Správa železniční dopravní cesty stojí před rozsáhlou organizační změnou

Odborové orgány na úrovni centrál odborových organizací a závodní výbory všech našich základních organizací v minulých dnech projednaly návrhy SŽDC na změny struktury generálního ředitelství i dalších organizačních článků (OŘ) včetně změny hranic, počtu i působnosti jednotlivých provozních obvodů (PO), atd. Podle našeho názoru jde zřejmě o komplex nejrozsáhlejších změn v SŽDC od jejího vzniku. Podrobnosti o nich se vymykají možnostem tohoto článku, protože může jít zatím oficiálně o neveřejné údaje, přestože počet zaměstnanců se týká pravidel pro hromadné propouštění, což punc potencionálního obchodního tajemství mění a o změnách asi vědí i návštěvníci hospod a restaurací víc, než samotní autoři.

Zaměstnanci, kteří jsou dotčení změnou, její rozsah také již od léta znají a většinou jim to nepřináší žádnou radost. Pokud nejsou přímo nadbyteční, většinou se jim jejich šéfové odstěhují kamsi jinam, mnohdy i docela daleko (ve srovnání se stávajícím stavem) a hranice jejich působnosti se diametrálně změní.

To způsobí, že zaměstnanci budou muset nově dojíždět za prací mnohdy do větší vzdálenosti než dříve nebo mohou dojíždět do nových sídel provozních obvodů a oblastních ředitelství minimálně za účelem školení, vyřizování různých potvrzení, atd., když tato nová „sídla“ jsou mnohdy pro zaměstnance dál, než ta předchozí.  Zkrátka když bude zaměstnanec něco potřebovat vyřídit „u podniku“, bude ho to stát více volného času, než dosud, bez ohledu na to, že se to netýká všech.

Je také na místě obava, že se zhorší pracovněprávní podmínky zaměstnanců, minimálně z těch důvodů, že zaměstnavatel se bude snažit stávající rozsahy  hranicí OŘ a PO v pracovních smlouvách upravit do podmínek nových obvodů a promítnout je do změn pracovních smluv, čímž zřejmě povinnost výkonu práce ve vymezeném obvodu nebo území se změní na širší. Potěšilo by nás případné ujištění, že tomu tak nebude.

Zdá se, že nejhorší dopad očekávaných změn bude u finančních (provozních) účetních. Ti (nebo ty, protože jde hlavně o dámy) se přemisťují na nová „centrální“ pracoviště do Pardubic a Olomouce. Zkuste si dojíždět z Prahy nebo Ústí nad Labem, anebo Děčína na nová pracoviště. Přitom jsou mnozí toho názoru, že by tyto účetní měly být nepříliš daleko od stavebních správ a dalších základních článků řízení, protože tam podklady pro ně vznikají a „výkony“ těchto správ se ve finanční rovině zpracovávají. Doplňování podkladů pro účtování tak může představovat složitější manévry než dříve.

Přitom zaměstnavatel zřejmě očekává zjednodušení všech agend a určitě i nějaké ty finanční úspory. Jaké, to odborovým orgánům nebylo vyčísleno, přestože by to mělo být to nejpodstatnější.

Již od léta t.r. se změny, resp. jejich dopady na zaměstnance, projednávají s jednotlivými články řízení i s dotčenými lidmi (zaměstnanci), ale na jejich dotazy na to, co tomu říkají odbory, včetně dotazů po pozitivech těchto změn, jaksi chybí odpověď. Zaměstnavatel totiž nějak „pozapomněl“ tyto změny nejdříve projednat s odbory, zejména na úrovni vrcholové. Tím ztratil podstatný vliv, který mohl mít na lidi, a to vliv přes odbory, které mohly se znalostí věci tyto změny podpořit a změny lidem pomoci vysvětlit.

Sice jeho případný kalkul, že změny podpoří i bez znalosti věci a kdykoliv tradiční odboroví kejvalové, mu asi vyšel, ale nedůvěra zaměstnanců k těmto subjektům opět posílila, což zaměstnavateli nemusí být milé, pokud mu to ovšem není jedno. S ohledem, jak jsou změny projednávány mechanickým seznamováním bez ekonomických efektů a bez zaujetí pro věc, bych skoro přisvědčil tomuto názoru.

