Archiv rubriky: Komentáře

PKS 2019 ČD, a.s. podepsána…

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dnes, 18. 12. 2018, bylo dokončeno jednání o nové podobě podnikové kolektivní smlouvy ČD, a. s. (PKS) na rok 2019 a nová PKS ČD, a.s. na rok 2019 byla všemi účastníky kolektivního vyjednávání podepsána.

Toto jsou jen některé změny oproti letošní PKS ČD, a.s., ale zřejmě ty, které Vás budou nejvíce zajímat.

Zaměstnanci si v roce 2019 přijdou na:

1)    Nárůst tarifních mzdy o 5,5%

2)    Osobní ohodnocení  5% – 15% pro všechny zaměstnance stejné a objem mzdových prostředků bude 5,5% a OCP, OCÚ 6,5%

3)    Příplatek za praxi se zvedne o 300,- Kč a nově bude zavedena 10 kategorie za 40 roků

4)    Zvedl se příplatek za SO,NE a noční z 12% na 13%

5)    Jednorázová odměna 2 000,- Kč

Další informace o PKS ČD, a.s. na rok 2019 budou zveřejněny v následujících dnech.

                                                                             Kadečka Jan

Rubriky: Komentáře |

Správa železniční dopravní cesty stojí před rozsáhlou organizační změnou

Odborové orgány na úrovni centrál odborových organizací a závodní výbory všech našich základních organizací v minulých dnech projednaly návrhy SŽDC na změny struktury generálního ředitelství i dalších organizačních článků (OŘ) včetně změny hranic, počtu i působnosti jednotlivých provozních obvodů (PO), atd. Podle našeho názoru jde zřejmě o komplex nejrozsáhlejších změn v SŽDC od jejího vzniku. Podrobnosti o nich se vymykají možnostem tohoto článku, protože může jít zatím oficiálně o neveřejné údaje, přestože počet zaměstnanců se týká pravidel pro hromadné propouštění, což punc potencionálního obchodního tajemství mění a o změnách asi vědí i návštěvníci hospod a restaurací víc, než samotní autoři.

Zaměstnanci, kteří jsou dotčení změnou, její rozsah také již od léta znají a většinou jim to nepřináší žádnou radost. Pokud nejsou přímo nadbyteční, většinou se jim jejich šéfové odstěhují kamsi jinam, mnohdy i docela daleko (ve srovnání se stávajícím stavem) a hranice jejich působnosti se diametrálně změní.

To způsobí, že zaměstnanci budou muset nově dojíždět za prací mnohdy do větší vzdálenosti než dříve nebo mohou dojíždět do nových sídel provozních obvodů a oblastních ředitelství minimálně za účelem školení, vyřizování různých potvrzení, atd., když tato nová „sídla“ jsou mnohdy pro zaměstnance dál, než ta předchozí.  Zkrátka když bude zaměstnanec něco potřebovat vyřídit „u podniku“, bude ho to stát více volného času, než dosud, bez ohledu na to, že se to netýká všech.

Je také na místě obava, že se zhorší pracovněprávní podmínky zaměstnanců, minimálně z těch důvodů, že zaměstnavatel se bude snažit stávající rozsahy  hranicí OŘ a PO v pracovních smlouvách upravit do podmínek nových obvodů a promítnout je do změn pracovních smluv, čímž zřejmě povinnost výkonu práce ve vymezeném obvodu nebo území se změní na širší. Potěšilo by nás případné ujištění, že tomu tak nebude.

Zdá se, že nejhorší dopad očekávaných změn bude u finančních (provozních) účetních. Ti (nebo ty, protože jde hlavně o dámy) se přemisťují na nová „centrální“ pracoviště do Pardubic a Olomouce. Zkuste si dojíždět z Prahy nebo Ústí nad Labem, anebo Děčína na nová pracoviště. Přitom jsou mnozí toho názoru, že by tyto účetní měly být nepříliš daleko od stavebních správ a dalších základních článků řízení, protože tam podklady pro ně vznikají a „výkony“ těchto správ se ve finanční rovině zpracovávají. Doplňování podkladů pro účtování tak může představovat složitější manévry než dříve.

Přitom zaměstnavatel zřejmě očekává zjednodušení všech agend a určitě i nějaké ty finanční úspory. Jaké, to odborovým orgánům nebylo vyčísleno, přestože by to mělo být to nejpodstatnější.

Již od léta t.r. se změny, resp. jejich dopady na zaměstnance, projednávají s jednotlivými články řízení i s dotčenými lidmi (zaměstnanci), ale na jejich dotazy na to, co tomu říkají odbory, včetně dotazů po pozitivech těchto změn, jaksi chybí odpověď. Zaměstnavatel totiž nějak „pozapomněl“ tyto změny nejdříve projednat s odbory, zejména na úrovni vrcholové. Tím ztratil podstatný vliv, který mohl mít na lidi, a to vliv přes odbory, které mohly se znalostí věci tyto změny podpořit a změny lidem pomoci vysvětlit.

Sice jeho případný kalkul, že změny podpoří i bez znalosti věci a kdykoliv tradiční odboroví kejvalové, mu asi vyšel, ale nedůvěra zaměstnanců k těmto subjektům opět posílila, což zaměstnavateli nemusí být milé, pokud mu to ovšem není jedno. S ohledem, jak jsou změny projednávány mechanickým seznamováním bez ekonomických efektů a bez zaujetí pro věc, bych skoro přisvědčil tomuto názoru.

Za těchto okolností, kdy příslušné orgány Svazu Odborářů Služeb, to je Firemní výbor SOSaD při SŽDC a další orgány působící u jednotlivých OŘ a PO SŽDC, nemají možnost projednat komplexně rozsah navrhovaných organizačních změn včetně dopadů do zaměstnanosti a očekávaným úsporám, musejí mít k nim nutně výhrady a bez doložení ekonomické efektivnosti nejsou přesvědčeny o jejich nutnosti. V případě centralizace pracovišť účetních dokonce s touto změnou nesouhlasí. Rovněž mají výhrady k některým dalším nově koncipovaným změnám, když projednání se jeví z hlediska dopadů jako málo komplexní a neúplné. Poukazují rovněž na nově vzniklé možné obtíže zaměstnanců při jejich dojíždění na nová pracoviště, kdy jejich potřeba času, stráveného na cestě do a ze zaměstnání, výrazně naroste.

