Zápis z jednání odborů Českých drah na Ministerstvu dopravy s vedením ministerstva a předsedou Dozorčí rady ČD dne 28. 8. 2018

    V úterý 28. srpna se na Ministerstvu dopravy ČR (MD ČR) uskutečnila plánovaná schůzka zástupců odborových centrál působících u Českých drah (ČD) s vedením ministerstva a předsedou Dozorčí rady  ČD Petrem Moosem. Za MD ČR se schůzky zúčastnili ministr dopravy Dan Ťok, jeho náměstci Tomáš Čoček, Ladislav Němec a ředitel odboru veřejné dopravy Ondřej Michalčík. Na programu jednání byly informace o záměrech nové DR ČD v nejbližším období a zde došlo k předběžné dohodě, že předseda DR Petr Moos se ještě před příštím jednáním DR ČD sejde 4. 9. ke konzultaci se zástupci zaměstnanců v DR ČD, kterým by měl představit zpracovávanou analýzu, kde se většina členů DR shodla na vytipovaných sekcích, kterým se je třeba věnovat. Členové dozorčí rady se zabývají zprávou předsedy představenstva ČD a snaží se najít ta místa, kde by šlo činnosti zintenzivnit, resp. zefektivnit. Jako podceněnou vidí předseda DR problematiku vybavení hnacích vozidel zařízením pro ETCS, ministr dopravy zmínil problém lokomotiv řady 380, které nesplňují původní požadavky a ještě ke všemu byly předmětem prohrané arbitráže za 1,2 mld., kde nejde připustit, aby to šlo celé za ČD.

    V další části jednání byla široce diskutována problematika postupu liberalizace osobní železniční dopravy. Předseda DR prezentoval motivaci pro posílení ČD vzhledem k tomu, že silní hráči na evropském trhu posilují holdingy a velmi aktivně sledují technické standardy. Zástupci odborů poukázali na to, že na rozdíl od Francie, Německa, Rakouska i Maďarska, které cestou holdingu šly, má Česká republika díky nesmyslné segmentaci činností na železnici horší pozici, která nás teď poráží. Předseda DR připomněl, že v rámci zmíněných holdingů působí silný regulátor, na to zástupci odborů poukázali na svébytného českého regulátora – Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře, který podle nich neplní dostatečně svoji roli. Minstr dopravy přislíbil zajištění účasti jeho předsedy v rámci dalších jednání.

    V další fázi jednání k liberalizaci byla řešena pozice MD a ČD. Zástupci odborů poukázali na to, že stát by prostřednictvím MD neměl poškozovat státní akciovou společnost a jako základní předpoklad úspěšné liberalizace a řešení síťovosti v rámci péče řádného hospodáře považují za logické v případě základního nosiče odbavení cestujících využití In-Karty ČD, do které bylo hodně investováno, komunikuje se všemi krajskými integrovanými dopravními systémy a není třeba vytvářet duální systém přes CENDIS. Předseda DR i ministr dopravy využití In-Karty jako logické připustili s tím, že bude potřeba jednat o podmínkách, aby to bylo pro stát skutečně výhodnější a dalo se ušetřit předpokládaných 200 mil. Kč za nový systém.

    Zástupci odborů otevřeli otázku pseudo poptávkových řízení, demonstrovaných na postoji MD k lince R 14 Pardubice – Liberec, kde sice po notifikaci přímého zadání došlo k přidělení výkonů na další 2 roky ČD, ale prezentovaná úspora 30 Kč na 1 km dopravního výkonu představuje negativní zásah do síťovosti bez požadavku na odbavení z jiných stanic. Zástupci odborů dále připomněli, že naše ani evropská legislativa nezná nic jiného než přímé zadání nebo nabídkové řízení. Ministr dopravy se ostře ohradil proti kritice a označil tvrzení o těchto 2 možnostech za nepravdivé s tím, že MD musí reflektovat stanoviska ÚOHS, podle kterých je postoj MD správný a s péčí řádného hospodáře. Náměstek Němec negoval, že by takový požadavek na omezení odbavení odjinud na R14 byl s tím, že naopak dojde k rozšíření služeb ve Staré Pace. Náměstek Němec prezentoval, že nalákání dalších dopravců notifikací nelze vyloučit a považuje jej za pozitivní, když v případě úspor na lince R 14 bude mít stát možnost objednat další výkony. Alternativní dopravci se podle něj naučili nabídky a dnes již MD hodnotí srovnatelné. K problematice nejvhodnějšího postupu objednatelů osobní dopravy v závazku veřejné služby (MD ČR a krajů) v případech, kdy po notifikaci záměru přímého zadání jednomu dopravci obdrží objednatel alternativní nabídky od jiných dopravců, byla věnována další diskuse a zástupci odborů prezentovali, že právě pro tyto případy chybí činnost regulátora, který by měl hodnotit skutečnou výhodnost pro stát, region a hlavně cestujícího se zhodnocením všech dopadů. Připomněli, že 4. železniční balíček řeší smysluplné celky a považují za nepřípustné vytrhávání jednotlivých linek. Ředitel Michalčík přislíbil podrobnosti k průběhu záležitosti přímého zadání a výběru dopravce na lince R14 s předpokládaným termínem schůzky 4.9.       

