Archiv rubriky: Komentáře

Doplňující informace k obměně stejnokrojových součástek

Povolené kombinace starých a nových stejnokrojových součástek k prohlédnutí zde: 

SZ-GR-O8

Rubriky: Komentáře |

Společná informace o kolektivním vyjednávání o PKS 2021 u SŽ ze dne 3. 5. 2021

Zaměstnavatel na dnešním jednání předložil nový návrh textu 4. změny PKS, ve kterém reflektoval na připomínky odborových organizací:
• realizace prověrek BOZP roku 2021 do 31. října 2021;
• v souvislosti s připravovanými organizačními změnami došlo k doplnění bodu 3.1.6 A) odstupného tak, aby navýšené odstupné dle tohoto bodu mohlo být uplatněno i při dřívějším projednání nadbytečnosti s konkrétními zaměstnanci dotčenými organizační změnou, u nichž pracovní poměr skončí k poslednímu kalendářnímu dni, který předchází datu účinnosti organizační změny.

Zástupci odborových organizací s návrhem vyslovili souhlas = došlo ke sjednání 4. změny PKS SŽ na rok 2021.

Mgr. Lubomír Michalec a Jiří Skopový

Rubriky: Komentáře |

INFORMACE O ZAMÝŠLENÉ ORGANIZAČNÍ ZMĚNĚ U ČD, a.s.

Na společném jednání odborových centrál se zaměstnavatelem – videokonferenci s představenstvem ČD dne 26. 4. 2021 byla odborovým centrálám formou Power Pointové prezentace předána stručná informace o zamýšlené organizační změně, kterou má v úmyslu zaměstnavatel realizovat od 1. 7. 2021. Cíli organizační změny jsou zefektivnění a zrychlení řídících procesů především eliminací počtu řídících úrovní. S tím souvisí nastolený proces centralizace a řešení diverzity jednotlivých regionálních celků.

Zaměstnavatel se odkazuje na Strategii ČD do roku 2030, která však není odborovým centrálám známa, a proto o ni vedení ČD žádáme.

Problematická je a o nepromyšlenosti změn svědčí rychlost úprav předkládaných dokumentů, které organizační změnu předcházejí.

Činnost Českých drah má být rozdělena do třech segmentů, a to Osobní doprava, Servis a Nákup a správa majetku. Tyto segmenty by měly územně fungovat ve třech regionálních celcích a to Západ, Střed a Východ.
Protože se jedná o prvotní informaci o zamýšlené změně a naše odborová organizace nedostala žádný materiál, který by fakticky zdůvodňoval změny a přesvědčil o jejich výhodnosti, zároveň vůbec není řešen dopad do zaměstnanosti, FV SOSaD při ČD, a.s. bude požadovat další informace.

Vzhledem k tomu, že zamýšlená organizační změna je připravována s předpokladem platnosti od 1. 7. 2021, očekáváme v nebližší době od zaměstnavatele plnohodnotný materiál se žádostí o projednání. V něm potom přirozeně předpokládáme, že už budou potřebné informace, abychom mohli zhodnotit organizační změnu a zaujmout k ní odpovídající stanovisko.

Jan Kadečka
Předseda Svazu Odborářů Služeb a Dopravy
Předseda FV SOSaD při ČD, a.s.

Rubriky: Komentáře |

Společná informace o kolektivním vyjednávání o PKS u SŽ ze dne 27. 4. 2021

Dne 20. 4. 2021 předložil zaměstnavatel návrh 4. změny PKS 2021, který obsahuje dva body:

  • realizace prověrek BOZP roku 2021 do 31. října 2021;
  • v souvislosti s plánovaným sloučením OŘ Olomouc a OŘ Ostrava doplnění bodu 3.1.6 A) odstupného tak, aby navýšené odstupné dle tohoto bodu mohlo být uplatněno i při dřívějším projednání nadbytečnosti s konkrétními zaměstnanci dotčenými organizační změnou, u nichž pracovní poměr skončí k 31. 12. 2021.

V této souvislosti zaměstnavatel předložil na dnešním jednání Návrh harmonogramu postupových kroků k zajištění sloučení Oblastního ředitelství Ostrava a Oblastního ředitelství Olomouc k 1. 1. 2022 ve smyslu usnesení Správní rady Správy železnic, státní organizace č. 13/2021 ze dne 26. 3. 2021.