Přitom stačilo včas mít vše připraveno a se znalostí věci to rovněž včas projednat. Zaměstnanci i odbory by se mohli přesvědčit o vhodnosti změn na další rozvoj SŽDC a případně by bylo možné vyřídit dotazy a připomínky.

A co Vy, milí čtenáři? Souhlasíte s výše uvedenými organizačními změnami? Rádi Vaše názory uveřejníme, samozřejmě bez Vašich osobních údajů, které jsou u nás chráněny jako u vydavatele každého periodika. K anonymním sdělením ale nebudeme přihlížet.

 1. R.
Rubriky: Komentáře |

Výzva předsedům ZO SOSaD

Vážení kolegové,

žádáme vás, abyste neprodleně informovali své závodní výbory, případně další členy SOSaD, že ředitelé jednotlivých oblastních ředitelství a dalších organizačních článků Správy železniční dopravní cesty, státní organizace (dále jen SŽDC), zahájili jednání s odborovými partnery na své úrovni o organizačních změnách redukce počtu PO a počtu zaměstnanců v nich (nadbytečnost), včetně změn pracovního zařazení těch dalších zaměstnanců, kteří nebudou nadbyteční a projednání dalších organizačních změn.

Tyto organizační změny jsou s vámi projednávány již z hlediska konkrétních dopadů do zaměstnanosti, aniž tyto změny byly projednány na úrovni celopodnikové s naším příslušným Firemním výborem SOSaD při SŽDC (dále jen FV).

S ohledem na to, že v důsledku neprojednání těchto změn na úrovni celopodnikové, není jasný rozsah a dopad organizačních změn a jejich ekonomických důsledků do celé SŽDC, nemůže tedy ani být k dispozici stanovisko našeho příslušného FV.

Žádáme Vás, abyste z těchto důvodů neprojednávali tyto organizační změny na úrovni ZV ZO SOSaD, případně abyste tyto změny do doby jejich projednání na úrovni FV  neakceptovali, tedy s nimi v žádném ohledu do doby jejich projednání na FV nesouhlasili.

Asi není potřeba zdůrazňovat, že popsaným postupem se vedoucí zaměstnanci zřejmě snaží obejít případný negativní názor odborových centrál, zejména SOSaD, s těmito změnami. V každém případě se podle našeho názoru jedná o porušení zákoníku práce a kolektivní smlouvy, které bude třeba vhodným způsobem sankcionovat.

Informujte nás osobně o návrzích zaměstnavatele SŽDC i o Vašem dalším postupu v této věci.

 

                                                                                Jan Kadečka a Lubomír Michalec

Rubriky: Komentáře |

S čím jdeme na jednání o společném protinávrhu odborových centrál k návrhu 1. změny PKS SŽDC 2018-2019 z dílny zaměstnavatele

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dle našeho názoru již bylo ze strany zaměstnavatele dost vymlouvání ve smyslu, že na SŽDC nejsou pro větší mzdový nárůst finanční prostředky! Peníze u této státní organizace jsou, tak to prostě je. A už je na čase, aby je zaměstnanci za svoji poctivou a zodpovědnou práci dostali. Vždyť jen inflace je 100% reálně mnohem větší, než uvádí ČSÚ (2,3%). To vidí každý z nás při každodenních nákupech. Ale když si dovolím použít jejich statistiky průměrné nominální hrubé mzdy, tak vzrostla od ledna 2017 do února 2018 z 27 880,- Kč na 31 851,- Kč a tedy zhruba za rok o 3 971,- Kč. A u Vás? To si spočítejte sami.

Proto jdeme za SOSaD do společného protinávrhu s těmito požadavky, dle našeho názoru pro Vás zaslouženými:

 • Příloha č. 1 článek 17  odst. 1 – navýšení dovolené u 36h., 37,5h. i 40h. o týden
 • Příloha č. 2 článek 34 odst. 3 písm. a) – navýšení základní sazby VO z 5% na 7%
 • Příloha č. 2 článek 34 odst. 4 – minimální výše objemu mzdových prostředků bez OON pro výplatu VO musí činit 8 %
 • Příloha č. 2 článek 39 odst. 5 – zrušit 700,- Kč pro Prahu a Brno pro výpravčí Brno hl. n. a Praha hl. n. a 500,- Kč signalista Brno hl. n. – diskriminační proti ostatním, zaměstnavatel může ohodnotit sám bez PKS
 • Příloha č. 2 článek 40 odst. 1 písm. a) doplnit jubileum 60 let věku
 • Příloha č. 2 článek 40 odst. 2 písm. a) – navýšit na 12 000,- Kč
 • Příloha č. 2 článek 40 odst. 2 písm. b) – navýšit na 15 000,- Kč
 • Příloha č. 2 článek 40 odst. 2 písm. c) – navýšit na 20 000,- Kč
 • Příloha č. 2.1 odst. 1 – navýšení tarifních stupňů o 15%
 • Příloha č. 2.1 odst. 2 – rozšířit pásma o 9 a 10 a to od 35 a od 40 let a sazbu u všech zvednout o 0,5%
 • Příloha č. 2.1 odst. 3 – navýšit odměnu pro pracovníka dozoru sazbu A ze 79,- Kč na 90,- Kč, B z 83,- Kč na 95,- Kč a C z 87,- Kč na 100,- Kč
 • Příloha č. 2.1 odst. 4 – příplatek za práci přesčas zvednout z 25% na 30%, z 50% na 55% a z 33% na 42%
 • Příloha č. 2.1 odst. 5 – příplatek za práci v noci zvednout z 11% na 25%, nejméně 20,- Kč/hod.
 • Příloha č. 2.1 odst. 6 – příplatek za soboty a neděle zvednout z 11% na 25%, nejméně 20,- Kč/hod.
 • Příloha č. 2.1 odst. 7 – sazbu A navýšit z 50% na 70%, sazbu B navýšit z 35% na 50%
 • Příloha č. 2.1 odst. 8 – navýšit příplatek za režim práce sazbu A z 12,- Kč na 17,- Kč, B z 10,- Kč na 15,- Kč a C ze 7,- Kč na 12,- Kč
 • Příloha č. 3 článek 1 odst. 4 – navýšení nominální hodnoty stravenek z 110,- Kč na 118,- Kč a z 90,- Kč na 98,- Kč
 • Příloha č. 4 článek 1 odst. 4 – zrušit spoluúčast zaměstnanců na KOP ve výši 100,- Kč, neboť se již neplatí žádný regulační poplatek za pobyt v nemocnici
 • Příloha č. 4 článek 2 odst. 1 – přidat po dovršení věku 60 let a po odpracování 30 let, z toho nejméně 10 let ve vybraných … upravit nárok na KOP u tabulky č. 1 na každý 1 rok a u tabulky č. 2 jednou za 2 roky.
 • Přesunout KZAM 413 33 Operátor železniční dopravy z tabulky č. 2 do tabulky č. 1 a upravit tím nárok na KOP jednou za 2 roky
 • Příloha č. 5 – náborový příspěvek  pro klíčová zaměstnání pozbývá platnost k datu 31. 12. 2018 a v 1. změně PKS jej již do PKS nezařazovat, dle nás sem nepatří

