Zpráva z jednání na SŽDC ze dne 15. 10. 2018 s drobným komentářem

V úvodu jednání generální ředitel SŽDC Bc. Jiří Svoboda, MBA, zahájil komentářem a následným předložením návrhu 1. změny PKS SŽDC na období od 1. 2. 2018 do 31. 12. 2019 kolektivní vyjednávání pro rok 2019.

Ve svém projevu hovořil o zaměstnanosti a o mzdové oblasti v podmínkách SŽDC. V tomto návrhu se jako již tradičně vysmívají jak zaměstnancům, tak odborovým zástupcům. Obrázek si udělejte, dle předchozí věty, sami. Nesmím zde dle Dohody o zásadách kolektivního vyjednávání publikovat bližší údaje, ale pokud máte zájem a zavoláte mi, rád se s Vámi o tuto „parádu“ podělím. Z tohoto návrhu mám silný dojem, že nejsme ve stejné firmě:

 • SŽDC má zaměstnanců tolik, že neví, co s nimi,
 • jsou spokojeni se svou nehorázně velkou mzdou,
 • zaměstnavatel si dlouholetých zaměstnanců velice váží – viz CSS a slavná centralizace do Prahy s odůvodněním, že to je tak nejlevnější, příští rok jsou nejlevnější Pardubice a v roce 2020 tipuji nejlevnější Čiernou nad Tisou!!!

Dále vyjádřil přesvědčení, že kolektivní vyjednávání bude probíhat korektně a „při zdravém rozumu“. Tak postupují odboráři vždy a dále to raději nebudu komentovat.

Pan Bc. Svoboda, MBA, vnímá citlivou oblast mzdové politiky v kontextu celé ČR a je si vědom obtížné situace SŽDC při shánění nových zaměstnanců. No dle návrhu 1. změny…??? Tak tomu teda nerozumím.

SŽDC hodlá zachovat stávající benefity, což prý není samozřejmostí v každé organizaci. A u kterých velkých zaměstnavatelů nejsou samozřejmostí??? Dále též nemohu komentovat.

Na závěr pan Bc. Jiří Svoboda, MBA, doplnil, že ze SFDI bude pro rok 2019 menší příděl finančních prostředků než letos.

Jednání se účastnil také náměstek generálního ředitele pan Ing. Aleš Krejčí, který přítomné seznámil s objemem finančních prostředků pro tento rok, který činí 40 mld. Kč. Vysvětlil, že by musel být jakýkoliv mzdový nárůst vybalancován v jiných oblastech. Poté upozornil, že nesmí dojít k „rozfinancování naší velké organizace“.

Abych nezapomněl, zazněla ještě jedna, dle mne, již klasická informace. Ministr dopravy se velmi zajímá o kolektivní vyjednávání u všech společností skupiny ČD a nepřeje si, aby mezi nimi vznikaly velké rozdíly.

Takže vzhledem k tomu, že z Českých drah unikají informace o nulovém nárůstu mezd, máme se na co těšit.

A není vyloučeno, že budeme potřebovat pomoc Vás všech!!!

                                               Bc. Lubomír Michalec, předseda FV SOSaD při SŽDC

Rubriky: Komentáře |

1. společná informace o zahájení kolektivního vyjednávání u SŽDC dne 15. 10. 2018

Na dnešním jednání zaměstnavatele s odborovými organizacemi při SŽDC bylo zahájeno, předáním návrhu zaměstnavatele generálním ředitelem Bc. Jiřího Svobodou, MBA odborovým organizacím, kolektivní vyjednávání o 1. změně současné Podnikové kolektivní smlouvy Správy železniční dopravní cesty, státní organizace na období od 1. 2. 2018 do 31. 12. 2019. Ze strany zaměstnavatele došlo k představení svého návrhu.

Nejvýznamnější návrhy změn v návrhu zaměstnavatele:

 • zavedení nového typu zvláštní odměny všem zaměstnancům odměňovaným tarifní mzdou;
 • náhrada kondičních pobytů kondičním programem (poukázky pro rok 2019 pro všechny zaměstnance v profesích, které dosud mají nárok na kondiční pobyt na individuální rehabilitace);
 • navýšení částek náborového příspěvku.

Byl dojednán termín předložení společného stanoviska ze strany odborových centrál na den 29. 10. 2018.

Dále došlo k uzavření Dodatku č. 1 k Dohodě o zásadách kolektivního vyjednávání o uzavření Podnikové kolektivní smlouvy Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, na období po 31. 12. 2017, sjednané mezi SŽDC a OC, včetně jejích změn.  

Další termín kolektivního vyjednávání je úterý 30. 10. 2018 v sídle zaměstnavatele.

Rubriky: Archiv |

Informace z jednání na SŽDC 24. 9. 2018

    V pondělí 24. 9. 2018 proběhlo pravidelné jednání zaměstnavatele SŽDC a zástupců odborových centrál. Před hlavním jednáním proběhla prezentace společnosti UP, která se zabývá zaměstnaneckými benefity, jako jsou stravenky a unišeky. Hlavní náplní prezentace byla nabídka e-stravenek, kdy je korunová hodnota klasických stravenek nahrána na čipovou kartu. Zaměstnavatel zatím nevidí potřebu přecházet na tento způsob stravenek, nevyloučil však do budoucna uvažovat o změně.