Za těchto okolností, kdy příslušné orgány Svazu Odborářů Služeb, to je Firemní výbor SOSaD při SŽDC a další orgány působící u jednotlivých OŘ a PO SŽDC, nemají možnost projednat komplexně rozsah navrhovaných organizačních změn včetně dopadů do zaměstnanosti a očekávaným úsporám, musejí mít k nim nutně výhrady a bez doložení ekonomické efektivnosti nejsou přesvědčeny o jejich nutnosti. V případě centralizace pracovišť účetních dokonce s touto změnou nesouhlasí. Rovněž mají výhrady k některým dalším nově koncipovaným změnám, když projednání se jeví z hlediska dopadů jako málo komplexní a neúplné. Poukazují rovněž na nově vzniklé možné obtíže zaměstnanců při jejich dojíždění na nová pracoviště, kdy jejich potřeba času, stráveného na cestě do a ze zaměstnání, výrazně naroste.

Přitom stačilo včas mít vše připraveno a se znalostí věci to rovněž včas projednat. Zaměstnanci i odbory by se mohli přesvědčit o vhodnosti změn na další rozvoj SŽDC a případně by bylo možné vyřídit dotazy a připomínky.

A co Vy, milí čtenáři? Souhlasíte s výše uvedenými organizačními změnami? Rádi Vaše názory uveřejníme, samozřejmě bez Vašich osobních údajů, které jsou u nás chráněny jako u vydavatele každého periodika. K anonymním sdělením ale nebudeme přihlížet.

 1. R.
Rubriky: Komentáře |

6. společná informace z průběhu kolektivního vyjednávání u SŽDC ze dne 19. 11. 2018

Na šestém jednání, které se konalo za účasti generálního ředitele SŽDC Bc. Jiřího Svobody, MBA, zaměstnavatel předložil dva návrhy řešící sporné body (odměna za e-learning v STKR přes extranet, zvláštní odměna, navýšení sazeb v tarifní mzdě, navýšení disponibilního objemu pro výkonovou odměnu, rizikový příplatek pro HZS, navýšení příplatku za práci v noci, za práci o sobotách a nedělích, zachování příplatku za práci přesčas, vyplacení jednorázové mimořádné odměny generálního ředitele se mzdou za měsíc listopad). I přes drobná sblížení v rozporných stanoviscích nedošlo ke shodě. Nově je dohodnut příplatek za práci ve výškách a nad volnou hloubkou a za vybrané rizikové práce z hlediska prašnosti, hlučnosti a vibrací, který je ve znění roku 2018.

Další termín kolektivního vyjednávání je ve středu 28. 11. 2018 v sídle zaměstnavatele.

Rubriky: Archiv |

5. společná informace z průběhu kolektivního vyjednávání u SŽDC ze dne 13. 11. 2018

Na pátém jednání předložil zaměstnavatel nový komplexní návrh, který obsahoval:

 1. Kondiční pobyty ve stavu roku 2018.
 2. Zvýšení počtu pásem osobních příplatků dle požadavku OC o dva, tj. od 35 let do 40 let a od 40 let, zvláštní odměny pro všechny zaměstnance odměňované tarifní mzdou, navýšení sazby tarifních stupňů, navýšení použitelného objemu pro výkonové odměny a zavedení rizikového příplatku pro zaměstnance HZS, kteří alespoň jednou v kalendářním měsíci byli na výjezdu.

Návrh zaměstnavatele znamenal v souhrnném objemu navýšení MOON o cca 3 %.
OC odsouhlasily dnešní návrh zaměstnavatele na navýšení počtu pásem osobního příplatku a navýšení sazeb v každém pásmu o 0,5 % (odpovídá původnímu protinávrhu OC). Dále je otevřena otázka použití sazby B.