      

                                                  Bc. Lubomír Michalec, předseda FV SOSaD při SŽDC

Rubriky: Komentáře |

Zpráva z jednání na SŽDC ze dne 15. 10. 2018 s drobným komentářem

V úvodu jednání generální ředitel SŽDC Bc. Jiří Svoboda, MBA, zahájil komentářem a následným předložením návrhu 1. změny PKS SŽDC na období od 1. 2. 2018 do 31. 12. 2019 kolektivní vyjednávání pro rok 2019.

Ve svém projevu hovořil o zaměstnanosti a o mzdové oblasti v podmínkách SŽDC. V tomto návrhu se jako již tradičně vysmívají jak zaměstnancům, tak odborovým zástupcům. Obrázek si udělejte, dle předchozí věty, sami. Nesmím zde dle Dohody o zásadách kolektivního vyjednávání publikovat bližší údaje, ale pokud máte zájem a zavoláte mi, rád se s Vámi o tuto „parádu“ podělím. Z tohoto návrhu mám silný dojem, že nejsme ve stejné firmě:

 • SŽDC má zaměstnanců tolik, že neví, co s nimi,
 • jsou spokojeni se svou nehorázně velkou mzdou,
 • zaměstnavatel si dlouholetých zaměstnanců velice váží – viz CSS a slavná centralizace do Prahy s odůvodněním, že to je tak nejlevnější, příští rok jsou nejlevnější Pardubice a v roce 2020 tipuji nejlevnější Čiernou nad Tisou!!!

Dále vyjádřil přesvědčení, že kolektivní vyjednávání bude probíhat korektně a „při zdravém rozumu“. Tak postupují odboráři vždy a dále to raději nebudu komentovat.

Pan Bc. Svoboda, MBA, vnímá citlivou oblast mzdové politiky v kontextu celé ČR a je si vědom obtížné situace SŽDC při shánění nových zaměstnanců. No dle návrhu 1. změny…??? Tak tomu teda nerozumím.

SŽDC hodlá zachovat stávající benefity, což prý není samozřejmostí v každé organizaci. A u kterých velkých zaměstnavatelů nejsou samozřejmostí??? Dále též nemohu komentovat.

Na závěr pan Bc. Jiří Svoboda, MBA, doplnil, že ze SFDI bude pro rok 2019 menší příděl finančních prostředků než letos.

Jednání se účastnil také náměstek generálního ředitele pan Ing. Aleš Krejčí, který přítomné seznámil s objemem finančních prostředků pro tento rok, který činí 40 mld. Kč. Vysvětlil, že by musel být jakýkoliv mzdový nárůst vybalancován v jiných oblastech. Poté upozornil, že nesmí dojít k „rozfinancování naší velké organizace“.

Abych nezapomněl, zazněla ještě jedna, dle mne, již klasická informace. Ministr dopravy se velmi zajímá o kolektivní vyjednávání u všech společností skupiny ČD a nepřeje si, aby mezi nimi vznikaly velké rozdíly.

Takže vzhledem k tomu, že z Českých drah unikají informace o nulovém nárůstu mezd, máme se na co těšit.

A není vyloučeno, že budeme potřebovat pomoc Vás všech!!!

                                               Bc. Lubomír Michalec, předseda FV SOSaD při SŽDC

Rubriky: Komentáře |

Dozorčí rada Českých drah paralyzovala České dráhy!

Skandál Molegate nebo Krtkogate. Tak lze nazvat ostudu evropského formátu  a ohrožení Českých drah, a.s. (ČD) porušením jejich stanov, kterého se dopustila většina 5 nových členů Dozorčí rady Českých drah (DR ČD) v čele s profesorem Moosem v úterý 11. září 2018.

Dozorčí rada, konkrétně jen nově nominovaná většina 5 z 9 členů: Prof. Ing. Petr Moos, CSc., Doc. Ing. Josef Kolář, CSc., Ing. Jan Štrof, Prof. Ing. Karel Pospíšil, Ph.D., LL.M., Doc. Ing. Lukáš Týfa, Ph.D. porušila stanovy společnosti, kterou dozorují – článek 28, odstavec 2, který ukládá, že při odvolávání členů představenstva musí dozorčí rada vždy zachovat usnášeníschopnost představenstva společnosti. Po sporech s bývalými předsedy představenstva ČD Daliborem Zeleným a Danielem Kuruczem se stanovy i smlouvy o výkonu funkce předsedy představenstva změnily a platí, že při odvolání z funkce předsedy představenstva dochází i k zániku členství v představenstvu ČD, a.s.. Nemohou tomu zabránit ani opačně myšlené dovětky v usneseních DR ČD.