    V hlavním bloku jednání seznámil Ing. Koucký přítomné s personálními změnami na GŘ. K 31. 10. 2018 bude odvolán z funkce náměstka GŘ pro řízení provozu Ing. Josef Hendrych a k 1. 11. 2018 bude jmenován do této funkce Ing. Miroslav Jasenčák, dosavadní ředitel CDP Praha. Další změnou je k 1. 11. 2018 zrušení úseku náměstka pro správu majetku a zřízení Správy obchodních činností (SOČ), pod kterou bude spadat i centralizace CSS. CSS (účtárny) budou nově sídlit od roku 2019 v Pardubicích a Olomouci. K tomuto bodu byli přítomni Ing. Bytnar, ředitel odboru O28 a Ing. Tauber, ředitel CSS, kteří představili přítomným nové uspořádání SOČ. Připravuje se změna v oblasti vzdělávání, které by mělo probíhat cíleně a samostatně na CDP a ostatních pracovištích vzhledem k typu zabezpečovacímu zařízení. V průběhu roku 2019 by mělo dojít k ukončení spolupráce s DVI. Od 1. 10. 2018 vstoupí v platnost novelizovaná Směrnice č. 75 – Posuzování psychické způsobilosti k výkonu vybraných zaměstnání, která sjednotila psychodiagnostické metody posuzování v obou střediscích, a to Olomouci a České Třebové.

    Se změnou v oblasti Správy obchodních činností se plánuje k 1. 1. 2019 se zřízením nových pracovních pozic „Pracovník údržby a oprav bytového hospodářství“ – tkz. správců stanic v počtu 70 zaměstnanců, kteří by měli být využiti kromě údržby budov i na některé dopravní činnosti. Prolongační období, dle sdělení ČD, bude probíhat od 1. 11. 2018 do 8. 12. 2018 a zůstává ve stejném režimu, jako prolongace na letošní rok.

    Další pravidelné jednání vedení SŽDC a OC se bude konat 15. 10. 2018.

                                                                                          Lubomír Michalec a Jiří Skopový

Rubriky: Archiv |

Odbory jsou znepokojeny situací Českých drah a požadují vysvětlení!

Odborové centrály, působící v rámci Českých drah (ČD), se sešly ve čtvrtek 20. 9. v sídle OSŽ v Praze Vysočanech ke společnému jednání, aby zhodnotily situaci ČD a zároveň sjednotily postoje před plánovaným jednáním tripartity 24. 9. a následně jednáním s ministrem dopravy 25. 9. t. r..

Odbory považují jednání dozorčí rady ČD dne 11. 9. t. r. v souvislosti s odvoláním předsedy představenstva ČD Pavla Krtka, místopředsedy Ludvíka Urbana a člena představenstva Martina Bělčíka za diletantství a nezodpovědný hazard s ČD se všemi možnými důsledky a budou požadovat vysvětlení ze strany ministra dopravy i předsedy dozorčí rady. Podle právních stanovisek, kterými odbory disponují, bylo představenstvo ČD neusnášeníschopné od 11. 9. do mimořádné dozorčí rady ČD 18. 9. a dovolení Radka Dvořáka co by místopředsedy představenstva ČD.

V souvislosti se současnou situací a plánovanými jednáními tripartity i u ministra dopravy budou odbory požadovat vypořádání Ministerstva dopravy s materiálem „Role státu při zajišťování dopravní obslužnosti v železniční dopravě po roce 2019 a dopady nové legislativy na společnost ČD“, aby k němu došlo bezpodmínečně před jakýmikoliv kroky k otevírání, resp. poškozování trhu. Jde o již dříve nastolené a adekvátně nevypořádané připomínky a body:

 • Způsob úhrady a princip odpovědnosti za záložní soupravy pro případ živelných pohrom a jiných mimořádných stavů
 • Zajištění dopravní obslužnosti v krizových stavech a dopravy pro funkce obrany státu včetně úhrady této služby, která nemůže jít za ČD
 • Definice zájmů státu ve věci působnosti v mezinárodních železničních organizacích a stanovení podílu na úhradě finančních nákladů
 • Dořešení redukce přirážky na podporu výroby energie z obnovitelných zdrojů ( to je nutné i pro zrovnoprávnění tuzemských dopravců vůči zahraniční konkurenci, která je v současnosti zvýhodněna)
 • Využití institutu transparentního oddlužení ČD (ve smyslu Pokynů Společenství – 2008/C184/07)
 • Definice základních principů fungování železniční dopravy v prostředí otevřeného trhu i v rámci jednotlivých krajských objednatelů ZVS, pro které by měla být pravidla závazná, aby nedošlo k destrukci železničního systému jako takového
 • Dořešení historických zátěží ČD
 • Vyřešení a stanovení základních pravidel a standardů pro zachování síťovosti služeb železnice  
 • Řešení standardů přepravy handicapovaných osob

V průběhu jednání vyšlo najevo, že v registru smluv byla zveřejněna 18. 9. nová smlouva mezi Českou republikou, resp. mezi Ministerstvem dopravy a státním podnikem CENDIS, a to smlouva o zajištění návrhu, vývoje a provozu systému jednotného tarifu za téměř 255 mil.   Kč. Jde zcela jednoznačně o vytváření duálního systému vedle In Karty ČD, což se vedle dosavadní investice do In Karty ČD v rámci akciové společnosti státu jeví jako skandální mrhání státními prostředky. Zároveň se ukazuje, že státní podnik CENDIS výrazně pokulhává za původně avizovanými termíny jednotného národního tarifu.  OSŽ slíbilo otevřít i tuto otázku na jednání tripartity 24. 9. t. r..    

                                                                                  Jindřich Berounský

                                                                        Svaz odborářů služeb a dopravy

Rubriky: Archiv |

Dozorčí rada Českých drah paralyzovala České dráhy!

Skandál Molegate nebo Krtkogate. Tak lze nazvat ostudu evropského formátu  a ohrožení Českých drah, a.s. (ČD) porušením jejich stanov, kterého se dopustila většina 5 nových členů Dozorčí rady Českých drah (DR ČD) v čele s profesorem Moosem v úterý 11. září 2018.