V rámci kolektivního vyjednání o 4. změně PKS 2021 dne 20. 4. 2021 i 27. 4. 2021 prozatím nedošlo ke shodě a kolektivní vyjednávání bude pokračovat dne 3. 5. 2021.

Rubriky: Komentáře |

Potvrzení o cestě do zaměstnání do jiného okresu

Potvrzení o cestě v souvisl. s výkonem zaměstnání Březen 2021 (pdf)

Potvrzení o cestě v souvisl. s výkonem zaměstnání Březen 2021 (docx)

Rubriky: Komentáře |

Zpráva z jednání na Správě železnic dne 19. 2. 2021

Dnešního dne pokračovalo formou videokonference jednání mezi zástupci zaměstnavatele a zástupci odborových organizací o podobě 3. změny Podnikové kolektivní smlouvy Správy železnic, státní organizace, na rok 2021.

Na tomto jednání předseda FV SOSaD SŽ Mgr. Lubomír Michalec přednesl návrh, aby byl do 31. 8. 2021 umožněn nejen souběh stravenkového paušálu a elektronické stravenky, nýbrž i papírových stravenek.

Po tomto datu by se vyhodnotil počet uživatelů u jednotlivých forem a pokud by byl o papírové stravenky minimální zájem (což nepředpokládáme), SOSaD by souhlasil s jejich zrušením.

Dle našich informací z dostupných internetových a dalších zdrojů, je však i nadále pro zaměstnance nejvýhodnější papírová stravenka!!!

Dále byl předložen k připomínkování návrh Pokynů k zabezpečení kurzu k OZ D-07 v délce 14 a 20 týdnů a následné přípravy k vykonání OZ D-08 s termínem do 26. 2. 2021.

Mgr. Lubomír Michalec

Rubriky: Komentáře |

Pramálo srozumitelné, nejednoznačné, dlouhé a přitom nekonkrétní, a zejména pozdě vydané. Řeč je o Opatření GŘ ČD o povinnosti nosit respirátory FFP2 vlakovým personálem.

Opatření O 10 GŘ ČD se jmenuje č. 5/2020 ve znění změn č. 18 a 19. Změna č. 18 podle textu z pera O 10 reaguje na mimoř. opatření Ministerstva zdravotnictví (MZ), které bylo vydáno s účinností od 8. 12. 2020 a zakazuje všem osobám pobyt a pohyb mimo jiné v prostředcích veřejné dopravy bez respirátoru, roušky, ústenky, šátku nebo jiných prostředků, které brání šíření kapének.

A jak že se to odboru 10GŘ povedlo transformovat do opatření pro vlakový personál? Tak, jak uvádíme v titulku. Odboru 10 trvalo více než jeden a půl měsíce (do 29. 1. 2021), než vydalo k provedení výše uvedeného závazného rozhodnutí MZ své vlastní opatření (změna č. 18 k opatření 5/2020). Přitom je jaksi zapomnělo projednat s přísl. odborovými organizacemi, resp. jejich orgány, které působí u ČD. Asi bylo málo času, kolem vánoc se přeci nepracuje. A vánoce jsou někde již od Mikuláše.

Ovšem za daleko horší považujeme obsah onoho kouzelného opatření ve znění změny č. 18. Nejen, že obsáhle a zcela zbytečně cituje z výše zmíněného opatř. MZ, možná to jenom komentuje, protože nikde není zmínka, odkud autor bere své údaje, kterými zaplnil téměř jednu stranu. Ale hlavně v případech, kde opatř. MZ uvádí možnost používat respirátory, roušky, ústenky, atd. variantně, předmětné opatř. GŘ ČD vyžaduje po vlakových četách a strojvedoucích 0/0-S, aby povinně nosili pouze respirátory FFP2 „v přímém kontaktu s cestující veřejností“, aniž, na rozdíl od zmíněného opatření MZ, definuje, co se rozumí pojmem „přímý kontakt s cestující veřejností“ a kdy už přímý kontakt není a kdy není vůbec žádný kontakt.

Pokračování zde: Pramálo srozumitelné a jednoznačné a pozdě vydané

Rubriky: Komentáře |

Proč zatím odmítáme stravenkový paušál?

To, co se nepovedlo vládám minulým, začíná se dařit této. Mám na mysli konec stravenek.