To znamená, že národní dopravce ČD se 7041 vlaky denně, 27 miliardami Kč ve veřejně obchodovatelných dluhopisech a 15 000 zaměstnanci má od 11. 9. t. r. po odvolání Pavla Krtka, M.Sc., Ing. Martina Bělčíka a Ing. Luďka Urbana neusnášeníschopné dvoučlenné představenstvo a věřitelé ČD mohou kdykoliv požádat o opatrovníka nad ČD.

Bývalý předseda představenstva Pavel Krtek, M.Sc., nepřijal nový mandát a nabídnutou funkci místopředsedy představenstva na místě při jednání DR ČD a ani po 72 hodinách.  Ministerstvo dopravy, aby zahladilo dlouhý čas ne usnášeníschopnosti představenstva, nepravdivě uvádí, že Pavel Krtek rezignoval na funkci místopředsedy v pátek 14. 9., kdy žádnou funkci neměl a pouze potvrdil, že nabídku nepřijímá. Do úterý 18. září a 14 hodin, na kdy byla v pátek svolána mimořádná DR ČD, se tak může odehrát celá řada překvapení.

Podle § 165 občanského zákoníku a § 443 zákona o korporacích mohou věřitelé ČD požádat o opatrovníka kdykoliv, kdy statutární orgán není funkční. To znamená od úterý 11. 9. k tomu stačí jediný věřitel a příslušný soud musí konat. V souvislosti s veřejně obchodovatelnými dluhopisy je třeba zmínit hrozící škody v případě snížení ratingu ČD, k čemuž DR ČD upachtěná nestabilita představenstva ČD nahrává.

Dalším vážným přešlapem je paralyzování ČD ve vztahu k důvěrným materiálům, mobilizačním plánům, resp. tajným informacím Armády ČR, vnitra, Policie ČR, atd. Prověrku Národního bezpečnostního úřadu na stupeň „důvěrný“ musí mít všech 5 členů představenstva a v případě krizových situací a důvěrných materiálů mohou za ČD právně vystupovat a podepisovat dokumenty předseda představenstva + 1 nebo místopředseda představenstva + 1., avšak mající prověrku na „důvěrné“. Jediný, kdo tuto prověrku má a podmínky za ČD splňuje, je člen představenstva Ing. Michal Štěpán.

Zcela nepochopitelné je načasování změn v představenstvu ve vztahu k CER – Společenství evropských železnic a infrastrukturních společností. Pavel Krtek co by předseda představenstva působil v řídícím výboru této největší evropské železniční instituce přes 3 roky a pomohl velmi slušnému postavení ČD na mezinárodní úrovni. Účast českého zástupce v řídicím výboru CER znamenala příležitost ovlivňovat proces tvorby a schvalování norem, které rozhodující měrou ovlivňují činnost evropských dopravců. Shodou okolností se zasedání Managament Committee, resp. řídícího výboru CER koná v pondělí 17. 9. v Berlíně, následně 18. 9. ráno proběhne tamtéž setkání řídícího výboru CER s eurokomisařkou pro dopravu Violetou Bulc před zahájením železničního veletrhu InnoTrans. Za ČD ani SŽDC se po 3 letech nikdo neúčastní a ani nemůže zúčastnit díky jasně vázanému mandátu, přičemž na pořadu je asi 10 evropských železničních témat.

Ostuda, diletantství, a nebo dokonce záměr? Každopádně nezodpovědnost nově jmenované „akademické“ většiny DR ČD, která může mít dalekosáhlé následky a bude tématem jednání odborů s ministrem dopravy 20. 9. t. r..

                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                Jindřich Berounský           

                                                                                      Svaz odborářů služeb a dopravy

Rubriky: Komentáře |

Jednání ministra dopravy nerozptýlilo obavy odborů na Českých drahách, ale přineslo příslib dalších jednání

V pondělí 30. 7. 2018 od 10.00 do 11.30 hodin se uskutečnila schůzka ministra dopravy Dana Ťoka se zástupci odborových centrál, působících v rámci Českých drah, a.s. (ČD). Dalšími účastníky jednání byli profesor Petr Moos co by ministrem dopravy doporučený budoucí předseda dozorčí rady ČD a náměstkyně pro řízení sekce vnějších vztahů Lenka Voplatková.

Zástupci všech odborových centrál reagovali společným prohlášením ze dne 17. 7. na mediální výstupy pana ministra dopravy ze dne 13. 7., když pan ministr prezentoval obměnu 5 členů dozorčí rady ČD, spojenou se záměrem odvolat představenstvo ČD a vypsat výběrové řízení na nové vedení ČD v kontextu s údajnou nepřipraveností ČD na liberalizaci evropského železničního trhu. Zástupci odborů se ohradili mj. také kvůli dlouhodobé ignoraci jasných závěrů z tripartity ze dne 17. 4. 2017 a nepovažují za adekvátně dopracovaný materiál Role státu při zajištění dopravní obslužnosti v železniční dopravě po roce 2019        a dopady nové legislativy na společnost České dráhy. Odborové centrály prohlášením prezentovaly, že nepřipravenost na liberalizaci a řešení role ČD vidí na straně Ministerstva dopravy (MD).

Pan ministr Ťok uvedl jednání tím, že jej mrzí výstup odborových centrál, který vůbec nekomentoval v médiích a sám inicioval schůzku s odbory. Prezentoval zájem ujistit všechny účastníky, že mu jde o ČD a nikoliv jejich likvidaci, a že se chce více věnovat železniční dopravě a začít znovu „tak jak se to má dělat“. Prezentaci jeho výstupů z tiskové konference 13. 7. považuje pan ministr za nešťastnou, špatně pochopenou a zkreslenou. Jde o ČD a opravdu jejich lepší pozici, které chce napomoci. Pan ministr vyzval předsedu OSŽ Martina Malého, aby se ujal slova za odborové centrály.