Dozorčí rada, konkrétně jen nově nominovaná většina 5 z 9 členů: Prof. Ing. Petr Moos, CSc., Doc. Ing. Josef Kolář, CSc., Ing. Jan Štrof, Prof. Ing. Karel Pospíšil, Ph.D., LL.M., Doc. Ing. Lukáš Týfa, Ph.D. porušila stanovy společnosti, kterou dozorují – článek 28, odstavec 2, který ukládá, že při odvolávání členů představenstva musí dozorčí rada vždy zachovat usnášeníschopnost představenstva společnosti. Po sporech s bývalými předsedy představenstva ČD Daliborem Zeleným a Danielem Kuruczem se stanovy i smlouvy o výkonu funkce předsedy představenstva změnily a platí, že při odvolání z funkce předsedy představenstva dochází i k zániku členství v představenstvu ČD, a.s.. Nemohou tomu zabránit ani opačně myšlené dovětky v usneseních DR ČD.

To znamená, že národní dopravce ČD se 7041 vlaky denně, 27 miliardami Kč ve veřejně obchodovatelných dluhopisech a 15 000 zaměstnanci má od 11. 9. t. r. po odvolání Pavla Krtka, M.Sc., Ing. Martina Bělčíka a Ing. Luďka Urbana neusnášeníschopné dvoučlenné představenstvo a věřitelé ČD mohou kdykoliv požádat o opatrovníka nad ČD.

Bývalý předseda představenstva Pavel Krtek, M.Sc., nepřijal nový mandát a nabídnutou funkci místopředsedy představenstva na místě při jednání DR ČD a ani po 72 hodinách.  Ministerstvo dopravy, aby zahladilo dlouhý čas ne usnášeníschopnosti představenstva, nepravdivě uvádí, že Pavel Krtek rezignoval na funkci místopředsedy v pátek 14. 9., kdy žádnou funkci neměl a pouze potvrdil, že nabídku nepřijímá. Do úterý 18. září a 14 hodin, na kdy byla v pátek svolána mimořádná DR ČD, se tak může odehrát celá řada překvapení.

Podle § 165 občanského zákoníku a § 443 zákona o korporacích mohou věřitelé ČD požádat o opatrovníka kdykoliv, kdy statutární orgán není funkční. To znamená od úterý 11. 9. k tomu stačí jediný věřitel a příslušný soud musí konat. V souvislosti s veřejně obchodovatelnými dluhopisy je třeba zmínit hrozící škody v případě snížení ratingu ČD, k čemuž DR ČD upachtěná nestabilita představenstva ČD nahrává.

Dalším vážným přešlapem je paralyzování ČD ve vztahu k důvěrným materiálům, mobilizačním plánům, resp. tajným informacím Armády ČR, vnitra, Policie ČR, atd. Prověrku Národního bezpečnostního úřadu na stupeň „důvěrný“ musí mít všech 5 členů představenstva a v případě krizových situací a důvěrných materiálů mohou za ČD právně vystupovat a podepisovat dokumenty předseda představenstva + 1 nebo místopředseda představenstva + 1., avšak mající prověrku na „důvěrné“. Jediný, kdo tuto prověrku má a podmínky za ČD splňuje, je člen představenstva Ing. Michal Štěpán.

Zcela nepochopitelné je načasování změn v představenstvu ve vztahu k CER – Společenství evropských železnic a infrastrukturních společností. Pavel Krtek co by předseda představenstva působil v řídícím výboru této největší evropské železniční instituce přes 3 roky a pomohl velmi slušnému postavení ČD na mezinárodní úrovni. Účast českého zástupce v řídicím výboru CER znamenala příležitost ovlivňovat proces tvorby a schvalování norem, které rozhodující měrou ovlivňují činnost evropských dopravců. Shodou okolností se zasedání Managament Committee, resp. řídícího výboru CER koná v pondělí 17. 9. v Berlíně, následně 18. 9. ráno proběhne tamtéž setkání řídícího výboru CER s eurokomisařkou pro dopravu Violetou Bulc před zahájením železničního veletrhu InnoTrans. Za ČD ani SŽDC se po 3 letech nikdo neúčastní a ani nemůže zúčastnit díky jasně vázanému mandátu, přičemž na pořadu je asi 10 evropských železničních témat.

Ostuda, diletantství, a nebo dokonce záměr? Každopádně nezodpovědnost nově jmenované „akademické“ většiny DR ČD, která může mít dalekosáhlé následky a bude tématem jednání odborů s ministrem dopravy 20. 9. t. r..

                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                Jindřich Berounský           

                                                                                      Svaz odborářů služeb a dopravy

Rubriky: Komentáře |

Příprava 8. ročníku alpského lyžování SOSaD – Rakousko 2019

 

Propozice k připravované akci jsou zde: Leták

 

Rubriky: SOSaD pořádá ... |

Zápis z jednání odborů Českých drah na Ministerstvu dopravy s vedením ministerstva a předsedou Dozorčí rady ČD dne 28. 8. 2018

    V úterý 28. srpna se na Ministerstvu dopravy ČR (MD ČR) uskutečnila plánovaná schůzka zástupců odborových centrál působících u Českých drah (ČD) s vedením ministerstva a předsedou Dozorčí rady  ČD Petrem Moosem. Za MD ČR se schůzky zúčastnili ministr dopravy Dan Ťok, jeho náměstci Tomáš Čoček, Ladislav Němec a ředitel odboru veřejné dopravy Ondřej Michalčík. Na programu jednání byly informace o záměrech nové DR ČD v nejbližším období a zde došlo k předběžné dohodě, že předseda DR Petr Moos se ještě před příštím jednáním DR ČD sejde 4. 9. ke konzultaci se zástupci zaměstnanců v DR ČD, kterým by měl představit zpracovávanou analýzu, kde se většina členů DR shodla na vytipovaných sekcích, kterým se je třeba věnovat. Členové dozorčí rady se zabývají zprávou předsedy představenstva ČD a snaží se najít ta místa, kde by šlo činnosti zintenzivnit, resp. zefektivnit. Jako podceněnou vidí předseda DR problematiku vybavení hnacích vozidel zařízením pro ETCS, ministr dopravy zmínil problém lokomotiv řady 380, které nesplňují původní požadavky a ještě ke všemu byly předmětem prohrané arbitráže za 1,2 mld., kde nejde připustit, aby to šlo celé za ČD.