Po nesouhlasném stanovisku OC k ostatním bodům návrhu zaměstnavatele (požadavek na přeřazení 4 profesí z periody 3 let do periody 2 let a nesouhlas jedné odborové organizace se spoluúčastí účastníka 100 Kč/pobytový den) byl předložen další návrh zaměstnavatele, který obsahoval:

 1. Kondiční pobyty v rozsahu 2018 + přeřazení 4 profesí (dispečer ŽDC, vedoucí dispečer, operátor železniční dopravy a provozní dispečer) do dvouleté periody při splnění podmínky práce ve vícesměnném pracovním režimu a zachování finanční spoluúčasti účastníka 100 Kč/pobytový den.
 2. Zavedení zvláštní odměny pro všechny zaměstnance odměňované tarifní mzdou, navýšení sazby tarifních stupňů, navýšení použitelného objemu pro výkonové odměny a zavedení rizikového příplatku pro zaměstnance HZS, kteří alespoň jednou v kalendářním měsíci byli na výjezdu.

Na konci jednání došlo ke shodě nad novou podobou kondičních pobytů v roce 2019 dle druhého návrhu zaměstnavatele. U ostatních (finančních) bodů nedošlo k výraznému sblížení představ jednajících stran.

Další termín kolektivního vyjednávání je v pondělí 19. 11. 2018 v sídle zaměstnavatele.

Rubriky: Archiv |

4. společná informace z průběhu kolektivního vyjednávání u SŽDC ze dne 12. 11. 2018

Na dnešním čtvrtém jednání předložil zaměstnavatel komplexní návrh, který obsahoval:

 1. Kondiční pobyty ve stavu roku 2018
 2. Zvýšení počtu pásem osobních příplatků dle požadavku OC o dva, tj. 35 let a od 40 let, zvláštní odměny pro všechny zaměstnance odměňované tarifní mzdou, navýšení sazby tarifních stupňů, navýšení použitelného objemu pro výkonové odměny

Návrh zaměstnavatele znamenal v souhrnném objemu navýšení MOON o 2,42%.

Odborové organizace návrh nepřijaly a nadále zůstávají jednotlivá ustanovení předkládaná v návrhu zaměstnavatele v rozporu.

V rámci jednání byla vedena diskuze o výčtu pracovišť se zvýšenou náročnosti dle článku 34 přílohy č. 2 PKS SŽDC, odst. 3 písm. b) – nedošlo ke shodě.

Došlo ke shodě nad textem přílohy č. 5 Náborový příspěvek dle návrhu zaměstnavatele 1. změny PKS a k navýšení jeho výše na 50 000 Kč, resp. 80 000 Kč.

Další termín kolektivního vyjednávání je v úterý 13. 11. 2018 v sídle zaměstnavatele.

Rubriky: Archiv |

3. společná informace z průběhu kolektivního vyjednávání u SŽDC ze dne 6. 11. 2018

Třetí jednání o 1. změně PKS SŽDC na období od 1. 2. 2018 do 31. 12. 2019 probíhalo v sídle organizace.

V úvodu byli zástupci odborových organizací seznámeni s návrhy nových 23 provozních obvodů od 1. 1. 2019 a jejich hranicemi.

Dále na dnešním jednání došlo ke shrnutí jednotlivých shodných a rozporných stanovisek obou stran k návrhu 1. změny PKS SŽDC.

Zaměstnavatel sumarizoval finanční náročnost návrhu odborových organizací na cca 2 mld. Kč, což činí cca 20% nárůst oproti rozpočtu na rok 2018.

Zaměstnavatel předložil návrh nového znění přílohy č. 4 Kondiční pobyty zaměstnanců SŽDC (ve změněné podobě oproti roku 2018 – zejména zvýšení finanční spoluúčasti účastníka KOP, sjednocení dosavadních period na tříletou periodu poskytování KOP, zrušení nárokovosti některých zaměstnání) místo dosavadního návrhu zaměstnavatele přílohy č. 4 Kondiční program pro zaměstnance. Na dnešním jednání nedošlo ke shodě na předloženém návrhu zaměstnavatele.