Předseda OSŽ Martin Malý poděkoval za schůzku a vznesl zásadní otázku, co konkrétně považuje MD za nepřipravenost ČD na liberalizaci.

Pan ministr předal slovo profesoru Moosovi, který představil několik konkrétních výtek vůči managementu, ale kromě pro něj blíže nespecifikovaných vysokých osobních nákladů, údajných přemrštěných výdajů za marketing a právní služby neprezentoval nic zásadního. Zcela nemístnou byla výtka, že ČD hájily svoji pozici i v rámci ÚOHS na rychlíkových linkách Plzeň – Most a Pardubice – Liberec, z čehož vyplývá, že by snad měl management pracovat na vlastní destrukci ve prospěch soukromých dopravců.

Pan profesor Moos dále prezentoval, že tarifní integrace všech dopravců už šla řešit dávno, zástupci odborů připomněli, že ČD od roku 2017 nabídly v rámci potřeby jednotného odbavení In Kartu s MAP strukturou, kterou by bylo vhodné využít právě ze strany Ministerstva dopravy a neblokovat, resp. nebudovat nelogicky nový duální systém. V závěru svého bloku pan profesor Moos pochválil za výsledky dceřinou společnost Výzkumný ústav železniční, u které bude prosazovat, aby byla součástí ČD. Tato poznámka vyvolává otázky, zda nemá dojít k řešení ČD prodejem dceřiných společností, o kterém ale řeč nebyla.  

Pan profesor Moos se podivoval nad střetem zájmů bývalého předsedy dozorčí rady ČD Milana Ferance, který byl ve stejnou dobu i v roli člena správní rady SŽDC. To přesně celou dobu kritizovaly bez adekvátní odezvy odbory a tento problém je konečně ku prospěchu všech vyřešen.

Na výrok pana ministra Ťoka, že nemá možnost ovlivňovat aktuální živelnější otevírání trhu ze strany krajů, ať už nabídkovým nebo pseudo nabídkovým řízením, předseda Podnikového výboru OSŽ Vladislav Vokoun namítnul, že v rámci původního memoranda by MD mělo mít kontrolu nad prostředky něco nad 3 mld. Kč, zasílanými krajům a nejde se vyvléknout z odpovědnosti za jejich čerpání. Zároveň prezentoval, že se cítí za své dlouhé období působnosti nejenom v dozorčí radě ČD (DR ČD) člověkem informovaným a z vyjádření pana profesora Moose je zřejmé, že nemá dostatek relevantních informací.

Zástupce SOSaD (Jindřich Berounský) má za pozitivní, že pan ministr chce zahájit novou epochu vztahů s odbory, ale poukázal na to, ČD poškodilo a destabilizuje prohlášení v rámci tiskové konference 13. 7., že nová DR ČD má odvolávat vedení. Ve hře je rating společnosti a veřejně obchodovatelné dluhopisy např. i v britské jurisdikci, jde i o německé privátní fondy a jak si může v této chvíli připadat předseda představenstva, má-li jednat o dalším refinancování dluhopisů? 

MD vyzval, aby se zaklínadlo rating společnosti nepřeceňovalo, protože důvěra věřitelů spočívá hlavně v tom, že za závazky státní akciovky 100% ručí stát.  

Zástupce SOSaD otevřel záležitost 4. železničního balíčku, který znamená v pojetí největších železničních správ DB a SNCF zmírnění dopadů včetně existujícího holdingu,  poukázal na otázku řešení provozních souborů, požadovaných EU,  versus jednotlivých linek nesmyslně vytrhávaných v ČR a vyzval k vytvoření pracovní skupiny, řešící připravenost na liberalizaci s tím, že zásadní brzdou procesu je podle jeho názoru sekční náměstek Ladislav Němec, který podle všeho nepodává ministru dopravy správné informace a ve vztahu k Asociaci krajů ČR dokonce uvádí, že „Rozpad sítě je standardní nevýhodou liberalizace.“ To je zásadní nepochopení celého procesu a odbory mají další důkazy o nepřipravenosti, resp. brzdách ČD ve vztahu k liberalizaci ze strany MD, jako je rok a půl neřešená síťovost služeb.

Dalším problémem jsou nové povinnosti ČD v rámci rezortního systému centralizovaného zadávání veřejných zakázek, které podle odborů a jejich podkladů zhoršují konkurenceschopnost ČD s výjimkou distribuce elektrické energie přes SŽDC. MD problém v centrálních zakázkách vůbec nevidí, jde o banální záležitosti, které údajně ČD nijak významně neovlivní.

Zástupce SOSaD otevřel problém soutěží o nejnižší cenu dopravního výkonu a připomněl květnovou nehodu jiného dopravce v Jihočeském kraji na trati České Budějovice – Nové Údolí, která se stala na jedné z nejbezpečnějších tratí v republice, zabezpečené 3 systémy, kde je technicky vyloučeno, aby se vlaky srazily, a na trati mohou jezdit po soutěži vozidla bez kompatibilních zařízení k zabezpečení, resp. adekvátní radiostanice. Podle všeho tak došlo ke zmaření investice v řádu stovek miliónů Kč z 1, 6 mld. Kč na modernizaci trati s podporou Fondu soudržnosti EU. Na další trati ze Strakonic do Volar se dokonce jezdí jen s mobilními telefony, čímž nejde využít ani tzv. „generální stop“ ve Strakonicích na hlavní trati ve vztahu k těmto vozidlům, což je v rámci zajištění bezpečnosti výrazným krokem zpět.