    V další části jednání byla široce diskutována problematika postupu liberalizace osobní železniční dopravy. Předseda DR prezentoval motivaci pro posílení ČD vzhledem k tomu, že silní hráči na evropském trhu posilují holdingy a velmi aktivně sledují technické standardy. Zástupci odborů poukázali na to, že na rozdíl od Francie, Německa, Rakouska i Maďarska, které cestou holdingu šly, má Česká republika díky nesmyslné segmentaci činností na železnici horší pozici, která nás teď poráží. Předseda DR připomněl, že v rámci zmíněných holdingů působí silný regulátor, na to zástupci odborů poukázali na svébytného českého regulátora – Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře, který podle nich neplní dostatečně svoji roli. Minstr dopravy přislíbil zajištění účasti jeho předsedy v rámci dalších jednání.

    V další fázi jednání k liberalizaci byla řešena pozice MD a ČD. Zástupci odborů poukázali na to, že stát by prostřednictvím MD neměl poškozovat státní akciovou společnost a jako základní předpoklad úspěšné liberalizace a řešení síťovosti v rámci péče řádného hospodáře považují za logické v případě základního nosiče odbavení cestujících využití In-Karty ČD, do které bylo hodně investováno, komunikuje se všemi krajskými integrovanými dopravními systémy a není třeba vytvářet duální systém přes CENDIS. Předseda DR i ministr dopravy využití In-Karty jako logické připustili s tím, že bude potřeba jednat o podmínkách, aby to bylo pro stát skutečně výhodnější a dalo se ušetřit předpokládaných 200 mil. Kč za nový systém.

    Zástupci odborů otevřeli otázku pseudo poptávkových řízení, demonstrovaných na postoji MD k lince R 14 Pardubice – Liberec, kde sice po notifikaci přímého zadání došlo k přidělení výkonů na další 2 roky ČD, ale prezentovaná úspora 30 Kč na 1 km dopravního výkonu představuje negativní zásah do síťovosti bez požadavku na odbavení z jiných stanic. Zástupci odborů dále připomněli, že naše ani evropská legislativa nezná nic jiného než přímé zadání nebo nabídkové řízení. Ministr dopravy se ostře ohradil proti kritice a označil tvrzení o těchto 2 možnostech za nepravdivé s tím, že MD musí reflektovat stanoviska ÚOHS, podle kterých je postoj MD správný a s péčí řádného hospodáře. Náměstek Němec negoval, že by takový požadavek na omezení odbavení odjinud na R14 byl s tím, že naopak dojde k rozšíření služeb ve Staré Pace. Náměstek Němec prezentoval, že nalákání dalších dopravců notifikací nelze vyloučit a považuje jej za pozitivní, když v případě úspor na lince R 14 bude mít stát možnost objednat další výkony. Alternativní dopravci se podle něj naučili nabídky a dnes již MD hodnotí srovnatelné. K problematice nejvhodnějšího postupu objednatelů osobní dopravy v závazku veřejné služby (MD ČR a krajů) v případech, kdy po notifikaci záměru přímého zadání jednomu dopravci obdrží objednatel alternativní nabídky od jiných dopravců, byla věnována další diskuse a zástupci odborů prezentovali, že právě pro tyto případy chybí činnost regulátora, který by měl hodnotit skutečnou výhodnost pro stát, region a hlavně cestujícího se zhodnocením všech dopadů. Připomněli, že 4. železniční balíček řeší smysluplné celky a považují za nepřípustné vytrhávání jednotlivých linek. Ředitel Michalčík přislíbil podrobnosti k průběhu záležitosti přímého zadání a výběru dopravce na lince R14 s předpokládaným termínem schůzky 4.9.       

    Dále bylo řešeno, jaké kroky bude ještě v rámci přípravy úspěšného postupu procesu liberalizace bude muset učinit MD a jaké další kroky bude ještě nutné učinit na straně ČD. 1. náměstek Čoček poukázal na to, že ČD jsou dlouhodobě unitární a služby je třeba zajistit nebo některé vyčlenit s tím, že se řeší 3 oblasti. Je podle něj třeba rekonfigurovat nákladovou stránku služeb ČD.

    Zástupci odborů otevřeli problematiku zajištění síťových služeb v souvislosti s informacemi ze SŽDC, kde se řeší možnosti jejich převedení pod SŽDC mimo ČD. Pro odbory je nepřijatelná představa prodeje jízdenek na straně SŽDC. Zástupci MD vyjádřili, že vše je ve fázi diskuse a hledání variant, respektive různých modelů financování včetně zapojení krajů a obcí. Jde o zajištění provozu a financování čekáren, úschoven, toalet, přepravy invalidů, nebo i prodeje jízdních dokladů dopravců v železničních stanicích. 1. náměstek Čoček považuje zrovna kvalitní zázemí pro invalidy a technické prostředky k tomu potřebné za  příklad možnosti řešení ze strany SŽDC, problematika by měla být součástí Strategie rozvojového plánu společnosti SŽDC, kde je možný třeba odkup od ČD. Náměstek Němec  informoval, že ČD byly vyzvány k prezentaci služeb, které dělají navíc, a že se jde položku po položce s ČD, zároveň se baví s kraji a se SŽDC s tím, že 7. 9. proběhne jednání s kraji a 11. 9. bude otevřeno na tripartitě.