Další termín kolektivního vyjednávání je pondělí 12. 11. 2018 v sídle zaměstnavatele.

Rubriky: Archiv |

Jindřich Berounský – kandidát do Dozorčí rady Českých drah

Svaz Odborářů Služeb a Dopravy nominoval pro volby do Dozorčí rady Českých drah, a. s., které se uskuteční ve dnech 13. – 15. listopadu 2018, Jindřicha Berounského – systémového specialistu Generálního ředitelství ČD.

Máme za to, že náš kandidát bude především plnohodnotným zástupcem všech zaměstnanců Českých drah, protože má proto všechny předpoklady včetně bohatých profesních i životních zkušeností. Svými postoji již nejednou dokázal, že pro České dráhy, železnici, její zákazníky a zkrátka „pro dobrou věc“ udělá maximum i za cenu obětování svého postavení.

  

Jindřich Berounský

 Narozen 7. 9. 1970 v České Lípě, absolvent Střední průmyslové školy strojní a dopravní v Děčíně. Zaměstnancem ČD a jejich právních předchůdců je od 24. 11. 1990 nejdříve ve funkci výpravčí, souběžně v rámci vedlejších pracovních poměrů vykonával celou řadu provozních funkcí (vlakvedoucí a průvodčí osobní i nákladní dopravy, vedoucí posunu, dozorce výhybek, závorář).

V roce 1997 inicioval petici proti zastavení osobní dopravy na jediné ozubnicové a zároveň nejstrmější české železnici Tanvald – Harrachov, kterou podepsalo přes 25 000 lidí, ale osobní doprava na ní byla přesto zastavena.

V roce 1998 se podílel na projektu tzv. Jizerské dráhy, spojeném s obnovením provozu na trati Tanvald – Harrachov a výrazným rozšířením služeb železnice na Jablonecku. Od 24. 5. do 15. 11. 1998 působil jako náměstek ředitele Jizerské dráhy.

V rámci následného převzetí projektu Jizerské dráhy včetně nové struktury tarifu jízdného v osobní dopravě Českými dráhami byl od 16. 11. 1998 pověřen konstitucí železniční stanice Jablonec nad Nisou a od 1. 12. 1998 jmenován do funkce přednosty žst Jablonec nad Nisou. Tehdy se stal nejmladším přednostou stanice v republice a z funkce byl odvolán 6. 5. 2002 kvůli veřejné kritice tehdejšího vedení ČD za skokové zdražení jízdného, spojené s výrazným úbytkem cestujících. Následně pokračoval ve funkci výpravčího do 30. 4. 2003, dokud nebyla kritika způsobu zdražení jízdného díky podnětu Generální inspekci Českých drah uznána jako oprávněná.

Od 1. 5. 2003 působí Jindřich Berounský jako systémový specialista Generálního ředitelství Českých drah, v mezidobí od 1. 9. 2010 do 30. 9. 2014 byl systémovým specialistou Krajského centra osobní dopravy Liberec.

V rámci odborové činnosti Jindřich Berounský usiluje o razantnější, ale hlavně společné postoje všech odborových centrál ve vztahu k negativním vnějším vlivům, které ohrožují České dráhy a jejich dceřiné společnosti. To dokazuje i mediálními výstupy včetně těch na webu SOSaD:

ČT 24  31.10.2018

https://ct24.ceskatelevize.cz/ekonomika/2638244-tok-navrhne-privatizovat-podil-v-cd-cargo-diky-teto-dceri-ale-prosperuji-cele

http://www.sosad.cz/alarmujici-privatizacni-snahy-protistatniho-ministra-dopravy/