Ihned poté, co vláda schválila stravenkový paušál, chtěla si Správa železnic ušetřit práci s agendou a distribucí stravenek.

První návrh zaměstnavatele byl jen paušál, žádné elektronické ani papírové stravenky.

Po proběhlém jednání a věcných argumentech ze strany odborových centrál, zdůrazňuji několika málo, byl tento návrh doplněn o elektronickou formu s možností výběru z těchto dvou možností. Nám přesto chybí varianta papírových, protože spousta zaměstnanců jede na konci měsíce právě na tuto stravenkovou rezervu. Jsou na to prostě zvyklí. Nehledě na to, že v případě paušálu dostanou do výplaty např. místo 120 korunové stravenky příspěvek zaměstnavatele ve výši 68 Kč  + 14  Kč, jež dostávali z FKSP na většině OŘ. Navíc velká část zaměstnanců využívá stravenek opravdu ke stravování a případné zavedení paušálu je od stravování odradí stejně jako přechod k elektronické verzi. Ve většině menších měst se v restauracích elektronické karty nepřijímají. Správa železnic by si měla uvědomit, že Česká republika není jenom Praha. Elektronickou stravenku využívá pouze cca 3 000 zaměstnanců, zbytek papírovou!

Tato nová instituce (stravenkový paušál) je momentálně v plenkách, nikdo pořádně neví, jaký to bude mít dopad na zaměstnance, hlavně pro ty v exekuci nebo v insolvenci.

Dnes byla stravenka poskytnuta za každou odpracovanou směnu, a tedy i přesčasovou. V případě stravenkového paušálu je ovšem za směnu přesčas nikoli stravenkový paušál, ale jakási zvláštní odměna, která dle našeho názoru podléhá exekuci i insolvenci. Na stravenku zatím nikdo nemohl. Tito zaměstnanci na přesčasy zřejmě moc nechodí, ale zaměstnavatel je může v objemu 150 hodin ročně nařídit. A v dnešní době, kdy je zřejmý podstav výpravčích a dalších zaměstnání, nehledě na problémy s COVID-19, je varianta nařízených přesčasů nanejvýš pravděpodobná.

Tato zvláštní odměna je samozřejmě i daňově zatížená. I když zaměstnavatel deklaroval nějaké finanční zvýhodnění, dle nás diskriminující a proti platným právním předpisům.

Proč mají být zaměstnanci Správy železnic pokusnými králíky, nevím, ale vím, že např. České dráhy čekají na to, až co to u nás udělá…

SOSaD proto navrhuje počkat se zavedením stravenkového paušálu až na jednání o podnikové kolektivní smlouvě pro rok 2022, kdy už u jiných „aktiváků“ bude jasné, jak se bude chovat při životě.

Mgr. Lubomír Michalec, předseda FV SŽ SOSaD

Rubriky: Komentáře |

Společné stanovisko odborových organizací na železnici ze dne 27. 10. 2020 k rozhodnutí MD ČR o výběru dopravce na linku R 14

 

Dokument v plném znění zde:  Výzva odborových svazů

 

Rubriky: Komentáře |

Správa železnic, státní organizace, má sjednánu Podnikovou kolektivní smlouvu na rok 2021

V nové uzavřené Podnikové kolektivní smlouvě pro rok 2021 dochází ke zvýšení tarifních mezd o 2 %. Objem a podmínky poskytování výkonové odměny zůstávají v rozsahu roku 2020. V textu kolektivní smlouvy jsou zapracovány dopady nového Katalogu zaměstnání SŽ, účinného od 1. 1. 2021. „Jsem rád, že jsme dospěli k dohodě a věřím, že sjednané podmínky a aktualizace Katalogu zaměstnání přinesou i v této složité době jistotu jak našim současným, tak i budoucím zaměstnancům a Správa železnic bude i nadále vnímána jako perspektivní a stabilní zaměstnavatel. Nové parametry Katalogu zaměstnání reagují na aktuální vývoj v činnostech, které naše organizace zabezpečuje,“ uvedl po podpisu generální ředitel SŽ Bc. Jiří Svoboda, MBA.

 

 

 

 

 

 

             

Pro bližší informace volejte Mgr. Lubomíra Michalce 730 572 000.

V následujících týdnech budou probíhat jednání o Zásadách Fondu kulturních a sociálních potřeb a dalších interních normách.

Rubriky: Komentáře |