    Zástupci odborů (OC) kladli důraz na potřebu zajištění takového nastavení služeb a jejich financování, které nebude předem znevýhodňovat národního dopravce ČD při soutěži o zakázky veřejných služeb před ostatními dopravci. Vedle potřeby dořešení financování síťovosti zástupci OC připomněli povinnosti ČD při udržování strategických záloh a také zde představitelé MD prezentovali své představy o roli MD, ČD a Ministerstva obrany ČR při financování nákladů s tímto spojených. Zmíněna byla i  problematika řešení financování železniční nostalgie, kde se předpokládá zapojení Ministerstva kultury s tím, že vše, co ČD poskytují, musí být někým zaplaceno.

     Zástupci OC otevřeli problematiku bezpečnosti v rámci nabídkových řízení s akcentem pouhé ceny dopravního výkonu, když na trati České Budějovice – Nové Údolí došlo ke srážce vozidel, která nebyla vybavena zařízením, kompatibilním se zabezpečovacími systémy, do kterých bylo v rámci modernizace trati investováno cca 400 mil. Kč a  trať byla prezentována při ukončení modernizace jako nejbezpečnější v ČR. Byla otevřena otázka přístupu na dopravní cestu a poukázáno na nedostatečný tlak příslušných orgánů na to, aby všichni železniční dopravci instalovali do svých vozidel technologie potřebné pro komunikaci s nejmodernějším zabezpečovacím zařízením instalovaným na jimi pojížděných tratích. V této souvislosti byla podrobně diskutována také problematika postupného zavádění ETCS a nemožnosti modernizace nižších stupňů zabezpečovacího zařízení při modernizaci železničních tratí s využitím prostředků fondů EU. Bylo poukázáno na to, že v rámci dalších evropských zemí dochází k zachování národních systémů zabezpečení. Představitelé MD v rámci tohoto témata nebyli jednotní, ale pan ministr potvrdil, že považuje přístup vozidel s adekvátním vybavením ve vztahu k zabezpečení na dopravní cestě za nutný.

    1. náměstek Čoček informoval o debatě s ČD k režijním výhodám a představě, že povinnost úhrady režijních výhod všech ostatních kategorií bývalých zaměstnanců, resp. důchodců přejde na SŽDC. Zmíněna byla i Strategie osobních nádraží, která je rozděluje do kategorií a vyvstávají otázky, zda služby bezplatně nebo součástí poplatku za dopravní cestu. Podle ministra dopravy mají být některé nádražní budovy, které neslouží a dělají ostudu, rychleji zdemolovány (např. Modřany). Podle něj je také potřeba řešit parkoviště P + R ve spolupráci s ČD, SŽDC a obcemi, které by je měly financovat

    V závěru jednání proběhla diskuse o nákladní dopravě, jednotlivých zásilkách a strategických plochách. Zároveň byla předběžně anoncována problematika pro připravované jednání dopravní tripartity (PT RHSD ČR pro dopravu a dopravní infrastrukturu) v termínu 11. září 2018 a došlo také k dohodě na příštím termínu společného jednání MD a zástupců OC dne 20. září 2018 opět v budově MD ČR.

 

                                                                                                    Jindřich Berounský

                                                                                                           SOSaD

Rubriky: Archiv |

Jednání ministra dopravy s odbory a otázky k řešení

   V úterý 28. srpna je naplánována další schůzka ministra dopravy s odborovými centrálami, působícími na Českých drahách (ČD). Z webu Ministerstva dopravy jde zároveň vyčíst, že zatím nedošlo k nominaci Jana Štrofa co by nového politického náměstka ministra dopravy, člena ANO a dosavadního vedoucího kanceláře předsedy sněmovny Radka Vondráčka (ANO).

    I když se mírní rétorika ve vztahu k vedení ČD, objevují se zavádějící a velmi nebezpečné mediální výstupy, jako např. článek z 23. srpna v MF Dnes „Celé vedení odvolat nejde“, který je rozhovorem s předsedou Dozorčí rady ČD (DR ČD) panem profesorem Moosem.

    Z rozhovoru v MF Dnes vyplývá, že členové dozorčí rady nyní studují zprávu o stavu ČD a snaží se vyhodnotit stav jejich úseků. Padla zároveň informace, že se nemůže stát, aby nedošlo k žádným změnám v managementu ČD, protože už se ví, kde je třeba provést změny ve fungování ČD. Pan profesor Moos mluví o úkolu z řídícího výboru, který musí dozorčí rada splnit, bagatelizuje ohrožení ratingu ČD s odkazem na „vysoký rating České republiky“ a přestože v rámci působení v DR ČD ručí svým majetkem, v následujících pasážích vyjadřuje, že by si ČD měly „vypouštět svůj rybník“. Je prezentována údajná mylná představa železničních odborářů, že by vedení ČD nemělo na liberalizaci jakkoliv spolupracovat. Za odbory je třeba připomenout, že vyzývají Ministerstvo dopravy k řešení liberalizace a zajištění síťovosti od roku 2014, velmi intenzivně od roku 2016. Odbory mají zcela jednoznačně za to, že problematiku liberalizace nemůže řešit národní dopravce, ale právě a jen Ministerstvo dopravy ČR (MD ČR), které doposud nevytvořilo férové podmínky pro soutěže. Není věcí managementu ČD, ale je odpovědností MD ČR, aby se vyřešily zejména závazky ČD vyplývající ze zákona, přinášející celou řadu povinností, které ostatní dopravci nemají. Např. vybírat dodavatele vozidel a tedy svého hlavního výrobního prostředku pouze v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, kdy ostatní dopravci tuto povinnost nemají. Naopak jako chvályhodné se jeví počínání stávajícího managementu ČD, který se snaží jednat s péčí řádného hospodáře a nabízí ministerstvu svůj roky budovaný komplexní systém odbavení cestujících, který má zaimplementovány všechny integrované dopravní systémy v ČR a umožňuje vydávat jízdní a rezervační doklady z a do všech stanic, a to nejen na území ČR, ale i v i zahraničí. Tento systém navíc umí integrovat i tarify ostatních dopravců. Ministerstvo tedy nemusí nic vymýšlet a je pouze na něm, aby se s ČD na využití systému dohodlo. Ale MD ČR o tom nechce slyšet a raději hodlá nalít více než 200 mil. Kč do svého podniku CENDIS, s. p. a do Státní tiskárny cenin, s. p., přičemž zde nejsou žádné záruky, jak a kdy bude systém fungovat. Využitím systému státní akciové společnosti ČD by se přitom vyřešila otázka potřebného zajištění síťovosti a problematika clearingu tržeb.