Otázky Václava Moravce 3.10.2018
https://youtu.be/bXuOD13W-lI     

https://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/tiskovezpravy/SOSaD-Dozorci-rada-Ceskych-drah-paralyzovala-Ceske-drahy-551717

https://zdopravy.cz/nazor-blamaz-ministerstva-dopravy-o-liberalizaci-na-zeleznici-14127/

http://www.sosad.cz/skandal-molegate-nebo-krtkogate-dozorci-rady-ceskych-drah/

http://www.sosad.cz/odbory-jsou-znepokojeny-situaci-ceskych-drah-a-pozaduji-vysvetleni/

http://www.sosad.cz/jednani-ministra-dopravy-s-odbory-a-otazky-k-reseni/

http://www.sosad.cz/kdyz-vlastnik-skodi-vlastni-firme/

http://www.sosad.cz/jednani-ministra-dopravy-nerozptylilo-obavy-odboru-na-ceskych-drahach-ale-prineslo-prislib-dalsich-jednani/

Rubriky: Archiv |

Alarmující privatizační snahy protistátního ministra dopravy

Soustavné úsilí ministra dopravy Dana Ťoka o privatizaci ČD Carga, a.s., největší a nejziskovější dceřiné společnosti Českých drah je skandální.  ČD Cargo realizovalo za první pololetí roku 2018 zisk před zdaněním dle mezinárodních účetních standardů (IFRS) ve výši 620 mil. Kč. Do konsolidovaného výsledku Skupiny ČD pak segment nákladní dopravy přispěl čistým ziskem po zdanění ve výši 350 mil. Kč. Celkově celé Skupině ČD Cargo stoupají přepravené objemy zboží. Jenom na tuzemském dopravním trhu se podařilo ČD Cargo meziročně navýšit tržní podíl o 3 %. Z aktuálně dostupných statistik vyplývá, že takovýto objemový progres nezaznamenal žádný z konkurentů ČD Cargo.

Pan ministr dopravy je v podstatě ministrem pro podporu soukromých zájmů v dopravě proti státu. Neexistuje žádný důvod ani pro privatizaci minoritního podílu v ČD Cargo, ze kterého by měl někdo profitovat vzhledem k prokazatelné perspektivě železniční nákladní dopravy. Podle informací odborů krouží kolem ČD Cargo finanční skupina PPF Petra Kellnera a situaci v sektoru nákladní dopravy sleduje určitě i Daniel Křetínský. Ani jednomu z nich nejde o charitu a „pomoc skupině ČD“, ale prokazatelně jsou schopnými byznysmeny, kteří mají zájem svůj byznys rozvíjet.

Pan ministr Ťok svými prohlášeními a ve vzduchu visícím zájmem o postupný výprodej Skupiny ČD ohrožuje ekonomiku celé Skupiny ČD a rating ČD. Dochází k ohrožení „stability“ skupiny vůči držitelům veřejně obchodovatelných dluhopisů a tzv. emisních podmínek. Brzy mohou být ohroženy důvěra Moody’s  a rating v investičním pásmu Baa2. EBITDA / cashflow Skupiny ČD a důvěra věřitelů je postavena na celkové „konsolidované“ Skupině ČD, kde jde o součet všech významných firem včetně ČD Carga.

Vyjádření pana ministra Ťoka ve směru k záměru privatizace ČD Carga je jeho doslova partyzánskou akcí. Nemá mandát Řídícího výboru ČD, resp. valné hromady společnosti. Záměr by se musel navíc velmi pečlivě a opatrně dohodnout dopředu s věřiteli, resp. držiteli dluhopisů ČD a agenturou Moody’s, neboť by se podle jejich podmínek jednalo o restrukturalizaci Skupiny ČD. Musely by se předjednat a domluvit pozměněné emisní podmínky již vydaných veřejně obchodovatelných a privátně umístěných dluhopisů ČD. Jde o oboustranný vztah a vzájemnou důvěru, kterou ministr Ťok soustavně narušuje a chová se jako slon v porcelánu.