Pan ministr Ťok považuje soutěž v Jihočeském kraji za svébytnou záležitost samotného Jihočeského kraje. Dále zmínil, že pořád v rámci dálkové dopravy, která mu přísluší, podporuje ČD přímým zadáním, doposud se podle něj vlastně nesoutěží, ale nejde zabránit dalším dopravcům, aby podávali svoje nabídky a prezentovali zájem o dálkové linky. To všechno musí zohlednit s péčí řádného hospodáře.

Předseda DUO Zdeněk Fojtík vytknul MD, že se od roku 1990 ještě nikdy nesetkal se strategickým materiálem rozvoje veřejné dopravy, který by ji řešil jako celosíťový systém.

Ministr dopravy závěrem deklaroval zájem o spolupráci a pravidelná jednání s odbory jako se sociálními partnery, zároveň se ke komunikaci nabídl pan profesor Moos. Po ujištění ze strany pana ministra i pana profesora Moose, že se přes léto nic závažného nebude dít kromě řádného ustavení nové dozorčí rady ČD včetně volby jejího předsedy byla dohodnuta jako společně žádoucí schůzka 28. 8. 2018 v 10 hodin na stávajícím půdorysu za účasti odborových centrál, ministra dopravy, odborných náměstků a pana profesora Moose.

Po jednání panuje shoda zástupců odborů v tom, že nepadly relevantní důvody pro řešení představenstva ČD a personálních změn. Zároveň se potvrzuje nepřipravenost MD na liberalizaci a záchranu síťových služeb železnice. Jako pozitivní se jeví deklarace zájmu o jednání s předpokladem řešení podrobnějších podkladů a příslib, že podstatné změny týkající se vedení Českých drah už budou napříště s odboráři konzultovány.  

                                                                                             Jindřich Berounský

V Praze 31. 7. 2018                                                  Svaz odborářů služeb a dopravy

Rubriky: Archiv, Komentáře |

6. společné jednání FV a GR SOSaD

    Společné jednání FV a GR se konalo 14. 6. 2018. Jednání FV se opět nezúčastnil žádný zaměstnavatel z blíže nespecifikovaných  důvodu.

    FV CDC vzal na vědomí informace předsedy FV pana Milana Mikeše z jednání zaměstnavatele a OC. Proběhla diskuze k plánovým volbám do dozorčí rady a její rozšíření na 3 zástupce zaměstnanců, zástupců odborů. FV schválil kandidaturu tří kandidátů za SOSaD. Na jednání zástupců OC a ředitele PJ Ústí n. L.byl okomentován hospodářský výsledek, který je nižší oproti plánu o cca 3 %. Všechna pracoviště by měla být vybavena novými mobilními telefony dvou typů. Současně se používá na 50 typů různých modelů a značek.

    FV SŽDC projednal vznikající spor s ředitelem O10, Ing. Kouckým ve věci vyplácení refundací členům FV SŽDC a jejich účasti na projednávání dokumentů zaměstnavatele bez účasti předkladatele. Byla vzata na vědomí neoficiální informace o změně statusu akcí pořádaných z C-FKSP. Tato změna bude mít dopad na čerpání prostředků C-FKSP. Bližší seznámení lze očekávat na jednání OC a zaměstnavatele.

    FV dále projednal Plán k zajištění akcí BOZP a zlepšení prac. a soc. podmínek 2018 a Pokyn ředitele odboru systému bezpečnosti provozování dráhy – Zajištění ochrany osobních údajů při zjišťování příčin a okolností vzniku mimořádných událostí, smrtelných a určených pracovních úrazů

    FV ČD přijal informace z jednání zaměstnavatele a OC. Na tomto jednání byla zástupci SOSaD otevřena otázka přímých rychlíků Praha – Harrachov, které z důvodů zpoždění nedojedou do cílové stanice. Dále otázka periodických prohlídek, které trvají déle než tři hodiny a nově zavedeného úklidu stanic, kterou zabezpečuje firma Jihotrans. Byla projednána nová dohoda mezi ČD a SŽDC o prodeji jízdenek. V současné době je zprostředkováván prodej jízdenek ve 166 stanicích. Byly projednány změny Procesních listů k 10. 6. 2018, Operační pokyn k nefunkčnosti aplikace Informace o vlaku v POP a Pokyn ředitele odboru cenotvorby a produktové komunikace č. 14/2018. Posledním bodem bylo projednání  mzdového vývoje za leden až duben 2018 a přepravní podmínky IDS ve vlacích ČD – IDS Moravskoslezského kraje ODIS

    FV společně odsouhlasili přípravu a realizaci jednání k přípravě jednotlivých změn v PKS na rok 2019.

    JUDr. Rokos informoval o sporu  p. Jaromíra Duška s OSŽ o investici do horských hotelů. Proběhla  4 soudní jednání a OSŽ ani v jednom případě neuspělo a spory prohrálo. Tyto spory jsou již pravomocně ukončeny.

    GR navrhla a schválila svolání FV a GR v letních měsících dle potřeby. Další pravidelné jednání bude 26. 9. 2018.  GR odsouhlasila podporu pan Jindřicha Berounského k iniciaci jednání s ostatními OC za účelem společného stanoviska k nově vytvořeným podmínkám pro přidělení dotací k financování vozidel a jednání k nápravě podmínek, které je diskriminační pro ČD. Dále byla odsouhlasena úprava stanov v bodě zastupitelnosti funkcionářů SOSaD a  vypuštění přílohy 1. V posledním bodě proběhla diskuze k GDPR vzhledem k zajišťování sportovních a kulturních akcí.

    Příští pravidelné jednání FV a GR SOSaD proběhne 26. 9. 2018.

Zpracoval  J. Skopový

Rubriky: Komentáře |

Ministerstvo dopravy ignoruje kraje a regionální železnici!