    Samostatnou otázkou jsou potom pseudo poptávková řízení s akcentem pouhé ceny dopravního výkonu na 1 km, ke kterým postoj MD ČD v podstatě nabádá kraje, takže díky tomu není třeba zohlednit ani zabezpečovací zařízení jednotlivých tratí, do kterých se investovaly evropské prostředky a došlo k jejich zmaření, když se na železnici dostávají vozidla bez odpovídajícího komunikačního zařízení a dochází k výraznému zhoršení bezpečnosti.

    Nelze zpochybnit právo vlastníka společnosti – státu prostřednictvím řídícího výboru a následně dozorčí rady ČD provádět změny v managementu ČD, ale tyto musejí být doprovázeny jasnou strategií a vizí, jak mají ČD vypadat, kam mají směřovat a co se od nich očekává. Pokud někdo dopředu veřejně hovořil o odvolání představenstva ČD, jde určitě o stabilitu firmy a zajímá to věřitele ČD a přirozeně i ratingovou agenturu Moody´s.

    Ze strany pana ministra dopravy padla na posledním jednání výzva, aby se zaklínadlo rating společnosti nepřeceňovalo, protože důvěra věřitelů spočívá hlavně v tom, že za závazky státní akciovky 100% ručí stát. To byla zcela nepravdivá informace, protože stát za žádné stávající závazky ČD neručí.

    Stabilita managementu a vztah majitele ke společnosti jsou celkem zásadními kritérii hodnocení. ČD už několik let drží stabilní rating Baa2, což je dva stupně od spekulativního pásma. Toto hodnocení bylo naposledy potvrzeno letos v červnu, přičemž rating má stabilní výhled. Jakékoliv zhoršení ratingu by mohlo znamenat výrazné zvýšení nákladů na úroky z úvěrů a dluhopisů.

    Ve 2. pololetí 2018 nastává pro ČD kritická doba, neboť řeší splatnost 8 miliard CZK (300 mil. EUR) dluhopisů veřejně obchodovatelných a splatných v červnu 2019. To představuje novou emisi veřejně obchodovatelných dluhopisů v Londýně a do konce roku 2019 nastavit proces (mandátní banky, advokáti, informační memorandum, roads shows po Londýně, Frankfurtu nad Mohanem, Curychu, Vídni apod.). Pokud se neuspěje, hrozí deflaut, resp. bankrot ČD a rozprodej dceřiných firem, o což možná zájmovým skupinám okolo Vlády ČR a soukromých dopravců jde. Paralelně lze připomenout případ Českých aerolinií, ze kterých se postupně a ostudně stal spíše aeroklub.

 

                                                                                              Jindřich Berounský

                                                                                    Svaz Odborářů Služeb a Dopravy

Rubriky: Archiv |

Jihočeský dopravní Balkán

    Jihočeský kraj je v poslední době prezentován jako progresivní díky soutěžím na železniční dopravce, když aktuálně vypsal soutěž na regionální obslužnost na železnici v elektrické trakci, v dubnu v motorové trakci, kam se nakonec přihlásily jen České dráhy. Jihočeský koordinátor dopravy, kterým se stala v roce 2010 společnost JIKORD, s.r.o., stále spíše předstírá koordinaci veřejné dopravy a integrovaný dopravní systém než aby byl pozitivně vnímán uživateli veřejné dopravy. Navíc to vypadá, že Jihočeský kraj více ovládají autobusoví dopravci, když ve využití železnice se podařilo vyrobit až neuvěřitelné bariéry, takže o koordinaci a integraci nemůže být řeč.

    Metropole Jihočeského kraje České Budějovice se od konce roku 2016 pyšní velice zvláštním železobetonovým monstrem Dopravně obchodního centra Mercury. Multifunkční stavba je vybudována na místě bývalého autobusového nádraží mezi ulicemi Nádražní, Žižkova, Dvořákova a Kasárenská. Ve dvou podzemních podlažích  čtyřpodlažní stavby je umístěno parkoviště, ve dvou nadzemních podlažích se nachází obchodní centrum. Na střeše je situováno autobusové nádraží a dvoupodlažní správní budova ČSAD Jihotrans. Nápis ČSAD Jihotrans také celému komplexu dominuje.

    Pokud přijede cestující po železnici, sestoupí z nástupiště do podchodu a následně do podzemí, aby skrze podzemní a další 2 nadzemní patra vystoupal výtahem nebo absolvoval dlouhý průjezd jezdícími schody a obchodními pasážemi. To je podobné systému na letištích, kde se dlouho čeká a cestující jsou hnáni do duty free shopů, aby ještě něco utratili. Nemá to ale nic společného s potřebným komfortním přestupem mezi železnicí a linkovými autobusy v rámci pravidelného dojíždění.