Pan ministr Ťok svými překotnými zásahy a vyjádřeními nerespektuje České dráhy jako korporátní společnost a plete si je s příspěvkovou organizací. Nerespektuje stanovy společnosti, roli valné hromady a dozorčí rady. Dokonce ignoruje věřitele, a to ve velmi kritické době pro ČD, neboť řeší splatnost 8 miliard CZK (300 mil. EUR) dluhopisů veřejně obchodovatelných a splatných v červnu 2019. To představuje novou emisi veřejně obchodovatelných dluhopisů v Londýně a do konce roku 2019 nastavit proces (mandátní banky, advokáti, informační memorandum, roads shows po Londýně, Frankfurtu nad Mohanem, Curychu, Vídni apod.). Pokud se neuspěje, hrozí deflaut, resp. bankrot ČD a rychlý rozprodej dceřiných firem pod jejich tržní hodnotu. To by prospělo soukromému sektoru v dopravě, pro který pan ministr evidentně pracuje.

https://ct24.ceskatelevize.cz/ekonomika/2638244-tok-navrhne-privatizovat-podil-v-cd-cargo-diky-teto-dceri-ale-prosperuji-cele

 

                                                                                              Jindřich Berounský

                                                                                   Svaz Odborářů Služeb a Dopravy

Rubriky: Archiv |

Kolektivní vyjednání na ČD zahájeno

Dne 30. 10. 2018 na jednání představenstva ČD, a.s. a odborových organizací působících u zaměstnavatele, byl předán zaměstnavatelem návrh podnikové kolektivní smlouvy ČD, a.s. na rok 2019.

V posledních letech je zvykem, že zaměstnavatel navrhuje minimální změny textu podnikové smlouvy v oblastech BOZP, pracovní doby, sociální oblasti, zaměstnaneckých výhod, odměňování atd. a v oblasti mzdového nárůstu (tarifu, smluvních mezd) nenavrhuje změny žádné. Tento návrh podnikové kolektivní smlouvy ČD, a.s. na rok 2019 od zaměstnavatele není výjimkou.

Odborové organizace se sejdou dne 5. 11. 2018, aby připravily protinávrh podnikové kolektivní smlouvy.

FV SOSaD při ČD, a.s. na svém jednání připravil svůj návrh na změnu podnikové kolektivní smlouvy a byl by rád, aby jej kolektivní vyjednavači navrhli do protinávrhu podnikové kolektivní smlouvy ČD, a.s. na rok 2019.

Teď už bude jen záležet, na kolika bodech se s kolegy z ostatních OC shodneme a kolik bodů z našeho návrhu budou mít kolegové chuť a zájem podpořit.

A co bychom chtěli za SOSaD dohodnout v podnikové kolektivní smlouvě ČD, a.s na rok 2019?

 • Nárůst dovolené o jeden týden
 • Nárůst mzdy za práci přesčas v sazbách z 25% na 30%, z 50% na 55%, z 35% na 42%
 • Doplnit pásmo 10 v tabulce pro započtené délky doby praxe zaměstnancům přes 40 let, zvýšené 100,- Kč
 • Zvýšit příplatek za práci v noci z 12% na 20%
 • Zvýšit příplatek za práci o sobotách a nedělích z 12% na 25%
 • Zvýšit/ změnit příplatek za dělenou směnu na území cizího státu z 80% na 99%, v ČR na 100,- Kč za hodinu rozdělení
 • Zvýšit příplatek za režim práce pro zam. odst. 1-3 o 5,- Kč
 • Mimořádná odměna ve výši 10 000,- Kč životního jubilea i při dosažení věku 60 let
 • Zvýšit příplatek za nepravidelný nástup ze 70,- Kč na 100,- Kč
 • Zvýšit nominální hodnotu stravenky na 110,- Kč
 • Doplnění tabulky povolání s nárokem na KOP jednou za tři roky při splnění podmínky práce ve vícesměnném pracovním režimu o povolání Osobní pokladník.
 • Doplnit odrážku osobního ohodnocení o zaměstnance, kteří mají uzavřenu pracovní smlouvu na zaměstnání osobní pokladník 4,8 až 15%
 • Zrušení příspěvku na spolufinancování 100,- Kč na pobytový den KOP
 • Nárůst TS 1-9 o 15%, TS 10-11 o 11%, TS 12-16 o 8% + každému TS 3 000,- Kč

 

                                                                                Jan Kadečka, předseda SOSaD

 

 

Rubriky: Archiv |

2. společná informace o zahájení kolektivního vyjednávání u SŽDC dne 30. 10. 2018

Druhé jednání o 1. změně PKS SŽDC na období od 1. 2. 2018 do 31. 12. 2019 probíhalo v sídle organizace.