Kraje již nejsou to, co bývaly. Názor krajů již nemá pro Ministerstvo dopravy ČR (MD) žádnou váhu. MD vyslalo prostřednictvím svého náměstka pro řízení Sekce 1. náměstka Ing. Tomáše Čočka Ph.D. a náměstka pro řízení Sekce dopravní Ing. Ladislava Němce krajům tento jasný signál: „Na váš názor kašleme, nic pro nás neznamená.“

MD se v těžko uvěřitelném procesu, který se táhne již od listopadu 2015, vysmálo krajům. Záležitost slíbených evropských dotací na obnovu vozidel v regionální železniční dopravě  dopadla pro kraje fiaskem a občané v krajích opět ostrouhají. Na nedávném osmém zasedání Monitorovacího výboru operačního programu Doprava sebral předseda tohoto výboru a náměstek ministra dopravy v jedné osobě Ing. Čoček občanům Středočeského kraje a hl. m. Prahy dlouhodobě slibovaných 3,234 mld. Kč, za které se měly nakoupit tolik potřebné nové, bezpečné a vysokokapacitní vlaky. Co na tom, že měl náměstek Čoček, stejně jako všichni členové výboru, k dispozici zásadní a nesouhlasné stanovisko Asociace krajů ČR a Svazu dopravy ČR. Vše proběhlo v duchu hesla strany, která MD ČR řídí: Prostě to uděláme. Milí Pražáci a Středočeši, prostě máte stejně jako obyvatelé dalších krajů smůlu. A to i přesto, že poptávka po železnici v Praze a okolních středočeských sídlech strmě roste a už není co „vytáhnout z křoví“.

Betonová lobby opět zvítězila. Je přece nezbytné budovat novou infrastrukturu a na železnici přidat uživatelsky nepříjemných zábradlí, dlouhých úzkých podchodů a protihlukových stěn, aby nebylo z vlaků vidět. A když už se někde něco povede a je využíváno, nevadí, že po nové infrastruktuře budou jezdit staré vlaky, což nepřinese komfort cestování, a některé ji poměrně rychle zničí. Vždyť o to straně, která MD řídí, jde. Peníze se musejí točit. Čím dříve se infrastruktura zničí, tím dříve ji bude potřeba znovu opravit a může se znovu investovat. A to jakkoliv zbytečně. A pokud se Ti, milý občane, úroveň regionálních vlaků nelíbí, tak jezdi autem! Auty se přece jezdit oplatí. Pohonné hmoty (ne)zdražují, stavební uzávěry silniční provoz (ne)omezují a mosty v Praze prostě (ne)padají. Tak k čemu nové a bezpečnější vlaky?

ANO, celé vedení MD přece maká, nekecá a prostě vše zařídí. Tuto skutečnost jistě podtrhují výsledky v podobě (ne)povedeného tendru na mýto, (ne)zrychlení výstavby dálnic a silnic, (de)stabilizace samotného resortu dopravy v podobě chybějící jakkoli smysluplné koncepce celého dopravní sektoru nebo (ne)utěšené situace okolo technických kontrol apod. Navíc, nejvyšší šéf MD má již nyní stříbrnou medaili za zahřívání ministerské židle jistou

Jenomže, milí Pražáci, Středočeši a obyvatelé dalších krajů, jakkoliv může tento článek vyznívat úsměvně, je situace vážná. Na jedné straně budete zažívat dle MD luxus při cestování ve vlacích dálkové dopravy (ve skutečnosti to s tím luxusem zase tak žhavé není) a na straně druhé budete ve vlacích regionální dopravy i nadále zažívat kvalitu běžnou v minulém století. Mohlo by se zdát, že podle MD je retro v kurzu, ovšem pravdou je, že průměrné stáří železničních vozidel za všechny kraje (bez započtení modernizací) je okolo neuvěřitelných 30 let! Nových vozidel je potřeba opravdu hodně. Celkem kraje potřebují obnovit vozidla za více než 35 mld. Kč, a jejich pořizovací cena není malá.

Stříbrný medailista v zahřívání ministerské židle spolu s jeho náměstky tyto fakta dobře zná. K dispozici má řadu krajských stanovisek a taktéž jiných subjektů, které o naléhavosti obnovy železničních vozidel detailně pojednávají. Tato stanoviska však pravděpodobně skartuje ihned, jakmile je obdrží. Sem tam možná na některé odpoví. Nelze se pak divit tomu, že souhlasil se záměrem svých náměstků, který spočívá v realizování opravdové blamáže. MD i po posledním slibu z března letošního roku krajům nezajistilo od roku 2015 slibovaných 17,849 mld. Kč na nová vozidla z operačního programu Doprava, ale pouze 7,730 mld. Kč. A zdůvodnění? MD úspěšně čerpá prostředky operačního programu Doprava na infrastrukturní projekty a na vlaky už nezbylo. Podivuhodné zjištění vedení MD, zvlášť pokud si uvědomíme, že operační program Doprava běží už od roku 2015!

Takže občané všech krajů, zpozorněte! MD se rozhodlo, že je vaše regionální železniční doprava nezajímá. Tuto blamáž, kdy MD krajům více než dva roky slibuje něco, co se nakonec rozhodne nerealizovat, se navíc snaží maskovat rádoby výhodným úvěrem z Evropské investiční banky. Jak je u představitelů vedení strany spíše nezodpovědné než zodpovědné za resort MD zvykem, snaží se své neúspěchy maskovat pozitivními zprávami, resp. překrucovat skutečnosti. Článek s názvem „Doprava chce rozhýbat nákup regionálních vlaků, dá na ně další miliardy“ budiž důkazem.

Rozšíření stávajícího dotačního programu o 29 miliardovou dotaci vypadá na první pohled úchvatně, avšak materiál, který si chce MD v této souvislosti nechat schválit vládou v demisi, ve své podstatě 10 krajům a Praze znemožní tyto prostředky na vozidla čerpat. Kraje a Praha se připravují na čerpání dotačních prostředků na nové vlaky podle dosavadních podmínek, a to už od listopadu 2015. Úspěšná alokace proběhla jen u Jihomoravského, Moravskoslezského a Plzeňského. MD navržená změna tyto podmínky ovšem mění tak zásadním způsobem, že kraje nebudou schopné do prosince 2025 z těchto prostředků vyčerpat nic. MD tak zavedlo kraje do pomyslného dotačního lesa tak hluboko, že bez cizí pomoci se z něj nedostanou.