    Železnice a linková autobusová doprava tak působí odděleně a každý druh dopravy si žije samostatným životem. Unikátem Jihočeského kraje jsou ale železniční nepřípoje v rámci regionální dopravy v závazku veřejných služeb. V současnosti vede železniční stanice Strakonice, kde od Českých Budějovic přijíždějí páteřní osobní vlaky Českých drah v 11.20, 13.20, 15.20, 17.20 a v 19.20. Vlaky dopravce GW Train Regio odjíždějí na Vimperk a Volary vždy minutu před příjezdem osobního vlaku z Českých Budějovic, a to v 11.19, 13.19, 15.19, 17.19 a 19.19. Lépe už to vymyslet nešlo. V opačném směru od Vimperka je nepřípoj vymyšlen tak, že osobní vlak na České Budějovice odjíždí v 7.46 a v 7.48 přijíždí vlak od Vimperka. Další vlaky už alespoň navazují.

    Zajímavým unikátem je i železniční stanice Tábor, kde rychlík 732 směr Praha hl. n. s jízdní dobou 1 hodina 21 minuta a přestupními vazbami v Praze odjíždí v 5.06, avšak osobní vlaky z Bechyně, Milevska a Obrataně přijíždějí v 5.10, aby stihly zastávkový spěšný vlak 1830 Jordán, který odjíždí v 5.17, vymete všechny zastávky a je v Praze o půl hodiny později.

    Jihočeskému kraji a jeho specifickému pojetí přestupních vazeb a zajištění síťovosti je třeba věnovat náležitou pozornost.

 

                                                                                   Jindřich Berounský

                                                                         Svaz Odborářů Služeb a Dopravy    

Rubriky: Archiv |

Když vlastník škodí vlastní firmě…

V souvislosti s očekávaným prvním jednáním zásadně obměněné dozorčí rady Českých drah (ČD) je na pražském nábřeží Ludvíka Svobody patřičně dusno. Zatímco odbory mají po jednání s ministrem dopravy a panem profesorem Moosem ze 30. 7. t. r. příslib, že k žádným personálním změnám přes léto nedojde, do programu prvního jednání se kromě volby předsedy dozorčí rady vloudil bod „personální záležitosti“, pod kterým si lze představit cokoliv. Každopádně předčasné informace, ke kterým ze strany ministra dopravy Ing. Dana Ťoka směrem k vedení ČD došlo, škodí státní akciovce ve více ohledech, stejně jako konkurenci poskytnuté informace o ztrátě jednotlivých dálkových linek. 

    13. července letošního roku, bezprostředně po vyslovení důvěry vládě České republiky, došlo v rámci řídícího výboru Českých drah (ČD) k radikálnímu řezu v dozorčí radě ČD, kde byla vyměněna většina z devíti členů, a to 5. Radikální změna obsazení dozorčí rady ČD byla prezentována jako její odpolitizování a příchod odbornosti díky nově nominovaným akademikům v čele s bývalým ministrem dopravy profesorem Moosem. Jak vyplynulo z vystoupení ministra dopravy Dana Ťoka na tiskové konferenci téhož dne, noví členové dozorčí rady byli nominováni s tím, že odvolají stávající představenstvo ČD a iniciují výběrové řízení na celé vedení ČD.

    Tento zajímavý krok ve své podstatě znamená diskvalifikaci nových členů dozorčí rady, kteří mají posloužit jako loutky k záměru, pro který byli vybráni a nemohli se seznámit se skutečnou situací Českých drah, kde je vedení ČD vytýkána jakási únava a nepřipravenost na liberalizaci trhu v železniční osobní dopravě. Co se týká odbornosti, zajímavé je, že ministr dopravy důvěřuje jen akademikům z Českého vysokého učení technického v Praze a další vysoké školy dopravního směru jako by nebyly. Už vůbec nesedí informace o odpolitizování dozorčí rady, které se nekoná nominací Jana Štrofa – nového politického náměstka ministra dopravy, člena ANO a dosavadního vedoucího kanceláře předsedy sněmovny Radka Vondráčka (ANO).

    Dne 30. 7. 2018 proběhla schůzka odborů, působících na ČD, (dále Odbory) s panem ministrem dopravy Ing. Danem Ťokem. Na této schůzce byl účasten i panem ministrem doporučený a zřejmě budoucí nový předseda dozorčí rady ČD pan profesor Ing. Petr Moos, CSc., který dostal slovo, aby blíže vysvětlil, co lze vytknout vedení ČD a co jsou ty relevantní důvody, které zvažovanou výměnu managementu ČD ospravedlňují, a to především v rámci přípravy ČD na liberalizaci.

    Na předmětné schůzce nebyl zástupcům Odborů sdělen žádný relevantní důvod proklamované potřeby změny ve vedení ČD. Zároveň se potvrdilo, že pan profesor Moos neměl dostatek času na vstřebání relevantních informací o aktuální situaci ČD a zejména pak o aktuálních postojích a dosavadních krocích představenstva ČD, které by mělo mít možnost svoje kroky před dozorčí radou ČD obhájit. Ze strany pana ministra padla výzva, aby se zaklínadlo rating společnosti nepřeceňovalo, protože důvěra věřitelů spočívá hlavně v tom, že za závazky státní akciovky 100% ručí stát.  To byla zcela nepravdivá informace, protože stát za žádné stávající závazky ČD neručí.

