média: „Bezpečnostní opatření na tratích se zjednodušeným řízením provozu vlaky nezpožďují“, která v titulku popírá zpoždění, aby se jimi záhy zmatenému čtenáři pochlubila. Takto konstruovaný první pokus o chloubu za zpoždění je nejméně v evropských podmínkách unikátní. Představte si, že se pochválíte, že jste z původně včas jedoucích vlaků dokázali geniálními opatřeními zpozdit v sobotu 55 vlaků, v neděli 48 a v pondělí 41 vlaků. No to je senzace!!! Avšak dispečer Potěmkin zapomněl na to, že na železnici fungují základní fyzikální zákony a vlaky nelétají, i když by se to po senzačním opatření hodilo. To znamená, že když nařídíme celoplošně hlášení a komunikaci mezi strojvedoucími a dispečery tam, kde nebyla, někde musí strojvedoucí několikrát přeladit radiostanici, jinde dokonce dojít k traťovému telefonu daleko do dopravní kanceláře a ještě ji odemknout, musí se to u doposud kvalitně konstruovaných jízdních řádů bez rezerv projevit tím, že vlaky budou celoplošně zpožděné, a nebo se budou brutálně porušovat předpisy, aby se jízdní řád stihnul.

„Dispečerem Potěmkinem“ a Správou železnic ve skutečnosti prezentovaná a přiznaná zpoždění odpovídají maximálně 2 malým provozním obvodům Správy železnic a „dispečerovi Potěmkinovi“ asi ušlo, že k prezentovaným číslům náleží nula, což číslovky o řád mění a blíží se realitě, kterou lze snadno zjistit. Kromě splněných grafikonů výpravčích, ke kterým se veřejnost nedostane, lze využívat veřejně dostupnou aplikaci Správy železnic GRAPP https://provoz.szdc.cz/GRAPPNV/, kde stačí přiblížit jednotlivé dirigované tratě a kliknout na převážně zelené a oranžové šipečky, představující jednotlivé vlaky a přesný údaj zpoždění. Zelená do 5 minut a oranžová nad to. Pokud to uděláte od 6 hodin ráno ve zhruba dvouhodinových intervalech, zjistíte stovkové řády zpožděných vlaků jen na tratích s tzv. zjednodušeným řízením provozu podle předpisu D3, ale úplně nejlepší bude osobní poznání a výlet vlakem z Tanvaldu do Harrachova nebo z Mladé Boleslavi hlavního nádraží do Mšena a Mělníka. Kterýkoliv den jenom na těchto 2 tratích opatření zpožďuje (při dodržování předpisů) 40 – 48 vlaků a je to jistota navzdory tiskové zprávě Správy železnic, která možná hovořila jen o těchto 2 tratích a nějak to z textu vypadlo.

Jindřich Berounský
Svaz Odborářů Služeb a Dopravy

Rubriky: Komentáře |