Matriál, který se nyní chystá MD předložit vládě v demisi, by neměl být vůbec touto vládou nevládou projednán. Kvalita regionální železniční dopravy je pro kraje tak stěžejní téma, že by o něm měla rozhodovat pouze legitimní vláda, tedy vláda s důvěrou. Žádný z existujících dopravců nebude schopen požadavky krajů na obnovu vlaků bez dotačních prostředků naplnit. A bez pořízení nových, dostatečně kapacitních a bezpečných regionálních vlaků nedojde k tomu, že se povede snížit otřesnou situaci na českých silnicích, ať už jde o přecpané dálnice, nebo silnice nižších tříd.

Vedení MD místo toho, aby železniční dopravu podporovalo, tak ji naopak dlouhodobě systematicky ničí. Již nyní se ví, že jednotný tarif na železnici nebude do konce roku 2019 zaveden, i když to vedení MD dostalo od vlády úkolem. Rovněž se již dnes ukazuje, že vedení MD je zcela lhostejný síťový prvek železniční dopravy, kdy chce MD štěpit dálkovou dopravu tím, že obslužnost jednotlivých linek zadá různým dopravcům bez toho, že by byly vytvořeny všechny nezbytné podmínky k tomu, aby železniční doprava i nadále fungovala jako páteřní doprava a celosíťová služba, pomocí které bude zajištěna základní dopravní obslužnost.

Milí občané, krajští zastupitelé a všichni odborníci, proberme se! Nedovolme již nadále MD realizovat tyto nesystémové kroky, kterou povedou pouze k tomu, že veřejná železniční doprava jako síťová služba zanikne!

 

                                                                                          Jindřich Berounský

                                                                                 Svaz odborářů služeb a dopravy

                                                                                             

V Praze 4. 6. 2018      

Odkaz na v textu zmíněný článek:
https://ekonomika.idnes.cz/zeleznice-vlaky-dotace-eu-ministerstvo-dopravy-ftu-/eko-doprava.aspx?c=A180531_095828_eko-doprava_cfr

Rubriky: Komentáře |

Alarmující železniční nehoda na nejbezpečnější české trati!

    Jen co Jihočeský kraj a jeho koordinátor veřejné dopravy JIKORD odprezentovali vyhlášení soutěže na zajištění železniční osobní dopravy v motorové trakci na dobu příštích 15 let, kde zadávací dokumentace určuje jakou hudbu a kolik filmů na jakou dobu má zajistit palubní portál, který nemusí být, díky Bohu, použitelný na záchodě, přichází jako blesk z čistého nebe zpráva o srážce dvou osobních vlaků společnosti GW Train Regio, a.s., ke které došlo dnes 3. 5. v 8.45 hodin na Českokrumlovsku u Mříče mezi dopravnami Křemže a Boršov nad Vltavou na trati 194 České Budějovice – Černý Kříž.

    Podle dostupných informací strojvedoucí zpožděného osobního vlaku 8102 Volary – České Budějovice nevyčkal v dopravně Křemže na pravidelné křižování s rovněž zpožděným vlakem 8103 České Budějovice – Nové Údolí, projel návěstidlo v poloze „Stůj“, řízl výhybku a bezprostředně po odjezdu z dopravny došlo k čelní srážce obou vlaků, při které bylo zraněno 13 cestujících (mezi nimi i děti z mateřské školy) a strojvedoucí. Na motorovém voze RegioSprinteru řady 654 a motorové jednotce řady 629 jsou odhadnuty škody na 6 mil Kč, došlo i k vykolejení a díky jednomu z vypadlých motorů úniku provozních kapalin. Celkově v obou vlacích dohromady cestovalo a bylo ohroženo cca 50 cestujících.

    Hned od počátku se objevují informace o vině strojvedoucího od agentury RailJob, který je v pracovním poměru u GW Trainu, ale železniční nehoda se stala na jedné z nejbezpečnějších tratí České republiky, která je po revitalizaci za více než 1,6 mld Kč (bez DPH) od září 2016 dokonce vícenásobně zajištěna proti selhání lidského činitele – strojvedoucího.

    Kromě dálkového řízení byla na zmíněné trati zprovozněna rádiová síť TRS, dobudovány antény pro pokrytí celého území a došlo k vybavení systémem VNPN, t.j. systémem a zařízeními „Výstrahy při nedovoleném projetí návěstidla“. Zabezpečovací zařízení neumožňuje, aby osudný vlak 8102 vůbec odjel z dopravny a po zvukové výstraze by byl zastaven, následně i díky tzv. generálnímu stopu i další vlaky. Má to však háček. Tak tomu bylo jen do 9.12.2017. Jihočeský kraj hledal nejlevnějšího dopravce i na „nejbezpečnější trať  v České republice“, jak byla úspěšná revitalizace prezentována v září 2016 v médiích, a tak vozidlo osudného vlaku nemělo odpovídající vybavení, ale disponovalo wifi pro cestující, a strojvedoucí měl k domluvě mobilní telefon, který vlak nezastaví !!!

    Železniční nehoda na jedné z nejzabezpečenějších tratí v republice je obrovským skandálem a výstrahou Jihočeskému kraji, který selhává jako objednatel i koordinátor železniční dopravy skandálními nepřípoji a sází na co nejlevnějšího dopravce s wifi bez základního zajištění bezpečnosti, odpovídajícího 21. století, a to tam, kde cca 1,25 mld Kč přispěla na revitalizaci trati a její zabezpečení z Fondu soudržnosti Evropská unie. 

 

V Praze dne 3. 5. 2018                                           Jindřich Berounský                                                                           Svaz Odborářů Služeb a Dopravy

https://budejovice.idnes.cz/trat-budejovice-volary-opravili-za-miliardu-fmb-/budejovice-zpravy.aspx?c=A160916_104604_budejovice-zpravy_khr

Rubriky: Komentáře |