    Jediným pro Odbory pozitivním výstupem byl příslib pravidelných jednání a konzultací ministra dopravy, resp. pana profesora Moose, se zástupci Odborů. Po ujištění ze strany pana ministra i pana profesora Moose, že se přes léto nebude nic dít, byl domluven další termín jednání na 28. 8. 2018.  

    Odbory mají zcela jednoznačně za to, že problematiku liberalizace nemůže řešit národní dopravce, ale právě a jen Ministerstvo dopravy ČR (MD ČR), které doposud nevytvořilo férové podmínky pro soutěže. Není věcí managementu ČD, ale je odpovědností MD ČR, aby se vyřešily zejména závazky ČD vyplývající ze zákona, přinášející celou řadu povinností, které ostatní dopravci nemají. Např. vybírat dodavatele vozidel a tedy svého hlavního výrobního prostředku pouze v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, kdy ostatní dopravci tuto povinnost nemají. Naopak jako chvályhodné se jeví počínání stávajícího managementu ČD, který se snaží jednat s péčí řádného hospodáře a nabízí ministerstvu svůj roky budovaný komplexní systém odbavení cestujících, který má zaimplementovány všechny integrované dopravní systémy v ČR a umožňuje vydávat jízdní a rezervační doklady z a do všech stanic, a to nejen na území ČR, ale i v i zahraničí. Tento systém navíc umí integrovat i tarify ostatních dopravců. Ministerstvo tedy nemusí nic vymýšlet a je pouze na něm, aby se s ČD na využití systému dohodlo. Ale MD ČR o tom nechce slyšet a raději hodlá nalít více než 200 mil. Kč do svého podniku CENDIS, s. p. a do Státní tiskárny cenin, s. p., přičemž zde nejsou žádné záruky, jak a kdy bude systém fungovat. Využitím systému státní akciové společnosti ČD by se přitom vyřešila otázka potřebného zajištění síťovosti a problematika clearingu tržeb.

    Samostatnou otázkou jsou potom poptávková řízení s akcentem pouhé ceny dopravního výkonu na 1 km, takže díky tomu není třeba zohlednit ani zabezpečovací zařízení jednotlivých tratí, do kterých se investovaly evropské prostředky a došlo k jejich zmaření, když se na železnici dostávají vozidla bez odpovídajícího komunikačního zařízení a dochází k výraznému zhoršení bezpečnosti. Mementem by měla být květnová nehoda na Českobudějovicku u Křemže, kde šťastnou náhodou při srážce vlaků nebyli mrtví, ale pouze 14 zraněných včetně malých dětí na jedné z „nejbezpečnějších tratí“ v České republice, kde by byl při takovém postoji bezpečnější tzv. žezlový systém zabezpečení z předminulého století.

    Nelze zpochybnit právo vlastníka společnosti – státu prostřednictvím řídícího výboru a následně dozorčí rady ČD provádět změny v managementu ČD, ale tyto musejí být doprovázeny jasnou strategií a vizí, jak mají ČD vypadat, kam mají směřovat a co se od nich očekává. Pokud někdo dopředu veřejně hovoří o odvolání představenstva ČD, jde určitě o stabilitu firmy a zajímá to věřitele ČD a přirozeně i ratingovou agenturu Moody´s. Stabilita managementu a vztah majitele ke společnosti jsou celkem zásadními kritérii hodnocení. ČD už několik let drží stabilní rating Baa2, což je dva stupně od spekulativního pásma. Toto hodnocení bylo naposledy potvrzeno letos v červnu, přičemž rating má stabilní výhled. Jakékoliv zhoršení ratingu by mohlo znamenat výrazné zvýšení nákladů na úroky z úvěrů a dluhopisů.

    Ve 2. pololetí 2018 nastává pro ČD kritická doba, neboť řeší splatnost 8 miliard CZK (300 mil. EUR) dluhopisů veřejně obchodovatelných a splatných v červnu 2019. To představuje novou emisi veřejně obchodovatelných dluhopisů v Londýně a do konce roku 2019 nastavit proces (mandátní banky, advokáti, informační memorandum, roads shows po Londýně, Frankfurtu nad Mohanem, Curychu, Vídni apod.). Pokud se neuspěje, hrozí deflaut, resp. bankrot ČD a rozprodej dceřiných firem, o což možná zájmovým skupinám okolo Vlády ČR a soukromých dopravců jde. ČD mají veřejně obchodovatelné EURové  dluhopisy v Lucemburku (Londýn, Frankfurt, Praha) za 25 miliard CZK. Jejich případné znehodnocení spadá do britské jurisdikce. Každoroční „obhajoba“ ratingu (prezentace managementem) je v březnu v Miláně a v červnu v Praze.

    Co se týká nedávné historie, ČD začaly s investičním ratingem Baa1 v roce 2011, následně klesl na Baa2 v 2013 a pak v roce 2014 na hranici spekulativního pásma Baa3. V roce 2015 se podařilo za stávajícího vedení ČD přes problémy udržet na Baa3, aby nespadl do spekulativního pásma Caaa. V 2016 se podařilo po prezentacích opět povýšit rating o jeden stupeň na Baa2 (oddálit od hraničního pásma Baa3). V letech 2017 a 2018 se podařilo rating Moody‘ s obhájit a udržet v investičním pásmu Baa2.

    Opakovaná negativní vyjádření směrem k managementu ČD a jeho zpochybňování ze strany  minstra dopravy výrazně poškozují státní akciovou společnost v jednom z nejdůležitějších období – v době potřebného refinancování dluhopisů a přípravy uzavírání smluv na dálkovou i regionální dopravní obslužnost. Dělají radost konkurenci ČD včetně té zahraniční, nikoliv občanům České republiky co by akcionářům ČD.

 

 

                                                                                              Jindřich Berounský

                                                                                   Svaz Odborářů Služeb a Dopravy

Rubriky: Archiv |