Zástupce odborových organizací zaslal dne 26. 10. 2018 zaměstnavateli protinávrh odborových organizací k návrhu předloženému zaměstnavatelem dne 15. 10. 2018.

Na dnešním jednání zástupci odborových organizací svůj společný předložený protinávrh podrobně okomentovali. Hlavní části protinávrhu odborových organizací:

 • nesouhlas s kondičním programem, návrh na zachování kondičních pobytů s rozšířením nárokových profesí, snížení počtu odpracovaných let na kondiční pobyt a návrh přesunout některé stávající profese z 3leté periody do 2leté a dále návrh na zrušení finanční spoluúčasti účastníka KOP;
 • návrh na odměnu za školení přes portál STKR v mimopracovní době;
 • návrh na vyšší sazbu osobního příplatku i při jiných zkouškách než dle předpisu SŽDC Zam1 (HZS, SŽG);
 • návrh na zavedení jednoho rizikového příplatku HZS, který by nahradil současné příplatky za použití izolačních dýchacích přístrojů, odměnu za odklizení pozůstatků usmrcených osob nebo zvířat, příplatek za práci ve výškách a nad volnou hloubkou 10 m apod.
 • návrh na výrazné navýšení tarifních mezd a výkonové odměny a většiny příplatků i odměn a dále rozšíření počtu pásem osobního příplatku;
 • návrh na navýšení nominální hodnoty stravenek.

Zaměstnavatel vyjádřil své stanovisko, že už na základě prvotních kalkulací protinávrhu odborových organizací je předložený návrh pro naši organizaci finančně nerealizovatelný.

Další termín kolektivního vyjednávání je úterý 6. 11. 2018 v sídle zaměstnavatele.

Rubriky: Archiv |

Výzva předsedům ZO SOSaD

Vážení kolegové,

žádáme vás, abyste neprodleně informovali své závodní výbory, případně další členy SOSaD, že ředitelé jednotlivých oblastních ředitelství a dalších organizačních článků Správy železniční dopravní cesty, státní organizace (dále jen SŽDC), zahájili jednání s odborovými partnery na své úrovni o organizačních změnách redukce počtu PO a počtu zaměstnanců v nich (nadbytečnost), včetně změn pracovního zařazení těch dalších zaměstnanců, kteří nebudou nadbyteční a projednání dalších organizačních změn.

Tyto organizační změny jsou s vámi projednávány již z hlediska konkrétních dopadů do zaměstnanosti, aniž tyto změny byly projednány na úrovni celopodnikové s naším příslušným Firemním výborem SOSaD při SŽDC (dále jen FV).

S ohledem na to, že v důsledku neprojednání těchto změn na úrovni celopodnikové, není jasný rozsah a dopad organizačních změn a jejich ekonomických důsledků do celé SŽDC, nemůže tedy ani být k dispozici stanovisko našeho příslušného FV.

Žádáme Vás, abyste z těchto důvodů neprojednávali tyto organizační změny na úrovni ZV ZO SOSaD, případně abyste tyto změny do doby jejich projednání na úrovni FV  neakceptovali, tedy s nimi v žádném ohledu do doby jejich projednání na FV nesouhlasili.

Asi není potřeba zdůrazňovat, že popsaným postupem se vedoucí zaměstnanci zřejmě snaží obejít případný negativní názor odborových centrál, zejména SOSaD, s těmito změnami. V každém případě se podle našeho názoru jedná o porušení zákoníku práce a kolektivní smlouvy, které bude třeba vhodným způsobem sankcionovat.

Informujte nás osobně o návrzích zaměstnavatele SŽDC i o Vašem dalším postupu v této věci.

 

                                                                                Jan Kadečka a Lubomír Michalec

Rubriky: Komentáře |