    Dále bylo řešeno, jaké kroky bude ještě v rámci přípravy úspěšného postupu procesu liberalizace bude muset učinit MD a jaké další kroky bude ještě nutné učinit na straně ČD. 1. náměstek Čoček poukázal na to, že ČD jsou dlouhodobě unitární a služby je třeba zajistit nebo některé vyčlenit s tím, že se řeší 3 oblasti. Je podle něj třeba rekonfigurovat nákladovou stránku služeb ČD.

    Zástupci odborů otevřeli problematiku zajištění síťových služeb v souvislosti s informacemi ze SŽDC, kde se řeší možnosti jejich převedení pod SŽDC mimo ČD. Pro odbory je nepřijatelná představa prodeje jízdenek na straně SŽDC. Zástupci MD vyjádřili, že vše je ve fázi diskuse a hledání variant, respektive různých modelů financování včetně zapojení krajů a obcí. Jde o zajištění provozu a financování čekáren, úschoven, toalet, přepravy invalidů, nebo i prodeje jízdních dokladů dopravců v železničních stanicích. 1. náměstek Čoček považuje zrovna kvalitní zázemí pro invalidy a technické prostředky k tomu potřebné za  příklad možnosti řešení ze strany SŽDC, problematika by měla být součástí Strategie rozvojového plánu společnosti SŽDC, kde je možný třeba odkup od ČD. Náměstek Němec  informoval, že ČD byly vyzvány k prezentaci služeb, které dělají navíc, a že se jde položku po položce s ČD, zároveň se baví s kraji a se SŽDC s tím, že 7. 9. proběhne jednání s kraji a 11. 9. bude otevřeno na tripartitě.

    Zástupci odborů (OC) kladli důraz na potřebu zajištění takového nastavení služeb a jejich financování, které nebude předem znevýhodňovat národního dopravce ČD při soutěži o zakázky veřejných služeb před ostatními dopravci. Vedle potřeby dořešení financování síťovosti zástupci OC připomněli povinnosti ČD při udržování strategických záloh a také zde představitelé MD prezentovali své představy o roli MD, ČD a Ministerstva obrany ČR při financování nákladů s tímto spojených. Zmíněna byla i  problematika řešení financování železniční nostalgie, kde se předpokládá zapojení Ministerstva kultury s tím, že vše, co ČD poskytují, musí být někým zaplaceno.

     Zástupci OC otevřeli problematiku bezpečnosti v rámci nabídkových řízení s akcentem pouhé ceny dopravního výkonu, když na trati České Budějovice – Nové Údolí došlo ke srážce vozidel, která nebyla vybavena zařízením, kompatibilním se zabezpečovacími systémy, do kterých bylo v rámci modernizace trati investováno cca 400 mil. Kč a  trať byla prezentována při ukončení modernizace jako nejbezpečnější v ČR. Byla otevřena otázka přístupu na dopravní cestu a poukázáno na nedostatečný tlak příslušných orgánů na to, aby všichni železniční dopravci instalovali do svých vozidel technologie potřebné pro komunikaci s nejmodernějším zabezpečovacím zařízením instalovaným na jimi pojížděných tratích. V této souvislosti byla podrobně diskutována také problematika postupného zavádění ETCS a nemožnosti modernizace nižších stupňů zabezpečovacího zařízení při modernizaci železničních tratí s využitím prostředků fondů EU. Bylo poukázáno na to, že v rámci dalších evropských zemí dochází k zachování národních systémů zabezpečení. Představitelé MD v rámci tohoto témata nebyli jednotní, ale pan ministr potvrdil, že považuje přístup vozidel s adekvátním vybavením ve vztahu k zabezpečení na dopravní cestě za nutný.

    1. náměstek Čoček informoval o debatě s ČD k režijním výhodám a představě, že povinnost úhrady režijních výhod všech ostatních kategorií bývalých zaměstnanců, resp. důchodců přejde na SŽDC. Zmíněna byla i Strategie osobních nádraží, která je rozděluje do kategorií a vyvstávají otázky, zda služby bezplatně nebo součástí poplatku za dopravní cestu. Podle ministra dopravy mají být některé nádražní budovy, které neslouží a dělají ostudu, rychleji zdemolovány (např. Modřany). Podle něj je také potřeba řešit parkoviště P + R ve spolupráci s ČD, SŽDC a obcemi, které by je měly financovat

    V závěru jednání proběhla diskuse o nákladní dopravě, jednotlivých zásilkách a strategických plochách. Zároveň byla předběžně anoncována problematika pro připravované jednání dopravní tripartity (PT RHSD ČR pro dopravu a dopravní infrastrukturu) v termínu 11. září 2018 a došlo také k dohodě na příštím termínu společného jednání MD a zástupců OC dne 20. září 2018 opět v budově MD ČR.

 

                                                                                                    Jindřich Berounský

                                                                                                           SOSaD

Příspěvek byl publikován v rubrice Archiv. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.